Điều khoản Thông tin Liên lạc Yahoo

 1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN
  1. Chào mừng bạn tới Yahoo. Yahoo cung cấp các sản phẩm thư và nhắn tin, chẳng hạn như Yahoo Mail và Yahoo Messenger (“Dịch vụ”). Tất cả các sản phẩm này đều tuân theo các điều khoản và điều kiện của Điều khoản Dịch vụ Bổ sung này (“ĐKDVBS”) và Điều khoản Dịch vụ chung hiện hành của Yahoo (“ĐKDVC”) trong Phần 10, được tích hợp vào ĐKDVBS này ở dạng tài liệu tham khảo. Trong ĐKDVBS này, “Yahoo” hoặc “Công ty Yahoo Liên quan” có nghĩa là công ty Yahoo cung cấp cho bạn Dịch vụ như được quy định trong Mục 10. Việc bạn sử dụng Dịch vụ cấu thành sự chấp nhận và chịu sự điều chỉnh của ĐKDVBS này và pháp luật được xác định bởi Công ty Yahoo Liên quan trong Mục 10. ĐKDVBS này có thể được Yahoo cập nhật tùy từng thời điểm mà không cần thông báo riêng cho bạn. Câu trên không áp dụng cho bạn nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ của Đức như được nêu trong Mục 10. Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của ĐKDVBS này và ĐKDVC bằng cách nhấp vào các liên kết liên quan trong Phần 10.
  2. Các hệ thống tự động của Yahoo phân tích tất cả các nội dung giao tiếp (chẳng hạn như nội dung Mail và Messenger bao gồm tin nhắn nhanh và tin nhắn SMS) để, nhưng không giới hạn, cung cấp các tính năng sản phẩm và nội dung có liên quan đến cá nhân, phối chọn và phân phối quảng cáo nhắm mục tiêu, phát hiện phần mềm độc hại cũng như thư rác và bảo vệ chống vi phạm. Việc phân tích này xảy ra đối với mọi nội dung giao tiếp khi nó được gửi, nhận và lưu trữ, bao gồm nội dung giao tiếp từ các dịch vụ được đồng bộ với tài khoản Yahoo của bạn. Đối với các trường hợp sử dụng nhất định, Yahoo chạy thuật toán tự động trên các giao tiếp thương mại để tạo các mẫu chung của những văn bản đó (ví dụ: bằng cách sử dụng ngôn ngữ chung để xác định các yếu tố của phiếu biên nhận của một hãng hàng không). Những mẫu này không bao gồm dữ liệu cá nhân của người nhận. Trình soạn thảo mẫu của Yahoo có thể xem xét các mẫu này để nâng cao dịch vụ của Yahoo và cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng. Trừ khi được quy định khác, bạn sẽ không được phép chọn không sử dụng những tính năng này.
  3. Bằng việc truy cập, sử dụng và tiếp tục sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn được phép thực hiện những việc đó theo quy định pháp luật liên quan. Bạn phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc sử dụng Dịch vụ phù hợp với bất kỳ và tất cả các luật liên quan. Nếu bạn đang ở một vùng tài phán mà việc tải xuống hoặc sử dụng Dịch vụ là bị cấm hay hạn chế, hoặc nếu bạn chưa đủ tuổi theo yêu cầu của luật áp dụng để sử dụng Dịch vụ, xin hãy bấm vào nút “hủy bỏ” và không tải xuống hoặc sử dụng Dịch vụ. Trừ khi có quy định rõ ràng khác, bất kỳ tính năng mới nào làm gia tăng hoặc nâng cao Dịch vụ hiện tại đều phải chịu sự điều chỉnh của ĐKDVBS này mà bạn đồng ý với điều đó bằng việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Câu trên không áp dụng cho bạn nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ của Đức như được nêu trong Mục 10.
 2. MÔ TẢ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ
  1. Sử dụng Phần mềm. Khi cần, bạn có thể cài đặt hoặc tải xuống và sử dụng phần mềm trong các Dịch vụ bao gồm bất kỳ phần mềm của bên thứ ba nào và bất kỳ bản cập nhật được ủy quyền nào do Yahoo cung cấp ("Phần mềm") ở dạng mã đối tượng trên máy tính hoặc thiết bị cá nhân do bạn sở hữu hoặc kiểm soát cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Bạn chỉ được phép truy cập vào các Dịch vụ qua phần mềm như được ủy quyền trong ĐKDVBS. Dịch vụ và các cấu phần của dịch vụ chứa các phần mềm được các bên cấp phép của Yahoo cấp phép ("Phần mềm của bên cấp phép"). Phần mềm của Bên cấp phép cho phép Phần mềm của Yahoo thực hiện các chức năng nhất định bao gồm, nhưng không giới hạn, truy cập dữ liệu độc quyền trên máy chủ dữ liệu của bên thứ ba. Giấy phép của bạn đối với Phần mềm sẽ tiếp tục cho đến khi một trong hai bên chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt giấy phép đối với phần mềm bằng cách ngừng sử dụng và phá hủy tất cả các bản sao của Phần mềm. Ngoài ra, giấy phép Phần mềm này sẽ chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của ĐKDVBS này, Yahoo sẽ đăng công khai thông báo chấm dứt bằng văn bản trên trang web của Yahoo hoặc Yahoo sẽ gửi cho bạn thông báo chấm dứt bằng văn bản. Nếu giấy phép của bạn chấm dứt, bạn đồng ý ngừng bất kỳ và tất cả việc sử dụng các Dịch vụ, các cấu phần của dịch vụ và bất kỳ dữ liệu nào của bên thứ ba. Tất cả các quyền trong bất kỳ dữ liệu, phần mềm và máy chủ dữ liệu nào của bên thứ ba, bao gồm tất cả các quyền sở hữu, được bảo lưu và vẫn thuộc các bên thứ ba tương ứng. Bạn đồng ý rằng những bên thứ ba này có thể thực thi các quyền của họ theo ĐKDVBS này chống lại bạn một cách trực tiếp dưới tên riêng của họ và bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về những khiếu nại hoặc bào chữa như vậy và tất cả các chi phí có liên quan. Nếu Dịch vụ yêu cầu hoặc bao gồm phần mềm có thể tải xuống, Yahoo có thể tự động tải xuống và cài đặt phiên bản phần mềm mới nhất của thiết bị ngay khi có phiên bản hoặc tính năng mới. Một số Dịch vụ có thể cho phép bạn điều chỉnh cài đặt cập nhật tự động. Nếu có thay đổi về tài liệu, Yahoo có thể thông báo với bạn sau khi cài đặt.
  2. Lưu trữ và Truy cập Thông tin. Các sản phẩm nhắn tin của Yahoo (chẳng hạn như Yahoo Messenger trong Yahoo Mail và các phiên bản dựa trên web) cho phép bạn xem khi nào bạn bè của bạn đang trực tuyến đồng thời gửi và nhận tin nhắn tức thời cũng như các thông tin khác. Ngoài ra, các dịch vụ nhắn tin của Yahoo còn cho phép bạn (và những người mà bạn giao tiếp) lưu các cuộc trò chuyện của bạn và các thông tin khác trong tài khoản Yahoo Mail của bạn trên máy chủ của Yahoo. Nếu tính năng này khả dụng, bạn có thể truy cập và tìm kiếm lịch sử tin nhắn của mình từ bất kỳ máy tính hoặc thiết bị nào có thể truy cập Internet. Bất kể bạn có sử dụng tính năng này hay không, những người dùng khác có thể lựa chọn sử dụng tính năng này để lưu các cuộc trò chuyện và thông tin khác với bạn trong tài khoản của họ đặt trên các máy chủ của Yahoo. Việc bạn chấp nhận ĐKDVBS này cấu thành sự đồng ý của bạn cho phép Yahoo lưu trữ các thông tin liên lạc này và các thông tin khác trên các máy chủ của Yahoo cho mục đích sao lưu dự phòng, bảo mật và tất cả các mục đích khác được nêu trong ĐKDVBS này. Bạn tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung bạn sử dụng hoặc lưu trữ liên quan đến Dịch vụ và nếu muốn, bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc sao lưu dự phòng dữ liệu của mình. Trừ khi quy định trong ĐKDVBS này, bạn công nhận và đồng ý rằng Công ty Yahoo Liên quan không bảo đảm rằng bạn sẽ có thể truy cập dữ liệu liên kết với tài khoản của bạn hoặc rằng có thể cung cấp cho bạn bất kỳ dữ liệu nào bị xóa, gỡ bỏ hoặc trở nên không truy cập được. Câu trên không áp dụng cho bạn nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ của Đức như được nêu trong Mục 10.
  3. ĐKDVBS này không cấp cho bạn quyền, quyền hạn hay lợi ích nào đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào do Yahoo sở hữu hoặc cấp bản quyền, bao gồm, nhưng không giới hạn, ở Dịch vụ và các nhãn hiệu của Yahoo.
  4. Quảng cáo. Bạn hiểu và đồng ý rằng Dịch vụ có thể bao gồm các quảng cáo và rằng các quảng cáo này là cần thiết cho Yahoo để cung cấp Dịch vụ.
  5. Thông tin liên lạc từ Yahoo. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng Dịch vụ có thể bao gồm các thông tin liên lạc nhất định từ Yahoo, như các thông báo dịch vụ, các thông điệp quản lý và rằng bạn sẽ không thể chọn không nhận các thông tin liên lạc đó.
  6. Truy cập và Sử dụng Dịch vụ. Để sử dụng Dịch vụ và các dịch vụ cũng như sản phẩm trong Dịch vụ (cho cả dịch vụ miễn phí hay có tính phí), bạn phải có quyền truy cập World Wide Web, cho dù trực tiếp hay thông qua thiết bị truy cập nội dung trên nền web. Bạn chịu trách nhiệm đối với và phải thanh toán bất kỳ khoản phí dịch vụ nào liên quan đến việc truy cập đó và tất cả các chi phí cho bất cứ thiết bị nào để có quyền truy cập đó (có thể bao gồm các khoản phí trả cho bên thứ ba).
  7. Khả năng Tương tác với Các Mạng Khác.. Nếu được Yahoo cho phép, tính năng nhắn tin của Yahoo có thể cho phép bạn giao tiếp với những người sử dụng các sản phẩm nhắn tin tức thời khác. Trong trường hợp đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (i) việc bạn sử dụng các dịch vụ nhắn tin của Yahoo tuân theo ĐKDVBS này và các điều khoản quy định về việc sử dụng các sản phẩm nhắn tin tức thời khác mà bạn đã đồng ý (nếu có) mà chúng phù hợp với ĐKDVBS này; và (ii) người dùng các sản phẩm nhắn tin tức thời khác sẽ phải chịu sự quy định của các điều khoản quy định về các sản phẩm tin nhắn tức thời đó. Yahoo không chịu trách nhiệm về các hành vi của người hoặc tổ chức mà bạn liên lạc với. Ngoại trừ tin nhắn mà Yahoo gửi tới cho bạn, Yahoo không sở hữu hay kiểm soát nội dung của bất kỳ tin nhắn nào được gửi hoặc nhận bởi người dùng Dịch vụ.
  8. Dịch vụ có thể cho phép bạn sử dụng các phương pháp khác nhau để giao tiếp, gửi và nhận tin nhắn, tệp, ảnh, video và thông tin khác, bao gồm qua Dịch vụ, SMS, tính năng gọi thoại và tính năng gọi video.
  9. Ngăn chặn. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn thừa nhận rằng những người dùng khác của Dịch vụ có thể chọn nhận thông báo từ Dịch vụ khi bạn đăng nhập và có thể gửi cho bạn tin nhắn tức thời và thông tin khác hay gọi cho bạn thông qua Dịch vụ. Nếu bạn muốn chặn tính năng thông báo hoặc không muốn nhận tin nhắn từ những người dùng như vậy, bạn có thể có tùy chọn bật riêng "Bỏ qua" hoặc tính năng tương tự. Khả năng bạn gửi và nhận các tin nhắn tức thời và các thông tin khác có thể bị chặn bởi Yahoo và những người dùng khác, mà theo đó có thể giới hạn một phần hoặc toàn bộ khả năng của bạn đối với việc sử dụng Dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng Yahoo không có trách nhiệm đánh giá hoặc giải quyết bất cứ tranh chấp nào phát sinh từ khả năng (hoặc điều khác) của bạn hoặc bất cứ người dùng nào khác để bỏ qua, gửi tin nhắn hoặc các thông tin khác hoặc việc sử dụng Dịch vụ theo cách khác. Câu trên không áp dụng cho bạn nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ của Đức như được nêu trong Mục 10.
  10. Hỗ trợ của Yahoo. Yahoo, theo xem xét riêng của mình, có thể chọn cung cấp cho bạn sự hỗ trợ khách hàng và/hoặc các phiên bản nâng cấp, nâng cao hoặc các bản sửa đổi đối với Dịch vụ (gọi chung là “Hỗ trợ”) và có thể chấm dứt Hỗ trợ đó vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng trong trường hợp Yahoo chọn cung cấp Hỗ trợ cho bạn, thì Hỗ trợ đó được cung cấp một cách tự nguyện theo xem xét riêng của Yahoo và rằng nó sẽ không tạo ra bất kỳ quyền có tính ràng buộc nào đối với việc nhận Hỗ trợ và rằng bạn sẽ không thể dựa trên bất kỳ tuyên bố hay đề nghị nào về Hỗ trợ để cấu thành quyền có tính ràng buộc nào đối với Hỗ trợ.
  11. Phí của Yahoo. Yahoo bảo lưu quyền tính phí cho việc sử dụng hay truy cập trong tương lai đối với các Dịch vụ hoặc các trang web và dịch vụ Yahoo khác theo xem xét riêng của Yahoo. Nếu Yahoo quyết định tính phí, Yahoo sẽ thông báo trước cho bạn.
 3. CÁC PHIÊN BẢN KHÁC CỦA DỊCH VỤ
  Các tính năng khác nhau có thể khả dụng trong các phiên bản khác nhau của dịch vụ và không phải tất cả các tính năng đều khả dụng ở quốc gia hoặc khu vực của bạn. Ngoài ra, không phải tất cả các tính năng đều có thể khả dụng nếu người dùng mà bạn đang giao tiếp sử dụng phiên bản khác của Dịch vụ hoặc đang sử dụng phần mềm khách nhắn tin tức thời do một công ty không phải Yahoo cung cấp.
 4. TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN, MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT
  Nếu bạn không có sẵn Yahoo ID và mật khẩu, bạn sẽ được nhắc hoàn tất quá trình đăng ký với Yahoo. Bạn đồng ý rằng Yahoo chỉ cung cấp cho bạn quyền truy cập tài khoản của bạn theo quy định của ĐKDVBS này và các quy tắc và hướng dẫn hiện hành. Nếu bạn vi phạm quy định tại Mục 4 này, hoặc không thể duy trì hiệu lực tài khoản của bạn với Yahoo, thì bạn thừa nhận và đồng ý rằng tài khoản của bạn có thể vĩnh viễn không còn khả năng truy cập và rằng tất cả các dữ liệu liên kết với tài khoản sẽ không thể lấy lại được. Yahoo không bảo đảm rằng bạn có thể truy cập vĩnh viễn đến dữ liệu bạn sử dụng với Dịch vụ, hoặc rằng Yahoo sẽ cung cấp cho bạn bản sao các dữ liệu đã mất hay bị xóa. Yahoo khuyến khích bạn sao lưu dự phòng dữ liệu của bạn. Yahoo có thể cũng áp dụng các giới hạn đối với các tính năng và dịch vụ nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào một số phần hoặc toàn bộ Dịch vụ hoặc các dịch vụ Yahoo khác hoặc các trang web mà không có thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý. Câu trên không áp dụng cho bạn nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ của Đức như được nêu trong Mục 10.
 5. QUY ĐỊNH CỦA YAHOO VỀ SỰ RIÊNG TƯ
  Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ cấu thành sự chấp nhận và chịu sự điều chỉnh của Quy định về Sự riêng tư của Yahoo. Dữ liệu đăng ký của bạn và các thông tin khác về bạn cũng sẽ chịu sự điều chỉnh của Quy định về Sự riêng tư của Yahoo. Bạn có thể xem xét bản mới nhất của Quy định về Sự riêng tư của Yahoo vào bất kỳ lúc nào bằng việc nhấn vào liên kết Quy định về Sự riêng tư trong phần Công ty Yahoo Liên quan tại Mục 10 dưới đây.
 6. GIỚI HẠN SỬ DỤNG
  BẠN KHÔNG ĐƯỢC và sẽ không được cho phép bất kỳ bên thứ ba nào (ngoại trừ phạm vi pháp luật sở tại có yêu cầu):
  1. Sao chép, giải biên dịch, phân tích ngược cơ chế, phân tích ngược hợp ngữ, tách hợp ngữ, chỉnh sửa, cho thuê, mang cho thuê, cho vay, phân phối hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh (theo định nghĩa của luật pháp sở tại liên quan) hoặc cải tiến (theo định nghĩa của luật pháp sở tại liên quan) đối với Dịch vụ hoặc Phần mềm hoặc bằng cách khác để cố gắng tìm hiểu mã nguồn hoặc các giao thức trong Dịch vụ hoặc Phần mềm;
  2. Đạt được hoặc cố gắng đạt được quyền truy cập trái phép vào Dịch vụ hoặc mạng Yahoo;
  3. Kết hợp Dịch vụ hoặc Phần mềm, hoặc bất kỳ phần nào của chúng vào bất kỳ dịch vụ, phần mềm, phần cứng hoặc công nghệ khác được sản xuất hoặc phân phối bởi hay cho bạn;
  4. Sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào không hợp pháp vì bất kỳ mục đích nào không hợp pháp hoặc theo bất kỳ cách nào không nhất quán với ĐKDVBS hoặc ĐKDVC;
  5. Sử dụng Dịch vụ để vận hành các phương tiện hạt nhân, ứng dụng hỗ trợ sự sống hoặc các ứng dụng trọng yếu khác trong đó sự sống con người hoặc tài sản có thể bị đe dọa (bạn hiểu rõ rằng Dịch vụ không được thiết kế cho các mục đích đó và rằng sự thất bại của chúng trong các trường hợp đó có thể dẫn đến tử vong, thương tật hoặc thiệt hại tài sản hay môi trường nghiêm trọng mà Yahoo sẽ không chịu trách nhiệm). Xin lưu ý rằng câu trước không áp dụng cho bạn nếu bạn đang sử dụng các Dịch vụ bằng tiếng Đức như được nêu chi tiết trong Phần 10; hoặc
  6. Bán, cho thuê, cho mượn, phân phối, chuyển giao, tái cấp bản quyền, tái sản xuất, nhân bản, sao chép, kinh doanh hoặc khai thác Dịch vụ hay quyền truy cập vào Dịch vụ hay thu lợi nhuận từ việc sử dụng hay cung cấp Dịch vụ, dù là nhằm mục đích kiếm tiền hay thương mại trực tiếp, hoặc cách khác, nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản rõ ràng của Yahoo.
 7. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VÀ THIẾT BỊ
  1. Bạn hiểu và đồng ý rằng Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “NGUYÊN TRẠNG” và rằng Yahoo không chịu trách nhiệm về tính kịp thời, xóa, gửi nhầm hoặc không lưu trữ bất cứ giao tiếp nào của người dùng hoặc các cài đặt cá nhân. Bạn cũng hiểu rằng Yahoo không chịu trách nhiệm về tính bảo mật và tính riêng tư của thông tin liên lạc được gửi qua Dịch vụ. Các câu trên trong điều khoản này không áp dụng cho bạn nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ của Đức như được nêu trong Mục 10.
  2. Bạn có thể sử dụng thiết bị tùy chọn để truy cập Dịch vụ (ví dụ: thiết bị điện thoại cổng USB để truy cập tính năng gọi từ máy tính đến máy tính, là thiết bị mà có thể bao gồm chức năng kép để truy cập dịch vụ điện thoại cố định truyền thống vốn không được cung cấp bởi Yahoo).
  3. Bất kỳ ứng dụng bổ trợ của bên thứ ba mà bạn sử dụng cùng với Dịch vụ sẽ thuộc sở hữu và thuộc trách nhiệm riêng của nhà phát triển ứng dụng bổ trợ, và bạn phải tự quyết định về việc liệu các ứng dụng bổ trợ này, hay việc bạn sử dụng chúng có hợp pháp hoặc phù hợp hay không.
  4. Nếu Dịch vụ được bạn tải xuống hoặc truy cập bao gồm các phần mềm, tính năng chống phần mềm gián điệp được công cụ này nhận dạng là “phần mềm gián điệp” có thể là phần mềm mà bạn đã đồng ý tải về máy tính của bạn theo thỏa thuận riêng với bên thứ ba. Bạn tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc tuân thủ các thỏa thuận mà bạn đã giao kết với các bên thứ ba.
  5. Bất kỳ thiết bị tùy chọn hoặc được yêu cầu nào hoặc các ứng dụng bổ trợ của bên thứ ba mà bạn dùng để sử dụng, truy cập, hoặc làm gia tăng Dịch vụ, bao gồm cả thiết bị di động hoặc thiết bị khác, dù là được yêu cầu hay tùy chọn, đều phải tuân thủ các điều khoản, điều kiện, các bảo đảm và khước từ được cung cấp bởi nhà sản xuất các thiết bị hay các ứng dụng bổ trợ của bên thứ ba đó, và Yahoo không có bảo đảm hay cam kết bất cứ điều gì liên quan đến các thiết bị hay các ứng dụng bổ trợ của bên thứ ba đó. Vui lòng xem các tài liệu mà bạn nhận được khi mua thiết bị hoặc khi nhận các ứng dụng bổ trợ của bên thứ ba để hiểu về các quyền và nghĩa vụ của bạn, bao gồm cả các bảo đảm và khước từ áp dụng cho bạn. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, YAHOO VÀ CÁC CÔNG TY CON, BÊN LIÊN KẾT, NHÀ QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, ĐỐI TÁC VÀ BÊN CẤP BẢN QUYỀN CỦA YAHOO TUYỆT ĐỐI KHƯỚC TỪ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, ĐIỀU KIỆN VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC DƯỚI BẤT KỲ DẠNG NÀO, BẤT KỂ LÀ ĐƯỢC CHỈ RÕ HAY NGẦM HIỂU, LIÊN QUAN ĐẾN THIẾT BỊ HOẶC CÁC ỨNG DỤNG BỔ TRỢ CỦA BÊN THỨ BA ĐÓ, BAO GỒM CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ BẢO ĐẢM NGẦM HIỂU VỀ QUYỀN SỞ HỮU, KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, CHẤT LƯỢNG THỎA MĂN YÊU CẦU, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VỀ VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ THEO MỘT TIÊU CHUẨN VỀ CHĂM SÓC VÀ KỸ NĂNG PHÙ HỢP VÀ VỀ TÍNH KHÔNG VI PHẠM BẤT KỲ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NÀO. Câu trên không áp dụng cho bạn nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ của Đức như được nêu trong Mục 10.
 8. THÔNG TIN CHUNG
  Toàn bộ Thỏa thuận. ĐKDVBS này và ĐKDVC cũng như tất cả các tài liệu trong đây cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Yahoo vì các tài liệu này liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ và thay thế mọi phiên bản trước của ĐKDVBS này hoặc ĐKDVC (nếu có) giữa bạn và Yahoo liên quan đến Dịch vụ. Bạn cũng sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện bổ sung được áp dụng khi bạn sử dụng hoặc mua các dịch vụ nhất định khác của Yahoo (bao gồm các dịch vụ có tính phí), dịch vụ liên kết, nội dung của bên thứ ba hay phần mềm của bên thứ ba. ĐKDVBS này sẽ tiếp tục điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch vụ trừ khi bạn đồng ý với các điều khoản khác với một công ty Yahoo mà quy định cụ thể rằng chúng thay thế phiên bản đã thỏa thuận trước đây của “Điều khoản Dịch vụ Bổ sung Thông tin Liên lạc Toàn cầu của Yahoo”. Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ thì trong trường hợp xảy ra xung đột giữa các điều khoản của ĐKDVBS này và ĐKDVC, các điều khoản của DVĐKBS sẽ được ưu tiên vì chúng liên quan đến Dịch vụ.
 9. NHỮNG TRƯỜNG HỢP VI PHẠM
  Vui lòng thông báo về bất kỳ vi phạm nào đối với ĐKDVBS này theo liên kết Ban Chăm sóc Khách hàng nêu tại Mục 10 dưới đây thuộc Công ty Yahoo Liên quan.
 10. BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG, LỰA CHỌN LUẬT, ĐỊA ĐIỂM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG
  ĐKDVBS này là giữa bạn và Công ty Yahoo Liên quan. Trong phần phụ bên dưới, hãy tìm Dịch vụ Yahoo mà bạn đang sử dụng và trong phần phụ đó, bạn sẽ tìm thấy Công ty Yahoo Liên quan mà bạn đang ký kết hợp đồng về Dịch vụ, lựa chọn luật, địa điểm giải quyết tranh chấp với Công ty Yahoo Liên quan và các điều khoản quan trọng khác. Xin lưu ý là các dịch vụ nhắn tin của Yahoo, bao gồm Yahoo Messenger, có thể được liên kết với tài khoản Yahoo Mail của bạn. Nếu bạn không có tài khoản Yahoo Mail, bạn phải tuân theo phiên bản ĐKDVC hiện hành dành cho khu vực/quốc gia liên quan nơi bạn đăng ký tài khoản lúc đầu. Nếu bạn không nhớ ra bạn đang sử dụng Dịch vụ Yahoo nào, hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng.

KHU VỰC:

Châu Mỹ.

 1. Hoa Kỳ (us): Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ ở Hoa Kỳ, bạn đang ký kết hợp đồng với Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, để cung cấp Dịch vụ cho bạn và luật riêng của Tiểu bang California sẽ quy định việc diễn giải ĐKDVBS này và áp dụng cho tất cả các khiếu nại liên quan, bất kể có xung đột giữa các nguyên tắc luật. Bạn và Oath Holdings Inc. chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của các tòa án của bang tại Hạt Santa Clara, California hoặc tòa án Liên Bang tại Northern District của California, Hoa Kỳ đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Yahoo, bất kể thể loại khiếu kiện nào. Nếu được áp dụng, tất cả Phần mềm được cung cấp cho Chính phủ Hoa Kỳ theo các yêu cầu được phát hành vào hoặc sau ngày 1 tháng 12 năm 1995, được cung cấp cùng với các quyền thương mại và các giới hạn quy định trong văn bản này. Nếu Dịch vụ và các tài liệu liên quan được cung cấp cho hoặc được mua bởi hoặc nhân danh Chính phủ Hoa Kỳ, nếu áp dụng, thì Dịch vụ thực sự được xem như “phần mềm thương mại” đúng như thuật ngữ này được sử dụng trong hệ thống Quy định Mua sắm Liên Bang (Federal Acquisition Regulation - FAR). Các quyền của Hoa Kỳ không vượt quá các quyền tối thiểu quy định trong FAR 52.227-19 đối với “phần mềm máy tính bị hạn chế”. Tất cả các điều khoản và điều kiện khác của ĐKDVBS này vẫn được áp dụng. Bạn đồng ý không cung cấp hỗ trợ hoặc các nguồn lực cơ bản (hoặc che giấu hoặc giả mạo bản chất, địa điểm, nguồn, hoặc quyền sở hữu của hỗ trợ hoặc các nguồn lực cơ bản) cho bất kỳ (các) tổ chức nào mà Chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là tổ chức khủng bố nước ngoài theo điều 219 của Luật Di Trú và Quốc Tịch (Immigration and Nationality Act). Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của ĐKDVBS, ĐKDVC và Quy định về Sự riêng tư bất kỳ lúc nào bằng tại các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên hệ ban chăm sóc khách hàng sử dụng liên kết được cung cấp.
  1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html. ĐKDVBS bằng tiếng Tây Ban Nha của Yahoo: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/terms/utos/index.html. ĐKDVBS bằng tiếng Tây Ban Nha của Yahoo: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.html. Quy định về Sự riêng tư bằng tiếng Tây Ban Nha của Yahoo: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Ban Chăm sóc Khách hàng: Ban Chăm sóc Khách hàng Đối với Ban Chăm sóc Khách hàng Tiếng Anh - Tiếng Tây Ban Nha của Yahoo: espanol-abuse@yahoo-inc.com .
 2. Canada (ca): Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ ở Canada, bạn đang ký kết hợp đồng với Công ty Yahoo! Canada, 207 Queen's Quay West, Dãy 801, Toronto, ON, M5J 1A7 để cung cấp Dịch vụ cho bạn và luật của Canada sẽ quy định việc diễn giải ĐKDVBS này, bao gồm các vi phạm về ĐKDVBS, bất kể có xung đột giữa các nguyên tắc luật, nhưng cũng áp dụng cho tất cả các khiếu nại khác, bao gồm các khiếu nại về luật bảo vệ người dùng, luật cạnh tranh không công bằng và sai sót. Bạn và Yahoo Canada chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của các tòa án ở trong tỉnh Ontario, Canada đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Yahoo, bất kể thể loại khiếu kiện nào.

  Dữ liệu Cá nhân của Bạn bè và Liên lạc. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn đã có được sự đồng ý của bạn bè và các liên lạc của mình để cung cấp thông tin cá nhân của họ (ví dụ: địa chỉ email hoặc số điện thoại của họ) cho Yahoo hoặc một bên thứ ba, nếu có, và rằng Yahoo hoặc một bên thứ ba có thể sử dụng tên của bạn để gửi tin nhắn thay mặt bạn để cung cấp Dịch vụ đến bạn bè và các liên lạc của bạn. Không được sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ hình thức thư rác nào.

  Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của ĐKDVBS, ĐKDVC và Quy định về Sự riêng tư bất kỳ lúc nào bằng tại các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên hệ ban chăm sóc khách hàng sử dụng liên kết được cung cấp.
  1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/terms/utos/index.html .
  3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Chăm sóc Khách hàng: https://ca.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 3. Braxin (br): Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ ở Braxin, bạn đang ký kết hợp đồng với Yahoo! do Brasil Internet Ltda. (Yahoo Brasil), Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 9o andar, São Paulo/SP, 04538-132, Brazil, để cung cấp Dịch vụ cho bạn và luật của Cộng hòa Liên bang Braxin không chỉ quy định việc diễn giải ĐKDVBS này mà còn áp dụng cho các khiếu nại về vi phạm ĐKDVBS, bất kể có xung đột giữa các nguyên tắc luật, nhưng cũng được áp dụng cho tất cả các khiếu nại khác, bao gồm các khiếu nại về luật bảo vệ người tiêu dùng, luật cạnh tranh không công bằng và sai sót. Bạn và Yahoo Brasil chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của các tòa án của Cộng hòa Liên bang Braxin đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Yahoo, bất kể thể loại khiếu kiện nào. Đối với người dùng của Yahoo Brasil, các hạn chế về quyền của người dùng, giới hạn trách nhiệm và hiệu lực của ĐKDVBS này sẽ chỉ áp dụng trong giới hạn mà pháp luật Brasil cho phép. Yahoo Brasil bảo lưu quyền của riêng mình giải quyết xung đột hoặc mâu thuẫn cuối cùng theo ĐKDV Chung và pháp luật Brazil. Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của ĐKDVBS, ĐKDVC và Quy định về Sự riêng tư bất kỳ lúc nào bằng tại các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên hệ ban chăm sóc khách hàng sử dụng liên kết được cung cấp.
  1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/privacy/index.html.
  4. Chăm sóc Khách hàng: https://br.ajuda.yahoo.com/kb/helpcentral.
 4. Argentina (ar): Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ ở Argentine, bạn đang ký kết hợp đồng với Yahoo! de Argentina SRL, Av. Congreso 1685 - 2do.Piso, Cdad, Aut. de Buenos Aires, C1428BUC, để cung cấp Dịch vụ cho bạn và luật của Cộng hòa Argentine không chỉ quy định việc diễn giải ĐKDVBS này mà còn áp dụng cho các khiếu nại về vi phạm ĐKDVBS, bất kể có xung đột giữa các nguyên tắc luật, nhưng cũng được áp dụng cho tất cả các khiếu nại khác, bao gồm các khiếu nại về luật bảo vệ người tiêu dùng, luật cạnh tranh không công bằng và sai sót. Bạn và Yahoo de Argentina chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của Cộng hòa Argentina đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc phát sinh từ hay có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Yahoo bất kể thể loại khiếu kiện nào. Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của ĐKDVBS, ĐKDVC và Quy định về Sự riêng tư bất kỳ lúc nào bằng tại các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên hệ ban chăm sóc khách hàng sử dụng liên kết được cung cấp.
  1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/terms/utos/index.html .
  3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Ban Chăm sóc Khách hàng: ar-abuse@yahoo-inc.com
 5. Mexico (mx): Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ của Mexico, bạn đang ký kết hợp đồng với Yahoo! de Mexico S.A. de C.V., Av Paseo de las Palmas 330, Piso 2, Lomas de Chapultepec, Mexico City, 11000, để cung cấp Dịch vụ cho bạn và luật của Liên bang Mexico không chỉ quy định việc diễn giải ĐKDVBS này mà còn áp dụng cho các khiếu nại về vi phạm ĐKDVBS, bất kể có xung đột giữa các nguyên tắc luật, nhưng cũng được áp dụng cho tất cả các khiếu nại khác, bao gồm các khiếu nại về luật bảo vệ người tiêu dùng, luật cạnh tranh không công bằng và sai sót. Bạn và Yahoo de Mexico chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của Liên bang Mexico đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc phát sinh từ hay có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Yahoo bất kể thể loại khiếu kiện nào. Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của ĐKDVBS, ĐKDVC và Quy định về Sự riêng tư bất kỳ lúc nào bằng tại các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên hệ ban chăm sóc khách hàng sử dụng liên kết được cung cấp.
  1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Ban Chăm sóc Khách hàng: mx-abuse@yahoo-inc.com .
 6. Chile (cl), Colombia (co), Peru (pe) và Venezuela (ve): Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ bằng tiếng Venezuela, Peru, Colombia hoặc Chile, tức là bạn đang giao kết hợp đồng với Yahoo! Hispanic Americas, LLC, One Alhambra Plaza, 8th Floor, Coral Gables, FL 33134, U.S.A, để cung cấp Dịch vụ cho bạn và luật pháp của Bang Florida chi phối không chỉ về phần diễn giải của ATOS này và áp dụng vào các khiếu nại vi phạm ATOS, bất kể sự xung đột với các quy tắc pháp luật, mà còn áp dụng đối với tất cả các khiếu nại khác, bao gồm các khiếu nại liên quan đến luật bảo vệ người tiêu dùng, luật cạnh tranh không công bằng và trong sai lầm cá nhân hoặc dân sự. Bạn và Yahoo! Hispanic Americas, LLC đồng ý không thể hủy ngang với thẩm quyền độc quyền và địa điểm của các tòa án của Hạt Miami-Dade đối với mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến ATOS này hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến mối quan giữa bạn và Yahoo, bất kể loại khiếu nại là gì. Bạn có thể xem xét phiên bản ATOS, UTOS và Chính sách Riêng tư mới nhất của chúng tôi vào bất kỳ thời điểm nào theo các liên kết dưới đây. Bạn cũng có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng bằng liên kết đã cho. Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của ĐKDVBS này, ĐKDVC và Quy định về Sự riêng tư bất cứ lúc nào tại các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên hệ ban chăm sóc khách hàng sử dụng liên kết được cung cấp.
  1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Ban Chăm sóc Khách hàng: espanol-abuse@yahoo-inc.com .

KHU VỰC:

Châu Âu.

 1. Vương quốc Anh (uk), Tây Ban Nha (es), Ý (it) và Pháp (fr): Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ ở Vương quốc Anh (uk), Tây Ban Nha (es), Ý (it) hoặc Pháp (fr), bạn đang ký kết hợp đồng với Oath (EMEA) Limited (trước đây được biết đến với tên Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, Bến cảng North Wall, Dublin 1, Ireland để cung cấp Dịch vụ cho bạn và luật của Ireland quy định về các ĐKDVBS này và mọi nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng. Bạn và YEL chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của tòa án Ai Len đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc bất kỳ nghĩa vụ ngoài hợp đồng nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc bất kỳ khiếu kiện hoặc tranh chấp nào phát sinh từ hay có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và YEL bất kể thể loại khiếu kiện nào. Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của ĐKDVBS, ĐKDVC và Quy định về Sự riêng tư bất kỳ lúc nào bằng tại các liên kết bên dưới.
  1. Vương Quốc Anh (uk):
   1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html
   4. Chăm sóc Khách hàng: https://uk.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  2. Tây Ban Nha (es):
   1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.htm/
   2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html
   4. Chăm sóc Khách hàng: https://es.ayuda.yahoo.com/kb/helpcentral
  3. Ý (it):
   1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/it/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html
   4. Chăm sóc Khách hàng: https://it.aiuto.yahoo.com/kb/helpcentral
  4. Pháp (fr):
   1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html/
   4. Chăm sóc Khách hàng: https://fr.aide.yahoo.com/kb/helpcentral
 2. Đức (de): Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ ở Đức (de), bạn đang ký kết hợp đồng với Oath (EMEA) Limited (trước đây được biết đến với tên Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, Bến cảng North Wall, Dublin 1, Ireland để cung cấp Dịch vụ cho bạn và mối quan hệ hợp đồng của bạn (bao gồm ĐKDVBS này) sẽ chịu sự quy định của luật Ireland. Nếu bạn có nơi cư trú ở Đức, việc bạn lựa chọn luật này không giới hạn việc áp dụng các luật bảo vệ người tiêu dùng của Đức. Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của ĐKDVBS, ĐKDVC và Quy định về Sự riêng tư bất kỳ lúc nào bằng tại các liên kết bên dưới.
  1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html/
  4. Chăm sóc Khách hàng: https://de.hilfe.yahoo.com/kb/helpcentral
 3. Ireland (ie), Đan Mạch (dk), Phần Lan (fi), Na Uy (no), Rumani (ro), Hà Lan (nl), Thụy Điển (se), Thổ Nhĩ Kỳ (tr), Nga (ru), Ba Lan (pl), Bỉ (be), Cộng hòa Séc (cz), Hungary (hu), Bồ Đào Nha (xp), Áo (at), Bungari (bg), Croatia (hr), Estonia (ee), Latvia (lv), Lithuania (lt), Serbia (rs), Slovakia (sk), Slovenia (si), Ukraina (ua) hoặc Hy Lạp (gr): Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào sau đây: Ireland (ie), Đan Mạch (dk), Phần Lan (fi), Na Uy (no), Rumani (ro), Hà Lan (nl), Thụy Điển (se), Thổ Nhĩ Kỳ (tr), Nga (ru), Ba Lan (pl), Bỉ (be), Cộng hòa Séc (cz), Hungary (hu), Bồ Đào Nha (xp), Áo (at), Bungari (bg), Croatia (hr), Estonia (ee), Latvia (lv), Lithuania (lt), Serbia (rs), Slovakia (sk), Slovenia (si), Ukraine (ua) hoặc Hy Lạp (gr), bạn đang ký kết hợp đồng với Oath (EMEA) Limited (trước đây được biết đến với tên Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, Bến cảng North Wall, Dublin 1, Ireland để cung cấp Dịch vụ cho bạn và luật của Ireland quy định về ĐKDVBS này và mọi nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng. Bạn và YEL chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của tòa án Ai Len đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc bất kỳ nghĩa vụ ngoài hợp đồng nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc bất kỳ khiếu kiện hoặc tranh chấp nào phát sinh từ hay có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và YEL bất kể thể loại khiếu kiện nào.

  Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của ĐKDVBS, ĐKDVC và Quy định về Sự riêng tư bất kỳ lúc nào bằng tại các liên kết bên dưới.
  1. Ai Len (ie):
   1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.htmlen-ie/.
   2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
   4. Ban Chăm sóc Khách hàng: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral .
  2. Đan Mạch (dk):
   1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/da/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/privacy/index.html.
   4. Ban Chăm sóc Khách hàng: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  3. Phần Lan (fi):
   1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/fi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/privacy/index.html.
   4. Ban Chăm sóc Khách hàng: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral .
  4. Na Uy (no):
   1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/nb/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/privacy/index.html.
   4. Ban Chăm sóc Khách hàng: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral .
  5. Romani (ro):
   1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/ro/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/privacy/index.html.
   4. Ban Chăm sóc Khách hàng: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral .
  6. Hà Lan (nl):
   1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/nl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Ban Chăm sóc Khách hàng: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral .
  7. Thụy Điển (se):
   1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/sv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/privacy/index.html.
   4. Ban Chăm sóc Khách hàng: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral .
  8. Thổ Nhĩ Kỳ (tr):
   1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/tr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Ban Chăm sóc Khách hàng: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral .
  9. Nga (ru):
   1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/ru/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/privacy/index.html.
   4. Ban Chăm sóc Khách hàng: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral .
  10. Hy Lạp (gr):
   1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/el/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/he/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/el/yahoo/privacy/index.html.
   4. Ban Chăm sóc Khách hàng: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral .
  11. Ba Lan (pl):
   1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/pl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Ban Chăm sóc Khách hàng: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral .
  12. Bỉ (be):
   1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Ban Chăm sóc Khách hàng: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral .
  13. Cộng hòa Séc (cz):
   1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/cs/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/privacy/index.html.
   4. Ban Chăm sóc Khách hàng: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral .
  14. Hungary (hu):
   1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/hu/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/privacy/index.html.
   4. Ban Chăm sóc Khách hàng: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral .
  15. Bồ Đào Nha (xp):
   1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/privacy/index.html.
   4. Ban Chăm sóc Khách hàng: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral .
  16. Áo (at):
   1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html.
   4. Ban Chăm sóc Khách hàng: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral .
  17. Bulgari (bg):
   1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/bg/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/privacy/index.html.
   4. Ban Chăm sóc Khách hàng: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral .
  18. Croatia (hr):
   1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/hr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Ban Chăm sóc Khách hàng: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral .
  19. Estonia (ee):
   1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/et/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/privacy/index.html.
   4. Ban Chăm sóc Khách hàng: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral .
  20. Latvia (lv):
   1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/lv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/privacy/index.html.
   4. Ban Chăm sóc Khách hàng: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral .
  21. Lithuania (lt):
   1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/lt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/privacy/index.html.
   4. Ban Chăm sóc Khách hàng: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral .
  22. Serbia (rs):
   1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/sr-cyrl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Ban Chăm sóc Khách hàng: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral .
  23. Slovakia (sk):
   1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/sk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/privacy/index.html.
   4. Ban Chăm sóc Khách hàng: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral .
  24. Slovenia (si):
   1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/sl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Ban Chăm sóc Khách hàng: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral .
  25. Ukraina (ua):
   1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/uk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/privacy/index.html.
   4. Ban Chăm sóc Khách hàng: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral .

KHU VỰC:

Châu Á Thái Bình Dương.

 1. Hồng Kông (hk): Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ ở Hồng Kông, bạn đang ký kết hợp đồng với Yahoo! Hong Kong Limited, tầng 15/f Trung tâm Caroline, 28 Đường Yun Ping, Bến cảng Causeway, Hồng Kông, để cung cấp Dịch vụ cho bạn và luật của Hồng Kông không chỉ quy định việc diễn giải ĐKDVBS này mà còn áp dụng cho các khiếu nại về vi phạm ĐKDVBS, bất kể có xung đột giữa các nguyên tắc luật, nhưng cũng được áp dụng cho tất cả các khiếu nại khác, bao gồm các khiếu nại về luật bảo vệ người tiêu dùng, luật cạnh tranh không công bằng và sai sót. Bạn và Yahoo Hong Kong chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của Hong Kong đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc phát sinh từ hay có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Yahoo bất kể thể loại khiếu kiện nào. Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của ĐKDVBS này, ĐKDVC và Quy định về Sự riêng tư bất kỳ lúc nào tại các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên hệ ban chăm sóc khách hàng sử dụng liên kết được cung cấp.
  1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. Chăm sóc Khách hàng: https://help.cc.hk.yahoo.com/.
 2. Singapore (sg), Indonesia (id), Malaysia (my), Philippines (ph), Thái Lan (th) hoặc Việt Nam (vn): Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ ở Singapore (sg), Indonesia (id), Malaysia (my), Philippines (ph) hoặc Việt Nam (vn), bạn đang ký kết hợp đồng với Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. 60 Anson Road, #13-01 Mapletree Anson, Singapore 079914, để cung cấp Dịch vụ cho bạn và luật của Singapore không chỉ quy định việc diễn giải ĐKDVBS này mà còn áp dụng cho các khiếu nại về vi phạm ĐKDVBS, bất kể có xung đột giữa các nguyên tắc luật, nhưng cũng được áp dụng cho tất cả các khiếu nại khác, bao gồm các khiếu nại về luật bảo vệ người tiêu dùng, luật cạnh tranh không công bằng và sai sót. Bạn và Yahoo Asia Pacific Pte. Ltd. chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của tòa án Singapore đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc phát sinh từ hay có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Yahoo bất kể thể loại khiếu kiện. Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của ĐKDVBS này, ĐKDVC và Quy định về Sự riêng tư bất kỳ lúc nào tại các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên hệ với trung tâm khách hàng bằng cách sử dụng các liên kết được cung cấp.
  1. ĐKDVBS:
   1. Singapore: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Indonesia: https://policies.yahoo.com/xw/id/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   3. Malaysia: https://policies.yahoo.com/xw/ms/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   4. Philippines: https://policies.yahoo.com/xw/fil/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   5. Thái Lan: https://policies.yahoo.com/xw/th/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   6. Việt Nam: https://policies.yahoo.com/xw/vi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ĐKDVC:
   1. Singapore: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   2. Indonesia: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Malaysia : https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/terms/utos/index.html.
   4. Philippines: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/terms/utos/index.html.
   5. Thái Lan: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/terms/utos/index.html.
   6. Việt Nam: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Quy định về Sự riêng tư:
   1. Singapore: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/privacy/index.html.
   2. Indonesia: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/privacy/index.html.
   3. Malaysia: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/privacy/index.html.
   4. Philippines: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/privacy/index.html.
   5. Thái Lan: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/privacy/index.html.
   6. Việt Nam: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/privacy/index.html.
  4. Ban Chăm sóc Khách hàng:
   1. Singapore: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_SG&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   2. Indonesia: https://id.bantuan.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   3. Malaysia: https://my.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   4. Philippines: https://ph.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   5. Thái Lan: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_TH&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   6. Việt Nam: https://vn.trogiup.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
 3. Úc (au): Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ ở Úc, bạn đang ký kết hợp đồng với Yahoo7 Pty Ltd, Tầng 2 & 3, Bến tàu 8/9, số 23 Đường Hickson, Millers Point NSW 2000, Úc, để cung cấp Dịch vụ cho bạn và luật của New South Wales không chỉ quy định việc diễn giải ĐKDVBS này mà còn áp dụng cho các khiếu nại về vi phạm ĐKDVBS, bất kể có xung đột giữa các nguyên tắc luật, nhưng cũng được áp dụng cho tất cả các khiếu nại khác, bao gồm các khiếu nại về luật bảo vệ người tiêu dùng, luật cạnh tranh không công bằng và sai sót. Bạn và Yahoo7 Pty Ltd chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của các tòa án của New South Wales đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Yahoo, bất kể thể loại khiếu kiện nào. Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của ĐKDVBS này, ĐKDVC và Quy định về Sự riêng tư bất kỳ lúc nào tại các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên hệ ban chăm sóc khách hàng sử dụng liên kết được cung cấp.
  1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Chăm sóc Khách hàng: https://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.
 4. New Zealand (nz): Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ ở New Zealand, bạn đang ký kết hợp đồng với Yahoo! New Zealand Limited, Tầng 2, Tòa nhà Heards, Số 2 Phố Ruskin Parnell Auckland 1052 New Zealand, để cung cấp Dịch vụ cho bạn và luật của New Zealand không chỉ quy định việc diễn giải ĐKDVBS này mà còn áp dụng cho các khiếu nại về vi phạm ĐKDVBS, bất kể có xung đột giữa các nguyên tắc luật, nhưng cũng được áp dụng cho tất cả các khiếu nại khác, bao gồm các khiếu nại về luật bảo vệ người tiêu dùng, luật cạnh tranh không công bằng và sai sót. Bạn và Yahoo New Zealand chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của các tòa án của New South Wales đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Yahoo, bất kể thể loại khiếu kiện nào. Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của ĐKDVBS này, ĐKDVC và Quy định về Sự riêng tư bất kỳ lúc nào tại các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên hệ ban chăm sóc khách hàng sử dụng liên kết được cung cấp.
  1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Chăm sóc Khách hàng: https://au.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 5. Đài Loan (tw): Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ ở Đài Loan, bạn đang ký kết hợp đồng với Yahoo Taiwan Holdings Limited, Chi nhánh Đài Loan, tại địa chỉ 14F, Số 66 Sanchong Rd, Quận Nangang, Đài Bắc, 115, Taiwan và Yahoo Taiwan Holdings Limited, Chi nhánh Đài Loan để cung cấp Dịch vụ cho bạn và luật của Đài Loan không chỉ quy định việc diễn giải ĐKDVBS này mà còn áp dụng cho các khiếu nại về vi phạm ĐKDVBS, bất kể có xung đột giữa các nguyên tắc luật, nhưng cũng được áp dụng cho tất cả các khiếu nại khác, bao gồm các khiếu nại về luật bảo vệ người tiêu dùng, luật cạnh tranh không công bằng và sai sót. Bạn và Yahoo Taiwan Holdings Limited, Chi nhánh Đài Loan chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của các tòa án của New South Wales đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Yahoo, bất kể thể loại khiếu kiện nào. Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của ĐKDVBS này, ĐKDVC và Quy định về Sự riêng tư bất kỳ lúc nào tại các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên hệ ban chăm sóc khách hàng sử dụng liên kết được cung cấp.
  1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. Chăm sóc Khách hàng: https://tw.help.cc.yahoo.com/.
 6. Ấn Độ (in): Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ ở Ấn Độ, bạn đang ký kết hợp đồng với Yahoo India Private Limited, (CIN: U72900MH2000PTC138698), Unit No. 304, 3rd Floor, Satellite Gazebo, East Wing, Guru Hargovindji Marg, (A G Link Road), Andheri (East), Mumbai – 400093, India, Ấn Độ, để cung cấp Dịch vụ cho bạn và luật của Ấn Độ không chỉ quy định việc diễn giải ĐKDVBS này mà còn áp dụng cho các khiếu nại về vi phạm ĐKDVBS, bất kể có xung đột giữa các nguyên tắc luật, nhưng cũng được áp dụng cho tất cả các khiếu nại khác, bao gồm các khiếu nại về luật bảo vệ người tiêu dùng, luật cạnh tranh không công bằng và sai sót. Bạn và Yahoo India Độ chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của các tòa án của Mumbai đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Yahoo, bất kể thể loại khiếu kiện nào. Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của ĐKDVBS này, ĐKDVC và Quy định về Sự riêng tư bất kỳ lúc nào tại các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên hệ ban chăm sóc khách hàng sử dụng liên kết được cung cấp.
  1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Chăm sóc Khách hàng: https://help.yahoo.com/l/in/yahoo/helpcentral/.
  5. Một số tính năng nhất định có thể không có sẵn cho người dùng tại Ấn Độ, bao gồm tính năng gọi điện từ máy tính đến điện thoại và gọi điện internet dạng khác.

KHU VỰC:

Trung Đông và Nam Phi.

 1. Dịch vụ Yahoo Maktoob (xe hoặc xa) và Israel (il). Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ ở Maktoob (xe hoặc xa) hoặc Israeli (il), bạn đang ký kết hợp đồng với Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089 cung cấp Dịch vụ cho bạn và luật nội dung của Bang California sẽ điều chỉnh việc giải thích ĐKDVBS này và áp dụng đối với tất cả các khiếu kiện liên quan đến ĐKDVBS, không phụ thuộc vào sự xung đột về các nguyên tắc của pháp luật. Bạn và Oath Holdings Inc. chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của các tòa án của bang tại Hạt Santa Clara, California hoặc tòa án Liên Bang tại Northern District của California, Hoa Kỳ đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Yahoo, bất kể thể loại khiếu kiện nào. Nếu được áp dụng, tất cả Phần mềm được cung cấp cho Chính phủ Hoa Kỳ theo các yêu cầu được phát hành vào hoặc sau ngày 1 tháng 12 năm 1995, được cung cấp cùng với các quyền thương mại và các giới hạn quy định trong văn bản này. Nếu Dịch vụ và các tài liệu liên quan được cung cấp cho hoặc được mua bởi hoặc nhân danh Chính phủ Hoa Kỳ, nếu áp dụng, thì Dịch vụ thực sự được xem như “phần mềm thương mại” đúng như thuật ngữ này được sử dụng trong hệ thống Quy định Mua sắm Liên Bang (Federal Acquisition Regulation - FAR). Các quyền của Hoa Kỳ không vượt quá các quyền tối thiểu quy định trong FAR 52.227-19 đối với “phần mềm máy tính bị hạn chế”. Tất cả các điều khoản và điều kiện khác của ĐKDVBS này vẫn được áp dụng. Bạn đồng ý không cung cấp hỗ trợ hoặc các nguồn lực cơ bản (hoặc che giấu hoặc giả mạo bản chất, địa điểm, nguồn, hoặc quyền sở hữu của hỗ trợ hoặc các nguồn lực cơ bản) cho bất kỳ (các) tổ chức nào mà Chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là tổ chức khủng bố nước ngoài theo điều 219 của Luật Di Trú và Quốc Tịch (Immigration and Nationality Act).
  Nếu bạn đã đăng ký các dịch vụ Yahoo Maktoob bằng tiếng Anh, bạn có thể xem phiên bản mới nhất của ĐKDVBS này, ĐKDVC và Quy định về Sự riêng tư và Quy định về Quyền riêng tư bất cứ lúc nào bằng tại các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên hệ ban chăm sóc khách hàng sử dụng liên kết được cung cấp dưới đây.
  1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/index.html
  4. Chăm sóc Khách hàng: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  Một số tính năng có thể không có sẵn cho bạn, bao gồm cả tính năng gọi từ máy tính đến điện thoại hoặc tính năng gọi điện internet khác.

  Nếu bạn đã đăng ký các dịch vụ Yahoo Maktoob bằng tiếng Ả Rập, bạn có thể xem phiên bản mới nhất của ĐKDVBS này, ĐKDVC và Quy định về Sự riêng tư và Quy định về Quyền riêng tư bất cứ lúc nào bằng cách truy cập Trung tâm Điều khoản Dịch vụ Yahoo Maktoob bằng tiếng Ả Rập tại liên kết được cung cấp bên dưới. Bạn cũng có thể liên hệ ban chăm sóc khách hàng sử dụng liên kết được cung cấp dưới đây.
  1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/ar/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/privacy/index.html
  4. Chăm sóc Khách hàng: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  Một số tính năng có thể không có sẵn cho bạn, bao gồm cả tính năng gọi từ máy tính đến điện thoại hoặc tính năng gọi điện internet khác.

  Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ ở Israeli, bạn có thể xem phiên bản mới nhất của ĐKDVBS này, ĐKDVC hoặc Quy định về Sự riêng tư bất cứ lúc nào tại các liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể liên hệ ban chăm sóc khách hàng sử dụng liên kết được cung cấp dưới đây.
  1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/he/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/privacy/index.html.
 2. Nam Phi (za): Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ ở Nam Phi, bạn đang ký kết hợp đồng với Oath (EMEA) Limited (trước đây được biết đến với tên Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, Bến cảng North Wall, Dublin 1, Ireland để cung cấp Dịch vụ cho bạn và luật của Ireland quy định về ĐKDVBS này và mọi nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng. Bạn và YEL chấp thuận một cách không hủy ngang thẩm quyền và địa điểm tài phán duy nhất của tòa án Ai Len đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc bất kỳ nghĩa vụ ngoài hợp đồng nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến ĐKDVBS này hoặc bất kỳ khiếu kiện hoặc tranh chấp nào phát sinh từ hay có liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và YEL bất kể thể loại khiếu kiện nào. Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của ĐKDVBS, ĐKDVC và Quy định về Sự riêng tư bất kỳ lúc nào bằng tại các liên kết bên dưới.
  1. ĐKDVBS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. ĐKDVC: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Quy định về Sự riêng tư: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
 • oath