ข้อกำหนดการให้บริการ Yahoo การสื่อสาร

 1. การยอมรับข้อกำหนด
  1. ยินดีต้อนรับสู่ Yahoo Yahoo เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์อีเมลและการรับส่งข้อความ เช่น Yahoo Mail และ Yahoo Messenger (เรียกว่า “บริการ”) ซึ่งบริการทั้งหมดได้รับการควบคุมด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการให้บริการเพิ่มเติมฉบับนี้ (“ATOS”) และข้อกำหนดการให้บริการสากลของ Yahoo (“UTOS”) ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อที่ 10 ซึ่งรวมอยู่ใน ATOS ฉบับนี้ในรูปแบบการอ้างอิงถึง ใน ATOS ฉบับนี้ “Yahoo” หรือ “บริษัทของ Yahoo ที่เกี่ยวข้อง” หมายถึงบริษัทของ Yahoo ที่มอบบริการให้แก่คุณ ดังที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 10 การที่คุณใช้งานบริการถือเป็นการยอมรับและยินยอมปฏิบัติตาม ATOS และข้อกฎหมายซึ่งบริษัทของ Yahoo ที่เกี่ยวข้องได้ระบุไว้ในหัวข้อที่ 10 ATOS นี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวโดย Yahoo โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบเป็นการส่วนตัว ประโยคก่อนหน้าจะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ หากคุณใช้บริการของเยอรมนีดังที่แจกแจงรายละเอียดไว้ในหัวข้อที่ 10 คุณสามารถตรวจสอบ ATOS และ UTOS เวอร์ชันล่าสุดได้โดยคลิกบนลิงก์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อที่ 10
  2. ระบบอัตโนมัติของ Yahoo วิเคราะห์เนื้อหาการสื่อสารทั้งหมด (เช่นเนื้อหาอีเมลและ Messenger รวมถึงข้อความด่วนและข้อความ SMS) เพื่อ, โดยไม่มี ข้อจำกัด, ให้คุณสมบัติผลิตภัณฑ์และเนื้อหาที่เหมาะกับแต่ละบุคคล, เพื่อค้นหาและนำเสนอโฆษณาที่ตรงตามเป้าหมาย เพื่อการตรวจจับสแปมและมัลแวร์ และเพื่อป้องกันการกระทำที่ไม่ประสงค์ดี การวิเคราะห์นี้เกิดขึ้นกับเนื้อหาการสื่อสารทั้งหมดเมื่อมันถูกส่ง, ได้รับ, และเมื่อถูกเก็บไว้, รวมถึงเนื้อหาการสื่อสารจากบริการที่ซิงค์กับบัญชี Yahoo ของคุณ สำหรับกรณีการนำไปใช้บางกรณี, Yahooใช้อัลกอริทึมอัตโนมัติกับการสื่อสารทางการค้าเพื่อสร้างแม่แบบทั่วไปสำหรับเอกสารแบบนั้น (ตัวอย่างเช่นใช้ภาษาทั่วไปเพื่อระบุองค์ประกอบของใบเสร็จสายการบิน) แม่แบบเหล่านี้ไม่รวมข้อมูลส่วนตัวของผู้รับ ตัวแก้ไขแม่แบบของ Yahoo อาจตรวจสอบแม่แบบเพื่อพัฒนาบริการและการออกแบบประสบการณ์สำหรับคุณของเรา  นอกจากว่าจะมีการประกาศเป็นอย่างอื่น, คุณจะไม่ได้รับอนุญาติให้ยกเลิกคุณสมบัติเหล่านี้ได้
  3. การเข้าถึง ใช้งาน และใช้งานบริการต่อไป ถือเป็นการแสดงตนและรับรองว่าคุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณอยู่ในเขตกฎหมายที่ห้ามหรือจำกัดการดาวน์โหลด หรือใช้งานบริการ หรือถ้าคุณมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ใช้บริการ ให้คลิก “ยกเลิก” และห้ามดาวน์โหลดหรือใช้บริการ หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณสมบัติใหม่ใดๆ ที่เสริมแต่งหรือปรับปรุงบริการปัจจุบัน จะได้รับการควบคุมโดย ATOS นี้ ซึ่งคุณจะต้องยอมรับ ถึงจะสามารถใช้บริการต่อไปได้ ประโยคก่อนหน้าจะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ หากคุณใช้บริการของเยอรมนีดังที่แจกแจงรายละเอียดไว้ในหัวข้อที่ 10
 2. รายละเอียดและการใช้งานบริการ
  1. การใช้ซอฟต์แวร์ คุณสามารถติดตั้งหรือดาวน์โหลด และใช้งานซอฟต์แวร์ในบริการได้ตามที่จำเป็น ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก และอัปเดตที่ผ่านการรับรองจาก Yahoo (รวมเรียกว่า "ซอฟต์แวร์") ในรูปแบบอ็อบเจกต์โค้ดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลโดยไม่มีเป้าหมายเชิงพาณิชย์ คุณจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบริการผ่านซอฟต์แวร์ตามวิธีการที่กำหนดไว้ใน ATOS เท่านั้น บริการและส่วนประกอบต่างๆ ของบริการนั้นประกอบด้วยซอฟต์แวร์นั้นมีใบอนุญาตใช้งานจากผู้มอบสิทธิ์การใช้งานแก่ Yahoo ("ซอฟต์แวร์ของผู้มอบสิทธิ์") ซอฟต์แวร์ของผู้มอบสิทธิ์ทำให้ซอฟต์แวร์ของ Yahoo สามารถใช้ฟังก์ชันบางอย่างได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การเข้าถึงข้อมูลอันเป็นกรรมสิทธิ์บนเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลของบุคคลภายนอก ใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ที่คุณได้รับจะยังมีผลใช้งานจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขอยกเลิก คุณสามารถยกเลิกรับใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ได้โดยหยุดการใช้งานซอฟต์แวร์และทำลายสำเนาทั้งหมดของซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ ใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์นี้จะถูกยกเลิก เมื่อคุณละเมิดข้อกำหนดใดๆ ใน ATOS ฉบับนี้, เมื่อ Yahoo ประกาศการยกเลิกใบอนุญาตต่อสาธารณะเป็นลายลักษณ์อักษรบนเว็บไซต์ของ Yahoo หรือเมื่อ Yahoo ส่งประกาศการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคุณ ถ้าใบอนุญาตใช้งานของคุณถูกยกเลิก คุณจะต้องยินยอมหยุดการใช้บริการ ส่วนประกอบต่างๆ และข้อมูลของบุคคลภายนอกทั้งหมด สิทธิ์ทั้งหมดในข้อมูลของบุคคลภายนอก ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก และเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลของบุคคลภายนอกใดๆ รวมถึงสิทธิ์การเป็นเจ้าของทั้งหมดจะได้รับการสงวนไว้ และจะยังเป็นของบุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของเช่นเดิม คุณยอมรับว่าบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจบังคับใช้สิทธิ์ของตนภายใต้ ATOS ฉบับนี้กับคุณโดยตรงในนามของตนเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบในการร้องเรียนหรือสู้คดี รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง ถ้าบริการจำเป็นต้องใช้หรือมีการเตรียมซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้มาให้ Yahoo อาจดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดบนอุปกรณ์ของคุณเมื่อมีเวอร์ชันหรือคุณสมบัติใหม่ บริการบางอย่างอาจอนุญาตให้คุณปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการอัปเดตอัตโนมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ Yahoo จะแจ้งให้คุณทราบหลังการติดตั้ง
  2. ข้อมูลการบันทึกและเข้าถึง ผลิตภัณฑ์ส่งข้อความของ Yahoo (เช่น Yahoo Messenger ภายใน Yahoo Mail และเวอร์ชันที่ใช้งานผ่านเว็บ) ทำให้คุณเห็นเพื่อนที่ออนไลน์ รวมถึงสามารถรับส่งข้อความด่วน และข้อมูลอื่นๆ ได้ บริการส่งข้อความของ Yahoo ยังช่วยให้คุณและผู้ที่คุณสื่อสารด้วย บันทึกการสนทนาของคุณและข้อมูลอื่นๆ ในบัญชี Yahoo Mail ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของ Yahoo ถ้ามีคุณสมบัตินี้ให้ใช้งาน คุณจะสามารถเข้าถึงและค้นหาประวัติการส่งข้อความของคุณจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครื่องใดก็ได้ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ไม่ว่าคุณจะใช้คุณสมบัตินี้หรือไม่ ผู้ใช้คนอื่นอาจเลือกใช้คุณสมบัตินี้เพื่อบันทึกบทสนทนาและข้อมูลอื่นๆ ร่วมกับคุณในบัญชีของตนบนเซิร์ฟเวอร์ของ Yahoo การยอมรับ ATOS ฉบับนี้ถือว่าคุณได้ยินยอมให้ Yahoo บันทึกการสื่อสารและข้อมูลอื่นๆ เหล่านี้บนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเพื่อจุดประสงค์เพื่อการสำรองข้อมูล ความปลอดภัย และวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ระบุไว้ใน ATOS ฉบับนี้ คุณจะต้องรับผิดชอบในเนื้อหาเกี่ยวกับบริการที่คุณใช้งานหรือบันทึกไว้แต่เพียงผู้เดียว และถ้าคุณต้องการสำรองข้อมูล คุณก็จะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลเหล่านั้นแต่เพียงผู้เดียวเช่นกัน หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ คุณจะต้องรับทราบและยอมรับว่าบริษัทของ Yahoo ที่เกี่ยวข้องจะไม่ให้การรับรองว่า คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณได้ และไม่รับรองว่าเราจะสามารถเตรียมข้อมูลที่ถูกลบ นำออก หรือถูกทำให้เข้าถึงไม่ได้ ให้แก่คุณ ประโยคก่อนหน้าจะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ หากคุณใช้บริการของเยอรมนีดังที่แจกแจงรายละเอียดไว้ในหัวข้อที่ 10
  3. ATOS จะไม่มีการมอบสิทธิ์ อำนาจ หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ Yahoo เป็นเจ้าของหรืออนุญาตให้ใช้งาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริการและเครื่องหมายการค้าของ Yahoo
  4. โฆษณา คุณเข้าใจและยอมรับว่าบริการอาจมีโฆษณารวมอยู่ด้วย และโฆษณาเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในการให้บริการของ Yahoo
  5. การสื่อสารจาก Yahoo คุณยังต้องเข้าใจและยอมรับว่าคุณอาจได้รับการสื่อสารบางอย่างจาก Yahoo ระหว่างใช้บริการ เช่น ประกาศเกี่ยวกับบริการ และข้อความเพื่อการบริหารจัดการทั่วไป และคุณจะไม่สามารถเลิกรับการสื่อสารเหล่านี้ได้
  6. การเข้าถึงและใช้งานบริการ ในการใช้งานบริการ รวมถึงบริการและผลิตภัณฑ์ภายในบริการ (รวมทั้งบริการฟรีและบริการที่เก็บค่าใช้จ่าย) คุณจะต้องสามารถเข้าถึง World Wide Web ได้ โดยอาจเป็นการเข้าถึงโดยตรงหรือเข้าถึงผ่านอุปกรณ์ที่เข้าถึงเนื้อหาบนเว็บ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเข้าถึงบริการ และจะต้องจ่ายค่าบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึง (ซึ่งอาจรวมถึงค่าบริการของบุคคลภายนอก)
  7. การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายอื่น ถ้า YYahoo อนุญาต บริการส่งข้อความของ Yahoo อาจอนุญาตให้คุณสื่อสารกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์โปรแกรมส่งข้อความด่วนของบริษัทอื่นได้ ในกรณีดังกล่าว คุณจะต้องรับทราบและยอมรับว่า: (i) การใช้งานบริการส่งข้อความของ Yahoo ของคุณจะต้องเป็นไปตาม ATOS และข้อกำหนดต่างๆ ที่ควบคุมการใช้งานผลิตภัณฑ์โปรแกรมส่งข้อความด่วนอื่นๆ ที่คุณยินยอมใช้งาน ถ้ามี ซึ่งสอดคล้องกับ ATOS ฉบับนี้ และ (ii) ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์โปรแกรมส่งข้อความอื่นๆ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ควบคุมการใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเช่นกัน Yahoo จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการกระทำของบุคคลหรือหน่วยงานที่คุณสื่อสารด้วย ยกเว้นข้อความที่ Yahoo ส่งถึงคุณแล้ว Yahoo ไม่มีสิทธิ์ครอบครองหรือควบคุมเนื้อหาของข้อความใดๆ ที่ผู้ใช้ส่งหรือได้รับจากการใช้บริการนี้
  8. บริการอาจอนุญาตให้คุณใช้วิธีอื่นๆ ในการสื่อสาร รับส่งข้อความ ไฟล์ รูปภาพ วิดีโอ และข้อมูลอื่นๆ รวมถึงการส่งผ่านบริการ, SMS, การสนทนาด้วยเสียง และการสนทนาผ่านวิดีโอ
  9. การบล็อก เมื่อใช้งานบริการ ถือว่าคุณยอมรับว่าผู้ใช้คนอื่นๆ ที่ใช้บริการ อาจเลือกรับการแจ้งเตือนจากบริการเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ และสามารถส่งข้อความด่วนถึงคุณและข้อมูลอื่นๆ หรือโทรหาคุณผ่านบริการได้ ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานคุณสมบัติการแจ้งเตือน หรือถ้าคุณไม่ต้องการรับข้อความจากผู้ใช้ดังกล่าว คุณสามารถเลือก "ละเลย" หรือคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน ความสามารถในการรับส่งข้อความด่วนและข้อมูลอื่นๆ อาจถูกบล็อกโดย Yahoo และผู้ใช้อื่นๆ ซึ่งอาจจำกัดความสามารถการใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด เมื่อใช้งานบริการ คุณยอมรับว่า Yahoo ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากที่คุณหรือผู้ใช้อื่นๆ (หรือไม่ว่าด้วยเหตุอื่นใด) ละเลย ส่งข้อความหรือข้อมูลอื่นๆ หรือใช้บริการ ประโยคก่อนหน้าจะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ หากคุณใช้บริการของเยอรมนีดังที่แจกแจงรายละเอียดไว้ในหัวข้อที่ 10
  10. การสนับสนุนของ Yahoo Yahoo อาจเลือกมอบบริการช่วยเหลือลูกค้าแก่คุณ และ/หรือ อัปเกรด ปรับปรุง หรือดัดแปลงบริการ (รวมเรียกว่า "การสนับสนุน") ตามดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และอาจยุติการสนับสนุนดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ คุณเข้าใจและยอมรับว่าในกรณีที่ Yahoo เลือกให้บริการสนับสนุนกับคุณ การสนับสนุนดังกล่าวนั้นเป็นความสมัครใจตามดุลพินิจของ Yahoo แต่เพียงผู้เดียว และไม่ทำให้เกิดสิทธิ์ทางสัญญาใดๆ ที่จะได้รับการสนับสนุน และคุณไม่สามารถอ้างอิงถ้อยแถลงหรือข้อเสนอการให้บริการสนับสนุนใดๆ เพื่อสร้างสิทธิ์ทางสัญญาในการรับบริการสนับสนุนได้
  11. ค่าธรรมเนียมของ Yahoo Yahoo สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการใช้งานหรือเข้าถึงบริการในอนาคต หรือบริการและเว็บไซต์อื่นๆ ของ Yahoo ตามดุลพินิจของ Yahoo แต่เพียงผู้เดียว ถ้า Yahoo ตัดสินใจเก็บค่าธรรมเนียม Yahoo จะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
 3. บริการในเวอร์ชันอื่น
  บริการในเวอร์ชันต่างๆ อาจมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป และคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่มีให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ นอกจากนี้ คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้ หากผู้ใช้ที่คุณสื่อสารด้วยนั้นใช้บริการเวอร์ชันต่างจากคุณ หรือใช้ซอฟต์แวร์ส่งข้อความด่วนจากบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Yahoo
 4. บัญชีสมาชิก รหัสผ่าน และความปลอดภัย
  ถ้าคุณยังไม่มี Yahoo ID และรหัสผ่าน คุณจะต้องเข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนของ Yahoo คุณยอมรับว่า Yahoo จะมอบสิทธิ์การเข้าถึงบัญชีของคุณโดยสอดคล้องกับ ATOS ฉบับนี้ รวมถึงกฎและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ถ้าคุณละเมิดกฎในหัวข้อที่ 4 หรือไม่สามารถยืนยันบัญชีของคุณกับ Yahoo คุณจะต้องรับทราบและยอมรับว่าคุณอาจถูกห้ามเข้าถึงบัญชีของคุณอย่างถาวร และอาจไม่สามารถรับข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีกลับมาได้อีก Yahoo ไม่รับรองว่าคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ร่วมกับบริการได้อย่างถาวร และไม่รับรองว่าจะมีการทำสำเนาให้คุณหากข้อมูลดังกล่าวถูกลบหรือสูญหาย Yahoo สนับสนุนให้คุณสำรองข้อมูลตามความเหมาะสม Yahoo อาจกำหนดข้อจำกัดไว้กับคุณสมบัติบางอย่างหรือจำกัดการเข้าถึงบริการรวมถึงบริการหรือเว็บไซต์อื่นๆ ของ Yahoo ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด โดยไม่แจ้งให้ทราบและไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ประโยคก่อนหน้าจะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ หากคุณใช้บริการของเยอรมนีดังที่แจกแจงรายละเอียดไว้ในหัวข้อที่ 10
 5. นโยบายความเป็นส่วนตัวของ YAHOO
  การที่คุณเข้าถึงและใช้งานบริการ ถือว่าคุณยอมรับและยอมปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Yahoo ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับตัวคุณจะต้องเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Yahoo เช่นกัน คุณสามารถทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Yahoo ฉบับล่าสุดได้ตลอเวลาโดยคลิกที่ลิงก์ นโยบายความเป็นส่วนตัว ในหัวข้อที่ 10 บริษัทของ Yahoo ที่เกี่ยวข้อง ด้านล่าง
 6. ข้อจำกัดการใช้งาน
  คุณจะต้องไม่ปฏิบัติดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกใดๆ ปฏิบัติดังต่อไปนี้ (ยกเว้นว่าอยู่ในขอบเขตของกฎหมายในท้องที่):
  1. คัดลอก ดีคอมไพล์ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ย้อนการประกอบ ถอดแยก ดัดแปลง ให้เช่า เช่า กู้ยืม แจกจ่าย หรือสร้างผลงานสืบเนื่อง (ตามที่กฎหมายในท้องที่นิยามไว้) หรือปรับปรุง (ตามที่กฎหมายในท้องที่นิยามไว้) บริการหรือซอฟต์แวร์ หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อค้นพบซอร์สโค้ดหรือโปรโตคอลในบริการหรือซอฟต์แวร์
  2. รับหรือพยามยามรับสิทธิ์การเข้าถึงบริการหรือเครือข่ายของ Yahoo โดยไม่ได้รับอนุญาต
  3. รวบรวมบริการหรือซอฟต์แวร์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง เข้าไปกับบริการ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่ผลิตหรือแจกจ่ายให้กับคุณ
  4. ใช้บริการในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการกระทำผิดกฎหมาย หรือไม่สอดคล้องกับ ATOS ฉบับนี้หรือ UTOS
  5. ใช้บริการเพื่อควบคุมศูนย์ปฏิบัติงานนิวเคลียร์ อุปกรณ์ช่วยชีวิต หรือแอปพลิเคชันที่มีความสำคัญยิ่งยวดอื่นๆ ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินสำคัญ (คุณจะต้องเข้าใจว่าบริการนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และการทำงานผิดพลาดอาจเป็นผลให้มีการเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ซึ่ง Yahoo ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ) โปรดทราบว่า ประโยคก่อนหน้าจะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ หากคุณใช้บริการของเยอรมนีดังที่แจกแจงรายละเอียดไว้ในหัวข้อที่ 10 หรือ
  6. ขาย ให้เช่า กู้ยืม ถ่ายโอน มอบสิทธิ์การใช้งานต่อ ทำซ้ำ ทำสำเนา คัดลอก แลกเปลี่ยน หรือใช้ประโยชน์จากบริการ Services หรือการเข้าถึง หรือหารายได้จากการใช้งานหรือการมอบบริการ ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยตรง การเรียกเก็บเงิน หรือการกระทำอื่นใด โดยที่ Yahoo ไม่ได้อนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
 7. การปฏิเสธความรับผิดและอุปกรณ์
  1. คุณจะต้องเข้าใจและยอมรับว่าบริการนี้จัดเตรียมให้ในลักษณะ "ตามสภาพ" และ Yahoo จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการตรงต่อเวลา การลบ ความผิดพลาดในการจัดส่ง หรือความล้มเหลวในการบันทึกข้อมูลการสื่อสารหรือการตั้งค่าส่วนตัวใดๆ ของผู้ใช้ คุณยังต้องเข้าใจว่า Yahoo ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของการสื่อสารที่เกิดขึ้นผ่านบริการ ประโยคก่อนหน้าในข้อกำหนดนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ หากคุณใช้บริการของเยอรมนีดังที่แจกแจงรายละเอียดไว้ในหัวข้อที่ 10
  2. คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อเข้าถึงบริการ (เช่น โทรศัพท์ที่มีพอร์ต USB เพื่อใช้คุณสมบัติการโทรศัพท์จาก PC ถึง PC ซึ่งอุปกรณ์อาจมีฟังก์ชันการทำงานแบบคู่ และสามารถเข้าถึงบริการโทรศัพท์บ้าน ซึ่งเป็นบริการที่ Yahoo ไม่ได้จัดเตรียมไว้)
  3. แอปพลิเคชันปลั๊กอินของบุคคลภายนอกใดๆ ที่คุณใช้ร่วมกับบริการนั้น เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความรับผิดชอบของนักพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าว แต่เพียงผู้เดียว และคุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าตัวแอปพลิเคชันปลั๊กอิน และการใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายหรือเหมาะสมหรือไม่
  4. ถ้าบริการที่คุณดาวน์โหลดหรือเข้าถึงนั้นมีคุณสมบัติการต่อต้านสปายแวร์ ซอฟต์แวร์ที่ถูกเครื่องมือนี้ตรวจพบว่าเป็น "สปายแวร์" อาจเป็นซอฟต์แวร์ที่คุณยินยอมโหลดมาใช้งานบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับการควบคุมโดยข้อตกลงแยกต่างหากกับบุคคลภายนอก คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้กระทำกับบุคคลภายนอก
  5. อุปกรณ์ที่จำเป็น อุปกรณ์เสริม หรือแอปพลิเคชันปลั๊กอินของบุคคลภายนอกใดๆ ที่คุณใช้เพื่อใช้งาน เข้าถึง หรือปรับปรุงบริการ รวมถึงโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆ ไม่ว่าจะใช้เพื่อเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นหรือเป็นอุปกรณ์เสริม จะได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อกำหนดการรับประกัน และข้อปฏิเสธการรับผิดจากผู้ผลิตอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันปลั๊กอินของบุคคลภายนอกดังกล่าว และ Yahoo จะไม่รับประกันหรือเป็นตัวแทนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และแอปพลิเคชันปลั๊กอินของบุคคลภายนอกเหล่านั้น โปรดอ้างอิงเอกสารประกอบที่คุณได้รับเมื่อซื้ออุปกรณ์หรือได้รับแอปพลิเคชันปลั๊กอินของบุคคลภายนอก เพื่อทำความเข้าใจกับสิทธิ์และข้อผูกพันของคุณ รวมถึงการรับประกันและข้อจำกัดการรับผิดที่มีผลบังคับใช้กับคุณ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ YAHOO และบริษัทในเครือ บริษัทสาขา เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน หุ้นส่วน และผู้มอบสิทธิ์การใช้งาน ขอปฏิเสธภาระการรับประกัน การสร้างเงื่อนไข และข้อกำหนดอื่นๆ ในลักษณะอื่นใดอย่างชัดเจน ไม่ว่าทางตรงหรือโดยนัย ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันปลั๊กอินของบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึงข้อกำหนดและการรับประกันโดยนัยถึงสิทธิ์ ความสามารถในการเป็นสินค้า คุณภาพในระดับที่พึงพอใจ ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ โดยมีพื้นฐานจากการเตรียมบริการที่ได้มาตรฐานหรือการเอาใจใส่และงานฝีมือตามสมควร และการไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ประโยคก่อนหน้าจะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ หากคุณใช้บริการของเยอรมนีดังที่แจกแจงรายละเอียดไว้ในหัวข้อที่ 10
 8. ข้อมูลทั่วไป
  ความสมบูรณ์ของข้อตกลง ATOS และ UTOS ฉบับนี้ รวมถึงเอกสารทั้งหมดที่รวมอยู่ในที่นี้ รวมประกอบกันเป็นสัญญาโดยสมบูรณ์ระหว่างคุณกับ Yahoo ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ และมีผลแทนที่ ATOS หรือ UTOS ที่เกี่ยวข้องกับบริการฉบับก่อนหน้าทั้งหมดซึ่งคุณทำสัญญาไว้กับ Yahoo ถ้ามี คุณยังอาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เพิ่มเติมซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อคุณซื้อบริการอื่นๆ บางอย่างจาก Yahoo (รวมถึงบริการที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย), บริการพันธมิตรโฆษณา, เนื้อหาของบุคคลภายนอก หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก ATOS นี้จะยังมีผลควบคุมการใช้บริการของคุณ ยกเว้นว่าคุณได้ยินยอมในข้อกำหนดอื่นๆ กับบริษัท Yahoo ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่ามีผลแทนที่ “ข้อกำหนดการให้บริการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสื่อสารระดับสากลของ Yahoo” ฉบับก่อนหน้าที่ตกลงกันไว้ ถ้าคุณใช้บริการ หากมีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดของ ATOS และ UTOS ให้ถือว่าข้อกำหนดใน ATOS มีผลเหนือกว่าเสมอ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับบริการ
 9. การละเมิด
  โปรดรายงานการละเมิด ATOS ฉบับนี้ด้วยลิงก์ฝ่ายบริการลูกค้าที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 10 ในส่วน บริษัทของ Yahoo ที่เกี่ยวข้อง
 10. คู่สัญญา, ตัวเลือกกฎหมาย, สถานที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และข้อกำหนดระดับท้องที่ของภูมิภาคอื่นๆ
  ATOS ฉบับนี้เป็นการทำสัญญาระหว่างคุณกับบริษัทของ Yahoo ที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อย่อยต่อไปนี้ โปรดค้นหาบริการของ Yahoo ที่คุณใช้งาน และในหัวข้อดังกล่าว คุณจะพบบริษัทของ Yahoo ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำสัญญาการใช้บริการร่วมกับคุณ, ตัวเลือกกฎหมาย, สถานที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับบริษัทของ Yahoo ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดที่สำคัญอื่นๆ โปรดทราบว่าบริการส่งข้อความของ Yahoo รวมถึง Yahoo Messenger อาจพยายามใช้บัญชี Yahoo Mail ของคุณ ถ้าคุณไม่มีบัญชี Yahoo Mail คุณจะได้รับการควบคุมจาก UTOS เวอร์ชันปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้ในภูมิภาค/ประเทศที่คุณลงทะเบียนบัญชีของคุณในตอนแรก ถ้าคุณจำไม่ได้ว่าคุณใช้บริการของ Yahoo ตัวใด โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ภูมิภาค:

อเมริกา

 1. สหรัฐอเมริกา (us): ถ้าคุณใช้บริการของสหรัฐอเมริกา ถือว่าคุณได้ทำสัญญากับ Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089 ในการมอบบริการให้กับคุณ และกฎหมายสารบัญญัติของรัฐแคลิฟอร์เนียจะควบคุมการตีความ ATOS ฉบับนี้ และมีผลบังคับใช้กับการร้องเรียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดแย้งของข้อกฎหมายใดๆ คุณและ Oath Holdings Inc. จะต้องยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะ และสถานที่พิจารณาคดี ณ ศาลประจำรัฐในซานตา คลาร่า เคาน์ตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย หรือศาลรัฐบาลกลางในเขตแคลิฟอร์เนียเหนือ สหรัฐอเมริกา โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ เมื่อมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ ATOS ฉบับนี้ หรือเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ Yahoo โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการร้องเรียนชนิดใดก็ตาม ถ้าเป็นไปได้ ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่จัดเตรียมให้กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาตามฎีกาที่ออกในหรือหลังวันที่ 1 ธันวาคม 1995 จะจัดเตรียมให้พร้อมกับสิทธิ์ทางการค้า และข้อจำกัดต่างๆ ที่อธิบายไว้ภายใน ถ้ามีการจัดเตรียมบริการและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ หรือมีการซื้อบริการโดยหรือในนามของรัฐบางสหรัฐอเมริกา ตามความเหมาะสม บริการนี้จะถือเป็น "ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์" ตามความหมายที่ใช้ในระบบควบคุมการจัดซื้อของรัฐบาลกลาง (Federal Acquisition Regulation) สิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาจะไม่เกินขอบเขตขั้นต่ำที่กำหนดไว้ใน FAR 52.227-19 ว่าด้วยเรื่อง "ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีข้อจำกัด" ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของ ATOS นี้ยังมีผลบังคับใช้อย่างครบถ้วน คุณจะต้องยินยอมไม่ให้การสนับสนุนทางรูปธรรมหรือมอบทรัพยากรใดๆ (หรือเพื่อปกปิดหรือแอบแฝงคุณสมบัติดั้งเดิม สถานที่ แหล่งที่มา หรือสิทธิ์การเป็นเจ้าของสำหรับการสนับสนุนทางรูปธรรมหรือทรัพยากร) ให้กับองค์กรที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกากำหนดว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศ ตามข้อกำหนดในหัวข้อ 219 ของกฎหมาย Immigration and Nationality Act คุณสามารถทบทวน ATOS, UTOS และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาที่ลิงก์ด้านล่าง คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้โดยใช้ลิงก์ที่จัดเตรียมไว้ให้ดังนี้
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html สำหรับ ATOS ของ Yahoo En Español: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/terms/utos/index.html สำหรับ UTOS ของ Yahoo En Español: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/terms/utos/index.html
  3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.html สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Yahoo En Español: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/privacy/index.html
  4. ฝ่ายบริการลูกค้า: ฝ่ายบริการลูกค้าสำหรับฝ่ายบริการลูกค้าของ Yahoo en Español: espanol-abuse@yahoo-inc.com
 2. แคนาดา (ca): ถ้าคุณใช้บริการของแคนาดา ถือว่าคุณได้ทำสัญญากับ Yahoo! Canada, 207 Queen's Quay West, Suite 801, Toronto, ON, M5J 1A7 ในการมอบบริการให้คุณ และกฎหมายของประเทศแคนาดาจะควบคุมการตีความของ ATOS ฉบับนี้ รวมถึงการละเมิดข้อกำหนดด้วย โดยไม่คำนึงถึงหลักความขัดแย้งของข้อกฎหมายใดๆ แต่ยังมีผลกับการร้องเรียนอื่นๆ รวมถึงการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายต่อต้านการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม และการละเมิดกฎหมายดังกล่าว คุณและ Yahoo Canada จะต้องยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะ และสถานที่พิจารณาคดีในออนตาริโอ ประเทศแคนาดา โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ เมื่อมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ ATOS ฉบับนี้ หรือเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ Yahoo โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการร้องเรียนชนิดใดก็ตาม

  ข้อมูลส่วนตัวของเพื่อน และผู้ติดต่อ ด้วยการใช้บริการคุณได้ยอมรับว่าคุณได้รับความยินยอม ของเพื่อนของคุณ และผู้ติดต่อ เพื่อมอบข้อมูลส่วนตัวของพวกเขา (ตัวอย่างเช่น ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของพวกเขา) ให้กับ Yahoo หรือบุคคลที่สาม ตามที่เห็นสมควร และ Yahoo หรือบุคคลที่สาม สามารถใช้ชื่อของคุณเพื่อส่งข้อความในนามของคุณเพื่อทำให้สามารถมอบบริหารให้กับ เพื่อนและผู้ติดต่อของคุณได้ การบริการจะไม่ถูกใช้ในรูปแบบของสแปมใดๆ

  คุณสามารถทบทวน ATOS, UTOS และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาที่ลิงก์ด้านล่าง คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้โดยใช้ลิงก์ที่จัดเตรียมไว้ให้ดังนี้
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/terms/utos/index.html
  3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/privacy/index.html
  4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://ca.help.yahoo.com/kb/helpcentral
 3. บรซิล (br): ถ้าคุณใช้บริการของบราซิล ถือว่าคุณได้ทำสัญญากับ Yahoo! do Brasil Internet Ltda. (Yahoo Brasil) Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 9o andar, São Paulo/SP, 04538-132, Brazilในการมอบบริการให้คุณ และกฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐบราซิลจะควบคุมการตีความของ ATOS ฉบับนี้ รวมถึงการละเมิดข้อกำหนดด้วย โดยไม่คำนึงถึงหลักความขัดแย้งของข้อกฎหมายใดๆ แต่ยังมีผลกับการร้องเรียนอื่นๆ รวมถึงการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายต่อต้านการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม และการละเมิดกฎหมายดังกล่าว คุณและ Yahoo Brasil จะต้องยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะ และสถานที่พิจารณาคดีในสหพันธสาธารณรัฐบราซิล โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ เมื่อมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ ATOS ฉบับนี้ หรือเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ Yahoo Brasil โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการร้องเรียนชนิดใดก็ตาม สำหรับผู้ใช้ Yahoo Brasil การจำกัดสิทธิ์ของผู้ใช้ การจำกัดความรับผิดชอบ และความสามารถในการบังคับใช้ ATOS นี้จะมีผลตามขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายประเทศบราซิลกำหนดไว้ Yahoo Brasil สงวนสิทธิ์ในการระงับข้อพิพาทหรือความขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่อง โดยพิจารณาตาม UTOS และกฎหมายของบราซิลเท่านั้น คุณสามารถทบทวน ATOS, UTOS และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาที่ลิงก์ด้านล่าง คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้โดยใช้ลิงก์ที่จัดเตรียมไว้ให้ดังนี้
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/utos/index.html
  3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/privacy/index.html
  4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://br.ajuda.yahoo.com/kb/helpcentral
 4. อาร์เจนตินา (ar):ถ้าคุณใช้บริการของอาร์เจนตินา ถือว่าคุณได้ทำสัญญากับ Yahoo! de Argentina SRL, Av. Congreso 1685 - 2do.Piso, Cdad, Aut. de Buenos Aires, C1428BUC เพื่อมอบบริการให้กับคุณ และกฎหมายของสาธารณรัฐอาร์เจนตินาจะควบคุมการตีความของ ATOS ฉบับนี้ รวมถึงการละเมิดข้อกำหนดด้วย โดยไม่คำนึงถึงหลักความขัดแย้งของข้อกฎหมายใดๆ แต่ยังมีผลกับการร้องเรียนอื่นๆ รวมถึงการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายต่อต้านการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม และการละเมิดกฎหมายดังกล่าว คุณและ Yahoo de Argentina จะต้องยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะ และสถานที่พิจารณาคดีในสาธารณรัฐอาร์เจนตินา โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ เมื่อมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ ATOS ฉบับนี้ หรือเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ Yahoo โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการร้องเรียนชนิดใดก็ตาม คุณสามารถทบทวน ATOS, UTOS และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาที่ลิงก์ด้านล่าง คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้โดยใช้ลิงก์ที่จัดเตรียมไว้ให้ดังนี้
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/terms/utos/index.html
  3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/privacy/index.html
  4. ฝ่ายบริการลูกค้า: ar-abuse@yahoo-inc.com
 5. เม็กซิโก (mx): ถ้าคุณใช้บริการของเม็กซิโก ถือว่าคุณได้ทำสัญญากับ Yahoo! de Mexico S.A. de C.V., Av Paseo de las Palmas 330, Piso 2, Lomas de Chapultepec, Mexico City, 11000 ในการมอบบริการให้คุณ และกฎหมายของสหรัฐเม็กซิกันจะควบคุมการตีความของ ATOS ฉบับนี้ รวมถึงการละเมิดข้อกำหนดด้วย โดยไม่คำนึงถึงหลักความขัดแย้งของข้อกฎหมายใดๆ แต่ยังมีผลกับการร้องเรียนอื่นๆ รวมถึงการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายต่อต้านการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม และการละเมิดกฎหมายดังกล่าว คุณและ Yahoo de Mexico จะต้องยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะ และสถานที่พิจารณาคดีในสหรัฐเม็กซิโก โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ เมื่อมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ ATOS ฉบับนี้ หรือเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ Yahoo โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการร้องเรียนชนิดใดก็ตาม คุณสามารถทบทวน ATOS, UTOS และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาที่ลิงก์ด้านล่าง คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้โดยใช้ลิงก์ที่จัดเตรียมไว้ให้ดังนี้
   https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  1. UTOS: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/terms/utos/index.html
  2. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/privacy/index.html
  3. ฝ่ายบริการลูกค้า: mx-abuse@yahoo-inc.com
 6. ชิลี (cl), โคลัมเบีย (co), เปรู (pe), และเวเนซุเอลา(ve): หากคุณใช้การบริการสำหรับชาวเวเนซุเอล่า โคลัมเบีย หรือชิลี คุณกำลังอยู่ในสัญญาของกลุ่มผู้บริโภค Yahoo! ชาวฮีสแปนิกในสหรัฐอเมริกา Yahoo! Hispanic Americas, บริษัทจำกัด LLC, วันอัลฮัมบราพลาซ่า One Alhambra Plaza, ชั้น 8, คอรัล เกเบิลส์ Coral Gables, FL 33134, สหรัฐอเมริกา ที่ให้บริการคุณภายใต้กฎหมายของรัฐฟลอริดาที่ไม่เพียงควบคุมการตีความ ATOS นี้เท่านั้นแต่ยังใช้กับการเรียกร้องค่าเสียหายจากการละเมิดข้อตกลงนี้ด้วย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งทางหลักกฎหมาย แต่ยังใช้กับข้อเรียกร้องอื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและการละเมิด คุณ บริษัทจำกัด LLC และกลุ่มผู้บริโภค Yahoo ชาวฮีสแปนิกในสหรัฐอเมริกา Yahoo! Hispanic Americas ยินยอมที่จะอยู่ภายใต้อำนาจและเขตอำนาจศาลของไมอามีเดดเคาน์ตี้ Miami-Dade County สำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ ATOS นี้ หรือที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Yahoo โดยไม่คำนึงถึงประเภทข้อเรียกร้องการชดใช้ค่าเสียหาย คุณสามารถตรวจสอบ ATOS, UTOS และนโยบายความเป็นส่วนตัวเวอร์ชั่นล่าสุดได้ทุกเมื่อตามลิงก์ด้านล่าง นอกจากนี้คุณสามารถติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าโดยใช้ลิงก์ที่มีให้ คุณสามารถทบทวน ATOS, TOS และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาที่ลิงก์ด้านล่าง คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้โดยใช้ลิงก์ที่จัดเตรียมไว้ให้ดังนี้
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/terms/utos/index.html
  3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/privacy/index.html
  4. ฝ่ายบริการลูกค้า: espanol-abuse@yahoo-inc.com

ภูมิภาค:

ยุโรป

 1. สหราชอาณาจักร (uk), สเปน (es), อิตาลี (it), ฝรั่งเศส (fr): ถ้าคุณใช้บริการของสหราชอาณาจักร (uk), สเปน (es), อิตาลี (it) หรือฝรั่งเศส (fr) ถือว่าคุณได้ทำสัญญากับ Oath (EMEA) Limited (ชื่อเดิมคือ Yahoo! EMEA Limited), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland เพื่อมอบบริการให้กับคุณ และกฎหมายของไอร์แลนด์ควบคุม ATOS นี้ รวมถึงข้อผูกพันที่ไม่เกี่ยวข้องทางกฎหมายที่เกิดขึ้น คุณและ YEL จะต้องยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะ และสถานที่พิจารณาคดีในศาลของไอร์แลนด์ โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ เมื่อมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ ATOS ฉบับนี้ เมื่อมีข้อผูกพันที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาใดๆ หรือเกี่ยวข้องกับ ATOS ฉบับนี้ หรือเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ YEL โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการร้องเรียนชนิดใดก็ตาม คุณสามารถทบทวน ATOS, UTOS และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาที่ลิงก์ด้านล่าง
  1. สหราชอาณาจักร (uk):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html
   4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://uk.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  2. สเปน (es):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/terms/utos/index.html
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html
   4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://es.ayuda.yahoo.com/kb/helpcentral
  3. อิตาลี (it):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/it/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/terms/utos/index.html
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html
   4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://it.aiuto.yahoo.com/kb/helpcentral
  4. ฝรั่งเศส (fr):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html/
   4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://fr.aide.yahoo.com/kb/helpcentral
 2. เยอรมนี (de): ถ้าคุณใช้บริการของเบอรมนี (de) ถือว่าคุณได้ทำสัญญากับ Oath (EMEA) Limited (ชื่อเดิมคือ Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland เพื่อมอบบริการให้กับคุณ และความสัมพันธ์ทางสัญญาของคุณ รวมถึง ATOS นี้ จะได้รับการควบคุมโดยข้อกฎหมายของไอร์แลนด์ ถ้าคุณเป็นผู้พำนักอาศัยถาวรในประเทศเยอรมนี ตัวเลือกกฎหมายนี้จะไม่จำกัดการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศเยอรมนี คุณสามารถทบทวน ATOS, UTOS และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาที่ลิงก์ด้านล่าง
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html
  3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html/
  4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://de.hilfe.yahoo.com/kb/helpcentral
 3. ไอร์แลนด์ (ie), เดนมาร์ก (dk), ฟินแลนด์ (fi), นอร์เวย์ (no), โรมาเนีย (ro), เนเธอร์แลนด์ (nl), สวีเดน (se), ตุรกี (tr), รัสเซีย (ru), โปแลนด์ (pl), เบลเยียม (be), สาธารณรัฐเช็ก (cz), ฮังการี (hu), โปรตุเกส (xp), ออสเตรีย (at), บัลแกเรีย (bg), โครเอเชีย (hr), เอสโตเนีย (ee), ลัตเวีย (lv), ลิธัวเนีย (lt), เซอร์เบีย (rs), สโลวาเกีย (sk), สโลวีเนีย (si), ยูเครน (ua) หรือกรีซ (gr): ถ้าคุณใช้บริการของที่ใดที่หนึ่งดังต่อไปนี้: ถ้าคุณใช้บริการของที่ใดที่หนึ่งดังต่อไปนี้: ไอร์แลนด์ (ie), เดนมาร์ก (dk), ฟินแลนด์ (fi), นอร์เวย์ (no), โรมาเนีย (ro), เนเธอร์แลนด์ (nl), สวีเดน (se), ตุรกี (tr), รัสเซีย (ru), โปแลนด์ (pl), เบลเยียม (be), สาธารณรัฐเช็ก (cz), ฮังการี (hu), โปรตุเกส (xp), ออสเตรีย (at), บัลแกเรีย (bg), โครเอเชีย (hr), เอสโตเนีย (ee), ลัตเวีย (lv), ลิธัวเนีย (lt), เซอร์เบีย (rs), สโลวาเกีย (sk), สโลวีเนีย (si), ยูเครน (ua) หรือกรีซ (gr) ถือว่าคุณได้ทำสัญญากับ Oath (EMEA) Limited (ชื่อเดิมคือ Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland เพื่อมอบบริการให้กับคุณ และกฎหมายของไอร์แลนด์ควบคุม ATOS นี้ รวมถึงข้อผูกพันที่ไม่เกี่ยวข้องทางกฎหมายที่เกิดขึ้น คุณและ YEL จะต้องยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะ และสถานที่พิจารณาคดีในศาลของไอร์แลนด์ โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ เมื่อมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ ATOS ฉบับนี้ เมื่อมีข้อผูกพันที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาใดๆ หรือเกี่ยวข้องกับ ATOS ฉบับนี้ หรือเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ YEL โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการร้องเรียนชนิดใดก็ตาม

  คุณสามารถทบทวน ATOS, UTOS และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาที่ลิงก์ด้านล่าง
  1. ไอร์แลนด์ (ie):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.htmlen-ie/
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html
   4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  2. เดนมาร์ก (dk):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/da/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/terms/utos/index.html
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/privacy/index.html
   4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  3. ฟินแลนด์ (fi):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/fi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/terms/utos/index.html
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/privacy/index.html
   4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  4. นอร์เวย์ (no):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/nb/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/terms/utos/index.html
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/privacy/index.html
   4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  5. โรมาเนีย (ro):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/ro/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/terms/utos/index.html
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/privacy/index.html
   4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  6. เนเธอร์แลนด์ (nl):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/nl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/terms/utos/index.html
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/privacy/index.html
   4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  7. สวีเดน (se):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/sv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/terms/utos/index.html
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/privacy/index.html
   4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  8. ตุรกี (tr):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/tr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/terms/utos/index.html
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/privacy/index.html
   4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  9. รัสเซีย (ru):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/ru/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/terms/utos/index.html
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/privacy/index.html
   4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  10. กรีซ (gr):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/el/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/he/yahoo/terms/utos/index.html
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/el/yahoo/privacy/index.html
   4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  11. โปแลนด์ (pl):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/pl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/terms/utos/index.html
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/privacy/index.html
   4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  12. เบลเยียม (be):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html
   4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  13. สาธารณรัฐเช็ก (cz):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/cs/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/terms/utos/index.html
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/privacy/index.html
   4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  14. ฮังการี (hu):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/hu/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/terms/utos/index.html
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/privacy/index.html
   4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  15. โปรตุเกส (xp):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/terms/utos/index.html
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/privacy/index.html
   4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  16. ออสเตรีย (at):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html
   4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  17. บัลแกเรีย (bg):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/bg/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/terms/utos/index.html
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/privacy/index.html
   4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  18. โครเอเชีย (hr):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/hr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/terms/utos/index.html
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/privacy/index.html
   4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  19. เอสโตเนีย (ee):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/et/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/terms/utos/index.html
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/privacy/index.html
   4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  20. ลัตเวีย (lv):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/lv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/terms/utos/index.html
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/privacy/index.html
   4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  21. ลิทัวเนีย (lt):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/lt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/terms/utos/index.html
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/privacy/index.html
   4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  22. เซอร์เบีย (rs):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/sr-cyrl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/terms/utos/index.html
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/privacy/index.html
   4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  23. สโลวาเกีย (sk):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/sk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/terms/utos/index.html
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/privacy/index.html
   4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  24. สโลวีเนีย (si):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/sl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/terms/utos/index.html
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/privacy/index.html
   4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  25. ยูเครน (ua):
   1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/uk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/terms/utos/index.html
   3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/privacy/index.html
   4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral

ภูมิภาค:

เอเชียแปซิฟิก

 1. ฮ่องกง (hk): ถ้าคุณใช้บริการของฮ่องกง ถือว่าคุณได้ทำสัญญากับ Yahoo! Hong Kong Limited, of 15/f Caroline Centre, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong เพื่อมอบบริการให้กับคุณ และกฎหมายของฮ่องกงจะควบคุมการตีความของ ATOS ฉบับนี้ รวมถึงการละเมิดข้อกำหนดด้วย โดยไม่คำนึงถึงหลักความขัดแย้งของข้อกฎหมายใดๆ แต่ยังมีผลกับการร้องเรียนอื่นๆ รวมถึงการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายต่อต้านการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม และการละเมิดกฎหมายดังกล่าว คุณและ Yahoo ฮ่องกง จะต้องยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะ และสถานที่พิจารณาคดีในฮ่องกง โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ เมื่อมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ ATOS ฉบับนี้ หรือเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ Yahoo โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการร้องเรียนชนิดใดก็ตาม คุณสามารถทบทวน ATOS, UTOS และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาที่ลิงก์ด้านล่าง คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้โดยใช้ลิงก์ที่จัดเตรียมไว้ให้ดังนี้
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html
  3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/privacy/index.html
  4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://help.cc.hk.yahoo.com/
 2. สิงคโปร์ (sg), อินโดนีเซีย (id), มาเลเซีย (my), ฟิลิปปินส์ (ph), ไทย (th) หรือเวียดนาม (vn): ถ้าคุณใช้บริการของสิงคโปร์ (sg), อินโดนีเซีย (id), มาเลเซีย (my), ฟิลิปปินส์ (ph), ไทย (th) หรือเวียดนาม (vn) ถือว่าคุณได้ทำสัญญากับ Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. 60 Anson Road, #13-01 Mapletree Anson, Singapore 079914 เพื่อมอบบริการให้กับคุณ และกฎหมายของประเทศสิงคโปร์จะควบคุมการตีความของ ATOS ฉบับนี้ รวมถึงการละเมิดข้อกำหนดด้วย โดยไม่คำนึงถึงหลักความขัดแย้งของข้อกฎหมายใดๆ แต่ยังมีผลกับการร้องเรียนอื่นๆ รวมถึงการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายต่อต้านการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม และการละเมิดกฎหมายดังกล่าว คุณและ Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. จะต้องยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะ และสถานที่พิจารณาคดีในสิงคโปร์ โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ เมื่อมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ ATOS ฉบับนี้ หรือเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ Yahoo โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการร้องเรียนชนิดใดก็ตาม คุณสามารถทบทวน ATOS, UTOS และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาที่ลิงก์ด้านล่าง คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้โดยใช้ลิงก์ที่จัดเตรียมไว้ให้ดังนี้
  1. ATOS:
   1. สิงคโปร์: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. อินโดนีเซีย: https://policies.yahoo.com/xw/id/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   3. มาเลเซีย: https://policies.yahoo.com/xw/ms/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   4. ฟิลิปปินส์: https://policies.yahoo.com/xw/fil/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   5. ไทย: https://policies.yahoo.com/xw/th/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   6. เวียดนาม: https://policies.yahoo.com/xw/vi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. UTOS:
   1. สิงคโปร์: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/terms/utos/index.html
   2. อินโดนีเซีย: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/terms/utos/index.html
   3. มาเลเซีย: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/terms/utos/index.html
   4. ฟิลิปปินส์: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/terms/utos/index.html
   5. ไทย: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/terms/utos/index.html
   6. เวียดนาม: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/terms/utos/index.html
  3. นโยบายความเป็นส่วนตัว:
   1. สิงคโปร์: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/privacy/index.html
   2. อินโดนีเซีย: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/privacy/index.html
   3. มาเลเซีย: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/privacy/index.html
   4. ฟิลิปปินส์: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/privacy/index.html
   5. ไทย: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/privacy/index.html
   6. เวียดนาม: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/privacy/index.html
  4. ฝ่ายบริการลูกค้า:
   1. สิงคโปร์: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_SG&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax
   2. อินโดนีเซีย: https://id.bantuan.yahoo.com/kb/mail-for-desktop
   3. มาเลเซีย: https://my.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop
   4. ฟิลิปปินส์: https://ph.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop
   5. ไทย: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_TH&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax
   6. เวียดนาม: https://vn.trogiup.yahoo.com/kb/mail-for-desktop
 3. ออสเตรเลีย (au): ถ้าคุณใช้บริการของออสเตรเลีย ถือว่าคุณได้ทำสัญญากับ Yahoo 7 Pty Ltd, Levels 2 & 3, Pier 8/9, 23 Hickson Road, Millers Point NSW 2000, Australia ในการมอบบริการให้คุณ และกฎหมายของรัฐนิวเซาท์เวลส์จะควบคุมการตีความของ ATOS ฉบับนี้ รวมถึงการละเมิดข้อกำหนดด้วย โดยไม่คำนึงถึงหลักความขัดแย้งของข้อกฎหมายใดๆ แต่ยังมีผลกับการร้องเรียนอื่นๆ รวมถึงการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายต่อต้านการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม และการละเมิดกฎหมายดังกล่าว คุณและ Yahoo 7 Pty Ltd จะต้องยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะ และสถานที่พิจารณาคดีในรัฐนิวเซาท์เวลส์ โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ เมื่อมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ ATOS ฉบับนี้ หรือเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ Yahoo โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการร้องเรียนชนิดใดก็ตาม คุณสามารถทบทวน ATOS, UTOS และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาที่ลิงก์ด้านล่าง คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้โดยใช้ลิงก์ที่จัดเตรียมไว้ให้ดังนี้
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/terms/utos/index.html
  3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/privacy/index.html
  4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html
 4. นิวซีแลนด์ (nz): ถ้าคุณใช้บริการของนิวซีแลนด์ ถือว่าคุณได้ทำสัญญากับ Yahoo! New Zealand Limited, Level 2, Heards Building, 2 Ruskin Street Parnell Auckland 1052 New Zealand ในการมอบบริการให้คุณ และกฎหมายของนิวซีแลนด์จะควบคุมการตีความของ ATOS ฉบับนี้ รวมถึงการละเมิดข้อกำหนดด้วย โดยไม่คำนึงถึงหลักความขัดแย้งของข้อกฎหมายใดๆ แต่ยังมีผลกับการร้องเรียนอื่นๆ รวมถึงการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายต่อต้านการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม และการละเมิดกฎหมายดังกล่าว คุณและ Yahoo นิวซีแลนด์ จะต้องยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะ และสถานที่พิจารณาคดีในนิวซีแลนด์ โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ เมื่อมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ ATOS ฉบับนี้ หรือเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ Yahoo โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการร้องเรียนชนิดใดก็ตาม คุณสามารถทบทวน ATOS, UTOS และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาที่ลิงก์ด้านล่าง คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้โดยใช้ลิงก์ที่จัดเตรียมไว้ให้ดังนี้
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/terms/utos/index.html
  3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/privacy/index.html
  4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://au.help.yahoo.com/kb/helpcentral
 5. ไต้หวัน (tw): ถ้าคุณใช้บริการของไต้หวัน ถือว่าคุณได้ทำสัญญากับ Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch, at 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan เพื่อมอบบริการให้กับคุณ และกฎหมายของไต้หวันจะควบคุมการตีความของ ATOS ฉบับนี้ รวมถึงการละเมิดข้อกำหนดด้วย โดยไม่คำนึงถึงหลักความขัดแย้งของข้อกฎหมายใดๆ แต่ยังมีผลกับการร้องเรียนอื่นๆ รวมถึงการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายต่อต้านการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม และการละเมิดกฎหมายดังกล่าว คุณและ Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch จะต้องยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะ และสถานที่พิจารณาคดีในไทเป ไต้หวัน โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ เมื่อมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ ATOS ฉบับนี้ หรือเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ Yahoo โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการร้องเรียนชนิดใดก็ตาม คุณสามารถทบทวน ATOS, UTOS และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาที่ลิงก์ด้านล่าง คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้โดยใช้ลิงก์ที่จัดเตรียมไว้ให้ดังนี้
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html
  3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/privacy/index.html
  4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://tw.help.cc.yahoo.com/
 6. อินเดีย (in): ถ้าคุณใช้บริการของอินเดีย คุณได้ทำสัญญากับ Yahoo India Private Limited, (CIN: U72900MH2000PTC138698), Unit No. 304, 3rd Floor, Satellite Gazebo, East Wing, Guru Hargovindji Marg, (A G Link Road), Andheri (East), Mumbai – 400093, India เพื่อมอบบริการให้กับคุณ และกฎหมายของประเทศอินเดียจะควบคุมการตีความของ ATOS ฉบับนี้ รวมถึงการละเมิดข้อกำหนดด้วย โดยไม่คำนึงถึงหลักความขัดแย้งของข้อกฎหมายใดๆ แต่ยังมีผลกับการร้องเรียนอื่นๆ รวมถึงการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายต่อต้านการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม และการละเมิดกฎหมายดังกล่าว คุณและ Yahoo อินเดีย จะต้องยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะ และสถานที่พิจารณาคดีในเมืองมุมไบ โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ เมื่อมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ ATOS ฉบับนี้ หรือเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ Yahoo โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการร้องเรียนชนิดใดก็ตาม คุณสามารถทบทวน ATOS, UTOS และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาที่ลิงก์ด้านล่าง คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้โดยใช้ลิงก์ที่จัดเตรียมไว้ให้ดังนี้
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/terms/utos/index.html
  3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/privacy/index.html
  4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://help.yahoo.com/l/in/yahoo/helpcentral/
  5. คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่มีให้สำหรับผู้ใช้ในอินเดีย รวมถึงการโทรศัพท์จาก PC ถึงโทรศัพท์ และการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตอื่นๆ

ภูมิภาค:

ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

 1. บริการ Yahoo Maktoob (xe หรือ xa) และอิสราเอล (il) ถ้าคุณใช้บริการของมัคทุบ (xe หรือ xa) หรืออิสราเอล (il) ถือว่าคุณได้ทำสัญญากับ Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089 ในการมอบบริการให้กับคุณ และกฎหมายสารบัญญัติของรัฐแคลิฟอร์เนียจะควบคุมการตีความ ATOS ฉบับนี้ และมีผลบังคับใช้กับการร้องเรียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดแย้งของข้อกฎหมายใดๆ คุณและ Oath Holdings Inc. จะต้องยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะ และสถานที่พิจารณาคดี ณ ศาลประจำรัฐในซานตา คลาร่า เคาน์ตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย หรือศาลรัฐบาลกลางในเขตแคลิฟอร์เนียเหนือ สหรัฐอเมริกา โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ เมื่อมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ ATOS ฉบับนี้ หรือเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ Yahoo โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการร้องเรียนชนิดใดก็ตาม ถ้าเป็นไปได้ ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่จัดเตรียมให้กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาตามฎีกาที่ออกในหรือหลังวันที่ 1 ธันวาคม 1995 จะจัดเตรียมให้พร้อมกับสิทธิ์ทางการค้า และข้อจำกัดต่างๆ ที่อธิบายไว้ภายใน ถ้ามีการจัดเตรียมบริการและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ หรือมีการซื้อบริการโดยหรือในนามของรัฐบางสหรัฐอเมริกา ตามความเหมาะสม บริการนี้จะถือเป็น "ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์" ตามความหมายที่ใช้ในระบบควบคุมการจัดซื้อของรัฐบาลกลาง (Federal Acquisition Regulation) สิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาจะไม่เกินขอบเขตขั้นต่ำที่กำหนดไว้ใน FAR 52.227-19 ว่าด้วยเรื่อง "ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีข้อจำกัด" ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของ ATOS นี้ยังมีผลบังคับใช้อย่างครบถ้วน คุณจะต้องยินยอมไม่ให้การสนับสนุนทางรูปธรรมหรือมอบทรัพยากรใดๆ (หรือเพื่อปกปิดหรือแอบแฝงคุณสมบัติดั้งเดิม สถานที่ แหล่งที่มา หรือสิทธิ์การเป็นเจ้าของสำหรับการสนับสนุนทางรูปธรรมหรือทรัพยากร) ให้กับองค์กรที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกากำหนดว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศ ตามข้อกำหนดในหัวข้อ 219 ของกฎหมาย Immigration and Nationality Act
  ถ้าคุณลงทะเบียนบริการ Yahoo Maktoob เป็นภาษาอังกฤษ คุณสามารถทบทวน ATOS, UTOS และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาที่ลิงก์ด้านล่าง คุณยังสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้โดยใช้ลิงก์ที่จัดเตรียมไว้ให้ดังนี้
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/terms/utos/index.html
  3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/index.html
  4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่มีให้สำหรับคุณ รวมถึงการโทรศัพท์จาก PC ถึงโทรศัพท์ และการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตอื่นๆ

  ถ้าคุณลงทะเบียนบริการ Yahoo Maktoob เป็นภาษาอารบิก คุณสามารถทบทวน ATOS, UTOS และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาโดยไปที่ศูนย์ข้อกำหนดการให้บริการ Yahoo Maktoob ของภาษาอารบิกในลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่าง คุณยังสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้โดยใช้ลิงก์ที่จัดเตรียมไว้ให้ดังนี้
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/ar/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/terms/utos/index.html
  3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/privacy/index.html
  4. ฝ่ายบริการลูกค้า: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่มีให้สำหรับคุณ รวมถึงการโทรศัพท์จาก PC ถึงโทรศัพท์ และการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตอื่นๆ

  ถ้าคุณลงทะเบียนบริการเป็นภาษาอิสราเอล คุณสามารถทบทวน ATOS, UTOS และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาที่ลิงก์ด้านล่าง คุณยังสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้โดยใช้ลิงก์ที่จัดเตรียมไว้ให้ดังนี้
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/he/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/terms/utos/index.html
  3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/privacy/index.html
 2. แอฟริกาใต้ (za): ถ้าคุณใช้บริการของแอฟริกาใต้ ถือว่าคุณได้ทำสัญญากับ Oath (EMEA) Limited (ชื่อเดิมคือ Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland เพื่อมอบบริการให้กับคุณ และกฎหมายของไอร์แลนด์ควบคุม ATOS นี้ รวมถึงข้อผูกพันที่ไม่เกี่ยวข้องทางกฎหมายที่เกิดขึ้น คุณและ YEL จะต้องยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะ และสถานที่พิจารณาคดีในศาลของไอร์แลนด์ โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ เมื่อมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ ATOS ฉบับนี้ เมื่อมีข้อผูกพันที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาใดๆ หรือเกี่ยวข้องกับ ATOS ฉบับนี้ หรือเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ YEL โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการร้องเรียนชนิดใดก็ตาม คุณสามารถทบทวน ATOS, UTOS และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาที่ลิงก์ด้านล่าง
  1. ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html
  3. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html
 • oath