Podmienky komunikácie Yahoo

 1. PRIJATIE PODMIENOK
  1. Vitajte v službách spoločnosti Yahoo. Spoločnosť Yahoo poskytuje produkty na prijímanie a odosielanie e-mailov a správ, ako sú napríklad služby Yahoo Mail a Yahoo Messenger („Služby“), ktoré podliehajú ustanoveniam týchto Doplnkových podmienok poskytovania služieb („podmienky ATOS“) a príslušným Univerzálnym podmienkam poskytovania služieb spoločnosti Yahoo („podmienky UTOS“) v článku 10, na ktorý je začlenená referencia v týchto podmienkach ATOS. Výraz „Yahoo“ alebo „Príslušná spoločnosť Yahoo“ v týchto podmienkach ATOS znamená spoločnosť Yahoo, ktorá vám poskytuje Služby tak, ako je to uvedené v článku 10. Vaše používanie Služieb podlieha týmto podmienkam ATOS a zákonom, ktoré uvádza Príslušná spoločnosť Yahoo v článku 10, a znamená, že s nimi súhlasíte. Spoločnosť Yahoo môže tieto podmienky ATOS aktualizovať bez toho, aby vás o tom musela individuálne informovať. Predchádzajúca veta sa vás netýka, ak používate Služby v Nemecku, ako je to uvedené v článku 10. Najnovšiu verziu týchto podmienok ATOS a podmienok UTOS zobrazíte kliknutím na príslušné odkazy v článku 10.
  2. Automatické systémy spoločnosti Yahoo analyzujú všetok obsah komunikácie (napríklad obsah v aplikáciách Pošta a Messenger vrátane okamžitých správ a SMS správ) na (bez obmedzení) poskytovanie funkcií a obsahu v produkte relevantných pre konkrétneho používateľa, na právne priradenie a poskytovanie cielených reklám, na zisťovanie nevyžiadanej pošty a malvéru a na ochranu pred zneužitím. Táto analýza sa vykonáva na všetkom obsahu komunikácie pri jeho odosielaní, prijímaní a ukladaní vrátane všetkého obsahu komunikácie zo služieb synchronizovaných s účtom Yahoo. V určitých prípadoch použitia spúšťa spoločnosť Yahoo automatické algoritmy na komerčnú komunikáciu umožňujúce vytváranie všeobecných šablón takýchto dokumentov (napr. používanie bežného jazyka na identifikáciu prvkov potvrdenia od leteckej spoločnosti). Tieto šablóny neobsahujú osobné údaje príjemcu. Editori šablón v Yahoo môžu šablóny revidovať a vylepšovať tak naše služby, ako aj lepšie prispôsobovať vaše používanie. Ak nie je výslovne uvedené inak, z týchto funkcií sa nebudete môcť odhlásiť.
  3. Svojím prístupom, požívaním a pokračovaním v používaní Služieb vyhlasujete a zaručujete, že vám to povoľujú príslušné zákony. Za používanie Služieb v súlade so všetkými platnými zákonmi ste výlučne zodpovední vy. Ak sa nachádzate v jurisdikcii, v ktorej je zakázané alebo obmedzené sťahovanie alebo používanie Služieb, alebo ak ste nedosiahli príslušný zákonom stanovený vek na používanie Služieb, kliknite na položku Zrušiť a Služby nesťahujte ani ich nepoužívajte. Ak nie je výslovne uvedené inak, akékoľvek nové funkcie, ktoré rozširujú alebo vylepšujú existujúce Služby, budú predmetom týchto podmienok ATOS, s ktorými súhlasíte tým, že budete aj naďalej používať Služby. Predchádzajúca veta sa vás netýka, ak používate Služby v Nemecku, ako je to uvedené v článku 10.
 2. POPIS A POUŽÍVANIE SLUŽIEB
  1. Používanie softvéru. Podľa potreby si do svojho osobného počítača alebo zariadenia, ktoré vlastníte alebo používate na svoje vlastné nekomerčné účely, môžete nainštalovať alebo stiahnuť a používať softvér zo Služieb vrátane akéhokoľvek softvéru tretích strán a akýchkoľvek aktualizácií, ktoré poskytuje spoločnosť Yahoo („Softvér“) vo formáte objektového kódu. K Službám máte povolený prístup len prostredníctvom Softvéru tak, ako je to povolené v týchto podmienkach ATOS. Služby a ich komponenty obsahujú softvér, na ktorý má spoločnosť Yahoo oprávnenie od poskytovateľov licencií („Softvér poskytovateľa licencie“). Softvér poskytovateľa licencie umožňuje, aby Softvér spoločnosti Yahoo mohol vykonávať určité funkcie, vrátane a bez obmedzenia prístupu k vlastníckym údajom na údajových serveroch tretích strán. Vaša licencia na Softvér je platná, až kým jej platnosť neukončí ktorákoľvek zo strán. Licenciu k Softvéru môžete zrušiť tak, že Softvér prestanete používať a zničíte všetky jeho kópie. Platnosť licencie k Softvéru sa ukončí aj v prípade, ak porušíte akékoľvek ustanovenia týchto podmienok ATOS, ak spoločnosť Yahoo zverejní písomné oznámenie o zrušení na svojej webovej lokalite alebo ak vám písomné oznámenie o zrušení Licencie pošle. Ak sa vaša licencia zruší, súhlasíte s tým, že prestanete používať všetky Služby, ich súčasti a akékoľvek údaje tretích strán. Všetky práva na údaje tretích strán, softvér tretích strán a údajové servery tretích strán vrátane všetkých vlastníckych práv sú vyhradené a zostávajú vlastníctvom príslušných tretích strán. Súhlasíte s tým, že tieto tretie strany si svoje práva môžu v súlade s týmito podmienkami ATOS uplatniť vo svojom mene priamo voči vašej osobe a že za takéto nároky alebo obhajobu a všetky s tým súvisiace náklady nesiete výhradnú zodpovednosť. Ak Služby vyžadujú alebo zahŕňajú stiahnuteľný softvér, spoločnosť Yahoo môže po vydaní novej verzie alebo funkcie automaticky stiahnuť a nainštalovať najnovšiu verziu daného softvéru do vášho zariadenia. V rámci niektorých Služieb je možné upraviť nastavenia automatickej aktualizácie. Na zásadnú zmenu vás na môže spoločnosť Yahoo upozorniť po dokončení inštalácie.
  2. Ukladanie a prístup k informáciám. Produkty spoločnosti Yahoo slúžiace na komunikáciu prostredníctvom správ (napríklad Yahoo Messenger v produkte Yahoo Mail a webových verziách) zobrazujú informácie o tom, kedy sú vaši priatelia online, a umožňujú vám odosielať a prijímať okamžité správy a ďalšie informácie. Služby spoločnosti Yahoo slúžiace na komunikáciu prostredníctvom správ vám a ľuďom, s ktorými komunikujete, môžu tiež poskytovať funkciu ukladania vašich konverzácií a ďalších informácií vo vašich účtoch Yahoo Mail nachádzajúci sa na serveroch spoločnosti Yahoo. Ak je táto funkcia dispozícii, k histórii svojich správ máte prístup a môžete ich prehľadávať z ľubovoľného počítača alebo zariadenia s prístupom na internet. Bez ohľadu na to, či budete túto funkciu používať, ostatní používatelia ju môžu používať a môžu si konverzácie s vami a ďalšie informácie uložiť vo svojom účte nachádzajúcom sa na serveroch spoločnosti Yahoo. Váš súhlas s týmito podmienkami ATOS znamená, že súhlasíte s tým, aby spoločnosť Yahoo ukladala túto komunikáciu a ďalšie informácie na svojich serveroch s cieľom zálohovania a zabezpečenia a na ďalšie účely uvedené v týchto podmienkach ATOS. Ste výlučne zodpovední za obsah, ktorý používate alebo ukladáte v súvislosti so Službami, ako aj za zálohovanie svojich údajov. Okrem výnimiek uvedených v tomto dokumente beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Príslušná spoločnosť Yahoo nezaručuje, že budete mať prístup k údajom, ktoré sú spojené s vaším účtom, alebo že vám môžu byť poskytnuté akékoľvek údaje, ktoré boli vymazané, odstránené alebo zneprístupnené. Predchádzajúca veta sa vás netýka, ak používate Služby v Nemecku, ako je to uvedené v článku 10.
  3. Tieto podmienky ATOS vám nezaručujú žiadne právo, právny nárok ani podiel na akomkoľvek duševnom vlastníctve, ktoré patrí spoločnosti Yahoo alebo na ktoré má licenciu, čo bez obmedzenia zahŕňa Služby a ochranné známky spoločnosti Yahoo.
  4. Reklamy. Rozumiete a súhlasíte s tým, že Služby môžu zahŕňať reklamy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby spoločnosť Yahoo mohla poskytovať Služby.
  5. Komunikačné materiály od spoločnosti Yahoo. Takisto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Služby môžu zahŕňať určité komunikačné materiály od spoločnosti Yahoo, ako sú napríklad oznámenia o službách a administratívne správy, z prijímania ktorých sa nebudete môcť odhlásiť.
  6. Prístup k Službám a ich používanie. Aby ste mohli používať Služby, ako aj služby a produkty v rámci Služieb (bezplatné aj spoplatnené), musíte získať prístup k webu, a to buď priamo alebo prostredníctvom zariadení, ktoré sprístupňujú webový obsah. Nesiete zodpovednosť a musíte uhradiť akékoľvek servisné poplatky spojené s takýmto prístupom a všetky náklady na zariadenia používané na získanie takéhoto prístupu (ktoré môžu zahŕňať poplatky tretím stranám).
  7. Vzájomná spolupráca s inými sieťami. Ak to spoločnosť Yahoo umožní, služba spoločnosti Yahoo slúžiaca na komunikáciu prostredníctvom správ vám môže umožňovať komunikáciu s používateľmi iných produktov na výmenu okamžitých správ. V takom prípade beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že: (i) vaše používanie služieb spoločnosti Yahoo slúžiacich na komunikáciu prostredníctvom správ podlieha týmto podmienkam ATOS a podmienkam upravujúcim používanie iných produktov na výmenu okamžitých správ, s ktorými ste súhlasili (ak také sú) a ktoré neodporujú týmto podmienkam ATOS, a (ii) na používateľov iných produktov na výmenu okamžitých správ sa vzťahujú podmienky upravujúce dané produkty na výmenu okamžitých správ. Spoločnosť Yahoo nenesie žiadnu zodpovednosť za správanie osôb alebo subjektov, s ktorými komunikujete. S výnimkou správ, ktoré vám pošle spoločnosť Yahoo, spoločnosť Yahoo nevlastní ani nekontroluje obsah žiadnych správ, ktoré boli odoslané alebo prijaté používateľmi Služieb.
  8. Služby vám môžu umožňovať používanie rôznych spôsobov komunikácie a odosielania a prijímania správ, súborov, fotografií, videí a ďalších informácií vrátane komunikácie prostredníctvom Služieb, SMS správ, hlasových hovorov a videohovorov.
  9. Blokovanie. Používaním Služieb beriete na vedomie, že ostatní používatelia Služieb si môžu vybrať možnosť prijímania oznámení zo Služieb o vašom prihlásení, môžu vám prostredníctvom Služieb posielať okamžité správy a ďalšie informácie alebo vám môžu zavolať. Ak chcete zablokovať funkciu zobrazovania oznámení alebo nechcete prijímať správy od takýchto používateľov, môžete mať k dispozícii možnosť zapnutia funkcie ignorovania alebo inej podobnej funkcie. Spoločnosť Yahoo a iní používatelia môžu zablokovať vašu možnosť odosielania a prijímania okamžitých správ a ďalších informácií, čo môže čiastočne alebo úplne obmedziť vašu schopnosť používať Služby. Používaním Služieb súhlasíte s tým, že spoločnosť Yahoo nenesie žiadnu zodpovednosť za vyhodnotenie alebo vyriešenie sporov vyplývajúcich z vašej možnosti alebo možnosti iných používateľov ignorovať, odosielať správy a ďalšie informácie alebo inak používať Služby. Predchádzajúca veta sa vás netýka, ak používate Služby v Nemecku, ako je to uvedené v článku 10.
  10. Podpora spoločnosti Yahoo. Spoločnosť Yahoo vám na základe svojho vlastného uváženia môže poskytovať zákaznícku podporu alebo aktualizácie, vylepšenia alebo úpravy Služieb (spolu „Podpora“) a takúto Podporu môže kedykoľvek ukončiť bez toho, aby vás na to vopred upozornila. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v prípade, že sa spoločnosť Yahoo rozhodne vám takúto Podporu poskytovať, bude vám ju poskytovať dobrovoľne a na základne svojho vlastného uváženia, čo však nevytvára žiadne zmluvné právo na získanie Podpory, a že sa nesmiete opierať o žiadne vyhlásenie ani ponuku Podpory, na základe ktorých by ste si uplatňovali zmluvné právo na takúto Podporu.
  11. Poplatky spoločnosti Yahoo. Spoločnosť Yahoo si vyhradzuje právo na základe svojho vlastného uváženia spoplatniť budúce používanie alebo prístup k Službám alebo k iným službám a webovým lokalitám spoločnosti Yahoo. Ak sa spoločnosť Yahoo rozhodne zaviesť poplatky, bude vás o tom vopred informovať.
 3. RÔZNE VERZIE SLUŽIEB
  V rôznych verziách Služieb môžu byť dostupné rôzne funkcie a nie všetky funkcie musia byť k dispozícii vo vašej krajine alebo oblasti. Všetky funkcie nemusia byť dostupné ani v prípade, ak používateľ, s ktorým komunikujete, používa inú verziu Služieb alebo ak používa klientsky softvér na výmenu okamžitých správ, ktorý ponúka iná spoločnosť než Yahoo.
 4. ČLENSKÝ ÚČET, HESLO A BEZPEČNOSŤ
  Ak ešte nemáte Yahoo ID a heslo, budete požiadaní, aby ste dokončili proces registrácie spoločnosti Yahoo. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Yahoo vám poskytne len právo na prístup k vášmu účtu v súlade s týmito podmienkami ATOS a príslušnými pravidlami a smernicami. Ak porušíte tento článok 4 alebo iným spôsobom nemôžete spoločnosti Yahoo potvrdiť platnosť svojho účtu, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že váš účet môže byť trvalo nedostupný a že je možné, že nebudete môcť získať žiadne údaje spojené s vaším účtom. Spoločnosť Yahoo nezaručuje, že budete mať trvalý prístup k svojim údajom používaným prostredníctvom Služieb, ani že vám poskytne kópiu týchto údajov v prípade ich vymazania alebo straty. Spoločnosť Yahoo vám odporúča, aby ste svoje údaje riadne zálohovali. Spoločnosť Yahoo môže bez upozornenia a bez znášania zodpovednosti obmedziť určité funkcie a služby alebo vám môže obmedziť prístup k časti alebo všetkým Službám, prípadne k iným službám alebo webovým lokalitám spoločnosti Yahoo. Predchádzajúca veta sa vás netýka, ak používate Služby v Nemecku, ako je to uvedené v článku 10.
 5. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI YAHOO
  Váš prístup k Službám a ich používanie predstavujú váš súhlas so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo a riadia sa týmito zásadami. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo sa vzťahujú aj na vaše registračné údaje a ďalšie informácie o vašej osobe. Aktuálnu verziu Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo môžete kedykoľvek zobraziť kliknutím na odkaz Zásady ochrany osobných údajov pod Príslušnou spoločnosťou Yahoo v článku 10 nižšie.
 6. OBMEDZENIE POUŽÍVANIA
  NESMIETE a ani nedovolíte žiadnej tretej strane (okrem rozsahu vyžadovaného miestnymi zákonmi), aby:
  1. kopírovala, dekompilovala, spätne zostavovala, rozoberala, modifikovala, požičiavala, prenajímala, distribuovala alebo inak vytvárala odvodené diela (v súlade s príslušnými miestnymi zákonmi) alebo vylepšenia (v súlade s príslušnými miestnymi zákonmi) Služieb alebo Softvéru, alebo sa inak pokúšala odhaliť zdrojový kód alebo protokoly v Službách alebo Softvéri;
  2. získala alebo sa pokúsila získať neoprávnený prístup k Službám alebo sieti spoločnosti Yahoo;
  3. začleňovala Služby alebo Softvér alebo akúkoľvek ich časť do iných služieb, softvéru, hardvéru alebo inej technológie, ktorú ste vyrobili alebo ktorú distribuujete, alebo ktorá bola pre vás vyrobená alebo distribuovaná;
  4. používala Služby akýmkoľvek nezákonným spôsobom, na akékoľvek nezákonné účely alebo akýmkoľvek spôsobom v rozpore s týmito podmienkami ATOS alebo podmienkami UTOS;
  5. používala Služby na prevádzku jadrových elektrární, prístrojov na podporu života alebo iných prístrojov s kritickým poslaním, kde môže byť v stávke ľudský život alebo majetok (beriete na vedomie najmä to, že Služby nie sú navrhnuté na takéto účely a že v prípade ich zlyhania by mohlo dôjsť k usmrteniu, zraneniu osôb alebo vážnemu poškodeniu majetku či životného prostredia, za čo spoločnosť Yahoo nenesie žiadnu zodpovednosť). Upozorňujeme, že predchádzajúca veta sa vás netýka, ak používate Služby v Nemecku, ako je to uvedené v článku 10; alebo
  6. predávala, prenajímala, distribuovala, prevádzala, udeľovala sublicenciu, reprodukovala, duplikovala, kopírovala, obchodovala alebo zneužívala Služby alebo prístup k Službám, alebo vytvárala príjem z používania alebo poskytovania Služieb, či už pre priamy obchodný alebo peňažný zisk alebo iný zisk, bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti Yahoo.
 7. ZRIEKNUTIE SA PRÁV A VYBAVENIE
  1. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Služby sú poskytované tak, „AKO SÚ“, a že spoločnosť Yahoo nenesie žiadnu zodpovednosť za včasnosť, vymazanie, nesprávne doručenie alebo neschopnosť uložiť akúkoľvek komunikáciu používateľa alebo prispôsobené nastavenia. Takisto beriete na vedomie, že spoločnosť Yahoo nie je zodpovedná za zabezpečenie ani súkromie komunikácie odosielanej prostredníctvom Služieb. Predchádzajúce vety v tomto článku sa vás netýkajú, ak používate Služby v Nemecku, ako je to uvedené v článku 10.
  2. Na prístup k Službám môžete používať voliteľné príslušenstvo (napríklad telefónne zariadenie USB na prístup k funkcii volania medzi dvomi počítačmi, ktoré môže obsahovať doplnkovú funkciu na prístup k bežným službám pevnej linky, ktoré neposkytuje spoločnosť Yahoo).
  3. Akékoľvek doplnkové aplikácie tretej tretích strán, ktoré používate so Službami, sú majetkom a výlučnou zodpovednosťou vývojára daných doplnkových aplikácií a je na vašom rozhodnutí, či sú tieto doplnkové aplikácie alebo ich používanie legálne alebo vhodné.
  4. Ak Služby, ktoré ste si stiahli alebo ku ktorým máte prístup, zahŕňajú antispywarové funkcie, softvér, ktorý daný nástroj identifikuje ako spyware, môže byť softvérom, pri ktorom ste súhlasili, že si ho stiahnete do svojho počítača podľa samostatnej zmluvy s treťou stranou. Nesiete výhradnú zodpovednosť za dodržiavanie zmlúv, ktoré ste uzatvorili s tretími stranami.
  5. Akékoľvek požadované alebo voliteľné zariadenia alebo doplnkové aplikácie tretích strán, ktoré používate na to, aby ste používali Služby, mali k nim prístup alebo ich rozširovali, vrátane vášho mobilného alebo iného zariadenia, či už požadovaného alebo voliteľného, podliehajú podmienkam, ustanoveniam, zárukám a odmietnutiam zo strany výrobcu takéhoto zariadenia alebo doplnkových aplikácií tretích strán a spoločnosť Yahoo neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia, ktoré by sa vzťahovali na takéto zariadenia alebo doplnkové aplikácie tretích strán. Informácie o svojich právach a povinnostiach vrátane informácií o tom, aké záruky a odmietnutia sa na vás vzťahujú, nájdete v materiáloch, ktoré ste dostali pri zakúpení príslušných zariadení alebo získaní doplnkových aplikácií tretích strán. SPOLOČNOSŤ YAHOO A JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, SESTERSKÉ SPOLOČNOSTI, KONATELIA, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, PARTNERI A NADOBÚDATELIA LICENCIÍ SA V PLNOM ROZSAHU, V AKOM TO UMOŽŇUJE PRÍSLUŠNÉ PRÁVO, VÝSLOVNE ZRIEKAJÚ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK, PODMIENOK A INÝCH USTANOVENÍ AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO VYPLÝVAJÚCICH, KTORÉ SA TÝKAJÚ TAKÉHOTO ZARIADENIA ALEBO DOPLNKOVÝCH APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH PODMIENOK A ZÁRUK PRÁVNEHO NÁROKU, OBCHODOVATEĽNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TO POKIAĽ IDE O POSKYTOVANIE SLUŽIEB PRI OBVYKLEJ PRIMERANEJ STAROSTLIVOSTI A ZRUČNOSTI A POKIAĽ IDE O NEPORUŠOVANIE PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA. Predchádzajúca veta sa vás netýka, ak používate Služby v Nemecku, ako je to uvedené v článku 10.
 8. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
  Úplná zmluva. Tieto podmienky ATOS, podmienky UTOS a všetky dokumenty v nich uvedené predstavujú úplnú zmluvu medzi vami a spoločnosťou Yahoo, pretože sa týkajú vášho používania Služieb a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce verzie týchto podmienok ATOS alebo podmienok UTOS (ak také sú), ktoré ste uzavreli so spoločnosťou Yahoo v súvislosti so Službami. Môžete tiež podliehať ďalším podmienkam, ktoré sa na vás budú vzťahovať pri používaní alebo zakúpení niektorých ďalších služieb spoločnosti Yahoo (vrátane spoplatnených služieb), služieb pridružených spoločností alebo obsahu či softvéru tretích strán. Tieto podmienky ATOS budú aj naďalej upravovať vaše používanie Služieb, pokým neprejavíte súhlas s inými podmienkami spoločnosti Yahoo, v ktorých je výslovne uvedené, že nahrádzajú všetky predtým dohodnuté verzie doplnkových podmienok poskytovania globálnych komunikačných služieb spoločnosti Yahoo. Ak používate Služby, v prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto podmienok ATOS a podmienok UTOS budú mať prednosť ustanovenia podmienok ATOS, pretože sa týkajú Služieb.
 9. PORUŠENIA
  Akékoľvek porušenie týchto podmienok ATOS nahláste službám starostlivosti o zákazníkov prostredníctvom odkazu v článku 10 nižšie, ktorý je uvedený pod Príslušnou spoločnosťou Yahoo.
 10. ZMLUVNÁ STRANA, VÝBER PRÁVA A MIESTO RIEŠENIA SPOROV A ĎALŠIE USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA DANEJ OBLASTI
  Tieto podmienky ATOS platia medzi vami a Príslušnou spoločnosťou Yahoo. V nasledujúcej podčasti vyhľadajte Služby spoločnosti Yahoo, ktoré používate. V tej istej podčasti potom nájdete informácie o Príslušnej spoločnosti Yahoo, ktorá vám na základe zmluvy poskytuje Služby, voľbe práva, mieste riešenia sporov s Príslušnou spoločnosťou Yahoo a ďalšie dôležité ustanovenia. Zoberte na vedomie, že služby spoločnosti Yahoo slúžiace na komunikáciu prostredníctvom správ vrátane služby Yahoo Messenger môžu byť prepojené s vaším účtom Yahoo Mail. Ak nemáte účet Yahoo Mail, vzťahuje sa na vás aktuálna verzia podmienok UTOS platná pre príslušnú oblasť alebo krajinu, v ktorej ste pôvodne registrovali svoj účet. Ak si nespomínate, ktoré Služby spoločnosti Yahoo používate, požiadajte o pomoc služby starostlivosti o zákazníkov.

OBLASŤ:

Severná a Južná Amerika.

 1. USA (us): Ak používate Služby v Spojených štátoch, zmluvu o ich poskytovaní máte so spoločnosťou Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089 a interpretáciu týchto podmienok ATOS upravuje hmotné právo štátu Kalifornia, ktoré sa týka všetkých nárokov týkajúcich sa tejto interpretácie bez ohľadu na konflikt právnych princípov. Vy a spoločnosť Oath Holdings Inc. neodvolateľne súhlasíte s výlučnou súdnou právomocou a miestnou súdnou príslušnosťou k štátnym súdom nachádzajúcim sa v okrese Santa Clara v Kalifornii alebo federálnym súdom nachádzajúcim sa v okrese Severná Kalifornia, USA, pri riešení všetkých sporov, ktoré vyplývajú z týchto podmienok ATOS alebo s nimi súvisia, alebo ktoré vyplývajú alebo sa týkajú vzťahu medzi vami a spoločnosťou Yahoo bez ohľadu na typ nároku. Všetok Softvér poskytnutý vláde Spojených štátov na základe žiadostí vydaných po 1. decembri 1995 (vrátane) sa dodáva s komerčnými právami a obmedzeniami uvedenými v tejto zmluve. Ak sa Služby a súvisiaca dokumentácia dodávajú vláde Spojených štátov alebo boli zakúpené vládou Spojených štátov alebo v jej mene, tieto Služby sa považujú za „komerčný softvér“, pretože tento výraz sa používa v systéme Federálnych predpisov pre akvizíciu. Práva Spojených štátov neprevyšujú minimálne práva stanovené v nariadení FAR 52.227-19 týkajúce sa „obmedzeného počítačového softvéru“. Všetky ostatné podmienky týchto podmienok ATOS platia. Súhlasíte s tým, že nebudete poskytovať materiálnu podporu ani zdroje (ani zatajovať alebo maskovať povahu, miesto, zdroj alebo vlastnícke právo k materiálnej podpore alebo zdrojom) žiadnym organizáciám, ktoré vláda Spojených štátov označí ako cudzie teroristické organizácie v súlade s článkom 219 amerického zákona o imigrácii a štátnej príslušnosti. Najnovšiu verziu týchto podmienok ATOS, podmienok UTOS a Zásad ochrany osobných údajov si môžete kedykoľvek pozrieť pomocou nižšie uvedených odkazov. Pomocou príslušného odkazu môžete tiež kontaktovať služby starostlivosti o zákazníkov.
  1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html. Podmienky Yahoo ATOS v španielčine: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/terms/utos/index.html. Podmienky Yahoo UTOS v španielčine: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.html. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo v španielčine: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Služby starostlivosti o zákazníkov: Služby starostlivosti o zákazníkov, služby starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Yahoo v španielčine: espanol-abuse@yahoo-inc.com
 2. Kanada (ca): Ak používate Služby v Kanade, zmluvu o ich poskytovaní máte so spoločnosťou Yahoo! Canada Co., 207 Queen's Quay West, Suite 801, Toronto, ON, M5J 1A7 a interpretácia týchto podmienok ATOS vrátane ich porušenia bez ohľadu na konflikt právnych princípov sa riadi kanadským právom, ktoré sa vzťahuje aj na všetky ďalšie nároky vrátane žalôb týkajúcich sa zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov o nespravodlivej súťaži a úmyselného porušenia práv. Vy a spoločnosť Yahoo Canada neodvolateľne súhlasíte s výlučnou súdnou právomocou a súdnou príslušnosťou súdov nachádzajúcich sa v provincii Ontario, Kanada pri riešení všetkých sporov, ktoré vyplývajú z týchto podmienok ATOS alebo s nimi súvisia, alebo ktoré vyplývajú zo vzťahu medzi vami a spoločnosťou Yahoo alebo sa ho týkajú bez ohľadu na typ nároku.

  Osobné údaje priateľov a kontaktov.  Používaním služieb vyjadrujete súhlas s tým, že máte od priateľov a kontaktov súhlas s poskytovaním ich osobných informácií (napríklad ich e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla) spoločnosti Yahoo alebo tretej strane (v závislosti od konkrétnej situácie), a že spoločnosť Yahoo alebo tretia strana môže vaše meno používať na odosielanie správ vo vašom mene s cieľom sprístupniť služby vašim priateľom a kontaktom. Služby sa nemôžu používať na šírenie akéhokoľvek typu spamu.

  Najnovšiu verziu týchto podmienok ATOS, podmienok UTOS a Zásad ochrany osobných údajov si môžete kedykoľvek pozrieť pomocou nižšie uvedených odkazov. Pomocou príslušného odkazu môžete tiež kontaktovať služby starostlivosti o zákazníkov.
  1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/terms/utos/index.html .
  3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://ca.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 3. Brazília (br): Ak používate Služby v Brazílii, zmluvu o ich poskytovaní máte so spoločnosťou Yahoo! do Brasil Internet Ltda. (Yahoo Brasil), Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 9o andar, São Paulo/SP, 04538-132, Brazília a zákony Brazílskej federatívnej republiky neupravujú len interpretáciu týchto podmienok ATOS vrátane nárokov v prípade ich porušenia bez ohľadu na konflikt právnych princípov, ale aj všetky ostatné nároky vrátane nárokov týkajúcich sa zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov o nespravodlivej súťaži a úmyselného porušenia práv. Vy a spoločnosť Yahoo Brasil neodvolateľne súhlasíte s výlučnou súdnou právomocou a miestnou súdnou príslušnosťou k súdom Brazílskej federatívnej republiky pri riešení všetkých sporov, ktoré vyplývajú z týchto podmienok ATOS alebo s nimi súvisia, alebo ktoré vyplývajú zo vzťahu medzi vami a spoločnosťou Yahoo Brasil alebo sa ho týkajú bez ohľadu na typ nároku. Pre používateľov spoločnosti Yahoo Brasil sa obmedzenie práv používateľov, obmedzenie zodpovednosti a platnosť týchto podmienok ATOS budú uplatňovať v rozsahu povolenom brazílskymi zákonmi. Spoločnosť Yahoo Brasil si vyhradzuje právo riešiť prípadné spory alebo sporné otázky výlučne v súlade s podmienkami UTOS a brazílskym právom. Najnovšiu verziu týchto podmienok ATOS, podmienok UTOS a Zásad ochrany osobných údajov si môžete kedykoľvek pozrieť pomocou nižšie uvedených odkazov. Pomocou príslušného odkazu môžete tiež kontaktovať služby starostlivosti o zákazníkov.
  1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/privacy/index.html.
  4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://br.ajuda.yahoo.com/kb/helpcentral.
 4. Argentína (ar): Ak používate Služby v Argentíne, zmluvu o ich poskytovaní máte so spoločnosťou Yahoo! de Argentina SRL, Av. Congreso 1685 - 2do.Piso, Cdad, Aut. de Buenos Aires, C1428BUC a zákony Argentínskej republiky neupravujú len interpretáciu týchto podmienok ATOS vrátane nárokov v prípade ich porušenia bez ohľadu na konflikt právnych princípov, ale aj všetky ostatné nároky vrátane nárokov týkajúcich sa zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov o nespravodlivej súťaži a úmyselného porušenia práv. Vy a spoločnosť Yahoo de Argentina neodvolateľne súhlasíte s výlučnou súdnou právomocou a miestnou súdnou príslušnosťou k súdom Argentínskej republiky pri riešení všetkých sporov, ktoré vyplývajú z týchto podmienok ATOS alebo s nimi súvisia, alebo ktoré vyplývajú alebo sa týkajú vzťahu medzi vami a spoločnosťou Yahoo bez ohľadu na typ nároku. Najnovšiu verziu týchto podmienok ATOS, podmienok UTOS a Zásad ochrany osobných údajov si môžete kedykoľvek pozrieť pomocou nižšie uvedených odkazov. Pomocou príslušného odkazu môžete tiež kontaktovať služby starostlivosti o zákazníkov.
  1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/terms/utos/index.html .
  3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Služby starostlivosti o zákazníkov: ar-abuse@yahoo-inc.com
 5. Mexiko (mx): Ak používate Služby v Mexiku, zmluvu o ich poskytovaní máte so spoločnosťou Yahoo! de Mexico S.A. de C.V., Av Paseo de las Palmas 330, Piso 2, Lomas de Chapultepec, Mexico City, 11000 a zákony Spojených štátov mexických neupravujú len interpretáciu týchto podmienok ATOS vrátane nárokov v prípade ich porušenia bez ohľadu na konflikt právnych princípov, ale aj všetky ostatné nároky vrátane nárokov týkajúcich sa zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov o nespravodlivej súťaži a úmyselného porušenia práv. Vy a spoločnosť Yahoo de Mexico neodvolateľne súhlasíte s výlučnou súdnou právomocou a miestnou súdnou príslušnosťou k súdom Spojených štátov mexických pri riešení všetkých sporov, ktoré vyplývajú z týchto podmienok ATOS alebo s nimi súvisia, alebo ktoré vyplývajú alebo sa týkajú vzťahu medzi vami a spoločnosťou Yahoo bez ohľadu na typ nároku. Najnovšiu verziu týchto podmienok ATOS, podmienok UTOS a Zásad ochrany osobných údajov si môžete kedykoľvek pozrieť pomocou nižšie uvedených odkazov. Pomocou príslušného odkazu môžete tiež kontaktovať služby starostlivosti o zákazníkov.
  1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Služby starostlivosti o zákazníkov: mx-abuse@yahoo-inc.com
 6. Čile (cl), Kolumbia (co), Peru (pe) a Venezuela (ve): Ak používate venezuelské, peruánske, kolumbijské alebo čilské služby, vzniká medzi vami a spoločnosťou Yahoo Hispanic Americas, LLC, One Alhambra Plaza, 8th Floor, Coral Gables, FL 33134, U.S.A zmluvný vzťah, na základe ktorého vám táto spoločnosť poskytuje tieto služby. Výklad týchto dodatočných podmienok poskytovania služby zmluvy vrátane ich porušení sa riadi zákonmi štátu Florida, a to bez ohľadu na ustanovenia kolíznych noriem, pričom tieto zákony sa zároveň vzťahujú aj na všetky ostatné nároky vrátane nárokov týkajúcich sa zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov o nekalej súťaži a civilných deliktov. Vy a spoločnosť Yahoo Hispanic Americas, LLC neodvolateľne súhlasíte s výlučnou právomocou a miestnou príslušnosťou súdov so sídlom v okrese Miami-Dade v prípade všetkých sporov vyplývajúcich z týchto dodatočných podmienok poskytovania služby alebo súvisiacich s nimi alebo sporov, ktoré vznikli zo vzťahu medzi vami a spoločnosťou Yahoo alebo ktoré s týmto vzťahom súvisia, a to bez ohľadu na typ nároku. Aktuálne znenie dodatočných podmienok poskytovania služby, všeobecných podmienok poskytovania služby a zásad ochrany osobných údajov si môžete kedykoľvek prečítať na odkazoch uvedených nižšie. Použitím uvedeného odkazu sa tiež môžete obrátiť na oddelenie starostlivosti o zákazníkov. Najnovšiu verziu týchto podmienok ATOS, podmienok UTOS a Zásad ochrany osobných údajov si môžete kedykoľvek pozrieť pomocou nižšie uvedených odkazov. Pomocou príslušného odkazu môžete tiež kontaktovať služby starostlivosti o zákazníkov.
  1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Služby starostlivosti o zákazníkov: espanol-abuse@yahoo-inc.com

OBLASŤ:

Európa.

 1. Spojené kráľovstvo (uk), Španielsko (es), Taliansko (it) a Francúzsko (fr): Ak používate Služby v Spojenom kráľovstve (uk), Španielsku (es), Taliansku (it) alebo Francúzsku (fr), zmluvu o ich poskytovaní máte so spoločnosťou Oath (EMEA) Limited (pôvodne známy ako Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Írsko a interpretáciu týchto podmienok ATOS a všetkých z nich vyplývajúcich nezmluvných povinností riadia zákony Írskej republiky. Vy a spoločnosť YEL neodvolateľne súhlasíte s výlučnou súdnou právomocou a miestnou súdnou príslušnosťou k írskym súdom pri riešení všetkých sporov, ktoré vyplývajú z týchto podmienok ATOS alebo s nimi súvisia, v prípade akýchkoľvek nezmluvných záväzkov, ktoré vyplývajú z týchto podmienok ATOS alebo s nimi súvisia, alebo v prípade akýchkoľvek nárokov alebo sporov, ktoré vyplývajú zo vzťahu medzi vami a spoločnosťou YEL alebo sa ho týkajú bez ohľadu na typ nároku. Najnovšiu verziu týchto podmienok ATOS, podmienok UTOS a Zásad ochrany osobných údajov si môžete kedykoľvek pozrieť pomocou nižšie uvedených odkazov.
  1. Spojené kráľovstvo (uk):
   1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html
   4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://uk.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  2. Španielsko (es):
   1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html
   4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://es.ayuda.yahoo.com/kb/helpcentral
  3. Taliansko (it):
   1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/it/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html
   4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://it.aiuto.yahoo.com/kb/helpcentral
  4. Francúzsko (fr):
   1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html/
   4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://fr.aide.yahoo.com/kb/helpcentral
 2. Nemecko (de): Ak používate Služby v Nemecku, zmluvu o ich poskytovaní máte so spoločnosťou Oath (EMEA) Limited (pôvodne známy ako Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Írsko a váš zmluvný vzťah vrátane týchto podmienok ATOS budú upravovať zákony Írskej republiky. Ak máte obvyklý pobyt v Nemecku, tento výber práva neobmedzuje použitie nemeckých zákonov na ochranu spotrebiteľa. Najnovšiu verziu týchto podmienok ATOS, podmienok UTOS a Zásad ochrany osobných údajov si môžete kedykoľvek pozrieť pomocou nižšie uvedených odkazov.
  1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html/
  4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://de.hilfe.yahoo.com/kb/helpcentral
 3. Írsko (ie), Dánsko (dk), Fínsko (fi), Nórsko (no), Rumunsko (ro), Holandsko (nl), Švédsko (se), Turecko (tr), Rusko (ru), Poľsko (pl), Belgicko (be), Česká republika (cz), Maďarsko (hu), Portugalsko (xp), Rakúsko (at), Bulharsko(bg), Chorvátsko (hr), Estónsko (ee), Lotyšsko (lv), Litva (lt), Srbsko (rs), Slovensko (sk), Slovinsko (si), Ukrajina (ua) alebo Grécko (gr): Ak používate Služby v týchto krajinách: Írsko (ie), Dánsko (dk), Fínsko (fi), Nórsko (no), Rumunsko (ro), Holandsko (nl), Švédsko (se), Turecko (tr), Rusko (ru), Poľsko (pl), Belgicko (be), Česká republika (cz), Maďarsko (hu), Portugalsko (xp), Rakúsko (at), Bulharsko(bg), Chorvátsko (hr), Estónsko (ee), Lotyšsko (lv), Litva (lt), Srbsko (rs), Slovensko (sk), Slovinsko (si), Ukrajina (ua) alebo Grécko (gr), zmluvu o ich poskytovaní máte so spoločnosťou Oath (EMEA) Limited (pôvodne známy ako Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Írsko a interpretáciu týchto podmienok ATOS a všetkých z nich vyplývajúcich nezmluvných povinností riadia zákony Írskej republiky. Vy a spoločnosť YEL neodvolateľne súhlasíte s výlučnou súdnou právomocou a miestnou súdnou príslušnosťou k írskym súdom pri riešení všetkých sporov, ktoré vyplývajú z týchto podmienok ATOS alebo s nimi súvisia, v prípade akýchkoľvek nezmluvných záväzkov, ktoré vyplývajú z týchto podmienok ATOS alebo s nimi súvisia, alebo v prípade akýchkoľvek nárokov alebo sporov, ktoré vyplývajú zo vzťahu medzi vami a spoločnosťou YEL alebo sa ho týkajú bez ohľadu na typ nároku.

  Najnovšiu verziu týchto podmienok ATOS, podmienok UTOS a Zásad ochrany osobných údajov si môžete kedykoľvek pozrieť pomocou nižšie uvedených odkazov.
  1. Írsko (ie):
   1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.htmlen-ie/.
   2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  2. Dánsko (dk):
   1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/da/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  3. Fínsko (fi):
   1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/fi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  4. Nórsko (no):
   1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/nb/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  5. Rumunsko (ro):
   1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/ro/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  6. Holandsko (nl):
   1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/nl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  7. Švédsko (se):
   1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/sv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  8. Turecko (tr):
   1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/tr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  9. Rusko (ru):
   1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/ru/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  10. Grécko (gr):
   1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/el/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/he/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/el/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  11. Poľsko (pl):
   1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/pl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  12. Belgicko (be):
   1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  13. Česká republika (cz):
   1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/cs/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  14. Maďarsko (hu):
   1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/hu/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  15. Portugalsko (xp):
   1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  16. Rakúsko (at):
   1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  17. Bulharsko (bg):
   1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/bg/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  18. Chorvátsko (hr):
   1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/hr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  19. Estónsko (ee):
   1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/et/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  20. Lotyšsko (lv):
   1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/lv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  21. Litva (lt):
   1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/lt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  22. Srbsko (rs):
   1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/sr-cyrl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  23. Slovensko (sk):
   1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/sk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  24. Slovinsko (si):
   1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/sl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  25. Ukrajina (ua):
   1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/uk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/privacy/index.html.
   4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral

OBLASŤ:

Tichomorská oblasť Ázie.

 1. Hongkong (hk): Ak používate Služby v Hongkongu, zmluvu o ich poskytovaní máte so spoločnosťou Yahoo! Hong Kong Limited, of 15/f Caroline Centre, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hongkong a práva Hongkongu neupravujú len interpretáciu týchto podmienok ATOS vrátane nárokov v prípade ich porušenia bez ohľadu na konflikt právnych princípov, ale aj všetky ostatné nároky vrátane nárokov týkajúcich sa zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov o nespravodlivej súťaži a úmyselného porušenia práv. Vy a spoločnosť Yahoo Hong Kong neodvolateľne súhlasíte s výlučnou súdnou právomocou a miestnou súdnou príslušnosťou k súdom Hongkongu pri riešení všetkých sporov, ktoré vyplývajú z týchto podmienok ATOS alebo s nimi súvisia, alebo ktoré vyplývajú alebo sa týkajú vzťahu medzi vami a spoločnosťou Yahoo bez ohľadu na typ nároku. Najnovšiu verziu týchto podmienok ATOS, podmienok UTOS a Zásad ochrany osobných údajov si môžete kedykoľvek pozrieť pomocou nižšie uvedených odkazov. Pomocou príslušného odkazu môžete tiež kontaktovať služby starostlivosti o zákazníkov.
  1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://help.cc.hk.yahoo.com/.
 2. Singapur (sg), Indonézia (id), Malajzia (my), Filipíny (ph), Thajsko (th) alebo Vietnam (vn): Ak používate Služby v Singapure (sg), Indonézii (id), Malajzii (my), na Filipínach (ph), v Thajsku (th) alebo Vietname (vn), zmluvu o ich poskytovaní máte so spoločnosťou Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. 60 Anson Road, #13-01 Mapletree Anson, Singapore 079914 a zákony Singapuru neupravujú len interpretáciu týchto podmienok ATOS vrátane nárokov v prípade ich porušenia bez ohľadu na konflikt právnych princípov, ale aj všetky ostatné nároky vrátane nárokov týkajúcich sa zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov o nespravodlivej súťaži a úmyselného porušenia práv. Vy a spoločnosť Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. neodvolateľne súhlasíte s výlučnou súdnou právomocou a miestnou súdnou príslušnosťou k singapurským súdom pri riešení všetkých sporov, ktoré vyplývajú z týchto podmienok ATOS alebo s nimi súvisia, alebo ktoré vyplývajú alebo sa týkajú vzťahu medzi vami a spoločnosťou Yahoo bez ohľadu na typ nároku. Najnovšiu verziu týchto podmienok ATOS, podmienok UTOS a Zásad ochrany osobných údajov si môžete kedykoľvek pozrieť pomocou nižšie uvedených odkazov. Pomocou príslušných odkazov môžete tiež kontaktovať služby starostlivosti o zákazníkov.
  1. Podmienky ATOS:
   1. Singapur: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Indonézia: https://policies.yahoo.com/xw/id/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   3. Malajzia: https://policies.yahoo.com/xw/ms/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   4. Filipíny: https://policies.yahoo.com/xw/fil/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   5. Thajsko: https://policies.yahoo.com/xw/th/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   6. Vietnam: https://policies.yahoo.com/xw/vi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Podmienky UTOS:
   1. Singapur: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   2. Indonézia: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Malajzia: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/terms/utos/index.html.
   4. Filipíny: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/terms/utos/index.html.
   5. Thajsko: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/terms/utos/index.html.
   6. Vietnam: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zásady ochrany osobných údajov:
   1. Singapur: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/privacy/index.html.
   2. Indonézia: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/privacy/index.html.
   3. Malajzia: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/privacy/index.html.
   4. Filipíny: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/privacy/index.html.
   5. Thajsko: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/privacy/index.html.
   6. Vietnam: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/privacy/index.html.
  4. Služby starostlivosti o zákazníkov:
   1. Singapur: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_SG&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   2. Indonézia: https://id.bantuan.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   3. Malajzia: https://my.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   4. Filipíny: https://ph.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   5. Thajsko: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_TH&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   6. Vietnam: https://vn.trogiup.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
 3. Austrália (au): Ak používate Služby v Austrálii, zmluvu o ich poskytovaní máte so spoločnosťou Yahoo7 Pty Ltd, Levels 2 & 3, Pier 8/9, 23 Hickson Road, Millers Point NSW 2000, Austrália a zákony Nového Južného Walesu neupravujú len interpretáciu týchto podmienok ATOS vrátane nárokov v prípade ich porušenia bez ohľadu na konflikt právnych princípov, ale aj všetky ostatné nároky vrátane nárokov týkajúcich sa zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov o nespravodlivej súťaži a úmyselného porušenia práv. Vy a spoločnosť Yahoo7 Pty Ltd neodvolateľne súhlasíte s výlučnou súdnou právomocou a miestnou príslušnosťou k súdom Nového Južného Walesu pri riešení všetkých sporov, ktoré vyplývajú z týchto podmienok ATOS alebo s nimi súvisia, alebo ktoré vyplývajú zo vzťahu medzi vami a spoločnosťou Yahoo alebo sa ho týkajú bez ohľadu na typ nároku. Najnovšiu verziu týchto podmienok ATOS, podmienok UTOS a Zásad ochrany osobných údajov si môžete kedykoľvek pozrieť pomocou nižšie uvedených odkazov. Pomocou príslušného odkazu môžete tiež kontaktovať služby starostlivosti o zákazníkov.
  1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.
 4. Nový Zéland (nz): Ak používate Služby na Novom Zélande, zmluvu o ich poskytovaní máte so spoločnosťou Yahoo! New Zealand Limited, Level 2, Heards Building, 2 Ruskin Street Parnell Auckland 1052, Nový Zéland a zákony Nového Zélandu neupravujú len interpretáciu týchto podmienok ATOS vrátane nárokov v prípade ich porušenia bez ohľadu na konflikt právnych princípov, ale aj všetky ostatné nároky vrátane nárokov týkajúcich sa zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov o nespravodlivej súťaži a úmyselného porušenia práv. Vy a spoločnosť Yahoo New Zealand neodvolateľne súhlasíte s výlučnou súdnou právomocou a miestnou súdnou príslušnosťou k súdom na Novom Zélande pri riešení všetkých sporov, ktoré vyplývajú z týchto podmienok ATOS alebo s nimi súvisia, alebo ktoré vyplývajú zo vzťahu medzi vami a spoločnosťou Yahoo alebo sa ho týkajú bez ohľadu na typ nároku. Najnovšiu verziu týchto podmienok ATOS, podmienok UTOS a Zásad ochrany osobných údajov si môžete kedykoľvek pozrieť pomocou nižšie uvedených odkazov. Pomocou príslušného odkazu môžete tiež kontaktovať služby starostlivosti o zákazníkov.
  1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://au.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 5. Taiwan (tw): Ak používate Služby na Taiwane, zmluvu o ich poskytovaní máte so spoločnosťami Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch, 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan a Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch a zákony Taiwanu neupravujú len interpretáciu týchto podmienok ATOS vrátane nárokov v prípade ich porušenia bez ohľadu na konflikt právnych princípov, ale aj všetky ostatné nároky vrátane nárokov týkajúcich sa zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov o nespravodlivej súťaži a úmyselného porušenia práv. Vy a spoločnosť Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch neodvolateľne súhlasíte s výlučnou súdnou právomocou a miestnou príslušnosťou k súdom v Taipei, na Taiwane a v Čínskej ľudovej republike pri riešení všetkých sporov, ktoré vyplývajú z týchto podmienok ATOS alebo s nimi súvisia, alebo ktoré vyplývajú zo vzťahu medzi vami a spoločnosťou Yahoo alebo sa ho týkajú bez ohľadu na typ nároku. Najnovšiu verziu týchto podmienok ATOS, podmienok UTOS a Zásad ochrany osobných údajov si môžete kedykoľvek pozrieť pomocou nižšie uvedených odkazov. Pomocou príslušného odkazu môžete tiež kontaktovať služby starostlivosti o zákazníkov.
  1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://tw.help.cc.yahoo.com/.
 6. India (in): Ak používate Služby v Indii, zmluvu o ich poskytovaní máte so spoločnosťou Yahoo India Private Limited, (CIN: U72900MH2000PTC138698), Unit No. 304, 3rd Floor, Satellite Gazebo, East Wing, Guru Hargovindji Marg, (A G Link Road), Andheri (East), Mumbai – 400093, India a zákony Indie neupravujú len interpretáciu týchto podmienok ATOS vrátane nárokov v prípade ich porušenia bez ohľadu na konflikt právnych princípov, ale aj všetky ostatné nároky vrátane nárokov týkajúcich sa zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov o nespravodlivej súťaži a úmyselného porušenia práv. Vy a spoločnosť Yahoo India neodvolateľne súhlasíte s výlučnou súdnou právomocou príslušných súdov v Bombaji pri riešení všetkých sporov, ktoré vyplývajú z týchto podmienok ATOS alebo s nimi súvisia, alebo ktoré vyplývajú zo vzťahu medzi vami a spoločnosťou Yahoo alebo sa ho týkajú bez ohľadu na typ nároku. Najnovšiu verziu týchto podmienok ATOS, podmienok UTOS a Zásad ochrany osobných údajov si môžete kedykoľvek pozrieť pomocou nižšie uvedených odkazov. Pomocou príslušného odkazu môžete tiež kontaktovať služby starostlivosti o zákazníkov.
  1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://help.yahoo.com/l/in/yahoo/helpcentral/.
  5. Používatelia v Indii nemusia mať k dispozícii určité funkcie vrátane telefonovania z počítača na telefón a ďalších funkcií telefonovania cez internet.

OBLASŤ:

Blízky východ a Severná Afrika.

 1. Yahoo Maktoob Services (xe alebo xa) a Izrael (il). Ak používate služby Maktoob (xe alebo xa) alebo ak používate Služby v Izraeli (il), zmluvu o ich poskytovaní máte so spoločnosťou Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089 a interpretáciu týchto podmienok ATOS upravuje hmotné právo štátu Kalifornia, ktoré sa týka všetkých nárokov týkajúcich sa tejto interpretácie bez ohľadu na konflikt právnych princípov. Vy a spoločnosť Oath Holdings Inc. neodvolateľne súhlasíte s výlučnou súdnou právomocou a miestnou súdnou príslušnosťou k štátnym súdom nachádzajúcim sa v okrese Santa Clara v Kalifornii alebo federálnym súdom nachádzajúcim sa v okrese Severná Kalifornia, USA, pri riešení všetkých sporov, ktoré vyplývajú z týchto podmienok ATOS alebo s nimi súvisia, alebo ktoré vyplývajú alebo sa týkajú vzťahu medzi vami a spoločnosťou Yahoo bez ohľadu na typ nároku. Všetok Softvér poskytnutý vláde Spojených štátov na základe žiadostí vydaných po 1. decembri 1995 (vrátane) sa dodáva s komerčnými právami a obmedzeniami uvedenými v tejto zmluve. Ak sa Služby a súvisiaca dokumentácia dodávajú vláde Spojených štátov alebo boli zakúpené vládou Spojených štátov alebo v jej mene, tieto Služby sa považujú za „komerčný softvér“, pretože tento výraz sa používa v systéme Federálnych predpisov pre akvizíciu. Práva Spojených štátov neprevyšujú minimálne práva stanovené v nariadení FAR 52.227-19 týkajúce sa „obmedzeného počítačového softvéru“. Všetky ostatné podmienky týchto podmienok ATOS platia. Súhlasíte s tým, že nebudete poskytovať materiálnu podporu ani zdroje (ani zatajovať alebo maskovať povahu, miesto, zdroj alebo vlastnícke právo k materiálnej podpore alebo zdrojom) žiadnym organizáciám, ktoré vláda Spojených štátov označí ako cudzie teroristické organizácie v súlade s článkom 219 amerického zákona o imigrácii a štátnej príslušnosti.
  Ak ste sa zaregistrovali na používanie služieb Yahoo Maktoob v angličtine, najnovšiu verziu týchto podmienok ATOS, podmienok UTOS a Zásad ochrany osobných údajov si môžete kedykoľvek pozrieť pomocou nižšie uvedených odkazov. Pomocou odkazu nižšie môžete tiež kontaktovať služby starostlivosti o zákazníkov.
  1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/index.html
  4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  Je možné, že nebudete mať k dispozícii niektoré funkcie vrátane telefonovania z počítača na telefón a ďalších funkcií telefonovania cez internet.

  Ak ste sa zaregistrovali na používanie služieb Yahoo Maktoob v arabčine, najnovšiu verziu týchto podmienok ATOS, podmienok UTOS a Zásad ochrany osobných údajov si môžete kedykoľvek pozrieť v stredisku podmienok poskytovania služieb spoločnosti Yahoo Maktoob v arabčine pomocou odkazu nižšie. Pomocou odkazu nižšie môžete tiež kontaktovať služby starostlivosti o zákazníkov.
  1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/ar/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/privacy/index.html
  4. Služby starostlivosti o zákazníkov: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  Je možné, že nebudete mať k dispozícii niektoré funkcie vrátane telefonovania z počítača na telefón a ďalších funkcií telefonovania cez internet.

  Ak používate Služby v Izraeli, najnovšiu verziu týchto podmienok ATOS, podmienok UTOS a Zásad ochrany osobných údajov si môžete kedykoľvek pozrieť pomocou nižšie uvedených odkazov. Pomocou odkazu nižšie môžete tiež kontaktovať služby starostlivosti o zákazníkov.
  1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/he/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/privacy/index.html.
 2. Južná Afrika (za): Ak používate Služby v Južnej Afrike, zmluvu o ich poskytovaní máte so spoločnosťou Oath (EMEA) Limited (pôvodne známy ako Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Írsko a interpretáciu týchto podmienok ATOS a všetkých z nich vyplývajúcich nezmluvných povinností riadia zákony Írskej republiky. Vy a spoločnosť YEL neodvolateľne súhlasíte s výlučnou súdnou právomocou a miestnou súdnou príslušnosťou k írskym súdom pri riešení všetkých sporov, ktoré vyplývajú z týchto podmienok ATOS alebo s nimi súvisia, v prípade akýchkoľvek nezmluvných záväzkov, ktoré vyplývajú z týchto podmienok ATOS alebo s nimi súvisia, alebo v prípade akýchkoľvek nárokov alebo sporov, ktoré vyplývajú zo vzťahu medzi vami a spoločnosťou YEL alebo sa ho týkajú bez ohľadu na typ nároku. Najnovšiu verziu týchto podmienok ATOS, podmienok UTOS a Zásad ochrany osobných údajov si môžete kedykoľvek pozrieť pomocou nižšie uvedených odkazov.
  1. Podmienky ATOS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Podmienky UTOS: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
 • oath