Regulamin komunikacji Yahoo

 1. AKCEPTACJA REGULAMINU
  1. Witaj w Yahoo. Firma Yahoo oferuje produkty, takie jak pocztę Yahoo Mail i komunikator Yahoo Messenger, dalej „Usługi”, które podlegają warunkom niniejszego dodatkowego regulaminu, dalej „Dodatkowy regulamin”, i odpowiednim postanowieniom regulaminu ogólnego firmy Yahoo, dalej „Regulamin”, zawartego w artykule 10, który został włączony przez odniesienie do niniejszego dodatkowego regulaminu. W niniejszym Dodatkowym regulaminie sformułowanie „Yahoo” lub „odpowiednia spółka Yahoo” oznacza spółkę Yahoo, która świadczy użytkownikowi usługi zgodnie z postanowieniami artykułu 10. Korzystanie z usług przez użytkownika oznacza akceptację niniejszego dodatkowego regulaminu, ponadto korzystanie to podlega niniejszemu dodatkowemu regulaminowi oraz przepisom prawa wskazanym przez odpowiednią spółkę Yahoo w artykule 10. Firma Yahoo może okresowo aktualizować niniejszy dodatkowy regulamin bez powiadamiania użytkownika. Postanowienia zawarte w zdaniu poprzednim nie mają zastosowania, jeżeli użytkownik korzysta z usług niemieckich określonych w artykule 10. Z aktualną wersją dodatkowego regulaminu i regulaminu można zapoznać się, wybierając odpowiednie łącza podane w artykule 10.
  2. Zautomatyzowane systemy Yahoo analizują treść całej komunikacji (w tym poczty elektronicznej, komunikatora i wiadomości SMS) między innymi w tym celu, aby dostarczyć spersonalizowane funkcje i treści, dopasować i przekazać ukierunkowane reklamy, a także wykrywać spam i złośliwe oprogramowanie oraz zapewnić ochronę przed nadużyciami. Ta analiza obejmuje treść całej komunikacji podczas wysyłania, odbierania i przechowywania wiadomości, w tym również treść komunikacji w usługach zsynchronizowanych z kontem Yahoo. W niektórych przypadkach Yahoo stosuje zautomatyzowane algorytmy do komunikacji handlowej w celu generowania ogólnych szablonów dla dokumentów (np. poprzez wykorzystanie wspólnego języka do identyfikacji elementów kwity lotniczego). Szablony te nie zawierają danych osobowych odbiorcy. Osoby zajmujące się edycją szablonów Yahoo mogą dokonywać przeglądu szablonów, aby polepszyć jakość naszych usług i personalizacji użytkowania. Nie można zrezygnować z tych funkcji, o ile wyraźnie nie wskazano takiej możliwości.
  3. Poprzez uzyskanie dostępu do usług, korzystanie z nich i dalsze ich użytkowanie, użytkownika oświadcza i gwarantuje, że działanie takie jest dozwolone zgodnie z przepisami prawa. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z usług zgodnie z obowiązującym prawem. Użytkownik przebywający w obrębie jurysdykcji, w której pobieranie usług lub korzystanie z nich jest zabronione lub ograniczone, lub jeśli użytkownik nie osiągnął wieku wymaganego przez prawo do korzystania z usług, zobowiązany jest kliknąć „Anuluj” i nie pobierać usług ani z nich nie korzystać. O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, wszelkie nowe funkcje rozszerzające lub ulepszające usługi w bieżącej postaci podlegają postanowieniom niniejszego dodatkowego regulaminu, na który użytkownik wyraża zgodę poprzez dalsze korzystanie z usług. Postanowienia zawarte w zdaniu poprzednim nie mają zastosowania, jeżeli użytkownik korzysta z usług niemieckich określonych w artykule 10.
 2. OPIS USŁUG I KORZYSTANIE Z NICH
  1. Korzystanie z oprogramowania. W razie potrzeby użytkownik może zainstalować lub pobrać i korzystać z oprogramowania w ramach usług, w tym z wszelkiego oprogramowania innych producentów, oraz wszelkich dozwolonych aktualizacji dostarczonych przez Yahoo, dalej „Oprogramowanie” w formie kodu wynikowego na komputerze lub urządzeniu osobistym, będącym własnością użytkownika, z przeznaczeniem na użytek własny, a nie komercyjny. Dostęp do usług dozwolony jest wyłącznie za pośrednictwem oprogramowania ściśle wskazanego w niniejszym dodatkowym regulaminie. Zakres usług i ich składników obejmuje oprogramowanie na licencji licencjodawców firmy Yahoo, dalej „Oprogramowanie licencjodawcy”. Oprogramowanie licencjodawcy umożliwia oprogramowaniu firmy Yahoo wykonywanie niektórych funkcji, włączając w to bez ograniczeń dostęp do poufnych danych znajdujących się na zewnętrznych serwerach danych. Licencja użytkownika na oprogramowanie jest ważna do momentu jej wypowiedzenia przez jedną ze stron. Użytkownik może wypowiedzieć licencję na oprogramowanie poprzez zaprzestanie korzystania z niej i zniszczenie wszystkich kopii oprogramowania. Ponadto licencja na oprogramowanie wygasa w przypadku naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek postanowienia niniejszego dodatkowego regulaminu, gdy firma Yahoo umieści na swojej witrynie publiczne pisemne powiadomienie o wygaśnięciu licencji lub gdy Yahoo wyśle użytkownikowi pisemne powiadomienie o wygaśnięciu licencji. W przypadku wygaśnięcia licencji użytkownik wyraża zgodę na zaprzestanie korzystania z wszelkich usług, ich składników oraz wszelkich danych podmiotów zewnętrznych. Wszystkie prawa do jakichkolwiek danych podmiotów zewnętrznych, jakiegokolwiek oprogramowania innych producentów i jakichkolwiek zewnętrznych serwerów danych, w tym wszystkie prawa własności, są zastrzeżone i należą do odpowiednich stron trzecich. Użytkownik wyraża zgodę, by owe strony trzecie mogły we własnym imieniu dochodzić swoich praw na mocy niniejszego dodatkowego regulaminu bezpośrednio od użytkownika, ponadto użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie roszczenia lub zarzuty oraz wszystkie związane z nimi koszty. Jeżeli z usługami wiąże się konieczność pobrania stosownego oprogramowania lub usługi te obejmują oprogramowanie do pobrania, firma Yahoo może automatycznie pobrać i zainstalować najnowszą wersję oprogramowania na urządzeniu użytkownika, gdy nowa wersja lub funkcja będzie dostępna. W ramach niektórych usług użytkownik może mieć możliwość zmiany ustawień automatycznej aktualizacji. W przypadku istotnej zmiany firma Yahoo może powiadomić użytkownika po dokonaniu instalacji.
  2. Zapisywanie informacji i uzyskiwanie do nich dostępu Komunikatory Yahoo (takie jak Yahoo Messenger wchodzący w zakres poczty Yahoo Mail i komunikatory w wersji internetowej) umożliwiają uzyskiwanie informacji na temat dostępności znajomych użytkownika online oraz wysyłanie i otrzymywanie wiadomości błyskawicznych i innych informacji. Komunikatory Yahoo mogą także umożliwiać użytkownikowi i osobom, z którymi użytkownik się komunikuje, zapisywanie rozmów i innych informacji na ich kontach poczty Yahoo Mail znajdujących się na serwerach Yahoo. Jeżeli ta funkcja jest dostępna, oznacza to, że użytkownik może uzyskać dostęp do historii wiadomości i przeszukiwać ją z dowolnego komputera lub urządzenia z dostępem do Internetu. Niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z tej funkcji, inni użytkownicy mogą zdecydować się na jej użycie do zapisania rozmów z użytkownikiem i innych informacji na swoich kontach znajdujących się na serwerach firmy Yahoo. Zaakceptowanie niniejszego dodatkowego regulaminu przez użytkownika oznacza wyrażenie zgody na to, aby firma Yahoo przechowywała na swoich serwerach te wiadomości i inne informacje w celu zachowania kopii zapasowej, zapewnienia bezpieczeństwa i w innych celach określonych w niniejszym dodatkowym regulaminie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści wykorzystywane lub przechowywane w związku z usługami, a ponadto za tworzenie ewentualnych kopii zapasowych swoich danych. Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszym regulaminie, użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, iż odpowiednia spółka Yahoo nie gwarantuje, że dane związane z kontem będą dostępne dla użytkownika, jak również to, że wszelkie dane usunięte lub uczynione niedostępnymi będą mogły być przekazane użytkownikowi. Postanowienia zawarte w zdaniu poprzednim nie mają zastosowania, jeżeli użytkownik korzysta z usług niemieckich określonych w artykule 10.
  3. Niniejszy dodatkowy regulamin nie nadaje użytkownikowi żadnego prawa, tytułu prawnego ani udziału w jakiejkolwiek własności intelektualnej będącej własnością lub używanej przez Yahoo, włączając w to bez ograniczeń usługi i znaki towarowe Yahoo.
  4. Reklamy Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, iż usługi mogą zawierać reklamy niezbędne dla świadczenia usług przez firmę Yahoo.
  5. Komunikacja z firmą Yahoo Ponadto użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, iż usługi mogą zawierać pewne komunikaty od firmy Yahoo, takie jak ogłoszenia dotyczące usług i wiadomości administracyjne, przy czym użytkownik nie będzie miał możliwości wyłączenia tej funkcji.
  6. Uzyskiwanie dostępu do usług i korzystanie z ich W celu skorzystania z usług oraz zawartych w nich usług i produktów (w tym bezpłatnych i płatnych) użytkownik musi mieć dostęp do Internetu albo bezpośrednio, albo za pośrednictwem urządzeń obsługujących pobieranie treści z Internetu. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wszelkich opłat, jakie mogą wiązać się z takim dostępem oraz wszelkich kosztów użytkowania sprzętu używanego do uzyskania dostępu (które mogą obejmować opłaty na rzecz osób trzecich).
  7. Współpraca z innymi sieciami O ile zezwoli na to firma Yahoo, komunikator Yahoo może umożliwić komunikowanie się z użytkownikami innych komunikatorów. W takim przypadku użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, iż: (i) korzystanie z komunikatora Yahoo podlega zapisom niniejszego dodatkowego regulaminu oraz warunkom użytkowania innych komunikatorów – jeśli dotyczą – na które użytkownik wyraził zgodę i które są zgodne z niniejszym dodatkowym regulaminem; oraz (ii) użytkownicy innych komunikatorów są związani warunkami użytkowania innych komunikatorów. Firma Yahoo nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie użytkowników lub podmiotów, z którymi użytkownik będzie się komunikować. Z wyjątkiem wiadomości przesyłanych użytkownikowi przez firmę Yahoo, Yahoo nie jest właścicielem ani nie kontroluje treści wiadomości wysyłanych do lub otrzymywanych przez użytkowników usług.
  8. Usługi mogą umożliwić użytkownikowi korzystanie z różnych metod komunikacji oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości, plików, zdjęć, filmów oraz innych informacji, w tym za pośrednictwem usług, SMS, połączeń głosowych oraz połączeń wideo.
  9. Blokowanie Korzystając z usług, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że inni użytkownicy usług mogą w ramach usług zdecydować się na otrzymywanie powiadomień o rejestracji użytkownika oraz wysyłać użytkownikowi wiadomości błyskawiczne i inne informacje lub zadzwonić do użytkownika za pośrednictwem usług. W celu zablokowania funkcji otrzymywania powiadomień lub rezygnacji z otrzymywania wiadomości od takich użytkowników użytkownik może osobno zaznaczyć funkcję „Ignoruj” lub podobną funkcję. Firma Yahoo oraz inni użytkownicy mogą ograniczyć zdolność użytkownika do wysyłania i odbierania wiadomości błyskawicznych oraz innych informacji, powodując częściowe lub całkowite ograniczenie możliwości korzystania z usług. Korzystając z usług, użytkownik zgadza się, że firma Yahoo nie ponosi odpowiedzialności za ocenę lub rozstrzygnięcie sporów powstałych w związku z zapewnieniem możliwości (lub jego brakiem) ignorowania, wysyłania wiadomości lub innych informacji lub korzystania z usług w inny sposób. Postanowienia zawarte w zdaniu poprzednim nie mają zastosowania, jeżeli użytkownik korzysta z usług niemieckich określonych w artykule 10.
  10. Pomoc techniczna firmy Yahoo. Firma Yahoo może świadczyć pomoc techniczną na rzecz użytkownika i/lub zapewnić aktualizacje, ulepszenia lub modyfikacje usług, dalej „Pomoc techniczna”, według własnego uznania i może w dowolnym terminie wypowiedzieć świadczenie owej pomocy technicznej bez powiadomienia użytkownika. Użytkownik rozumie i zgadza się, że w przypadku gdy firma Yahoo zdecyduje się zapewnić użytkownikowi pomoc techniczną, pomoc ta będzie świadczona dobrowolnie według uznania firmy Yahoo, ponadto nie nadaje użytkownikowi żadnego prawa umownego do otrzymywania pomocy technicznej, a także użytkownik nie będzie mógł traktować jakichkolwiek oświadczeń lub ofert dotyczących pomocy technicznej, jako nadających prawo umowne do uzyskania pomocy technicznej.
  11. Opłaty Yahoo Firma Yahoo zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za przyszłe korzystanie z usług lub uzyskanie dostępu do nich lub innych usług i witryn Yahoo według własnego uznania. Jeżeli firma Yahoo zdecyduje się na pobieranie opłat, Yahoo przekaże użytkownikowi stosowne wcześniejsze powiadomienie.
 3. RÓŻNE WERSJE USŁUG
  W różnych wersjach usług mogą być dostępne różne funkcje i nie wszystkie funkcje mogą być dostępne w kraju lub regionie użytkownika. Ponadto nie wszystkie funkcje mogą być dostępne dla użytkownika, jeśli nawiązuje on komunikację z użytkownikiem korzystającym z innej wersji usług albo korzysta z klienta do obsługi wiadomości błyskawicznych dostarczanego przez firmę inną niż Yahoo.
 4. KONTO UŻYTKOWNIKA, HASŁO I BEZPIECZEŃSTWO
  Jeśli użytkownik nie posiada jeszcze identyfikatora Yahoo i hasła, otrzyma monit o zakończenie procesu rejestracji w Yahoo. Użytkownik wyraża zgodę na to, że firma Yahoo daje mu możliwość uzyskania dostępu do konta zgodnie z niniejszym dodatkowym regulaminem oraz obowiązującymi zasadami i wytycznymi. Jeśli użytkownik naruszy postanowienia niniejszego artykułu 4 lub w inny sposób nie będzie mógł uzyskać dostępu do swojego konta na Yahoo, to wtedy użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, iż jego konto może stać się niedostępne dla niego na stałe, a wszystkie dane związane z takim kontem mogą być niemożliwe do odzyskania. Firma Yahoo nie gwarantuje, iż użytkownik będzie mieć stały dostęp do swoich danych wykorzystywanych w związku z usługami, ani że przekaże użytkownikowi ich kopie, w przypadku gdy zostaną one usunięte lub utracone. Firma Yahoo zachęca użytkownika do wykonywania odpowiednich kopii zapasowych danych. Firma Yahoo może również wprowadzać ograniczenia w zakresie pewnych funkcji i usług oraz ograniczyć dostęp użytkownika do części lub wszystkich usług lub innych usług lub witryn Yahoo bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności. Postanowienia zawarte w zdaniu poprzednim nie mają zastosowania, jeżeli użytkownik korzysta z usług niemieckich określonych w artykule 10.
 5. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH YAHOO
  Uzyskanie dostępu do usług i korzystanie z nich oznacza akceptację zasad ochrony danych osobowych Yahoo i podlega tym zasadom. Ponadto dane rejestracyjne i inne informacje dotyczące użytkownika również podlegają zasadom ochrony danych osobowych Yahoo. Z aktualną wersją zasad ochrony danych osobowych Yahoo można zapoznać się w dowolnym momencie, wybierając łącze zasad ochrony danych osobowych Yahoo w artykule 10 poniżej, we fragmencie poświęconym odpowiedniej spółce Yahoo.
 6. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
  UŻYTKOWNIK NIE MOŻE dokonywać poniższych czynności i nie zezwoli na ich dokonywanie przez jakiekolwiek osoby trzecie (z wyjątkiem przypadków wymaganych na mocy lokalnego prawa):
  1. Kopiowanie, dekompilacja, odtwarzanie kodu źródłowego, dezasemblacja, modyfikacja, wynajem, wydzierżawianie, wypożyczanie, dystrybucja lub tworzenie prac pochodnych (zgodnie z definicją w prawie lokalnym) albo ulepszeń (zgodnie z definicją w prawie lokalnym) w stosunku do usług lub oprogramowania lub inne sposoby odkrycia kodu źródłowego lub protokołów usług lub oprogramowania;
  2. Uzyskiwanie lub podejmowanie prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do usług lub sieci firmy Yahoo;
  3. Włączanie usług lub oprogramowania lub ich części do jakichkolwiek innych usług, oprogramowania, sprzętu lub innych technologii produkowanych albo rozpowszechnianych przez użytkownika lub na jego rzecz;
  4. Korzystanie z usług w sposób niezgodny z prawem, w celach niezgodnych z prawem lub w dowolny sposób niezgodny z niniejszym dodatkowym regulaminem lub regulaminem;
  5. Wykorzystywanie usług w celu obsługi urządzeń nuklearnych, podtrzymywania życia lub innych krytycznych zastosowań, które mogą wiązać się z zagrożeniem ludzkiego życia lub mienia (użytkownik rozumie w szczególności, że usługi nie są przeznaczone do takich celów, a ich awaria w takich przypadkach mogłaby prowadzić do śmierci, obrażeń lub poważnych szkód materialnych lub w środowisku naturalnym, za które firma Yahoo nie ponosi odpowiedzialności). Należy pamiętać, że postanowienia zawarte w zdaniu poprzednim nie mają zastosowania, jeżeli użytkownik korzysta z usług niemieckich określonych w artykule 10; lub
  6. Sprzedaż, dzierżawienie, wypożyczanie, rozpowszechnianie, przenoszenie lub udostępnianie na zasadzie sublicencji, reprodukowanie, powielanie, kopiowanie, wprowadzanie do obrotu lub eksploatowanie usług lub dostępu do nich, czerpanie zysku z tytułu korzystania z usług lub ich świadczenia, bez względu na to, czy bezpośrednio w celach komercyjnych, czy w celu uzyskania korzyści majątkowej lub innej korzyści bez uzyskania uprzednio wyraźnej i pisemnej zgody firmy Yahoo.
 7. ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
  1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, iż usługi świadczone są bez dodatkowych gwarancji, a Yahoo nie ponosi odpowiedzialności za terminowość, usunięcie, dostawę lub przechowywanie jakichkolwiek wiadomości lub ustawień użytkownika. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Yahoo nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie bezpieczeństwa lub prywatności informacji przesyłanych za pośrednictwem usług. Postanowienia zawarte w zdaniach poprzednich niniejszej klauzuli nie mają zastosowania, jeżeli użytkownik korzysta z usług niemieckich określonych w artykule 10.
  2. Użytkownik może wykorzystać opcjonalne urządzenia zapewniające dostęp do usług (np. telefon podłączany do portu USB w celu uzyskiwania dostępu do funkcji nawiązywania połączeń między komputerami osobistymi, przy czym urządzenie to może mieć dodatkową, nieoferowaną przez Yahoo funkcję uzyskiwania dostępu do tradycyjnej linii telefonii stacjonarnej).
  3. Wszelkie wtyczki (typu plug-in) autorstwa osób trzecich wykorzystywane wraz z usługami stanowią własność ich twórców, którzy ponoszą za nie wyłączną odpowiedzialność. Odpowiedzialność za stwierdzenie, czy takie aplikacje lub korzystanie z nich są zgodne z prawem lub właściwe, spoczywa na użytkowniku.
  4. Jeżeli pobrane lub udostępnione usługi będą mieć funkcje zwalczania oprogramowania szpiegującego, może się okazać, że oprogramowanie zidentyfikowane przez to narzędzie jako szpiegujące będzie oprogramowaniem, które użytkownik zgodził się pobrać na swój komputer zgodnie z osobną umową z osobą trzecią. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie umów zawartych z osobami trzecimi.
  5. Wszelkie urządzenia wymagane lub opcjonalne lub wtyczki osób trzecich wykorzystywane przez użytkownika w celu korzystania z usług, uzyskania dostępu do nich lub ich udoskonalania, w tym telefon komórkowy lub inne urządzenie, czy to wymagane, czy opcjonalne, podlegają warunkom, gwarancjom i notom prawnym producentów owych urządzeń lub wtyczek autorstwa osób trzecich, a firma Yahoo nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do owego sprzętu lub aplikacji osób trzecich. Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z materiałami otrzymanymi wraz z zakupionym urządzeniem lub uzyskanymi wtyczkami osób trzecich w celu zrozumienia swoich praw i obowiązków, w tym obowiązujących w jego przypadku gwarancji i not prawnych. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA FIRMA YAHOO I JEJ PODMIOTY ZALEŻNE I STOWARZYSZONE, URZĘDNICY, PRACOWNICY, AGENCI, PARTNERZY I LICENCJODAWCY WYRAŹNIE ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WARUNKÓW I INNYCH POSTANOWIEŃ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH OWYCH URZĄDZEŃ LUB WTYCZEK STRON TRZECICH, W TYM ZWŁASZCZA DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OBROTU HANDLOWEGO, WYSTARCZAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, ŚWIADCZENIA USŁUG Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ I KOMPETENCJĄ ORAZ NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Postanowienia zawarte w zdaniu poprzednim nie mają zastosowania, jeżeli użytkownik korzysta z usług niemieckich określonych w artykule 10.
 8. INFORMACJE OGÓLNE
  Integralność umowy Niniejszy dodatkowy regulamin, regulamin i wszystkie dokumenty włączone do ich treści stanowią całość umowy między użytkownikiem a firmą Yahoo w odniesieniu do korzystania z usług i zastępują wszelkie wcześniejsze wersje niniejszego dodatkowego regulaminu czy regulaminu, jeśli dotyczy, w stosunkach między użytkownikiem a firmą Yahoo w odniesieniu do usług. Użytkownika mogą również obowiązywać dodatkowe warunki mające zastosowanie przy korzystaniu z określonych innych usług Yahoo lub przy ich zakupie (włączając w to usługi płatne), usług powiązanych, treści i oprogramowania innych firm. Niniejszy Dodatkowy Regulamin będzie regulować korzystanie z usług przez użytkownika, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na przestrzeganie innych warunków w stosunkach z firmą Yahoo, które będą wyraźnie stwierdzać, że zastępują uprzednio uzgodnione wersje „dodatkowego regulaminu Korzystania z Globalnych usług Komunikacji firmy Yahoo”. Jeżeli użytkownik korzysta z usług, w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego dodatkowego regulaminu i regulaminu obowiązują zapisy dodatkowego regulaminu w zakresie, w jakim odnoszą się do usług.
 9. NARUSZENIA
  Prosimy o zgłaszanie wszelkich naruszeń niniejszego dodatkowego regulaminu za pośrednictwem właściwego łącza obsługi klienta określonego w artykule 10 poniżej dla odpowiedniej spółki Yahoo.
 10. STRONA UMOWY, WYBÓR PRAWA WŁAŚCIWEGO, MIEJSCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW I INNE POSTANOWIENIA LOKALNE
  Niniejszy dodatkowy regulamin obowiązuje w stosunkach między użytkownikiem a odpowiednią spółką Yahoo. W poniższym podpunkcie należy odszukać usługi Yahoo, z których korzysta użytkownik, w podpunkcie tym podano również odpowiednią spółkę Yahoo, która oferuje użytkownikowi usługi, postanowienia dotyczące wyboru prawa właściwego i miejsca rozstrzygania sporów z odpowiednią spółką Yahoo oraz inne istotne postanowienia. Należy pamiętać, że usługi przesyłania wiadomości firmy Yahoo, w tym komunikator Yahoo Messenger, mogą być powiązane z należącym do użytkownika kontem poczty Yahoo Mail. Użytkownika, który nie posiada konta poczty Yahoo Mail, obowiązuje aktualna wersja regulaminu dla stosownego regionu/kraju, w którym dokonał on początkowej rejestracji swojego konta. Jeżeli użytkownik nie może sobie przypomnieć, z których usług firmy Yahoo korzysta, powinien skontaktować się z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

REGION:

Ameryka Północna i Południowa.

 1. Stany Zjednoczone (us): Jeżeli użytkownik korzysta z usług amerykańskich, to wtedy stroną umowy jest Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, która świadczy usługi na rzecz użytkownika, zaś prawem właściwym w zakresie interpretacji niniejszego dodatkowego regulaminu jest prawo materialne stanu Kalifornia, które obowiązuje w przypadku wszystkich roszczeń z tytułu naruszeń regulaminu, niezależnie od norm prawa kolizyjnego. Użytkownik i Oath Holdings Inc. wyrażają nieodwołalną zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów stanowych w hrabstwie Santa Clara, Kalifornia lub sądów federalnych w Dystrykcie Północnym stanu Kalifornia, Stany Zjednoczone, do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszego dodatkowego regulaminu lub z nim związanych, lub wynikających ze stosunku między użytkownikiem a firmą Yahoo, lub z tym stosunkiem związanych niezależnie od charakteru roszczenia. Jeżeli ma to zastosowanie, wszelkie oprogramowanie dostarczane rządowi Stanów Zjednoczonych na podstawie zleceń podpisanych 1 grudnia 1995 r. lub później jest dostarczane z uwzględnieniem praw i ograniczeń handlowych opisanych w niniejszym dokumencie. Jeżeli usługi i powiązana dokumentacja dostarczane lub nabywane będą przez rząd Stanów Zjednoczonych lub w jego imieniu, jeśli ma to zastosowanie, to usługi uznaje się za „oprogramowanie komercyjne” zgodnie z definicją tego terminu w systemie Federal Acquisition Regulation. Uprawnienia Stanów Zjednoczonych nie będą wykraczać poza uprawnienia minimalne określone w FAR 52.227-19 w odniesieniu do „oprogramowania komputerowego podlegającego ograniczeniom”. Obowiązują wszelkie pozostałe warunki niniejszego dodatkowego regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na nieprzekazywanie wsparcia materialnego ani zasobów (lub ukrywanie charakteru, lokalizacji, źródła lub własności wsparcia materialnego lub zasobów) organizacjom wyznaczonym przez rząd Stanów Zjednoczonych jako zagraniczne organizacje terrorystyczne zgodnie z sekcją 219 ustawy Immigration and Nationality Act. Z aktualną wersją dodatkowego regulaminu i regulaminu oraz zasad ochrony danych osobowych można zapoznać się w dowolnym momencie, wybierając poniższe łącza. Użytkownik może również skontaktować się z obsługą klienta, korzystając z podanego łącza.
  1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html. Dodatkowy regulamin dla Yahoo En Español: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/terms/utos/index.html. Regulamin dla Yahoo En Español: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.html. Zasady ochrony danych osobowych dla Yahoo En Español: https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Obsługa klienta: Obsługa klienta Obsługa klienta dla Yahoo en Español: espanol-abuse@yahoo-inc.com.
 2. Kanada (ca): Jeżeli użytkownik korzysta z usług kanadyjskich, to wtedy stroną umowy jest firma Yahoo Canada Co., 207 Queen's Quay West, Suite 801, Toronto, ON, M5J 1A7, która świadczy usługi na rzecz użytkownika, zaś prawo Kanady jest prawem właściwym nie tylko w zakresie interpretacji niniejszego dodatkowego regulaminu i obowiązuje w przypadku roszczeń z tytułu naruszeń tego regulaminu, niezależnie od norm prawa kolizyjnego, ale obowiązuje również w odniesieniu do wszelkich pozostałych roszczeń, w tym roszczeń z zakresu prawa ochrony konsumentów, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa cywilnego. Użytkownik i Yahoo Canada wyrażają nieodwołalną zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów zlokalizowanych w prowincji Ontario, Kanada, do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszego dodatkowego regulaminu lub z nim związanych, lub wynikających ze stosunku między użytkownikiem a firmą Yahoo lub z tym stosunkiem związanych niezależnie od charakteru roszczenia.

  Dane osobowe znajomych i kontaktów.  Korzystanie z Usług oznacza wyrażenie zgody na ujawnienie danychznajomych i kontaktów w celu przekazania danych osobowych (np. adresów e-mail lub numerów telefonu) firmie Yahoo lub firmie zewnętrznej, w zależności od przypadku, oraz na fakt, że firma Yahoo lub firma zewnętrzna może wykorzystać Twoje nazwisko do wysyłania wiadomości w Twoim imieniu w celu udostępnienia Usług Twoim znajomym i kontaktom. Usługi nie są wykorzystywane do przesyłania spamu.

  Z aktualną wersją dodatkowego regulaminu i regulaminu oraz zasad ochrony danych osobowych można zapoznać się w dowolnym momencie, wybierając poniższe łącza. Użytkownik może również skontaktować się z obsługą klienta, korzystając z podanego łącza.
  1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Obsługa klienta: https://ca.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 3. Brazylia (br): Jeżeli użytkownik korzysta z usług brazylijskich, to wtedy stroną umowy jest Yahoo do Brasil Internet Ltda. (Yahoo Brasil), Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 9o andar, São Paulo/SP, 04538-132, Brazil, która świadczy usługi na rzecz użytkownika, zaś prawo Federacyjnej Republiki Brazylii jest prawem właściwym nie tylko w zakresie interpretacji niniejszego dodatkowego regulaminu i obowiązuje w przypadku roszczeń z tytułu naruszeń tego regulaminu, niezależnie od norm prawa kolizyjnego, ale obowiązuje również w odniesieniu do wszelkich pozostałych roszczeń, w tym roszczeń z zakresu prawa ochrony konsumentów, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa cywilnego. Użytkownik i Yahoo Brasil wyrażają nieodwołalną zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów w Federacyjnej Republice Brazylii do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszego dodatkowego regulaminu lub z nim związanych, lub sporów wynikających ze stosunku między użytkownikiem a firmą Yahoo lub z tym stosunkiem związanych niezależnie od charakteru roszczenia. W przypadku użytkowników Yahoo Brasil ograniczenie uprawnień użytkowników, ograniczenia odpowiedzialności i ważność niniejszego dodatkowego regulaminu będą obowiązywać w zakresie dozwolonym przez prawo brazylijskie. Yahoo Brasil zastrzega sobie prawo do rozstrzygania ewentualnych sporów lub sprzeczności wyłącznie zgodnie z regulaminem uniwersalnym i prawem brazylijskim. Z aktualną wersją dodatkowego regulaminu i regulaminu oraz zasad ochrony danych osobowych można zapoznać się w dowolnym momencie, wybierając poniższe łącza. Użytkownik może również skontaktować się z obsługą klienta, korzystając z podanego łącza.
  1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/privacy/index.html.
  4. Obsługa klienta: https://br.ajuda.yahoo.com/kb/helpcentral.
 4. Argentyna (ar): Jeżeli użytkownik korzysta z usług argentyńskich, to wtedy stroną umowy jest Yahoo de Argentina SRL, Av. Congreso 1685 - 2do.Piso, Cdad, Aut. de Buenos Aires, C1428BUC, która świadczy usługi na rzecz Użytkownika, zaś prawo Republiki Argentyny jest prawem właściwym nie tylko w zakresie interpretacji niniejszego dodatkowego regulaminu i obowiązuje w przypadku roszczeń z tytułu naruszeń tego regulaminu, niezależnie od norm prawa kolizyjnego, ale obowiązuje również w odniesieniu do wszelkich pozostałych roszczeń, w tym roszczeń z zakresu prawa ochrony konsumentów, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa cywilnego. Użytkownik i Yahoo de Argentina wyrażają nieodwołalną zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów w Republice Argentyny do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszego dodatkowego regulaminu lub z nim związanych, lub sporów wynikających ze stosunku między użytkownikiem a firmą Yahoo lub z tym stosunkiem związanych niezależnie od charakteru roszczenia. Z aktualną wersją dodatkowego regulaminu i regulaminu oraz zasad ochrony danych osobowych można zapoznać się w dowolnym momencie, wybierając poniższe łącza. Użytkownik może również skontaktować się z obsługą klienta, korzystając z podanego łącza.
  1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Obsługa klienta: ar-abuse@yahoo-inc.com
 5. Meksyk (mx): Jeżeli użytkownik korzysta z usług meksykańskich, to wtedy stroną umowy jest firma Yahoo de Mexico S.A. de C.V., Av Paseo de las Palmas 330, Piso 2, Lomas de Chapultepec, Mexico City, 11000, która świadczy usługi na rzecz użytkownika, zaś prawo Meksykańskich Stanów Zjednoczonych jest prawem właściwym nie tylko w zakresie interpretacji niniejszego dodatkowego regulaminu i obowiązuje w przypadku roszczeń z tytułu naruszeń tego regulaminu, niezależnie od norm prawa kolizyjnego, ale obowiązuje również w odniesieniu do wszelkich pozostałych roszczeń, w tym roszczeń z zakresu prawa ochrony konsumentów, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa cywilnego. Użytkownik i Yahoo de Mexico wyrażają nieodwołalną zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszego dodatkowego regulaminu lub z nim związanych, lub sporów wynikających ze stosunku między użytkownikiem a firmą Yahoo lub z tym stosunkiem związanych niezależnie od charakteru roszczenia. Z aktualną wersją dodatkowego regulaminu i regulaminu oraz zasad ochrony danych osobowych można zapoznać się w dowolnym momencie, wybierając poniższe łącza. Użytkownik może również skontaktować się z obsługą klienta, korzystając z podanego łącza.
  1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Obsługa klienta: mx-abuse@yahoo-inc.com.
 6. Chile (cl), Kolumbia (co), Peru (pe) i Wenezuela (ve): Jeżeli korzystasz z Usług w Wenezueli, Peru, Kolumbii lub Chile, firma Yahoo Hispanic Americas, LLC, One Alhambra Plaza, 8th Floor, Coral Gables, FL 33134, U.S.A., świadczy Usługi na mocy niniejszej Umowy. Interpretację niniejszej Umowy reguluje prawo stanu Floryda, które ma zastosowanie również do wszelkich jej naruszeń, z wyłączeniem norm kolizyjnych, oraz do wszystkich roszczeń, łącznie z roszczeniami dotyczącymi praw ochrony konsumenta, praw uczciwej konkurencji i odpowiedzialności deliktowej. Użytkownik i Yahoo Hispanic Americas wyrażają nieodwołalną zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów hrabstwa Miami-Dade do rozstrzygania wszelkich sporów związanych bezpośrednio lub pośrednio z niniejszą Umową albo ze stosunkiem pomiędzy użytkownikiem a Yahoo, niezależnie od charakteru roszczenia. Z aktualną wersją Warunków Korzystania z Usług (ATOS, UTOS) oraz Zasad Ochrony Prywatności można zapoznać się w dowolnym momencie, korzystając z poniższych łączy. Użytkownik może również skontaktować się z działem obsługi klienta, korzystając z podanego odnośnika. Z aktualną wersją dodatkowego regulaminu i regulaminu oraz zasad ochrony danych osobowych można zapoznać się w dowolnym momencie, wybierając poniższe łącza. Użytkownik może również skontaktować się z obsługą klienta, korzystając z podanego łącza.
  1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Obsługa klienta: espanol-abuse@yahoo-inc.com.

REGION:

Europa.

 1. Zjednoczone Królestwo (uk), Hiszpania (es), Włochy (it), Francja (fr): Jeżeli użytkownik korzysta z usług brytyjskich (uk), hiszpańskich (es), włoskich (it) lub francuskich (fr), to wtedy stroną umowy jest firma Oath (EMEA) Limited (formalnie znany jako Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, która świadczy usługi na rzecz użytkownika, zaś prawo Irlandii jest prawem właściwym w zakresie niniejszego dodatkowego regulaminu i wszelkich pozaumownych zobowiązań z niego wynikających. Użytkownik i YEL wyrażają nieodwołalną zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów irlandzkich do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszego dodatkowego regulaminu lub powstałych w związku z nim, wszelkich pozaumownych zobowiązań wynikających z niniejszego dodatkowego regulaminu lub powstałych w związku z nim, lub wszelkich roszczeń lub sporów wynikających z relacji pomiędzy użytkownikiem a YEL lub powstałych w związku z nią, niezależnie od charakteru roszczenia. Z aktualną wersją dodatkowego regulaminu i regulaminu oraz zasad ochrony danych osobowych można zapoznać się w dowolnym momencie, wybierając poniższe łącza.
  1. Zjednoczone Królestwo (uk):
   1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html
   4. Obsługa klienta: https://uk.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  2. Hiszpania (es):
   1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html/
   4. Obsługa klienta: https://es.ayuda.yahoo.com/kb/helpcentral
  3. Włochy (it):
   1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/it/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html
   4. Obsługa klienta: https://it.aiuto.yahoo.com/kb/helpcentral
  4. Francja (fr):
   1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html/
   4. Obsługa klienta: https://fr.aide.yahoo.com/kb/helpcentral
 2. Niemcy (de): Jeżeli użytkownik korzysta z usług niemieckich (de), to wtedy stroną umowy jest firma Oath (EMEA) Limited (formalnie znany jako Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, która świadczy usługi na rzecz użytkownika, zaś prawo Irlandii jest prawem właściwym w zakresie stosunku umownego stron, w tym niniejszego dodatkowego regulaminu. Jeśli użytkownik mieszka w Niemczech, taki wybór prawa właściwego nie ogranicza stosowania niemieckiego prawa ochrony konsumentów. Z aktualną wersją dodatkowego regulaminu i regulaminu oraz zasad ochrony danych osobowych można zapoznać się w dowolnym momencie, wybierając poniższe łącza.
  1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html/
  4. Obsługa klienta: https://de.hilfe.yahoo.com/kb/helpcentral
 3. Irlandia (ie), Dania (dk), Finlandia (fi), Norwegia (no), Rumunia (ro), Holandia (nl), Szwecja (se), Turcja (tr), Rosja (ru), Polska (pl), Belgia (be), Czechy (cz), Węgry (hu), Portugalia (xp), Austria (at), Bułgaria (bg), Chorwacja (hr), Estonia (ee), Łotwa (lv), Litwa (lt), Serbia (rs), Słowacja (sk), Słowenia (si), Ukraina (ua), Grecja (gr): Jeżeli użytkownik korzysta z usług irlandzkich (ie), duńskich (dk), finlandzkich (fi), norweskich (no), rumuńskich (ro), holenderskich (nl), szwedzkich (se), tureckich (tr), rosyjskich (ru), polskich (pl), belgijskich (be), czeskich (cz), węgierskich (hu), portugalskich (xp), austriackich (at), bułgarskich (bg), chorwackich (hr), estońskich (ee), łotewskich (lv), litewskich (lt), serbskich (rs), słowackich (sk), słoweńskich (si), ukraińskich (ua) lub greckich (gr), to wtedy stroną umowy jest firma Oath (EMEA) Limited (formalnie znany jako Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, która świadczy usługi na rzecz użytkownika, zaś prawo Irlandii jest prawem właściwym w zakresie niniejszego dodatkowego regulaminu i wszelkich pozaumownych zobowiązań z niego wynikających. Użytkownik i YEL wyrażają nieodwołalną zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów irlandzkich do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszego dodatkowego regulaminu lub powstałych w związku z nim, wszelkich pozaumownych zobowiązań wynikających z niniejszego dodatkowego regulaminu lub powstałych w związku z nim, lub wszelkich roszczeń lub sporów wynikających z relacji pomiędzy użytkownikiem a YEL lub powstałych w związku z nią, niezależnie od charakteru roszczenia.

  Z aktualną wersją dodatkowego regulaminu i regulaminu oraz zasad ochrony danych osobowych można zapoznać się w dowolnym momencie, wybierając poniższe łącza.
  1. Irlandia (ie):
   1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.htmlen-ie/.
   2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
   4. Obsługa klienta: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  2. Dania (dk):
   1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/da/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/privacy/index.html.
   4. Obsługa klienta: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  3. Finlandia (fi):
   1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/fi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/privacy/index.html.
   4. Obsługa klienta: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  4. Norwegia (no):
   1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/nb/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/privacy/index.html.
   4. Obsługa klienta: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  5. Rumunia (ro):
   1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/ro/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/privacy/index.html.
   4. Obsługa klienta: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  6. Holandia (nl):
   1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/nl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Obsługa klienta: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  7. Szwecja (se):
   1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/sv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/privacy/index.html.
   4. Obsługa klienta: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  8. Turcja (tr):
   1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/tr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Obsługa klienta: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  9. Rosja (ru):
   1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/ru/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/privacy/index.html.
   4. Obsługa klienta: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  10. Grecja (gr):
   1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/el/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/he/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/el/yahoo/privacy/index.html.
   4. Obsługa klienta: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  11. Polska (pl):
   1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/pl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Obsługa klienta: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  12. Belgia (be):
   1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Obsługa klienta: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  13. Republika Czeska (cz):
   1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/cs/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/privacy/index.html.
   4. Obsługa klienta: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  14. Węgry (hu):
   1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/hu/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/privacy/index.html.
   4. Obsługa klienta: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  15. Portugalia (xp):
   1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/privacy/index.html.
   4. Obsługa klienta: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  16. Austria (at):
   1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html.
   4. Obsługa klienta: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  17. Bułgaria (bg):
   1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/bg/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/privacy/index.html.
   4. Obsługa klienta: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  18. Chorwacja (hr):
   1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/hr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Obsługa klienta: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  19. Estonia (ee):
   1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/et/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/privacy/index.html.
   4. Obsługa klienta: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  20. Łotwa (lv):
   1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/lv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/privacy/index.html.
   4. Obsługa klienta: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  21. Litwa (lt):
   1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/lt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/privacy/index.html.
   4. Obsługa klienta: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  22. Serbia (rs):
   1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/sr-cyrl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Obsługa klienta: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  23. Słowacja (sk):
   1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/sk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/privacy/index.html.
   4. Obsługa klienta: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  24. Słowenia (si):
   1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/sl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Obsługa klienta: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  25. Ukraina (ua):
   1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/uk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/privacy/index.html.
   4. Obsługa klienta: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.

REGION:

Region Azji i Pacyfiku.

 1. Hongkong (hk): Jeżeli użytkownik korzysta z usług hongkońskich, to wtedy stroną umowy jest firma Yahoo Hong Kong Limited, of 15/f Caroline Centre, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong, która świadczy usługi na rzecz użytkownika, zaś prawo Hongkongu jest prawem właściwym nie tylko w zakresie interpretacji niniejszego dodatkowego regulaminu i obowiązuje w przypadku roszczeń z tytułu naruszeń tego regulaminu, niezależnie od norm prawa kolizyjnego, ale obowiązuje również w odniesieniu do wszelkich pozostałych roszczeń, w tym roszczeń z zakresu prawa ochrony konsumentów, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa cywilnego. Użytkownik i Yahoo Hong Kong wyrażają nieodwołalną zgodę na wyłączną jurysdykcję w Hong Kongu, do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszego dodatkowego regulaminu lub z nim związanych lub wynikających ze stosunku między użytkownikiem, a firmą Yahoo lub z tym stosunkiem związanych niezależnie od charakteru roszczenia. Z aktualną wersją dodatkowego regulaminu i regulaminu oraz zasad ochrony danych osobowych można zapoznać się w dowolnym momencie, wybierając poniższe łącza. Użytkownik może również skontaktować się z obsługą klienta, korzystając z podanego łącza.
  1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. Obsługa klienta: https://help.cc.hk.yahoo.com/.
 2. Singapur (sg), Indonezja (id), Malezja (my), Filipiny (ph), Tajlandia (th), Wietnam (vn): Jeżeli użytkownik korzysta z usług singapurskich (sg), indonezyjskich (id), malezyjskich (my), filipińskich (ph) lub wietnamskich (vn), to wtedy stroną umowy jest firma Yahoo. Asia Pacific Pte. Ltd. 60 Anson Road, #13-01 Mapletree Anson, Singapore 079914, która świadczy usługi na rzecz użytkownika, zaś prawo Singapuru jest prawem właściwym nie tylko w zakresie interpretacji niniejszego dodatkowego regulaminu i obowiązuje w przypadku roszczeń z tytułu naruszeń tego regulaminu, niezależnie od norm prawa kolizyjnego, ale obowiązuje również w odniesieniu do wszelkich pozostałych roszczeń, w tym roszczeń z zakresu prawa ochrony konsumentów, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa cywilnego. Użytkownik i Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. wyrażają nieodwołalną zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów w Singapurze do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszego dodatkowego regulaminu lub z nim związanych, lub sporów wynikających ze stosunku między użytkownikiem a firmą Yahoo lub z tym stosunkiem związanych niezależnie od charakteru roszczenia. Z aktualną wersją dodatkowego regulaminu i regulaminu oraz zasad ochrony danych osobowych można zapoznać się w dowolnym momencie, wybierając poniższe łącza. Użytkownik może również skontaktować się z obsługą klienta, korzystając z podanych łączy.
  1. Dodatkowy regulamin:
   1. Singapur: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Indonezja: https://policies.yahoo.com/xw/id/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   3. Malezja: https://policies.yahoo.com/xw/ms/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   4. Filipiny: https://policies.yahoo.com/xw/fil/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   5. Tajlandia: https://policies.yahoo.com/xw/th/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   6. Wietnam: https://policies.yahoo.com/xw/vi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Regulamin:
   1. Singapur: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   2. Indonezja: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Malezja: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/terms/utos/index.html.
   4. Filipiny: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/terms/utos/index.html.
   5. Tajlandia: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/terms/utos/index.html.
   6. Wietnam: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zasady ochrony danych osobowych:
   1. Singapur: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/privacy/index.html.
   2. Indonezja: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/privacy/index.html.
   3. Malezja: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/privacy/index.html.
   4. Filipiny: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/privacy/index.html.
   5. Tajlandia: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/privacy/index.html.
   6. Wietnam: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/privacy/index.html.
  4. Obsługa klienta:
   1. Singapur: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_SG&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   2. Indonezja: https://id.bantuan.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   3. Malezja: https://my.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   4. Filipiny: https://ph.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   5. Tajlandia: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_TH&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   6. Wietnam: https://vn.trogiup.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
 3. Australia (au): Jeżeli użytkownik korzysta z usług australijskich, to wtedy stroną umowy jest firma Yahoo 7 Pty Limited, Levels 2 & 3, Pier 8/9, 23 Hickson Road, Millers Point NSW 2000, Australia, która świadczy usługi na rzecz użytkownika, zaś prawo Nowej Południowej Walii jest prawem właściwym nie tylko w zakresie interpretacji niniejszego dodatkowego regulaminu i obowiązuje w przypadku roszczeń z tytułu naruszeń tego regulaminu, niezależnie od norm prawa kolizyjnego, ale obowiązuje również w odniesieniu do wszelkich pozostałych roszczeń, w tym roszczeń z zakresu prawa ochrony konsumentów, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa cywilnego. Użytkownik i Yahoo7 Pty Ltd wyrażają nieodwołalną zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów w Nowej Południowej Walii do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszego dodatkowego regulaminu lub z nim związanych, lub sporów wynikających ze stosunku między użytkownikiem a firmą Yahoo lub z tym stosunkiem związanych niezależnie od charakteru roszczenia. Z aktualną wersją dodatkowego regulaminu i regulaminu oraz zasad ochrony danych osobowych można zapoznać się w dowolnym momencie, wybierając poniższe łącza. Użytkownik może również skontaktować się z obsługą klienta, korzystając z podanego łącza.
  1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Obsługa klienta: https://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.
 4. Nowa Zelandia (nz): Jeżeli użytkownik korzysta z usług nowozelandzkich, to wtedy stroną umowy jest firma Yahoo New Zealand Limited, Level 2, Heards Building, 2 Ruskin Street Parnell Auckland 1052 New Zealand, która świadczy usługi na rzecz użytkownika, zaś prawo Nowej Zelandii jest prawem właściwym nie tylko w zakresie interpretacji niniejszego dodatkowego regulaminu i obowiązuje w przypadku roszczeń z tytułu naruszeń tego regulaminu, niezależnie od norm prawa kolizyjnego, ale obowiązuje również w odniesieniu do wszelkich pozostałych roszczeń, w tym roszczeń z zakresu prawa ochrony konsumentów, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa cywilnego. Użytkownik i Yahoo New Zealand wyrażają nieodwołalną zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów w Nowej Zelandii do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszego dodatkowego regulaminu lub z nim związanych, lub sporów wynikających ze stosunku między użytkownikiem a firmą Yahoo lub z tym stosunkiem związanych niezależnie od charakteru roszczenia. Z aktualną wersją dodatkowego regulaminu i regulaminu oraz zasad ochrony danych osobowych można zapoznać się w dowolnym momencie, wybierając poniższe łącza. Użytkownik może również skontaktować się z obsługą klienta, korzystając z podanego łącza.
  1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Obsługa klienta: https://au.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 5. Tajwan (tw): Jeżeli użytkownik korzysta z usług tajwańskich, to wtedy stroną umowy jest firma Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch, at 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan, oraz Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch, które świadczą usługi na rzecz użytkownika, zaś prawo Tajwanu jest prawem właściwym nie tylko w zakresie interpretacji niniejszego dodatkowego regulaminu i obowiązuje w przypadku roszczeń z tytułu naruszeń tego regulaminu, niezależnie od norm prawa kolizyjnego, ale obowiązuje również w odniesieniu do wszelkich pozostałych roszczeń, w tym roszczeń z zakresu prawa ochrony konsumentów, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa cywilnego. Użytkownik i Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch wyrażają nieodwołalną zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów w Tajpej, Tajwan, Republika Chińska, do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszego dodatkowego regulaminu lub z nim związanych, lub sporów wynikających ze stosunku między użytkownikiem a firmą Yahoo lub z tym stosunkiem związanych niezależnie od charakteru roszczenia. Z aktualną wersją dodatkowego regulaminu i regulaminu oraz zasad ochrony danych osobowych można zapoznać się w dowolnym momencie, wybierając poniższe łącza. Użytkownik może również skontaktować się z obsługą klienta, korzystając z podanego łącza.
  1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. Obsługa klienta: https://tw.help.cc.yahoo.com/.
 6. Indie (in): Jeżeli użytkownik korzysta z usług indyjskich, to wtedy stroną umowy jest firma Yahoo India Private Limited, (CIN: U72900MH2000PTC138698), Unit No. 304, 3rd Floor, Satellite Gazebo, East Wing, Guru Hargovindji Marg, (A G Link Road), Andheri (East), Mumbai – 400093, India, która świadczy usługi na rzecz użytkownika, zaś prawo Indii jest prawem właściwym nie tylko w zakresie interpretacji niniejszego dodatkowego regulaminu i obowiązuje w przypadku roszczeń z tytułu naruszeń tego regulaminu, niezależnie od norm prawa kolizyjnego, ale obowiązuje również w odniesieniu do wszelkich pozostałych roszczeń, w tym roszczeń z zakresu prawa ochrony konsumentów, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa cywilnego. Użytkownik i Yahoo India wyrażają nieodwołalną zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów właściwych w Bombaju do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszego dodatkowego regulaminu lub z nim związanych, lub sporów wynikających ze stosunku między użytkownikiem a firmą Yahoo lub z tym stosunkiem związanych niezależnie od charakteru roszczenia. Z aktualną wersją dodatkowego regulaminu i regulaminu oraz zasad ochrony danych osobowych można zapoznać się w dowolnym momencie, wybierając poniższe łącza. Użytkownik może również skontaktować się z obsługą klienta, korzystając z podanego łącza.
  1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Obsługa klienta: https://help.yahoo.com/l/in/yahoo/helpcentral/.
  5. Użytkownicy z Indii mogą nie mieć dostępu do niektórych funkcji, takich jak połączenia między komputerem osobistym a telefonem czy inne połączenia internetowe.

REGION:

Bliski Wschód i Afryka Północna.

 1. Serwisy Yahoo Maktoob (xe lub xa) i Izrael (il). Jeżeli użytkownik korzysta z usług Maktoob (xe lub xa) lub izraelskich (il), to wtedy stroną umowy jest Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, która świadczy usługi na rzecz użytkownika, zaś prawem właściwym w zakresie interpretacji niniejszego dodatkowego regulaminu jest prawo materialne stanu Kalifornia, które obowiązuje w przypadku roszczeń z tytułu naruszeń regulaminu, niezależnie od norm prawa kolizyjnego. Użytkownik i Oath Holdings Inc. wyrażają nieodwołalną zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów stanowych w hrabstwie Santa Clara, Kalifornia lub sądów federalnych w Dystrykcie Północnym stanu Kalifornia, Stany Zjednoczone, do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszego dodatkowego regulaminu lub z nim związanych, lub wynikających ze stosunku między użytkownikiem a firmą Yahoo lub z tym stosunkiem związanych niezależnie od charakteru roszczenia. Jeżeli ma to zastosowanie, wszelkie oprogramowanie dostarczane rządowi Stanów Zjednoczonych na podstawie zleceń podpisanych 1 grudnia 1995 r. lub później jest dostarczane z uwzględnieniem praw i ograniczeń handlowych opisanych w niniejszym dokumencie. Jeżeli usługi i powiązana dokumentacja dostarczane lub nabywane będą przez rząd Stanów Zjednoczonych lub w jego imieniu, jeśli ma to zastosowanie, to usługi uznaje się za „oprogramowanie komercyjne” zgodnie z definicją tego terminu w systemie Federal Acquisition Regulation. Uprawnienia Stanów Zjednoczonych nie będą wykraczać poza uprawnienia minimalne określone w FAR 52.227-19 w odniesieniu do „oprogramowania komputerowego podlegającego ograniczeniom”. Obowiązują wszelkie pozostałe warunki niniejszego dodatkowego regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na nieprzekazywanie wsparcia materialnego ani zasobów (lub ukrywanie charakteru, lokalizacji, źródła lub własności wsparcia materialnego lub zasobów) organizacjom wyznaczonym przez rząd Stanów Zjednoczonych jako zagraniczne organizacje terrorystyczne zgodnie z sekcją 219 ustawy Immigration and Nationality Act.
  Jeśli użytkownik zarejestrował się w serwisie Yahoo Maktoob w języku angielskim, z aktualną wersją dodatkowego regulaminu i regulaminu oraz zasad ochrony danych osobowych można zapoznać się w dowolnym momencie, wybierając poniższe łącza. Użytkownik może również skontaktować się z obsługą klienta, korzystając z łącza podanego poniżej.
  1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/index.html
  4. Obsługa klienta: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  Użytkownik może nie mieć dostępu do niektórych funkcji, takich jak połączenia między komputerem osobistym a telefonem czy inne połączenia internetowe.

  Jeśli użytkownik zarejestrował się w serwisie Yahoo Maktoob w języku arabskim, z aktualną wersją dodatkowego regulaminu i regulaminu oraz zasad ochrony danych osobowych może zapoznać się, odwiedzając Centrum regulaminu usług Yahoo Maktoob Arabic, wybierając poniższe łącze. Użytkownik może również skontaktować się z obsługą klienta, korzystając z łącza podanego poniżej.
  1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/ar/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/privacy/index.html
  4. Obsługa klienta: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  Użytkownik może nie mieć dostępu do niektórych funkcji, takich jak połączenia między komputerem osobistym a telefonem czy inne połączenia internetowe.

  Jeśli użytkownik korzysta z usług izraelskich, z aktualną wersją dodatkowego regulaminu i regulaminu oraz zasad ochrony danych osobowych może zapoznać się w dowolnym momencie, wybierając poniższe łącza. Użytkownik może również skontaktować się z obsługą klienta, korzystając z łącza podanego poniżej.
  1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/he/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/privacy/index.html.
 2. Republika Południowej Afryki (za): Jeżeli użytkownik korzysta z usług południowoafrykańskich, to wtedy stroną umowy jest firma Oath (EMEA) Limited (formalnie znany jako Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, która świadczy usługi na rzecz użytkownika, zaś prawo Irlandii jest prawem właściwym w zakresie niniejszego dodatkowego regulaminu i wszelkich pozaumownych zobowiązań z niego wynikających. Użytkownik i YEL wyrażają nieodwołalną zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów irlandzkich do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszego dodatkowego regulaminu lub powstałych w związku z nim, wszelkich pozaumownych zobowiązań wynikających z niniejszego dodatkowego regulaminu lub powstałych w związku z nim, lub wszelkich roszczeń lub sporów wynikających z relacji pomiędzy użytkownikiem a YEL lub powstałych w związku z nią, niezależnie od charakteru roszczenia. Z aktualną wersją dodatkowego regulaminu i regulaminu oraz zasad ochrony danych osobowych można zapoznać się w dowolnym momencie, wybierając poniższe łącza.
  1. Dodatkowy regulamin: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. Regulamin: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zasady ochrony danych osobowych: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.

 

 • oath