„Yahoo“ komunikacijos paslaugų sąlygos

 1. SUTIKIMAS SU SĄLYGOMIS
  1. Sveikiname prisijungus prie „Yahoo“. „Yahoo“ teikia el. pašto ir pranešimų siuntimo produktus, tokius kaip „Yahoo Mail“ ir „Yahoo Messenger“ (toliau – Paslaugos), ir visiems jiems taikomos šiose Papildomose paslaugų sąlygose (toliau – PPS) ir taikytinose „Yahoo“ Bendrose paslaugų sąlygose (BPS), apibrėžtose 10 skyriuje, išdėstytos nuostatos ir sąlygos, kurios kaip nuoroda įtrauktos į šias PPS. Šiose PPS sąvokos „Yahoo“ arba „atitinkama „Yahoo“ bendrovė“ reiškia „Yahoo“ bendrovę, teikiančią jums Paslaugas, kaip tai apibrėžta 10 skyriuje. Jei Paslaugomis naudojatės, tai reiškia, kad su PPS sutinkate. Naudojimąsi reglamentuoja PPS ir teisės aktai, nurodyti atitinkamos „Yahoo“ bendrovės, kaip tai apibrėžta 10 skyriuje. Kartkartėmis „Yahoo“ šias PPS gali atnaujinti. Jums asmeniškai apie tai gali būti ir nepranešta. Pastaroji nuostata jums netaikoma, jei naudojatės vokiškosiomis Paslaugomis, kaip tai apibrėžta 10 skyriuje. Naujausią šių PPS ir BPS versiją galite peržiūrėti spustelėdami atitinkamus 10 skyriuje pateiktus saitus.
  2. „Yahoo“ automatizuotos sistemos analizuoja visų pranešimų turinį (pvz., „Mail“ ir „Messenger“ turinį, įskaitant momentines žinutes ir SMS žinutes), kad būtų galima, bet tuo neapsiribojama, teikti asmeniniams poreikiams pritaikytų produktų funkcijų ir turinio, rasti ir pateikti tikslinių reklamų, aptikti brukalą bei kenkimo programas ir apsisaugoti nuo piktnaudžiavimo. Taip analizuojamas visas siunčiamas, gaunamas ir saugomas pranešimų turinys, įskaitant pranešimų turinį iš paslaugų, sinchronizuotų su jūsų „Yahoo“ paskyra. Tam tikrais atvejais „Yahoo“ vykdo automatizuotus algoritmus komerciniuose pranešimuose, kad sukurtų bendruosius tokių dokumentų šablonus (pvz., naudojant bendrąją kalbą bandoma nustatyti aviakompanijos bilieto kvito elementus). Į tokius šablonus gavėjo asmeniniai duomenys neįtraukiami. „Yahoo“ šablonų redaktoriai gali peržiūrėti šablonus, kad galėtume patobulinti savo paslaugas ir geriau jas pritaikyti jūsų asmeniniams poreikiams. Nebent aiškiai nurodyta kitaip, jūs negalėsite atsisakyti šių funkcijų.
  3. Jei prieinate prie šių Paslaugų, pradedate jomis naudotis arba toliau jomis naudojatės, tuo pareiškiate ir patvirtinate, kad atitinkami teisės aktai jums leidžia tai daryti. Už naudojimąsi Paslaugomis pagal be išimties visus taikomus teisės aktus atsakingi esate tik jūs patys. Jei esate teritorijoje, kurioje atsisiųsti Paslaugas arba jomis naudotis draudžiama arba ši galimybė apribota, arba jei esate per jauni, kad galėtumėte teisėtai šiomis Paslaugomis naudotis, spustelėkite „Atšaukti“ ir šių Paslaugų nesisiųskite bei jomis nesinaudokite. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, bet kokios naujos funkcijos, papildančios ar patobulinančios dabartines Paslaugas taip pat patenka į šių PPS, kurių laikytis sutinkate naudodamiesi Paslaugomis, taikymo sritį. Pastaroji nuostata jums netaikoma, jei naudojatės vokiškosiomis Paslaugomis, kaip tai apibrėžta 10 skyriuje.
 2. PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR NAUDOJIMASIS JOMIS
  1. Naudojimasis programine įranga. Paslaugų programinę įrangą, įskaitant bet kokią trečiosios šalies programinę įrangą ir bet kokius leidžiamus naujinius, kuriuos pateikė „Yahoo“ (toliau – Programinė įranga), objektinio kodo forma galite pagal poreikius įdiegti arba atsisiųsti ir naudoti asmeniniame kompiuteryje arba įrenginyje, kuris jums priklauso arba yra jūsų valdomas. Tai daryti leidžiama jūsų asmeniniais, nekomerciniais tikslais. Prieiti prie Paslaugų leidžiama tik naudojantis šia Programine įranga ir tik taip, kaip nurodyta šiose PPS. Į Paslaugas ir jų komponentus įeina programinė įranga, kurią bendrovei „Yahoo“ pagal licencijas suteikė atitinkami licencijų išdavėjai (toliau – Licencijų išdavėjų programinė įranga). Licencijų išdavėjų programinė įranga suteikia „Yahoo“ Programinei įrangai tam tikras funkcijas, įskaitant prieigą prie atitinkamiems savininkams priklausančių duomenų, esančių trečiųjų šalių serveriuose, tačiau tuo neapsiribojant. Programinės įrangos licencija, suteikta jums, galioja tol, kol kuri nors iš šalių ją nutraukia. Programinės įrangos licencijos galiojimą nutraukti galite tiesiog liovęsi naudotis Programine įranga ir sunaikinę visas turimas jos kopijas. Be to, ši Programinės įrangos licencija netenka galios, jei: pažeidžiate kurią nors iš šių PPS nuostatų; „Yahoo“ savo svetainėje viešai raštu paskelbia apie licencijos nutraukimą; „Yahoo“ jums raštu atsiunčia pranešimą apie nutraukimą. Jei licencija netenka galios, įsipareigojate nutraukti bet kokį naudojimąsi Paslaugomis, jų komponentais ir bet kokiais trečiųjų šalių duomenimis. Visos teisės į bet kokius trečiųjų šalių duomenis, bet kokią trečiųjų šalių programinę įrangą ir bet kokius trečiųjų šalių duomenų serverius, įskaitant visas nuosavybės teises, yra saugomos ir priklauso atitinkamoms trečiosioms šalims. Sutinkate, kad šios trečiosios šalys pagal šias PPS gali tiesiogiai pasinaudoti savo teisėmis jūsų atžvilgiu. Taip pat sutinkate, kad atsakomybė dėl tokių pretenzijų ar gynybos veiksmų ir visos su tuo susijusios išlaidos tenka tik jums. Jei norint naudotis Paslaugomis būtina arba į jas įeina atsisiunčiama programinė įranga, „Yahoo“ gali automatiškai į jūsų įrenginį atsiųsti ir jame įdiegti naujausią programinės įrangos versiją, kai nauja versija ar funkcija tampa prieinama. Kai kurių Paslaugų atveju jums gali būti leidžiama reguliuoti automatines atnaujinimo nuostatas. Jei yra esminių pokyčių, „Yahoo“ gali pranešti apie tai jau įdiegus programinę įrangą.
  2. Informacijos išsaugojimas ir pasiekimas. Naudodamiesi „Yahoo“ pranešimų siuntimo produktais (tokiais kaip „Yahoo Messenger“ – „Yahoo Mail“ dalimi arba jo žiniatinklio versijomis) galite matyti, kai draugai yra prisijungę, ir siųsti bei gauti momentines žinutes ir kitą informaciją. Naudodamiesi „Yahoo“ pranešimų siuntimo paslaugomis taip pat galite išsaugoti pokalbius ir kitą informaciją „Yahoo Mail“ paskyrose, esančiose „Yahoo“ serveriuose, tai gali padaryti ir žmonės, su kuriais bendraujate. Jei ši funkcija prieinama, iš bet kurio kompiuterio ar įrenginio, galinčio jungtis prie interneto, galite pasiekti žinučių istoriją ir joje ieškoti. Neatsižvelgiant į tai, ar jūs naudojatės šia funkcija, ja naudodamiesi kiti naudotojai gali išsaugoti pokalbius su jumis ir kitą su jumis susijusią informaciją „Yahoo“ serveriuose. Sutikdami su šiomis PPS taip pat patvirtinate, kad leidžiate „Yahoo“ išsaugoti šių pranešimų turinį bei kitą informaciją atsarginio kopijavimo, saugos ir kitais tikslais, kaip tai nurodyta šiose PPS. Už turinį, kuriuo naudojatės ir kurį išsaugote ryšium su Paslaugomis, esate atsakingi tik jūs patys. Tik jūs esate atsakingi ir už savo duomenų atsarginį kopijavimą, jei to pageidautumėte. Sutinkate, kad atitinkama „Yahoo“ bendrovė, išskyrus šiame dokumente nurodytus atvejus, negarantuoja jums prieigos prie su jūsų paskyra susijusių duomenų, taip pat neįsipareigoja suteikti jokių prieš tai panaikintų, pašalintų duomenų arba duomenų, prie kurių nebuvo galima prieiti. Pastaroji nuostata jums netaikoma, jei naudojatės vokiškosiomis Paslaugomis, kaip tai apibrėžta 10 skyriuje.
  3. Šios PPS nesuteikia jums teisės, tiek visiškos, tiek dalinės, į jokią intelektinę nuosavybę, priklausančią ar licencijuotą „Yahoo“, įskaitant Paslaugas ir „Yahoo“ prekių ženklus, tačiau tuo neapsiribojant.
  4. Reklama. Suprantate, kad į Paslaugas gali įeiti reklama, be kurios „Yahoo“ šių Paslaugų teikti negali, ir su tuo sutinkate.
  5. Pranešimai iš „Yahoo“. Taip pat suprantate ir sutinkate, kad į Paslaugas gali įeiti tam tikri pranešimai iš „Yahoo“, pavyzdžiui, skelbimai apie paslaugas ir administravimo žinutės, ir kad negalima atsisakyti jų gauti.
  6. Paslaugų pasiekimas ir naudojimasis jomis. Kad galėtumėte naudotis šiomis Paslaugomis ir į jas įeinančiais produktais bei kitomis paslaugomis (įskaitant tiek nemokamas, tiek mokamas paslaugas), privalote turėti prieigą prie pasaulinio žiniatinklio – arba tiesiogiai, arba per įrenginius, kurie pasiekia žiniatinklio turinį. Už bet kokių paslaugų mokesčių, susijusių su tokia prieiga, ir bet kokių išlaidų, patirtų dėl bet kokių įrenginių, naudojamų šiai prieigai įgyti (į kuriuos gali įeiti mokesčiai trečiosioms šalims), padengimą atsakingi esate patys.
  7. Galimybė sąveikauti su kitais tinklais. Jei „Yahoo“ tai įgalioja, „Yahoo“ pranešimų siuntimo paslaugos gali suteikti jums galimybę palaikyti ryšį su kitų momentinių žinučių siuntimo produktų naudotojais. Tokiu atveju patvirtinate ir sutinkate, kad: i) kai naudojatės „Yahoo“ pranešimų siuntimo paslaugomis, taikomos šios PPS ir sąlygos, apibrėžiančios kitų momentinių žinučių siuntimo produktų naudojimą, su kuriomis sutinkate ir kurios, jei yra, dera su šiomis PPS; ii) kitų momentinių žinučių siuntimo produktų naudotojams taikomos sąlygos, reglamentuojančios šiuos kitus momentinių žinučių siuntimo produktus. „Yahoo“ neprisiima jokios atsakomybės už asmenų ar subjektų, su kuriais palaikote ryšį, elgesį. „Yahoo“ nevaldo ir nekontroliuoja Paslaugų naudotojų siunčiamų ar gaunamų žinučių turinio, nebent tai būtų žinutės, kurias jums siunčia „Yahoo“.
  8. Šios Paslaugos gali jums suteikti įvairių galimybių palaikyti ryšį, siųsti bei gauti žinutes, failus, nuotraukas, vaizdo įrašus ir kitą informaciją, įskaitant naudojimąsi Paslaugomis, SMS, balso skambučių ir vaizdo skambučių paslaugomis.
  9. Blokavimas. Naudodamiesi šiomis Paslaugomis patvirtinate, kad kiti Paslaugų naudotojai gali pasirinkti gauti iš Paslaugų teikėjo pranešimą apie tai, kad jūs prisijungiate, ir naudodamiesi Paslaugomis gali siųsti jums momentines žinutes ir kitą informaciją arba skambinti. Jei norite užblokuoti pranešimo funkciją arba nenorite iš tokių naudotojų gauti pranešimų, galite pasinaudoti parinktimi, kuria aktyvinama funkcija „Ignoruoti“, arba panašia atskira funkcija. Galimybę siųsti ir gauti momentines žinutes bei kitą informaciją jums gali užblokuoti „Yahoo“ arba kiti naudotojai. Dėl to gali būti iš dalies arba visiškai apribota jūsų galimybė naudotis Paslaugomis. Naudodamiesi Paslaugomis sutinkate, kad „Yahoo“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokių ginčų, susijusių su jūsų ar kitų naudotojų galėjimu (arba negalėjimu) ignoruoti, siųsti žinutes ar kitą informaciją ar kitaip naudotis Paslaugomis, vertinimą arba išsprendimą. Pastaroji nuostata jums netaikoma, jei naudojatės vokiškosiomis Paslaugomis, kaip tai apibrėžta 10 skyriuje.
  10. „Yahoo“ pagalba. „Yahoo“ gali savo nuožiūra nuspręsti teikti jums klientų aptarnavimo paslaugas, taip pat gali Paslaugas atnaujinti, patobulinti arba modifikuoti (toliau visa tai vadinama Pagalba). Tokią Pagalbą „Yahoo“ gali bet kuriuo metu nutraukti jums apie tai nepranešusi. Suprantate ir sutinkate, kad, jei „Yahoo“ nusprendžia teikti jums Pagalbą, ši Pagalba teikiama savanoriškai, vien tik „Yahoo“ nuožiūra, ir kad tai nesukuria jokios sutartinės teisės gauti Pagalbą ir kad jokio teiginio ar pasiūlymo, susijusio su Pagalba, negalite interpretuoti kaip sukuriančio sutartinę teisę į Pagalbą.
  11. „Yahoo“ mokesčiai. „Yahoo“ pasilieka teisę ateityje vien savo nuožiūra keisti mokesčius už naudojimąsi Paslaugomis, kitomis „Yahoo“ paslaugomis ir svetainėmis. Jei „Yahoo“ nuspręstų taikyti mokesčius, apie tai jums bus pranešta iš anksto.
 3. ĮVAIRIOS PASLAUGŲ VERSIJOS
  Skirtingos Paslaugų versijos gali pasižymėti skirtingomis funkcijomis. Kai kurios funkcijos jūsų šalyje ar regione gali būti neprieinamos. Be to, kai kurios funkcijos gali būti neprieinamos ir tada, kai bendraujate su naudotoju, turinčiu kitokią Paslaugų versiją, arba kuris naudojasi ne „Yahoo“ bendrovės pateikta momentinių žinučių programine įranga.
 4. NARIO PASKYRA, SLAPTAŽODIS IR SAUGA
  Jei dar neturite „Yahoo“ ID ir slaptažodžio, būsite paraginti atlikti „Yahoo“ registracijos procesą. Sutinkate su tuo, kad „Yahoo“ suteikia tik teisę pasiekti paskyrą pagal šias PPS ir taikomas taisykles bei gaires. Jei pažeidžiate šio 4 skyriaus nuostatas arba jei negalite „Yahoo“ patvirtinti, kad paskyra – jūsų, prieiga prie paskyros jums gali būti panaikinta negrįžtamai, o galimybė prieiti prie bet kokių su paskyra susijusių duomenų – nesuteikta. „Yahoo“ negarantuoja, kad turėsite nenutrūkstamą prieigą prie savo duomenų, naudojamų su Paslaugomis, ar kad gausite duomenų kopijas, jei šie duomenys būtų panaikinti arba prarasti. „Yahoo“ ragina patiems pasirūpinti duomenų atsarginėmis kopijomis. „Yahoo“ taip pat gali nustatyti tam tikrų funkcijų ir paslaugų apribojimus, riboti prieigą prie visų Paslaugų ar jų dalies arba prie kitų „Yahoo“ paslaugų ar svetainių apie tai nepranešdama ir neprisiimdama atsakomybės. Pastaroji nuostata jums netaikoma, jei naudojatės vokiškosiomis Paslaugomis, kaip tai apibrėžta 10 skyriuje.
 5. „YAHOO“ PRIVATUMO TAISYKLĖS
  Prieidami prie Paslaugų ir jomis naudodamiesi patvirtinate, jog sutinkate su „Yahoo“ privatumo taisyklėmis ir suvokiate, kad tokiu atveju yra taikomos jų nuostatos. Į „Yahoo“ privatumo taisyklių taikymo sritį taip pat įeina jūsų registracijos duomenys ir kita informacija apie jus. Peržiūrėti naujausią „Yahoo“ privatumo taisyklių versiją galite bet kuriuo metu spustelėję saitą „Privatumo taisyklės“, pateikiamą kiekvienos atitinkamos „Yahoo“ bendrovės, kaip tai nurodyta toliau pateiktame 10 skyriuje.
 6. NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
  Išskyrus atvejus, kai to reikalaujama vietos teisės aktais, JUMS DRAUDŽIAMA patiems arba pasitelkus bet kokią trečiąją šalį:
  1. kopijuoti, dekompiliuoti, perdaryti, skaidyti, keisti, nuomoti, skolinti ar platinti Paslaugas arba Programinę įrangą, jomis remiantis kurti išvestinius kūrinius (kaip apibrėžta taikomuose vietos įstatymuose), tobulinti jas (kaip apibrėžta taikomuose vietos įstatymuose) arba kitaip bandyti atrasti jų pirminį kodą arba protokolus;
  2. gauti arba bandyti gauti nesankcionuotą prieigą prie Paslaugų arba „Yahoo“ tinklo;
  3. įtraukti Paslaugas ar Programinę įrangą arba bet kurią jos dalį į bet kurią kitą paslaugą, programinę arba techninę įrangą arba kitą technologiją, kurią gaminate arba platinate, arba kuri gaminama arba platinama jums;
  4. naudotis Paslaugomis neteisėtai arba siekiant kokio nors neteisėto tikslo, arba bet kokiu būdu, kuris nederėtų su šiomis PPS arba BPS;
  5. naudoti Paslaugas branduoliniams įrenginiams eksploatuoti, gyvybei palaikyti arba kitu kritiškai svarbiu tikslu, kai tai yra reikšminga žmogaus gyvybei arba turtui (suprantate, kad Paslaugos nėra skirtos šiems tikslams ir jų veikimo sutrikimai tokiu atveju gali baigtis mirtimi, asmens sužalojimu, didele žala turtui arba aplinkai, ir „Yahoo“ nėra už tai atsakinga) (atkreipiame dėmesį, kad pastaroji nuostata jums netaikoma, jei naudojatės vokiškosiomis Paslaugomis, kaip tai apibrėžta 10 skyriuje); arba
  6. parduoti, nuomoti, skolinti, platinti, perleisti, sublicencijuoti, atkurti, dubliuoti, kopijuoti, mainyti arba išnaudoti Paslaugas arba prieigą prie jų, siekiant iš Paslaugų naudojimo arba jų teikimo gauti pajamų, nepaisant to, ar tai tiesioginė komercinė, piniginė ar kitokia nauda, jei nėra gautas išankstinis ir aiškus „Yahoo“ leidimas raštu.
 7. ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS IR ĮRANGA
  1. Suprantate ir sutinkate, kad Paslaugos yra teikiamos „tokios, kokios yra“ ir „Yahoo“ neprisiima jokios atsakomybės už naudotojų pranešimų savalaikiškumą, panaikinimą, pateikimą ne tam gavėjui ir naudotojų pranešimų arba asmeninių nuostatų neišsaugojimą. Be to, suprantate, kad „Yahoo“ neatsako už pranešimų, siunčiamų naudojantis Paslaugomis, saugą arba privatumą. Pirmiau pateikti šios išlygos sakiniai jums netaikomi, jei naudojatės vokiškosiomis Paslaugomis, kaip tai apibrėžta 10 skyriuje.
  2. Paslaugoms pasiekti galite naudoti pasirinktinę įrangą (pavyzdžiui, į USB prievadą jungiamą telefoninį įrenginį, skirtą skambinti iš vieno kompiuterio į kitą ir taip pat galbūt leidžiantį pasiekti „Yahoo“ neteikiamos įprastinės fiksuotosios telefonijos paslaugas ir jomis naudotis).
  3. Visi trečiųjų asmenų papildiniai, kuriais naudojatės su Paslaugomis, yra juos sukūrusių asmenų nuosavybė ir tik jų kūrėjai yra už juos atsakingi; patys turite nuspręsti, ar šie papildiniai yra teisėti arba tinkami, ir ar jūsų naudojimasis jais yra teisėtas ir tinkamas.
  4. Jei jūsų atsisiųstose arba jums pasiekiamose Paslaugose yra funkcijų, skirtų apsisaugoti nuo šnipinėjimo programų, tada programinė įranga, šių funkcijų identifikuota kaip „šnipinėjimo programinė įranga“, gali būti programinė įranga, kurią sutikote atsisiųsti į kompiuterį pagal atskirą sutartį su trečiąja šalimi. Visa atsakomybė už sutarčių su trečiosiomis šalimis, kurias sudarėte, vykdymą tenka jums.
  5. Visai būtinai arba pasirinktinei įrangai arba trečiųjų šalių papildiniams, kuriais naudojatės, kad pasiektumėte Paslaugas arba galėtumėte jomis naudotis ar išplėsti, įskaitant jūsų mobiliuosius ar kitus prietaisus, tiek būtinus, tiek pasirinktinius, yra taikomos tokios įrangos ir trečiųjų šalių papildinių gamintojų sąlygos, garantijos ir pareiškimai dėl atsakomybės atsisakymo. „Yahoo“ neteikia jokių garantijų arba pareiškimų dėl šios įrangos ir trečiųjų šalių papildinių. Norėdami suprasti savo teises ir pareigas, įskaitant jums taikomas garantijas ir atsakomybės atsisakymus, susipažinkite su medžiaga, kurią gavote kartu su įsigyta įranga arba trečiųjų šalių papildiniais. KIEK TIK LEIDŽIAMA PAGAL TAIKOMUS ĮSTATYMUS, „YAHOO“ IR JOS ANTRINĖS BEI ASOCIJUOTOSIOS BENDROVĖS, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI, ATSTOVAI, PARTNERIAI IR LICENCIJŲ TEIKĖJAI AIŠKIAI ATSISAKO VISŲ GARANTIJŲ IR SĄLYGŲ – TIEK AIŠKIŲ, TIEK NUMANOMŲ, SUSIJUSIŲ SU ŠIA ĮRANGA ARBA TREČIŲJŲ ŠALIŲ PAPILDINIAIS, ĮSKAITANT VISAS NUMANOMAS SĄLYGAS IR GARANTIJAS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI, PASLAUGŲ TEIKIMO LAIKANTIS TAM TIKRO RŪPESTINGUMO IR ĮGŪDŽIŲ STANDARTŲ IR INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ NEPAŽEIDIMO. Pastaroji nuostata jums netaikoma, jei naudojatės vokiškosiomis Paslaugomis, kaip tai apibrėžta 10 skyriuje.
 8. BENDROJI INFORMACIJA
  Sutarties visuma. Šios PPS, BPS ir visi čia įtraukti dokumentai sudaro jūsų ir „Yahoo“ sutarties visumą, nes ji susijusi su naudojimusi Paslaugomis ir pakeičia bet kokias ankstesnes šių PPS arba BPS, jei tokios yra, versijas, kurias jūs ir „Yahoo“ suderinote Paslaugų atžvilgiu. Jums gali būti taikomos papildomos sąlygos, jei naudojatės ar įsigyjate kai kurias „Yahoo“ paslaugas (įskaitant ir mokamas), partnerių paslaugas, trečiųjų šalių turinį arba trečiųjų šalių programinę įrangą. Šios PPS toliau bus taikomos jums naudojantis Paslaugomis, jei su „Yahoo“ nesusitarsite dėl kitų sąlygų, konkrečiai nurodančių, kad jos pakeičia anksčiau sutartą bendrųjų „Yahoo“ komunikacijos paslaugų papildomų sąlygų versiją. Jei naudojatės Paslaugomis ir jei šių PPS nuostatos neatitinka BPS, taikomos PPS nuostatos, nes jos susijusios su Paslaugomis.
 9. PAŽEIDIMAI
  Apie bet kokius PPS pažeidimus praneškite atitinkamos „Yahoo“ bendrovės klientų aptarnavimo tarnybai, kaip toliau nurodyta 10 skyriuje.
 10. SUTARTIES ŠALIS, TAIKOMA JURISDIKCIJA, GINČŲ SPRENDIMO VIETA IR KITOS VIETOS REGIONO NUOSTATOS
  Šios PPS – tai susitarimas tarp jūsų ir atitinkamos „Yahoo“ bendrovės. Toliau pateiktoje dalyje galite susirasti „Yahoo“ padalinius, teikiančius Paslaugas, kuriomis naudojatės, ir atitinkamas „Yahoo“ bendroves, su kuriomis sudarote sutartį dėl Paslaugų, taip pat joje nurodyta taikoma jurisdikcija, ginčų su atitinkama „Yahoo“ bendrove sprendimo vieta ir pateiktos kitos svarbios nuostatos. Atkreipiame dėmesį, kad „Yahoo“ pranešimų siuntimo paslaugos, įskaitant „Yahoo Messenger“, gali būti susietos su jūsų „Yahoo Mail“ paskyra. Jei neturite „Yahoo Mail“ paskyros, jums taikoma dabartinė BPS versija, galiojanti atitinkamame regione ar atitinkamoje šalyje, kurioje iš pradžių užregistravote paskyrą. Jei neprisimenate, kurio „Yahoo“ padalinio teikiamomis Paslaugomis naudojatės, pagalbos kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

REGIONAS:

Šiaurės ir Pietų Amerika.

 1. Jungtinės Amerikos Valstijos (US): jei naudojatės JAV Paslaugomis, tai reiškia, kad susitarimą dėl Paslaugų teikimo sudarote su bendrove „Oath Holdings Inc.“, įsikūrusia adresu 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089. Šios PPS aiškinamos pagal Kalifornijos valstijos materialinę teisę, kuri taikoma ir visiems su jomis susijusiems skundams, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos principus. Jūs ir bendrovė „Oath Holdings Inc.“ neatšaukiamai sutinkate su valstijos teismų, esančių Santa Klaros apygardoje (Kalifornija), arba federalinių teismų, esančių Kalifornijos šiaurės regione (JAV), išskirtine jurisdikcija ir vieta sprendžiant visus ginčus, kylančius dėl šių PPS ar su jomis susijusius arba kylančius dėl jūsų ir „Yahoo“ santykių ar su jais susijusius, neatsižvelgiant į pareikštos pretenzijos pobūdį. Jei taikoma, visa programinė įranga, pateikta JAV Vyriausybei pagal 1995 metų gruodžio 1 d. arba vėlesnius užsakymus, teikiama su komercinėmis teisėmis ir apribojimais, aprašytais šiame dokumente. Jei Paslaugos ir susiję dokumentai teikiami Jungtinių Valstijų Vyriausybei arba jos ar jos vardu perkami, Paslaugos, jeigu taikoma, laikomos „komercine programine įranga“, nes tokia sąvoka yra naudojama Federalinio pirkimo reglamentavimo sistemoje. Jungtinių Valstijų teisės negali viršyti būtiniausių teisių, apibrėžtų FAR 52.227-19 dokumente ir taikomų „ribotai kompiuterinei programinei įrangai“. Taip pat taikomos visos kitos šių PPS sąlygos. Sutinkate neteikti materialinės pagalbos arba išteklių (ar nenuslėpti arba nemaskuoti materialiosios pagalbos arba išteklių pobūdžio, vietos, šaltinio arba nuosavybės) jokiai (-ioms) kitai (-oms) organizacijai (-oms), kurią (-ias) Jungtinių Valstijų Vyriausybė pagal Imigracijos ir pilietybės įstatymo 219 straipsnio reikalavimus nurodė kaip užsienio teroristų organizaciją (-as). Peržiūrėti naujausias šių PPS ir BPS bei privatumo taisyklių versijas galite bet kuriuo metu, pasinaudoję toliau pateiktais saitais. Be to, spustelėję pateiktą saitą taip pat galite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba.
  1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html. „Yahoo en Español“ PPS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. BPS: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/terms/utos/index.html. „Yahoo en Español“ BPS:https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.html. „Yahoo en Español“ privatumo taisyklės:https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientų aptarnavimas: Klientų aptarnavimas „Yahoo en Español“ klientų aptarnavimas: espanol-abuse@yahoo-inc.com.
 2. Kanada (CA): jei naudojatės kanadietiškosiomis Paslaugomis, tai reiškia, kad susitarimą dėl Paslaugų teikimo sudarote su bendrove „Yahoo! Canada Co.“, įsikūrusia adresu 207 Queen's Quay West, Suite 801, Toronto, ON, M5J 1A7. Šios PPS aiškinamos pagal Kanados įstatymus, įskaitant jų pažeidimus, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos principus, tačiau taikomus visiems kitiems skundams, įskaitant skundus dėl vartotojų apsaugos įstatymų, nesąžiningos konkurencijos įstatymų, ir deliktų atveju. Jūs ir bendrovė „Yahoo Canada“ neatšaukiamai sutinkate su valstijos teismų, esančių Ontarijo provincijoje (Kanada), išskirtine jurisdikcija ir vieta sprendžiant visus ginčus, kylančius dėl šių PPS ar su jomis susijusius arba kylančius dėl jūsų ir „Yahoo“ santykių ar su jais susijusius, neatsižvelgiant į pareikštos pretenzijos pobūdį.

  Asmeniniai draugų ir kontaktų duomenys.  Naudodamiesi paslaugomis, patvirtinate, kad gavote savo draugų ir kontaktų sutikimą teikti jų asmeninę informaciją (pvz., jų el. pašto adresą arba telefono numerį) „Yahoo“ arba trečiajai šaliai, kai taikoma, ir kad „Yahoo“ arba trečioji šalis gali jūsų vardu siųsti žinutes, kad paslaugos būtų pasiekiamos jūsų draugams ir kontaktams. Paslaugos negali būti naudojamos bet kokio tipo brukalams siųsti.

  Peržiūrėti naujausias šių PPS ir BPS bei privatumo taisyklių versijas galite bet kuriuo metu, pasinaudoję toliau pateiktais saitais. Be to, spustelėję pateiktą saitą taip pat galite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba.
  1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. BPS: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientų aptarnavimas: https://ca.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 3. Brazilija (BR): jei naudojatės braziliškosiomis Paslaugomis, tai reiškia, kad susitarimą dėl Paslaugų teikimo sudarote su bendrove „Yahoo! do Brasil Internet Ltda.“ („Yahoo Brasil“), įsikūrusia adresu Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 9o andar, São Paulo/SP, 04538-132, Brazil. Šios PPS aiškinamos pagal Brazilijos Federacinės Respublikos įstatymus, kurie taip pat taikomi skundams dėl jų pažeidimo, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos principus, tačiau taip pat taikomi visiems kitiems skundams, įskaitant skundus dėl vartotojų apsaugos įstatymų, nesąžiningos konkurencijos įstatymų, ir deliktų atveju. Jūs ir bendrovė „Yahoo Brasil“ neatšaukiamai sutinkate su Brazilijos Federacinės Respublikos išskirtine jurisdikcija ir vieta sprendžiant visus ginčus, kylančius dėl šių PPS ar su jomis susijusius arba kylančius dėl jūsų ir „Yahoo Brasil“ santykių ar su jais susijusius, neatsižvelgiant į pareikštos pretenzijos pobūdį. „Yahoo Brasil“ naudotojams taikomi naudotojų teisių apribojimai, atsakomybės apribojimai, taip pat šių PPS galiojimas taikomas tiek, kiek leidžia galiojantys Brazilijos įstatymai. „Yahoo Brasil” pasilieka teisę spręsti galimus konfliktus arba prieštaravimus išimtinai pagal BPS ir Brazilijos įstatymus. Peržiūrėti naujausias šių PPS ir BPS bei privatumo taisyklių versijas galite bet kuriuo metu, pasinaudoję toliau pateiktais saitais. Be to, spustelėję pateiktą saitą taip pat galite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba.
  1. PPS: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. BPS: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientų aptarnavimas: https://br.ajuda.yahoo.com/kb/helpcentral.
 4. Argentina (AR): jei naudojatės argentinietiškosiomis Paslaugomis, tai reiškia, kad susitarimą dėl Paslaugų teikimo sudarote su bendrove „Yahoo! de Argentina SRL“, įsikūrusia adresu Av. Congreso 1685 - 2do.Piso, Cdad, Aut. de Buenos Aires, C1428BUC. Šios PPS aiškinamos pagal Argentinos Respublikos įstatymus, kurie taip pat taikomi skundams dėl jų pažeidimo, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos principus, tačiau taip pat taikomi visiems kitiems skundams, įskaitant skundus dėl vartotojų apsaugos įstatymų, nesąžiningos konkurencijos įstatymų, ir deliktų atveju. Jūs ir bendrovė „Yahoo de Argentina“ neatšaukiamai sutinkate su išskirtine Argentinos Respublikos jurisdikcija ir vieta sprendžiant visus ginčus, kylančius dėl šių PPS ar su jomis susijusius arba kylančius dėl jūsų ir „Yahoo“ santykių ar su jais susijusius, neatsižvelgiant į pareikštos pretenzijos pobūdį. Peržiūrėti naujausias šių PPS ir BPS bei privatumo taisyklių versijas galite bet kuriuo metu, pasinaudoję toliau pateiktais saitais. Be to, spustelėję pateiktą saitą taip pat galite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba.
  1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. BPS: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientų aptarnavimas: ar-abuse@yahoo-inc.com
 5. Meksika (MX): jei naudojatės meksikietiškosiomis Paslaugomis, tai reiškia, kad susitarimą dėl Paslaugų teikimo sudarote su bendrove „Yahoo! de Mexico S.A. de C.V.“, įsikūrusia adresu Av Paseo de las Palmas 330, Piso 2, Lomas de Chapultepec, Mexico City, 11000. Šios PPS aiškinamos pagal Jungtinių Meksikos Valstijų įstatymus, kurie taip pat taikomi skundams dėl jų pažeidimo, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos principus, tačiau taip pat taikomi visiems kitiems skundams, įskaitant skundus dėl vartotojų apsaugos įstatymų, nesąžiningos konkurencijos įstatymų, ir deliktų atveju. Jūs ir bendrovė „Yahoo de Mexico“ neatšaukiamai sutinkate su išskirtine Jungtinių Meksikos Valstijų jurisdikcija ir vieta sprendžiant visus ginčus, kylančius dėl šių PPS ar su jomis susijusius arba kylančius dėl jūsų ir „Yahoo“ santykių ar su jais susijusius, neatsižvelgiant į pareikštos pretenzijos pobūdį. Peržiūrėti naujausias šių PPS ir BPS bei privatumo taisyklių versijas galite bet kuriuo metu, pasinaudoję toliau pateiktais saitais. Be to, spustelėję pateiktą saitą taip pat galite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba.
  1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. BPS: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientų aptarnavimas: mx-abuse@yahoo-inc.com.
 6. Čilė (cl), Kolumbija (co), Peru (pe), ir Venesuela (ve): Jei naudojatės Venesueloje, Peru, Kolumbijoje ar Čilėje teikiamomis paslaugomis, sutartį dėl paslaugų teikimo sudarote su „Yahoo! Hispanic Americas, LLC“, One Alhambra Plaza, 8th Floor, Coral Gables, FL 33134, JAV. Šios PPS aiškinamos pagal Floridos valstijos įstatymus, kurie taikomi ne tik pretenzijoms dėl jų pažeidimo, nepaisant teisės principų prieštaravimų, bet ir visoms kitoms pretenzijoms, įskaitant pretenzijas dėl vartotojų teisių apsaugos įstatymų, nesąžiningos konkurencijos įstatymų ir civilinės teisės pažeidimų. Jūs ir „Yahoo! Hispanic Americas, LLC“ neatšaukiamai sutinkate, kad išimtinė jurisdikcija ir vieta spręsti visus ginčus, kylančius dėl šių PPS ar su jomis susijusius, arba kylančius dėl jūsų ir „Yahoo“ santykių ar su jais susijusius, nepaisant pretenzijos rūšies, priklauso Majamio-Deido apygardos teismams. Naujausią šių PPS, BPS ir privatumo taisyklių versiją bet kada galite peržiūrėti paspaudę toliau pateiktus saitus. Taip pat galite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, naudodami pateiktą saitą. peržiūrėti naujausias šių PPS ir BPS bei privatumo taisyklių versijas galite bet kuriuo metu, pasinaudoję toliau pateiktais saitais. Be to, spustelėję pateiktą saitą taip pat galite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba.
  1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. BPS: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientų aptarnavimas: espanol-abuse@yahoo-inc.com.

REGIONAS:

Europa.

 1. Jungtinė Karalystė (UK), Ispanija (ES), Italija (IT) ir Prancūzija (FR): jei naudojatės JK (UK), ispaniškosiomis (ES), itališkosiomis (IT) arba prancūziškosiomis (FR) Paslaugomis, tai reiškia, kad susitarimą dėl Paslaugų teikimo sudarote su bendrove Oath (EMEA) Limited (anksčiau žinomas kaip Yahoo! EMEA Limited) (YEL), įsikūrusia adresu 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. Šios PPS reglamentuojamos Airijos įstatymais ir bet kokiais nesutartiniais įpareigojimais, atsirandančiais dėl jų. Jūs ir YEL neatšaukiamai sutinkate su išskirtine Airijos teismų jurisdikcija ir vieta sprendžiant visus ginčus, kylančius dėl šių PPS arba su jomis susijusius, taip pat dėl bet kokio nesutartinio įsipareigojimo, atsirandančio dėl šių PPS arba su jomis susijusio, arba bet kokios pretenzijos arba ginčo, kylančių dėl jūsų ir YEL santykių arba su jais susijusių, neatsižvelgiant į pareikštos pretenzijos pobūdį. Peržiūrėti naujausias šių PPS ir BPS bei privatumo taisyklių versijas galite bet kuriuo metu, pasinaudoję toliau pateiktais saitais.
  1. Jungtinė Karalystė (UK):
   1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html
   4. Klientų aptarnavimas: https://uk.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  2. Ispanija (ES):
   1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html/
   4. Klientų aptarnavimas: https://es.ayuda.yahoo.com/kb/helpcentral
  3. Italija (IT):
   1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/it/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html
   4. Klientų aptarnavimas: https://it.aiuto.yahoo.com/kb/helpcentral
  4. Prancūzija (FR):
   1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html
   4. Klientų aptarnavimas: https://fr.aide.yahoo.com/kb/helpcentral
 2. Vokietija (DE): jei naudojatės vokiškosiomis (DE) Paslaugomis, tai reiškia, kad susitarimą dėl Paslaugų teikimo sudarote su bendrove Oath (EMEA) Limited (anksčiau žinomas kaip Yahoo! EMEA Limited) (YEL), įsikūrusia adresu 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. Jūsų sutartiniai santykiai, įskaitant šias PPS, bus reglamentuojami Airijos įstatymų. Jei nuolat gyvenate Vokietijoje, šis taikomos teisės pasirinkimas neturi įtakos Vokietijos vartotojų apsaugos teisės aktų galiojimui. Peržiūrėti naujausias šių PPS ir BPS bei privatumo taisyklių versijas galite bet kuriuo metu, pasinaudoję toliau pateiktais saitais.
  1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html
  4. Klientų aptarnavimas: https://de.hilfe.yahoo.com/kb/helpcentral
 3. Airija (IE), Danija (DK), Suomija (FI), Norvegija (NO), Rumunija (RO), Nyderlandai (NL), Švedija (SE), Turkija (TR), Rusija (RU), Lenkija (PL), Belgija (BE), Čekija (CZ), Vengrija (HU), Portugalija (XP), Austrija (AT), Bulgarija (BG), Kroatija (HR), Estija (EE), Latvija (LV), Lietuva (LT), Serbija (RS), Slovakija (SK), Slovėnija (SI), Ukraina (UA) arba Graikija (GR): jeigu naudojatės vienos iš toliau nurodytų šalių: Airija (IE), Danija (DK), Suomija (FI), Norvegija (NO), Rumunija (RO), Nyderlandai (NL), Švedija (SE), Turkija (TR), Rusija (RU), Lenkija (PL), Belgija (BE), Čekija (CZ), Vengrija (HU), Portugalija (XP), Austrija (AT), Bulgarija (BG), Kroatija (HR), Estija (EE), Latvija (LV), Lietuva (LT), Serbija (RS), Slovakija (SK), Slovėnija (SI), Ukraina (UA) arba Graikija (GR), Paslaugomis, tai reiškia, kad susitarimą dėl Paslaugų teikimo sudarote su bendrove Oath (EMEA) Limited (anksčiau žinomas kaip Yahoo! EMEA Limited) (YEL), įsikūrusia adresu 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. Šios PPS reglamentuojamos Airijos įstatymais ir bet kokiais nesutartiniais įpareigojimais, atsirandančiais dėl jų. Jūs ir YEL neatšaukiamai sutinkate su išskirtine Airijos teismų jurisdikcija ir vieta sprendžiant visus ginčus, kylančius dėl šių PPS arba su jomis susijusius, taip pat dėl bet kokio nesutartinio įsipareigojimo, atsirandančio dėl šių PPS arba su jomis susijusio, arba bet kokios pretenzijos arba ginčo, kylančių dėl jūsų ir YEL santykių arba su jais susijusių, neatsižvelgiant į pareikštos pretenzijos pobūdį.

  Peržiūrėti naujausias šių PPS ir BPS bei privatumo taisyklių versijas galite bet kuriuo metu, pasinaudoję toliau pateiktais saitais.
  1. Airija (IE):
   1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.htmlen-ie/.
   2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klientų aptarnavimas: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  2. Danija (DK):
   1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/da/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klientų aptarnavimas: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  3. Suomija (FI):
   1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/fi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klientų aptarnavimas: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  4. Norvegija (NO):
   1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/nb/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privatumo taisyklės: https:/policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klientų aptarnavimas: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  5. Rumunija (RO):
   1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/ro/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privatumo taisyklės: https:/policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klientų aptarnavimas: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  6. Nyderlandai (NL):
   1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/nl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privatumo taisyklės: https:/policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klientų aptarnavimas: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  7. Švedija (SE):
   1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/sv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privatumo taisyklės: https:/policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klientų aptarnavimas: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  8. Turkija (TR):
   1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/tr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klientų aptarnavimas: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  9. Rusija (RU):
   1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/ru/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privatumo taisyklės: https:/policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klientų aptarnavimas: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  10. Graikija (GR):
   1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/el/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/he/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/ie/el/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klientų aptarnavimas: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  11. Lenkija (PL):
   1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/pl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privatumo taisyklės: https:/policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klientų aptarnavimas: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  12. Belgija (BE):
   1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klientų aptarnavimas: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  13. Čekija (CZ):
   1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/cs/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klientų aptarnavimas: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  14. Vengrija (HU):
   1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/hu/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klientų aptarnavimas: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  15. Portugalija (XP):
   1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privatumo taisyklės: https:/policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klientų aptarnavimas: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  16. Austrija (AT):
   1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klientų aptarnavimas: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  17. Bulgarija (BG):
   1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/bg/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klientų aptarnavimas: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  18. Kroatija (HR):
   1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/hr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klientų aptarnavimas: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  19. Estija (EE):
   1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/et/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klientų aptarnavimas: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  20. Latvija (LV):
   1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/lv/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privatumo taisyklės: https:/policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klientų aptarnavimas: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  21. Lietuva (LT):
   1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/lt/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privatumo taisyklės: https:/policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klientų aptarnavimas: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  22. Serbija (RS):
   1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/sr-cyrl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privatumo taisyklės: https:/policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klientų aptarnavimas: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  23. Slovakija (SK):
   1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/sk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privatumo taisyklės: https:/policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klientų aptarnavimas: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  24. Slovėnija (SI):
   1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/sl/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privatumo taisyklės: https:/policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klientų aptarnavimas: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  25. Ukraina (UA):
   1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/uk/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/privacy/index.html.
   4. Klientų aptarnavimas: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.

REGIONAS:

Azija ir Ramusis Vandenynas.

 1. Honkongas (HK): jei naudojatės honkongietiškosiomis Paslaugomis, tai reiškia, kad susitarimą dėl Paslaugų teikimo sudarote su bendrove „Yahoo! Hong Kong Limited“, įsikūrusia adresu of 15/f Caroline Centre, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong. Šios PPS aiškinamos pagal Honkongo įstatymus, kurie taip pat taikomi skundams dėl jų pažeidimo, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos principus, tačiau taip pat taikomi visiems kitiems skundams, įskaitant skundus dėl vartotojų apsaugos įstatymų, nesąžiningos konkurencijos įstatymų, ir deliktų atveju. Jūs ir bendrovė „Yahoo Hong Kong“ neatšaukiamai sutinkate su išskirtine Honkongo jurisdikcija ir vieta sprendžiant visus ginčus, kylančius dėl šių PPS ar su jomis susijusius arba kylančius dėl jūsų ir „Yahoo“ santykių ar su jais susijusius, neatsižvelgiant į pareikštos pretenzijos pobūdį. Peržiūrėti naujausias šių PPS ir BPS bei privatumo taisyklių versijas galite bet kuriuo metu, pasinaudoję toliau pateiktais saitais. Be to, spustelėję pateiktą saitą taip pat galite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba.
  1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. BPS: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientų aptarnavimas: https://help.cc.hk.yahoo.com/.
 2. Singapūras (SG), Indonezija (ID), Malaizija (MY), Filipinai (PH), Tailandas (TH) arba Vietnamas (VN): jei naudojatės singapūrietiškosiomis (SG), indonezietiškosiomis (ID), malaizietiškosiomis (MY), filipinietiškosiomis (PH) arba vietnamietiškosiomis (VN) Paslaugomis, tai reiškia, kad susitarimą dėl Paslaugų teikimo sudarote su bendrove „Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd.“, įsikūrusia adresu 60 Anson Road, #13-01 Mapletree Anson, Singapore 079914. Šios PPS aiškinamos pagal Singapūro įstatymus, kurie taip pat taikomi skundams dėl jų pažeidimo, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos principus, tačiau taip pat taikomi visiems kitiems skundams, įskaitant skundus dėl vartotojų apsaugos įstatymų, nesąžiningos konkurencijos įstatymų, ir deliktų atveju. Jūs ir bendrovė „Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd.“ neatšaukiamai sutinkate su išskirtine Singapūro teismo jurisdikcija ir vieta sprendžiant visus ginčus, kylančius dėl šių PPS ar su jomis susijusius arba kylančius dėl jūsų ir „Yahoo“ santykių ar su jais susijusius, neatsižvelgiant į pareikštos pretenzijos pobūdį. Peržiūrėti naujausias šių PPS ir BPS bei privatumo taisyklių versijas galite bet kuriuo metu, pasinaudoję toliau pateiktais saitais. Be to, spustelėję pateiktus saitus taip pat galite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba.
  1. PPS:
   1. Singapūras: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   2. Indonezija: https://policies.yahoo.com/xw/id/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   3. Malaizija: https://policies.yahoo.com/xw/ms/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   4. Filipinai: https://policies.yahoo.com/xw/fil/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   5. Tailandas: https://policies.yahoo.com/xw/th/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
   6. Vietnamas: https://policies.yahoo.com/xw/vi/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. BPS:
   1. Singapūras: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   2. Indonezija: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Malaizija: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/terms/utos/index.html.
   4. Filipinai: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/terms/utos/index.html.
   5. Tailandas: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/terms/utos/index.html.
   6. Vietnamas: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privatumo taisyklės:
   1. Singapūras: https:/policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/privacy/index.html.
   2. Indonezija: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/privacy/index.html.
   3. Malaizija: https:/policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/privacy/index.html.
   4. Filipinai: https:/policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/privacy/index.html.
   5. Tailandas: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/privacy/index.html.
   6. Vietnamas: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientų aptarnavimas:
   1. Singapūras: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_SG&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   2. Indonezija: https://id.bantuan.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   3. Malaizija: https://my.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   4. Filipinai: https://ph.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   5. Tailandas: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_TH&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   6. Vietnamas: https://vn.trogiup.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
 3. Australija (AU): jei naudojatės australiškosiomis Paslaugomis, tai reiškia, kad susitarimą dėl Paslaugų teikimo sudarote su bendrove „Yahoo7 Pty Ltd“, įsikūrusia adresu Levels 2 & 3, Pier 8/9, 23 Hickson Road, Millers Point NSW 2000, Australia. Šios PPS aiškinamos pagal Naujojo Pietų Velso įstatymus, kurie taip pat taikomi skundams dėl jų pažeidimo, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos principus, tačiau taip pat taikomi visiems kitiems skundams, įskaitant skundus dėl vartotojų apsaugos įstatymų, nesąžiningos konkurencijos įstatymų, ir deliktų atveju. Jūs ir bendrovė „Yahoo7 Pty Ltd“ neatšaukiamai sutinkate su Naujojo Pietų Velso teismų išskirtine jurisdikcija ir vieta sprendžiant visus ginčus, kylančius dėl šių PPS ar su jomis susijusius arba kylančius dėl jūsų ir „Yahoo“ santykių ar su jais susijusius, neatsižvelgiant į pareikštos pretenzijos pobūdį. Peržiūrėti naujausias šių PPS ir BPS bei privatumo taisyklių versijas galite bet kuriuo metu, pasinaudoję toliau pateiktais saitais. Be to, spustelėję pateiktą saitą taip pat galite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba.
  1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. BPS: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientų aptarnavimas: https://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.
 4. Naujoji Zelandija (NZ): jei naudojatės Naujosios Zelandijos Paslaugomis, tai reiškia, kad susitarimą dėl Paslaugų teikimo sudarote su bendrove „Yahoo! New Zealand Limited“, įsikūrusia adresu Level 2, Heards Building, 2 Ruskin Street Parnell Auckland 1052 New Zealand. Šios PPS aiškinamos pagal Naujosios Zelandijos įstatymus, kurie taip pat taikomi skundams dėl jų pažeidimo, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos principus, tačiau taip pat taikomi visiems kitiems skundams, įskaitant skundus dėl vartotojų apsaugos įstatymų, nesąžiningos konkurencijos įstatymų, ir deliktų atveju. Jūs ir bendrovė „Yahoo New Zealand“ neatšaukiamai sutinkate su Naujosios Zelandijos teismų išskirtine jurisdikcija ir vieta sprendžiant visus ginčus, kylančius dėl šių PPS ar su jomis susijusius arba kylančius dėl jūsų ir „Yahoo“ santykių ar su jais susijusius, neatsižvelgiant į pareikštos pretenzijos pobūdį. Peržiūrėti naujausias šių PPS ir BPS bei privatumo taisyklių versijas galite bet kuriuo metu, pasinaudoję toliau pateiktais saitais. Be to, spustelėję pateiktą saitą taip pat galite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba.
  1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. BPS: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privatumo taisyklės: https:/policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientų aptarnavimas: https://au.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 5. Taivanas (TW): jei naudojatės taivanietiškosiomis Paslaugomis, tai reiškia, kad susitarimą dėl Paslaugų teikimo sudarote su bendrovės „Yahoo Taiwan Holdings Limited“ Taivano filialu, įsikūrusiu adresu 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan, ir bendrovės „Yahoo Taiwan Holdings Limited“ Taivano filialu. Šios PPS aiškinamos pagal Taivano įstatymus, kurie taip pat taikomi skundams dėl jų pažeidimo, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos principus, tačiau taip pat taikomi visiems kitiems skundams, įskaitant skundus dėl vartotojų apsaugos įstatymų, nesąžiningos konkurencijos įstatymų, ir deliktų atveju. Jūs ir bendrovės „Yahoo Taiwan Holdings Limited“ Taivano filialas neatšaukiamai sutinkate su teismų, esančių Taipėjuje, Taivane (Kinijos Respublika), išskirtine jurisdikcija ir vieta sprendžiant visus ginčus, kylančius dėl šių PPS ar su jomis susijusius arba kylančius dėl jūsų ir „Yahoo“ santykių ar su jais susijusius, neatsižvelgiant į pareikštos pretenzijos pobūdį. Peržiūrėti naujausias šių PPS ir BPS bei privatumo taisyklių versijas galite bet kuriuo metu, pasinaudoję toliau pateiktais saitais. Be to, spustelėję pateiktą saitą taip pat galite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba.
  1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. BPS: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientų aptarnavimas: https://tw.help.cc.yahoo.com/.
 6. Indija (IN): jei naudojatės indiškosiomis Paslaugomis, tai reiškia, kad susitarimą dėl Paslaugų teikimo sudarote su bendrove „(CIN: U72900MH2000PTC138698), Unit No. 304, 3rd Floor, Satellite Gazebo, East Wing, Guru Hargovindji Marg, (A G Link Road), Andheri (East), Mumbai – 400093, India. Šios PPS aiškinamos pagal Indijos įstatymus, kurie taip pat taikomi skundams dėl jų pažeidimo, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos principus, tačiau taip pat taikomi visiems kitiems skundams, įskaitant skundus dėl vartotojų apsaugos įstatymų, nesąžiningos konkurencijos įstatymų, ir deliktų atveju. Jūs ir bendrovė „Yahoo India“ neatšaukiamai sutinkate su kompetentingų teismų, esančių Mumbajuje, išskirtine jurisdikcija ir vieta sprendžiant visus ginčus, kylančius dėl šių PPS ar su jomis susijusius arba kylančius dėl jūsų ir „Yahoo“ santykių ar su jais susijusius, neatsižvelgiant į pareikštos pretenzijos pobūdį. Peržiūrėti naujausias šių PPS ir BPS bei privatumo taisyklių versijas galite bet kuriuo metu, pasinaudoję toliau pateiktais saitais. Be to, spustelėję pateiktą saitą taip pat galite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba.
  1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. BPS: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Klientų aptarnavimas: https://help.yahoo.com/l/in/yahoo/helpcentral/.
  5. Kai kurios funkcijos gali būti neprieinamos naudotojams Indijoje, pavyzdžiui, skambinimo iš kompiuterio į telefoną ir kitokio pobūdžio skambinimo internetu funkcijos.

REGIONAS:

Vidurinieji Rytai ir Šiaurės Afrika.

 1. „Yahoo Maktoob Services“ (XE arba XA) ir Izraelis (IL). Jei naudojatės „Maktoob“ (XE arba XA) arba izraelietiškosiomis (IL) Paslaugomis, tai reiškia, kad susitarimą dėl Paslaugų teikimo sudarote su bendrove „Oath Holdings Inc.“, įsikūrusia adresu 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089. Šios PPS aiškinamos pagal Kalifornijos valstijos materialiąją teisę, kuri taikoma ir visiems su jomis susijusiems skundams, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos principus. Jūs ir bendrovė „Oath Holdings Inc.“ neatšaukiamai sutinkate su valstijos teismų, esančių Santa Klaros apygardoje (Kalifornija), arba federalinių teismų, esančių Kalifornijos šiaurės regione (JAV), išskirtine jurisdikcija ir vieta sprendžiant visus ginčus, kylančius dėl šių PPS ar su jomis susijusius arba kylančius dėl jūsų ir „Yahoo“ santykių ar su jais susijusius, neatsižvelgiant į pareikštos pretenzijos pobūdį. Jei taikoma, visa programinė įranga, pateikta JAV Vyriausybei pagal 1995 metų gruodžio 1 d. arba vėlesnius užsakymus, teikiama su komercinėmis teisėmis ir apribojimais, aprašytais šiame dokumente. Jei Paslaugos ir susiję dokumentai teikiami Jungtinių Valstijų Vyriausybei arba jos ar jos vardu perkami, Paslaugos, jeigu taikoma, laikomos „komercine programine įranga“, nes tokia sąvoka yra naudojama Federalinio pirkimo reglamentavimo sistemoje. Jungtinių Valstijų teisės negali viršyti būtiniausių teisių, apibrėžtų FAR 52.227-19 dokumente ir taikomų „ribotai kompiuterinei programinei įrangai“. Taip pat taikomos visos kitos šių PPS sąlygos. Sutinkate neteikti materialinės pagalbos arba išteklių (ar nenuslėpti arba nemaskuoti materialiosios pagalbos arba išteklių pobūdžio, vietos, šaltinio arba nuosavybės) jokiai (-ioms) kitai (-oms) organizacijai (-oms), kurią (-ias) Jungtinių Valstijų Vyriausybė pagal Imigracijos ir pilietybės įstatymo 219 straipsnio reikalavimus nurodė kaip užsienio teroristų organizaciją (-as).
  Jei naudotis „Yahoo Maktoob“ paslaugomis registravotės anglų kalba, peržiūrėti naujausias šių PPS ir BPS bei privatumo taisyklių versijas galite bet kuriuo metu, pasinaudoję toliau pateiktais saitais. Be to, spustelėję toliau pateiktą saitą taip pat galite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba.
  1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. BPS: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/index.html
  4. Klientų aptarnavimas: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  Kai kurios funkcijos gali būti neprieinamos, pavyzdžiui, skambinimo iš kompiuterio į telefoną ir kitokio pobūdžio skambinimo internetu funkcijos.

  Jei naudotis „Yahoo Maktoob“ paslaugomis registravotės arabų kalba, peržiūrėti naujausias šių PPS ir BPS bei privatumo taisyklių versijas galite bet kuriuo metu, apsilankę „Yahoo Maktoob“ paslaugos sąlygų centre arabų kalba – pasinaudokite toliau pateiktu saitu. Be to, spustelėję toliau pateiktą saitą taip pat galite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba.
  1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/ar/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. BPS: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/privacy/index.html
  4. Klientų aptarnavimas: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  Kai kurios funkcijos gali būti neprieinamos, pavyzdžiui, skambinimo iš kompiuterio į telefoną ir kitokio pobūdžio skambinimo internetu funkcijos.

  Jei naudojatės izraelietiškosiomis Paslaugomis, peržiūrėti naujausias šių PPS ir BPS bei privatumo taisyklių versijas galite bet kuriuo metu, pasinaudoję toliau pateiktais saitais. Be to, spustelėję toliau pateiktą saitą taip pat galite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba.
  1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/he/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. BPS: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/privacy/index.html.
 2. Pietų Afrika (ZA): jei naudojatės Pietų Afrikos Paslaugomis, tai reiškia, kad susitarimą dėl Paslaugų teikimo sudarote su bendrove Oath (EMEA) Limited (anksčiau žinomas kaip Yahoo! EMEA Limited) (YEL), įsikūrusia adresu 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. Šios PPS reglamentuojamos Airijos įstatymais ir bet kokiais nesutartiniais įpareigojimais, atsirandančiais dėl jų. Jūs ir YEL neatšaukiamai sutinkate su išskirtine Airijos teismų jurisdikcija ir vieta sprendžiant visus ginčus, kylančius dėl šių PPS arba su jomis susijusius, taip pat dėl bet kokio nesutartinio įsipareigojimo, atsirandančio dėl šių PPS arba su jomis susijusio, arba bet kokios pretenzijos arba ginčo, kylančių dėl jūsų ir YEL santykių arba su jais susijusių, neatsižvelgiant į pareikštos pretenzijos pobūdį. Peržiūrėti naujausias šių PPS ir BPS bei privatumo taisyklių versijas galite bet kuriuo metu, pasinaudoję toliau pateiktais saitais.
  1. PPS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html.
  2. BPS: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Privatumo taisyklės: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
 • oath