Podmínky komunikace prostřednictvím služeb Yahoo

 1. PŘIJETÍ PODMÍNEK
  1. Vítejte ve službě Yahoo. Společnost Yahoo poskytuje služby elektronické pošty a komunikace, například Yahoo Mail a Yahoo Messenger („Služby“), které se řídí ustanoveními těchto Dodatečných podmínek poskytování služeb („DPPS“) a příslušných Všeobecných podmínek poskytování služeb společnosti Yahoo („VPPS“) v části 10, které jsou součástí těchto DPPS. Pojmy „Yahoo“ nebo „Příslušná společnost Yahoo“ v těchto DPPS znamenají společnost Yahoo, která vám poskytuje Služby vymezené v části 10. Používáním Služeb dáváte najevo, že souhlasíte s těmito DPPS a že se budete řídit těmito DPPS i zákony, které Příslušná společnost Yahoo vymezila v části 10. Společnost Yahoo může tyto DPPS čas od času změnit, aniž by vás na to individuálně upozornila. Předchozí věta neplatí, pokud využíváte Služby poskytované německou pobočkou, jak je vymezeno v části 10. Nejaktuálnější verzi těchto DPPS a VPPS můžete zobrazit kliknutím na příslušné odkazy v části 10.
  2. Automatizované systémy společnosti Yahoo analyzují veškerý komunikační obsah (například obsah aplikací Mail a Messenger, včetně rychlých zpráv a zpráv SMS), aby mimo jiné bylo možné poskytovat osobně relevantní produktové funkce a obsah, aby bylo možné přiřazovat a poskytovat cílenou reklamu a aby byla zajištěna detekce spamu a malwaru a ochrana před zneužitím. Tato analýza probíhá na veškerém komunikačním obsahu při jeho odeslání či přijetí nebo během jeho uložení, a to včetně komunikačního obsahu ze služeb synchronizovaných s vaším účtem Yahoo. V určitých případech použití spouští společnost Yahoo automatizované algoritmy na komerční komunikaci s cílem vytvořit obecné šablony těchto dokumentů (např. použití běžného jazyka pro identifikaci prvků na faktuře letecké společnosti). Tyto šablony nezahrnují osobní data příjemce. Editoři šablon společnosti Yahoo se na tyto šablony mohou podívat s cílem vylepšit naše služby a personalizaci vašeho prostředí. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nemůžete se z použití těchto funkcí vyvázat.
  3. Přístupem ke Službám, jejich použitím a následným používáním prohlašujete a zaručujete se, že vám to platné zákony umožňují. Nesete výhradní zodpovědnost za používání Služeb v souladu se všemi platnými zákony. Pokud se nacházíte v jurisdikci, kde je stahování nebo používání Služeb zakázáno nebo omezeno, nebo jestliže nedosahujete zákonem stanoveného věku, který je pro používání Služeb vyžadován, klikněte na možnost „Storno“ a Služby nestahujte ani nepoužívejte. Není-li výslovně uvedeno jinak, všechny nové funkce vylepšující nebo rozšiřující aktuální verzi Služeb podléhají těmto DPPS. Dalším používáním Služeb dáváte najevo souhlas s tímto ustanovením. Předchozí věta neplatí, pokud využíváte Služby poskytované německou pobočkou, jak je vymezeno v části 10.
 2. POPIS A POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB
  1. Používání softwaru. Podle potřeby můžete instalovat nebo stahovat a používat software, který je součástí Služeb, včetně veškerého softwaru třetích stran, i všechny autorizované aktualizace poskytované společností Yahoo (dále jen „Software“), a to v podobě objektového kódu, na osobním počítači nebo zařízení, které vlastníte nebo ovládáte, a to pro svou vlastní, nekomerční potřebu. Ke Službám máte povolen přístup jen prostřednictvím Softwaru a pouze způsobem povoleným v těchto DPPS. Služby a jejich součásti obsahují software, který společnosti Yahoo licencují jiní poskytovatelé (dále jen „Software od poskytovatelů licencí“). Software od poskytovatelů licencí umožňuje Softwaru od společnosti Yahoo zajišťovat určité funkce, mimo jiné přístup k soukromým datům na datových serverech třetích stran. Vaše licence k Softwaru platí, dokud ji některá ze stran nezruší. Vy můžete licenci k Softwaru ukončit tím, že ho přestanete používat a zničíte všechny jeho kopie. Dále bude platnost této licence k Softwaru ukončena, pokud porušíte některou z podmínek uvedených v těchto DPPS, pokud společnost Yahoo zveřejní písemné oznámení o ukončení licence na své webové stránce nebo pokud vám společnost Yahoo zašle takové oznámení přímo vám. Jestliže platnost vaší licence vyprší, souhlasíte s tím, že zcela přestanete používat všechny Služby, jejich součásti a veškerá data třetích stran. Všechna práva k jakýmkoli datům třetích stran, softwaru třetích stran a datovým serverům třetích stran, včetně všech vlastnických práv, jsou vyhrazena a nadále náleží příslušným třetím stranám. Souhlasíte, že na základě těchto DPPS mohou vůči vám tyto třetí strany svá práva vymáhat přímo svým jménem a že jste výhradně zodpovědni za tyto nároky a jejich rozporování a za všechny náklady s nimi spojené. Pokud Služby vyžadují nebo obsahují software ke stažení, služba Yahoo může automaticky stáhnout a nainstalovat nejnovější verzi daného softwaru na vaše zařízení, jakmile budou nová verze nebo funkce k dispozici. Některé Služby umožňují vlastní úpravu nastavení automatických aktualizací. V případě podstatné změny vás může služba Yahoo po instalaci upozornit.
  2. Ukládání informací a přístup k nim. Produkty společnosti Yahoo určené ke komunikaci (například Yahoo Messenger v rámci služby Yahoo Mail a její webové verze) vám umožňují vidět, kdy jsou přátelé online, komunikovat prostřednictvím okamžitých zpráv a zobrazit další informace. Služby Yahoo určené ke komunikaci mohou rovněž umožňovat vám i osobám, se kterými komunikujete, ukládat konverzace a další informace na účty Yahoo Mail uložené na serverech Yahoo. Pokud je tato funkce dostupná, můžete si prostřednictvím libovolného počítače nebo zařízení s internetovým připojením historii zpráv otevřít a vyhledávat v ní. Bez ohledu na to, zda se rozhodnete tuto funkci používat, se k jejímu používání mohou rozhodnout ostatní uživatelé a ukládat konverzace a další informace, které si s vámi vyměňují, na svůj účet umístěný na serverech společnosti Yahoo. Váš souhlas s těmito DPPS znamená, že souhlasíte s tím, aby společnost Yahoo ukládala tuto komunikaci a další informace na své servery za účelem zálohování, zabezpečení a ke všem dalším účelům stanoveným v těchto DPPS. Nesete výhradní zodpovědnost za obsah, který v souvislosti se Službami používáte nebo ukládáte, a pokud si to přejete, i za zálohování svých dat. S výjimkou zde uvedených ustanovení berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Příslušná společnost Yahoo nezaručuje, že data spojená s vaším účtem vám budou přístupná nebo že vám budou poskytnuta všechna smazaná, odstraněná nebo nepřístupná data. Předchozí věta neplatí, pokud využíváte Služby poskytované německou pobočkou, jak je vymezeno v části 10.
  3. Tyto DPPS vám nedávají žádné právo, nárok ani podíl související s duševním vlastnictvím, které společnost Yahoo vlastní nebo k němuž získala licence, včetně Služeb a ochranných známek Yahoo.
  4. Reklamy. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Služby mohou obsahovat reklamy a že tyto reklamy jsou nezbytné k tomu, aby společnost Yahoo mohla tyto Služby poskytovat.
  5. Komunikace od společnosti Yahoo. Také jste srozuměni a souhlasíte s tím, že Služby mohou obsahovat určitá sdělení společnosti Yahoo, např. oznámení o službách a administrativní zprávy, a že nebudete mít možnost se z odběru této komunikace odhlásit.
  6. Přístup ke Službám a jejich používání Abyste mohli používat Služby a služby a produkty v nich obsažené (bezplatné i placené služby), musíte získat přístup k celosvětové síti Internet, a to buď přímo, nebo prostřednictvím zařízení, která mají přístup k webovému obsahu. Nesete zodpovědnost za služby spojené s tímto přístupem i za všechny náklady na vybavení používané k získání takového přístupu (což může zahrnovat i poplatky třetím stranám) a musíte uhradit veškeré poplatky s nimi související.
  7. Interoperabilita s jinými sítěmi. Pokud to společnost Yahoo schválí, služby Yahoo určené ke komunikaci vám mohou umožnit komunikaci s uživateli jiných produktů pro zasílání rychlých zpráv. V takovém případě berete na vědomí a souhlasíte s tím, že (i) vaše používání služeb Yahoo určených ke komunikaci se řídí těmito DPPS a podmínkami, které upravují používání jiných produktů pro zasílání rychlých zpráv, jež jste případně přijali a jež jsou v souladu s těmito DPPS, a že (ii) uživatelé jiných produktů pro zasílání rychlých zpráv se musí řídit podmínkami, které platí pro tyto jiné produkty pro zasílání rychlých zpráv. Společnost Yahoo nenese zodpovědnost za chování osob nebo subjektů, se kterými komunikujete. S výjimkou zpráv, které sama zasílá, společnost Yahoo nevlastní ani nekontroluje obsah zpráv, které uživatelé Služeb odesílají nebo přijímají.
  8. Služby vám mohou umožňovat použití různých způsobů komunikace a zasílání a přijímání zpráv, souborů, fotografií, videí a dalších informací, včetně jejich zasílání a přijímání prostřednictvím Služeb, hlasového volání a videohovorů.
  9. Blokování. Používáním Služeb berete na vědomí, že ostatní uživatelé Služeb se mohou rozhodnout přijímat od Služeb upozornění, když se přihlásíte, a mohou vám prostřednictvím Služeb volat nebo zasílat rychlé zprávy a další informace. Pokud se rozhodnete zablokovat funkci upozornění nebo pokud nechcete od takových uživatelů dostávat žádné zprávy, můžete samostatně aktivovat volbu „Ignorovat“ nebo podobnou funkci. Společnost Yahoo nebo ostatní uživatelé vám mohou zablokovat možnost zasílat a přijímat rychlé zprávy a další informace, což může částečně nebo zcela omezit vaši možnost používat Služby. Používáním Služeb souhlasíte, že společnost Yahoo nenese žádnou odpovědnost za posuzování nebo řešení případných sporů, které vzniknou v důsledku vaší možnosti nebo možnosti jakéhokoli jiného uživatele (nebo jinak) ignorovat, odesílat zprávy nebo další informace či jiným způsobem používat Služby. Předchozí věta neplatí, pokud využíváte Služby poskytované německou pobočkou, jak je vymezeno v části 10.
  10. Podpora společnosti Yahoo. Společnost Yahoo se může rozhodnout poskytovat vám zákaznickou podporu a/nebo upgrady, rozšíření či úpravy Služeb (dále pod souhrnným názvem „Podpora“), a to dle svého výhradního uvážení, a tuto Podporu může kdykoli zrušit, aniž by vás o tom informovala. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že pokud se společnost Yahoo rozhodne poskytovat vám Podporu, je tato Podpora poskytována dobrovolně dle výhradního uvážení společnosti Yahoo, a že na získávání Podpory nevzniká žádné smluvní právo a že se nemůžete spoléhat na to, že toto smluvní právo na Podporu vznikne jakýmkoli prohlášením nebo nabídkou Podpory.
  11. Poplatky za služby Yahoo. Společnost Yahoo si vyhrazuje právo dle svého výhradního uvážení účtovat poplatky za budoucí používání Služeb nebo přístup k nim nebo za jiné služby a webové stránky společnosti Yahoo. Jestliže se společnost Yahoo rozhodne poplatky účtovat, předem vás na to upozorní.
 3. RŮZNÉ VERZE SLUŽEB
  V různých verzích Služeb mohou být k dispozici různé funkce. Navíc je možné, že ve vaší zemi nebo oblasti nebudou k dispozici všechny funkce. Všechny funkce nemusí být k dispozici také v případě, že uživatel, se kterým komunikujete, používá jinou verzi Služeb nebo používá klienta softwaru pro zasílání rychlých zpráv poskytovaného jinou společností než Yahoo.
 4. ČLENSKÝ ÚČET, HESLO A ZABEZPEČENÍ
  Jestliže zatím nemáte Yahoo ID a heslo, budete vyzváni k registraci do služeb Yahoo. Souhlasíte, že společnost Yahoo vám poskytuje pouze právo přístupu k vašemu účtu v souladu s těmito DPPS a platnými pravidly a pokyny. Pokud porušíte tuto část 4 nebo nebudete jinak schopni společnosti Yahoo potvrdit platnost svého účtu, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že váš účet pro vás může být trvale nepřístupný a nemusí být možné získat veškerá data, která jsou s ním spojena. Společnost Yahoo nezaručuje, že budete mít trvalý přístup ke svým datům používaným v souvislosti se Službami ani že vám v případě smazání nebo ztráty dat poskytne jejich kopie. Společnost Yahoo vám doporučuje data řádně zálohovat. Společnost Yahoo může také stanovit omezení pro určité funkce a služby nebo omezit váš přístup k některým nebo všem Službám nebo k jiným službám či webovým stránkám společnosti Yahoo, aniž by vás o tom informovala nebo v souvislosti s tím nesla zodpovědnost. Předchozí věta neplatí, pokud využíváte Služby poskytované německou pobočkou, jak je vymezeno v části 10.
 5. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ SPOLEČNOSTI YAHOO
  Váš přístup ke Službám a jejich používání se řídí Zásadami ochrany soukromí společnosti Yahoo a představují jejich přijetí. Zásadám ochrany soukromí společnosti Yahoo podléhají také vaše registrační údaje a další informace o vás. Nejaktuálnější verzi Zásad ochrany soukromí společnosti Yahoo můžete kdykoli zobrazit kliknutím na odkaz Zásady ochrany soukromí u Příslušné společnosti Yahoo v níže uvedené části 10.
 6. OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ
  NESMÍTE a nedovolíte žádné třetí straně (s výjimkou toho, co vyžadují místní zákony):
  1. kopírovat, dekompilovat, zpětně analyzovat, zpětně sestavovat, převádět ze zdrojového kódu, modifikovat, pronajímat, poskytovat na leasing, půjčovat, distribuovat nebo vytvářet odvozená díla (ve smyslu příslušných místních zákonů) nebo vylepšení (ve smyslu příslušných platných místních zákonů) Služeb nebo Softwaru nebo se jinak pokoušet o zjištění zdrojového kódu nebo protokolů ve Službách nebo Softwaru;
  2. získávat nebo se pokoušet získat neoprávněný přístup ke Službám nebo k síti Yahoo;
  3. zahrnout Služby nebo Software nebo jakoukoli jejich část do jiné služby, softwaru, hardwaru nebo jiné technologie, které vyrábíte nebo distribuujete nebo které jsou pro vás vyráběny či distribuovány;
  4. používat Služby jakýmkoli nezákonným způsobem, k jakýmkoli nezákonným účelům nebo způsobem, který není v souladu s těmito DPPS nebo VPPS;
  5. používat Služby k provozu jaderných zařízení, podpoře životních funkcí nebo v jiných kriticky důležitých nasazeních, kde může být ohrožen lidský život nebo majetek (zejména jste si vědomi, že Služby nejsou k takovýmto účelům určeny a že jejich selhání v takových případech by mohlo způsobit smrt, zranění osob nebo vážné poškození majetku či životního prostředí, za které společnost Yahoo není odpovědná). Předchozí věta neplatí, pokud využíváte Služby poskytované německou pobočkou, jak je vymezeno v části 10;
  6. prodávat, pronajímat, půjčovat, distribuovat, převádět, poskytovat sublicence, reprodukovat, duplikovat, kopírovat, vyměňovat nebo využívat Služby nebo přístup k nim nebo získávat příjem z používání nebo poskytování Služeb, ať už za přímý komerční nebo peněžní zisk nebo jinak, bez předchozího výslovného a písemného svolení společnosti Yahoo.
 7. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI A VYBAVENÍ
  1. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že Služby jsou poskytovány „TAK, JAK JSOU“ a společnost Yahoo nepřebírá žádnou zodpovědnost za včasnost, odstranění, nesprávné doručení nebo neuložení jakékoli uživatelské komunikace nebo osobního nastavení. Také berete na vědomí, že společnost Yahoo nenese zodpovědnost za zabezpečení nebo ochranu soukromí komunikace zasílané prostřednictvím Služeb. Předchozí věta tohoto odstavce neplatí, pokud využíváte Služby poskytované německou pobočkou, jak je vymezeno v části 10.
  2. Pro přístup ke Službám můžete používat volitelné vybavení (např. telefonní přístroj připojený k portu USB pro přístup k funkci volání mezi počítači, přičemž tento přístroj může mít dvojí funkci pro přístup ke službě volání prostřednictvím tradičních pevných linek, kterou neposkytuje společnost Yahoo).
  3. Jakékoli aplikace třetích stran na principu modulů plug-in, které používáte se Službami, vlastní jejich výrobce, který je za ně také výhradně odpovědný, a je na vás, abyste rozhodli, zda jsou tyto aplikace na principu modulů plug-in nebo jejich používání zákonné nebo vhodné.
  4. Pokud Služby, které stáhnete nebo ke kterým přistupujete, zahrnují funkce pro boj proti spywaru, pak software, který tento nástroj identifikuje jako „spyware“, může být software, který jste do svého počítače nahráli na základě samostatné dohody se třetí stranou. Nesete výhradní zodpovědnost za dodržování dohod, které jste uzavřeli se třetími stranami.
  5. Veškeré vyžadované nebo volitelné vybavení nebo aplikace s moduly plug-in třetích stran, které používáte k využívání Služeb, k přístupu k nim nebo k jejich vylepšování, včetně vašeho mobilního nebo jiného zařízení, ať už jsou vyžadované nebo volitelné, se řídí podmínkami, ustanoveními, zárukami a odmítnutími odpovědnosti, které stanoví výrobce takového vybavení nebo aplikací s moduly plug-in třetích stran, a společnost Yahoo nedává ohledně takového vybavení a aplikací s moduly plug-in třetích stran žádné záruky ani nečiní žádná prohlášení. Se svými právy a povinnostmi včetně toho, jaké záruky a odmítnutí odpovědnosti se vás týkají, se seznamte v materiálech, které jste obdrželi při nákupu vybavení nebo získání aplikací s moduly plug-in třetích stran. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, KTERÝ PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY PŘIPOUŠTĚJÍ, SPOLEČNOST YAHOO A JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, SESTERSKÉ SPOLEČNOSTI, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, PARTNEŘI A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY, PODMÍNKY A JINÁ USTANOVENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ, TÝKAJÍCÍ SE TAKOVÉHO VYBAVENÍ NEBO MODULŮ PLUG-IN TŘETÍCH STRAN, VČETNĚ JAKÝCHKOLI ODVOZENÝCH PODMÍNEK A ZÁRUK VLASTNICKÉHO NÁROKU, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB DLE STANDARDU PŘIMĚŘENÉ PÉČE A DOVEDNOSTI A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ. Předchozí věta neplatí, pokud využíváte Služby poskytované německou pobočkou, jak je vymezeno v části 10.
 8. OBECNÉ INFORMACE
  Úplná dohoda. Tyto DPPS a VPPS a všechny dokumenty zahrnuté do těchto podmínek tvoří úplnou dohodu mezi vámi a společností Yahoo ohledně vašeho používání Služeb a nahrazují veškeré případné předchozí verze těchto DPPS nebo VPPS mezi vámi a společností Yahoo ohledně Služeb. Mohou se na vás také vztahovat další podmínky a ustanovení, která mohou platit, když budete používat nebo zakoupíte jiné služby společnosti Yahoo (včetně placených služeb), přidružené služby, obsah třetích stran nebo software třetích stran. Vaše používání Služeb se bude stále řídit těmito DPPS, pokud se se společností Yahoo nedohodnete na jiných podmínkách, v nichž bude výslovně uvedeno, že nahrazují předchozí verzi „Dodatečných podmínek poskytování služeb společnosti Yahoo Global Communications“, které jste uzavřeli. Pokud používáte Služby, v případě rozporu mezi ustanoveními těchto DPPS a VPPS budou platit ustanovení DPPS, která se týkají Služeb.
 9. PORUŠENÍ
  Jakékoli porušení těchto DPPS oznamte oddělení péče o zákazníky pomocí odkazu uvedeného v části 10 u Příslušné společnosti Yahoo.
 10. SMLUVNÍ STRANA, VOLBA PRÁVA A MÍSTO PRO ŘEŠENÍ SPORŮ A DALŠÍ USTANOVENÍ MÍSTNÍ OBLASTI
  Dohoda o těchto DPPS byla uzavřena mezi vámi a Příslušnou společností Yahoo. V níže uvedeném pododdílu najdete Služby společnosti Yahoo, které používáte, i společnost Yahoo, s níž uzavíráte smlouvu o poskytování Služeb, volbu práva, místo pro řešení sporů s Příslušnou společností Yahoo a další důležitá ustanovení. Upozorňujeme, že služby Yahoo určené ke komunikaci, včetně služby Yahoo Messenger, mohou být vázány na váš účet ve službě Yahoo Mail. Pokud nemáte účet ve službě Yahoo Mail, řídíte se aktuální verzí VPPS platnou pro příslušnou oblast/zemi, ve které jste svůj účet původně zaregistrovali. Pokud si nepamatujete, která společnost Yahoo vám Služby poskytuje, kontaktujte oddělení péče o zákazníky.

OBLAST:

Severní a Jižní Amerika.

 1. USA (us): Pokud vám Služby poskytuje americká pobočka, pak smlouvu o poskytování Služeb uzavíráte se společností Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089 a výklad těchto DPPS se řídí hmotným právem státu Kalifornie, které platí pro všechny s nimi související nároky, bez ohledu na konflikt právních zásad a norem. Vy a společnost Oath Holdings Inc. neodvolatelně souhlasíte, že k řešení všech sporů, které vzniknou z těchto DPPS nebo v souvislosti s nimi nebo ze vztahu mezi vámi a společností Yahoo nebo v souvislosti s ním, bez ohledu na typ nároku, budou místně a věcně příslušné výhradně státní soudy, které se nacházejí v okrese Santa Clara v Kalifornii, případně federální soudy, které se nacházejí v oblasti Northern District of California v USA. Veškerý Software, který je případně poskytován vládě USA na základě žádostí vydaných 1.prosince 1995 nebo později, je poskytován se zde popsanými komerčními právy a omezeními. Jsou-li jsou Služby a související dokumentace dodávány vládě Spojených států nebo nakupovány vládou Spojených států nebo jejím jménem, pak se Služby považují za „komerční software“ tak, jak se tento výraz používá v systému Federálních pravidel nákupu (Federal Acquisition Regulation). Práva Spojených států nepřesáhnou minimální práva stanovená v předpisu FAR 52.227-19 pro „omezený počítačový software“. Platí všechny ostatní podmínky a ustanovení těchto DPPS. Souhlasíte, že nebudete poskytovat materiální podporu ani zdroje (nebo zatajovat či maskovat druh, umístění, zdroj nebo vlastnictví materiální podpory nebo zdrojů) žádné organizaci, kterou vláda Spojených států označila za zahraniční teroristickou organizaci dle paragrafu 219 Zákona o přistěhovalectví a národnosti (Immigration and Nationality Act). Nejaktuálnější verzi těchto DPPS, VPPS a Zásad ochrany soukromí můžete kdykoli zobrazit kliknutím na níže uvedené odkazy. Pomocí uvedeného odkazu můžete také kontaktovat oddělení péče o zákazníky.
  1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html. Španělská verze DPPS (Yahoo En Español ATOS): https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
  2. VPPS: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/terms/utos/index.html. Španělská verze VPPS (Yahoo En Español UTOS): https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.html. Španělská verze zásad (Yahoo En Español Privacy Policy): https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Péče o zákazníky: Péče o zákazníky Péče o zákazníky Yahoo ve španělštině: espanol-abuse@yahoo-inc.com .
 2. Kanada (ca): Pokud vám Služby poskytuje kanadská pobočka, pak smlouvu o poskytování Služeb uzavíráte se společností Yahoo! Canada Co., 207 Queen's Quay West, Suite 801, Toronto, ON, M5J 1A7 a výklad těchto DPPS a jejich porušení se řídí zákony Kanady, bez ohledu na konflikt právních zásad a norem. Tyto zákony se rovněž vztahují na všechny ostatní nároky, včetně nároků týkajících se zákonů na ochranu spotřebitele, zákonů o nekalé konkurenci a úmyslných deliktů. Vy a společnost Yahoo Canada neodvolatelně souhlasíte, že k řešení všech sporů, které vzniknou z těchto DPPS nebo v souvislosti s nimi nebo které vzniknou ze vztahu mezi vámi a společností Yahoo nebo v souvislosti s ním, bez ohledu na typ nároku, budou místně a věcně příslušné výhradně soudy nacházející se v provincii Ontario v Kanadě.

  Osobní údaje přátel a kontaktů: Používáním těchto služeb potvrzujete, že jste získali souhlas svých přátel a kontaktů poskytnout jejich osobní údaje (například jejich e-mailovou adresu nebo telefonní číslo) společnosti Yahoo nebo určité třetí straně a že společnost Yahoo nebo tato třetí strana smí používat vaše jméno k odeslání zpráv vaším jménem s cílem zpřístupnit poskytované služby vašim přátelům a kontaktům. Služby není možné používat k rozesílání nevyžádané pošty v jakékoli podobě.

  Nejaktuálnější verzi těchto DPPS, VPPS a Zásad ochrany soukromí můžete kdykoli zobrazit kliknutím na níže uvedené odkazy. Pomocí uvedeného odkazu můžete také kontaktovat oddělení péče o zákazníky.
  1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
  2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/terms/utos/index.html .
  3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ca/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Péče o zákazníky: https://ca.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 3. Brazílie (br): Pokud vám Služby poskytuje brazilská pobočka, pak smlouvu o poskytování Služeb uzavíráte se společností Yahoo! do Brasil Internet Ltda. (Yahoo Brasil) Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 9o andar, São Paulo/SP, 04538-132, Brazílie a zákony Federativní republiky Brazílie upravují nejen výklad těchto DPPS a platí pro nároky z jejich porušení, bez ohledu na konflikt právních zásad a norem, ale rovněž se vztahují na všechny ostatní nároky, včetně nároků týkajících se zákonů na ochranu spotřebitele, zákonů o nekalé konkurenci a úmyslných deliktů. Vy a společnost Yahoo Brasil neodvolatelně souhlasíte, že k řešení všech sporů, které vzniknou z těchto DPPS nebo v souvislosti s nimi nebo které vzniknou ze vztahu mezi vámi a společností Yahoo nebo v souvislosti s ním, bez ohledu na typ nároku, budou místně a věcně příslušné výhradně soudy Federativní republiky Brazílie. Pro uživatele společnosti Yahoo Brasil budou omezení práv uživatelů, omezení odpovědnosti a platnost těchto DPPS uplatňovány v rozsahu, který brazilské právo připouští. Společnost Yahoo Brasil si vyhrazuje právo řešit případné konflikty nebo rozpory výhradně v souladu s všeobecnými PPS a brazilskými zákony. Nejaktuálnější verzi těchto DPPS, VPPS a Zásad ochrany soukromí můžete kdykoli zobrazit kliknutím na níže uvedené odkazy. Pomocí uvedeného odkazu můžete také kontaktovat oddělení péče o zákazníky.
  1. DPPS: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
  2. VPPS: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/br/pt/yahoo/privacy/index.html.
  4. Péče o zákazníky: https://br.ajuda.yahoo.com/kb/helpcentral.
 4. Argentina (ar): Pokud vám Služby poskytuje argentinská pobočka, pak smlouvu o poskytování Služeb uzavíráte se společností Yahoo! de Argentina SRL, Av. Congreso 1685 - 2do.Piso, Cdad, Aut. de Buenos Aires, C1428BUC, a zákony Argentinské republiky upravují nejen výklad těchto DPPS a platí pro nároky z jejich porušení, bez ohledu na konflikt právních zásad a norem, ale rovněž se vztahují na všechny ostatní nároky, včetně nároků týkajících se zákonů na ochranu spotřebitele, zákonů o nekalé konkurenci a úmyslných deliktů. Vy a společnost Yahoo de Argentina neodvolatelně souhlasíte, že k řešení všech sporů, které vzniknou z těchto DPPS nebo v souvislosti s nimi nebo které vzniknou ze vztahu mezi vámi a společností Yahoo nebo v souvislosti s ním, bez ohledu na typ nároku, budou místně a věcně příslušné výhradně soudy Argentinské republiky. Nejaktuálnější verzi těchto DPPS, VPPS a Zásad ochrany soukromí můžete kdykoli zobrazit kliknutím na níže uvedené odkazy. Pomocí uvedeného odkazu můžete také kontaktovat oddělení péče o zákazníky.
  1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
  2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/terms/utos/index.html .
  3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ar/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Péče o zákazníky: ar-abuse@yahoo-inc.com
 5. Mexiko (br): Pokud vám Služby poskytuje mexická pobočka, pak smlouvu o poskytování Služeb uzavíráte se společností Yahoo! de Mexico S.A. de C.V., Av Paseo de las Palmas 330, Piso 2, Lomas de Chapultepec, Mexico City, 11000 a zákony Spojených států mexických upravují nejen výklad těchto DPPS a platí pro nároky z jejich porušení, bez ohledu na konflikt právních zásad a norem, ale rovněž se vztahují na všechny ostatní nároky, včetně nároků týkajících se zákonů na ochranu spotřebitele, zákonů o nekalé konkurenci a úmyslných deliktů. Vy a společnost Yahoo de Mexico neodvolatelně souhlasíte, že k řešení všech sporů, které vzniknou z těchto DPPS nebo v souvislosti s nimi nebo které vzniknou ze vztahu mezi vámi a společností Yahoo nebo v souvislosti s ním, bez ohledu na typ nároku, budou místně a věcně příslušné výhradně soudy Spojených států mexických. Nejaktuálnější verzi těchto DPPS, VPPS a Zásad ochrany soukromí můžete kdykoli zobrazit kliknutím na níže uvedené odkazy. Pomocí uvedeného odkazu můžete také kontaktovat oddělení péče o zákazníky.
  1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
  2. VPPS: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/mx/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Péče o zákazníky: mx-abuse@yahoo-inc.com.
 6. Chile (cl), Kolumbie (co), Peru (pe) a Venezuela (ve): Pokud využíváte služby pro Venezuelu, Peru, Kolumbii nebo Chile, jste ve smluvním vztahu se společností Yahoo! Hispanic Americas, LLC, One Alhambra Plaza, 8th Floor, Coral Gables, FL 33134, U.S.A., která vám tyto Služby poskytuje, a výklad těchto Dalších podmínek služeb se řídí zákony státu Florida, které se vztahují i na všechny nároky vycházející z jejího porušení, a to bez ohledu na konflikt zákonných principů, jakož i na všechny další nároky, včetně nároků souvisejících se zákony na ochranu spotřebitele, proti nekalé soutěži a proti úmyslnému porušení práva. Vy a společnost Yahoo! Hispanic Americas, LLC neodvolatelně souhlasíte s výhradní jurisdikcí a příslušností soudů v okrese Miami-Dade pro všechny spory vyplývající z nebo související s těmito Další podmínky služeb nebo vyplývající z či související se vztahem mezi vámi a společností Yahoo, a to bez ohledu na typ nároku. Nejaktuálnější verzi těchto Dalších podmínek služeb, Všeobecných podmínek služeb a Zásad pro ochranu soukromí si můžete kdykoli projít pomocí níže uvedených odkazů. Pomocí níže uvedeného odkazu můžete také kontaktovat péči o zákazníky. Nejaktuálnější verzi těchto DPPS, VPPS a Zásad ochrany soukromí můžete kdykoli zobrazit kliknutím na níže uvedené odkazy. Pomocí uvedeného odkazu můžete také kontaktovat oddělení péče o zákazníky.
  1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
  2. VPPS: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/e2/es/yahoo/privacy/index.html.
  4. Péče o zákazníky: espanol-abuse@yahoo-inc.com.

OBLAST:

Evropa.

 1. Spojené království (uk), Španělsko (es), Itálie (it), Francie (fr): Pokud vám Služby poskytuje britská (uk), španělská (es), italská (it) nebo francouzská (fr) pobočka, pak smlouvu o poskytování Služeb uzavíráte se společností Oath (EMEA) Limited (dříve známý jako Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irsko a tyto DPPS a veškeré mimosmluvní závazky z ní vyplývající se řídí zákony Irska. Vy a společnost YEL neodvolatelně souhlasíte, že k řešení všech sporů, které vzniknou z těchto DPPS nebo v souvislosti s nimi, jakýchkoli mimosmluvních závazků, které vzniknou z těchto DPPS nebo v souvislosti s nimi, nebo jakýchkoli nároků nebo sporů, které vzniknou ze vztahu mezi vámi a společností YEL nebo ve spojení s ním, bez ohledu na typ nároku, budou místně a věcně příslušné výhradně irské soudy. Nejaktuálnější verzi těchto DPPS, VPPS a Zásad ochrany soukromí můžete kdykoli zobrazit kliknutím na níže uvedené odkazy.
  1. Spojené království (uk):
   1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html
   4. Péče o zákazníky: https://uk.help.yahoo.com/kb/helpcentral
  2. Španělsko (es):
   1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/es/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html/
   4. Péče o zákazníky: https://es.ayuda.yahoo.com/kb/helpcentral
  3. Itálie (it):
   1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/it/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/es/yahoo/privacy/index.html
   4. Péče o zákazníky: https://it.aiuto.yahoo.com/kb/helpcentral
  4. Francie (fr):
   1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
   2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html
   3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html/
   4. Péče o zákazníky: https://fr.aide.yahoo.com/kb/helpcentral
 2. Německo (de): Pokud používáte německou verzi Služeb, pak smlouvu o poskytování Služeb uzavíráte se společností Oath (EMEA) Limited (dříve známý jako Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irsko a veškeré vaše smluvní vztahy včetně těchto DPPS se řídí zákony Irska. Máte-li v Německu trvalé bydliště, tato volba jurisdikce neomezuje platnost německých zákonů na ochranu spotřebitelů. Nejaktuálnější verzi těchto DPPS, VPPS a Zásad ochrany soukromí můžete kdykoli zobrazit kliknutím na níže uvedené odkazy.
  1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/index.html
  2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html
  3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html/
  4. Péče o zákazníky: https://de.hilfe.yahoo.com/kb/helpcentral
 3. Irsko (ie), Dánsko (dk), Finsko (fi), Norsko (no), Rumunsko (ro), Nizozemsko (nl), Švédsko (se), Turecko (tr), Rusko (ru), Polsko (pl), Belgie (be), Česká republika (cz), Maďarsko (hu), Portugalsko (xp), Rakousko (at), Bulharsko (bg), Chorvatsko (hr), Estonsko (ee), Lotyšsko (lv), Litva (lt), Srbsko (rs), Slovensko (sk), Slovinsko (si), Ukrajina (ua) nebo Řecko (gr): Pokud používáte jakoukoli z následujících verzí Služeb: irská (ie), dánská (dk), finská (fi), norská (no), rumunská (ro), nizozemská (nl), švédská (se), turecká (tr), ruská (ru), polská (pl), belgická (be), česká (cz), maďarská (hu), portugalská (xp), rakouská (at), bulharská (bg), chorvatská (hr), estonská (ee), lotyšská (lv), litevská (lt), srbská (rs), slovenská (sk), slovinská (si), ukrajinská (ua) nebo řecká (gr), pak smlouvu o poskytování Služeb uzavíráte se společností Oath (EMEA) Limited (dříve známý jako Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland a tyto DPPS a veškeré mimosmluvní závazky z ní vyplývající se řídí zákony Irska. Vy a společnost YEL neodvolatelně souhlasíte, že k řešení všech sporů, které vzniknou z těchto DPPS nebo v souvislosti s nimi, jakýchkoli mimosmluvních závazků, které vzniknou z těchto DPPS nebo v souvislosti s nimi, nebo jakýchkoli nároků nebo sporů, které vzniknou ze vztahu mezi vámi a společností YEL nebo ve spojení s ním, bez ohledu na typ nároku, budou místně a věcně příslušné výhradně irské soudy.

  Nejaktuálnější verzi těchto DPPS, VPPS a Zásad ochrany soukromí můžete kdykoli zobrazit kliknutím na níže uvedené odkazy.
  1. Irsko (ie):
   1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.htmlen-ie/.
   2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.
   4. Péče o zákazníky: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  2. Dánsko (dk):
   1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/da/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/privacy/index.html.
   4. Péče o zákazníky: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  3. Finsko (fi):
   1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/fi/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/privacy/index.html.
   4. Péče o zákazníky: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  4. Norsko (no):
   1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/nb/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/nb/yahoo/privacy/index.html.
   4. Péče o zákazníky: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  5. Rumunsko (ro):
   1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/ro/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/ro/yahoo/privacy/index.html.
   4. Péče o zákazníky: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  6. Nizozemsko (nl):
   1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/nl/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Péče o zákazníky: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  7. Švédsko (se):
   1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/sv/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/sv/yahoo/privacy/index.html.
   4. Péče o zákazníky: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  8. Turecko (tr):
   1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/tr/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/tr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Péče o zákazníky: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  9. Rusko (ru):
   1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/ru/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/ru/yahoo/privacy/index.html.
   4. Péče o zákazníky: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  10. Řecko (gr):
   1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/el/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/he/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/el/yahoo/privacy/index.html.
   4. Péče o zákazníky: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  11. Polsko (pl):
   1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/pl/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Péče o zákazníky: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  12. Belgie (be):
   1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/fr/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/fr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Péče o zákazníky: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  13. Česká republika (cz):
   1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/cs/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/privacy/index.html.
   4. Péče o zákazníky: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  14. Maďarsko (hu):
   1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/hu/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/hu/yahoo/privacy/index.html.
   4. Péče o zákazníky: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  15. Portugalsko (xp):
   1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/pt/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/pt/yahoo/privacy/index.html.
   4. Péče o zákazníky: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  16. Rakousko (at):
   1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/de/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html.
   4. Péče o zákazníky: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  17. Bulharsko (bg):
   1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/bg/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/bg/yahoo/privacy/index.html.
   4. Péče o zákazníky: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  18. Chorvatsko (hr):
   1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/hr/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/hr/yahoo/privacy/index.html.
   4. Péče o zákazníky: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  19. Estonsko (ee):
   1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/et/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/et/yahoo/privacy/index.html.
   4. Péče o zákazníky: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  20. Lotyšsko (lv):
   1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/lv/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/lv/yahoo/privacy/index.html.
   4. Péče o zákazníky: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  21. Litva (lt):
   1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/lt/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/lt/yahoo/privacy/index.html.
   4. Péče o zákazníky: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  22. Srbsko (rs):
   1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/sr-cyrl/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Péče o zákazníky: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  23. Slovensko (sk):
   1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/sk/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/privacy/index.html.
   4. Péče o zákazníky: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  24. Slovinsko (si):
   1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/sl/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/sl/yahoo/privacy/index.html.
   4. Péče o zákazníky: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
  25. Ukrajina (ua):
   1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/uk/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/uk/yahoo/privacy/index.html.
   4. Péče o zákazníky: https://ie.help.yahoo.com/kb/helpcentral.

OBLAST:

Asie a Tichomoří

 1. Hongkong (hk): Pokud vám Služby poskytuje hongkongská pobočka, pak smlouvu o poskytování Služeb uzavíráte se společností Yahoo! Hong Kong Limited, of 15/f Caroline Centre, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hongkong a zákony Hongkongu upravují nejen výklad těchto DPPS a platí pro nároky z jejich porušení, bez ohledu na konflikt právních zásad a norem, ale rovněž se vztahují na všechny ostatní nároky, včetně nároků týkajících se zákonů na ochranu spotřebitele, zákonů o nekalé konkurenci a úmyslných deliktů. Vy a společnost Yahoo Hong Kong neodvolatelně souhlasíte, že k řešení všech sporů, které vzniknou z těchto DPPS nebo v souvislosti s nimi nebo ze vztahu mezi vámi a společností Yahoo či v souvislosti s ním, bez ohledu na typ nároku, budou místně a věcně příslušné výhradně soudy Hongkongu. Nejaktuálnější verzi těchto DPPS, VPPS a Zásad ochrany soukromí můžete kdykoli zobrazit kliknutím na níže uvedené odkazy. Pomocí uvedeného odkazu můžete také kontaktovat oddělení péče o zákazníky.
  1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
  2. VPPS: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/hk/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. Péče o zákazníky: https://help.cc.hk.yahoo.com/.
 2. Singapur (sg), Indonézie (id), Malajsie (my), Filipíny (ph), Thajsko (th) nebo Vietnam (vn): Pokud používáte singapurskou (sg), indonéskou (id), malajsijskou (my), filipínskou (ph) nebo vietnamskou (vn) verzi Služeb, pak smlouvu o poskytování Služeb uzavíráte se společností Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd., 60 Anson Road, #13-01 Mapletree Anson, Singapur 079914 a zákony Singapuru upravují nejen výklad těchto DPPS a platí pro nároky z jejich porušení, bez ohledu na konflikt zákonných právních zásad a norem, ale rovněž se vztahují na všechny ostatní nároky, včetně nároků týkajících se zákonů na ochranu spotřebitele, zákonů o nekalé konkurenci a úmyslných deliktů. Vy a společnost Yahoo! Asia Pacific Pte. neodvolatelně souhlasíte, že k řešení všech sporů, které vzniknou z těchto DPPS nebo v souvislosti s nimi nebo ze vztahu mezi vámi a společností Yahoo či v souvislosti s ním, bez ohledu na typ nároku, budou místně a věcně příslušné výhradně soudy Singapuru. Nejaktuálnější verzi těchto DPPS, VPPS a Zásad ochrany soukromí můžete kdykoli zobrazit kliknutím na níže uvedené odkazy. Pomocí uvedených odkazů můžete také kontaktovat oddělení péče o zákazníky.
  1. DPPS:
   1. Singapur: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   2. Indonézie: https://policies.yahoo.com/xw/id/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   3. Malajsie: https://policies.yahoo.com/xw/ms/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   4. Filipíny: https://policies.yahoo.com/xw/fil/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   5. Thajsko: https://policies.yahoo.com/xw/th/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
   6. Vietnam: https://policies.yahoo.com/xw/vi/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
  2. VPPS:
   1. Singapur: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/terms/utos/index.html.
   2. Indonézie: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/terms/utos/index.html.
   3. Malajsie: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/terms/utos/index.html.
   4. Filipíny: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/terms/utos/index.html.
   5. Thajsko: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/terms/utos/index.html.
   6. Vietnam: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zásady ochrany soukromí:
   1. Singapur: https://policies.yahoo.com/sg/en/yahoo/privacy/index.html.
   2. Indonézie: https://policies.yahoo.com/sg/id/yahoo/privacy/index.html.
   3. Malajsie: https://policies.yahoo.com/sg/ms/yahoo/privacy/index.html.
   4. Filipíny: https://policies.yahoo.com/sg/fil/yahoo/privacy/index.html.
   5. Thajsko: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/privacy/index.html.
   6. Vietnam: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/privacy/index.html.
  4. Péče o zákazníky:
   1. Singapur: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_SG&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   2. Indonézie: https://id.bantuan.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   3. Malajsie: https://my.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   4. Filipíny: https://ph.help.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
   5. Thajsko: https://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_TH&y=PROD_MAIL&page=contact&actp=lorax.
   6. Vietnam: https://vn.trogiup.yahoo.com/kb/mail-for-desktop.
 3. Austrálie (au): Pokud vám Služby poskytuje australská pobočka, pak smlouvu o poskytování Služeb uzavíráte se společností Yahoo 7 Pty Ltd, Levels 2 & 3, Pier 8/9, 23 Hickson Road, Millers Point NSW 2000, Austrálie a zákony Nového Jižního Walesu upravují nejen výklad těchto DPPS a platí pro nároky z jejich porušení, bez ohledu na konflikt právních zásad a norem, ale rovněž se vztahují na všechny ostatní nároky, včetně nároků týkajících se zákonů na ochranu spotřebitele, zákonů o nekalé konkurenci a úmyslných deliktů. Vy a společnost Yahoo 7 Pty Ltd neodvolatelně souhlasíte, že k řešení všech sporů, které vzniknou z těchto DPPS nebo v souvislosti s nimi nebo ze vztahu mezi vámi a společností Yahoo nebo v souvislosti s ním, bez ohledu na typ nároku, budou místně a věcně příslušné výhradně soudy Nového Jižního Walesu. Nejaktuálnější verzi těchto DPPS, VPPS a Zásad ochrany soukromí můžete kdykoli zobrazit kliknutím na níže uvedené odkazy. Pomocí uvedeného odkazu můžete také kontaktovat oddělení péče o zákazníky.
  1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
  2. VPPS: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/au/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Péče o zákazníky: https://help.yahoo.com/l/au/yahoo7/abuse/general.html.
 4. Nový Zéland (nz): Pokud Vám Služby poskytuje novozélandská pobočka, pak uzavíráte smlouvu o poskytování Služeb se společností Yahoo! New Zealand Limited, Level 2, Heards Building, 2 Ruskin Street Parnell Auckland 1052 Nový Zéland a zákony Nového Zélandu upravují nejen výklad těchto DPPS a platí pro nároky z jejich porušení, bez ohledu na konflikt právních zásad a norem, ale rovněž se vztahují na všechny ostatní nároky, včetně nároků týkajících se zákonů na ochranu spotřebitele, zákonů o nekalé konkurenci a úmyslných deliktů. Vy a společnost Yahoo New Zealand neodvolatelně souhlasíte, že k řešení všech sporů, které vzniknou z těchto DPPS nebo v souvislosti s nimi nebo ze vztahu mezi vámi a společností Yahoo nebo v souvislosti s ním, bez ohledu na typ nároku, budou místně a věcně příslušné výhradně soudy na Novém Zélandě. Nejaktuálnější verzi těchto DPPS, VPPS a Zásad ochrany soukromí můžete kdykoli zobrazit kliknutím na níže uvedené odkazy. Pomocí uvedeného odkazu můžete také kontaktovat oddělení péče o zákazníky.
  1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
  2. VPPS: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/nz/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Péče o zákazníky: https://au.help.yahoo.com/kb/helpcentral.
 5. Tchaj-wan (tw): Pokud vám Služby poskytuje tchajwanská pobočka, pak Smlouvu o poskytování Služeb uzavíráte se společností Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch, at 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Tchaj-pej, 115, Tchaj-wan a zákony Tchaj-wanu upravují nejen výklad těchto DPPS a platí pro nároky z jejich porušení, bez ohledu na konflikt právních zásad a norem, ale rovněž se vztahují na všechny ostatní nároky, včetně nároků týkajících se zákonů na ochranu spotřebitele, zákonů o nekalé konkurenci a úmyslných deliktů. Vy a společnost Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch neodvolatelně souhlasíte, že k řešení všech sporů, které vzniknou z těchto DPPS nebo v souvislosti s nimi nebo ze vztahu mezi vámi a společností Yahoo nebo v souvislosti s ním, bez ohledu na typ nároku, budou místně a věcně příslušné výhradně soudy v Tchaj-peji, Tchaj-wan, Čínská republika. Nejaktuálnější verzi těchto DPPS, VPPS a Zásad ochrany soukromí můžete kdykoli zobrazit kliknutím na níže uvedené odkazy. Pomocí uvedeného odkazu můžete také kontaktovat oddělení péče o zákazníky.
  1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/zh-hant/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
  2. VPPS: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/privacy/index.html.
  4. Péče o zákazníky: https://tw.help.cc.yahoo.com/.
 6. Indie (in): Pokud vám Služby poskytuje indická pobočka, pak smlouvu o poskytování Služeb uzavíráte se společností (CIN: U72900MH2000PTC138698), Unit No. 304, 3rd Floor, Satellite Gazebo, East Wing, Guru Hargovindji Marg, (A G Link Road), Andheri (East), Mumbai – 400093, India a zákony Indie upravují nejen výklad těchto DPPS a platí pro nároky z jejich porušení, bez ohledu na konflikt zákonných právních zásad a norem, ale rovněž se vztahují na všechny ostatní nároky, včetně nároků týkajících se zákonů na ochranu spotřebitele, zákonů o nekalé konkurenci a úmyslných deliktů. Vy a společnost Yahoo India neodvolatelně souhlasíte, že k řešení všech sporů, které vzniknou z těchto DPPS nebo v souvislosti s nimi nebo ze vztahu mezi vámi a společností Yahoo nebo v souvislosti s ním, bez ohledu na typ nároku, budou příslušné výhradně soudy v Bombaji. Nejaktuálnější verzi těchto DPPS, VPPS a Zásad ochrany soukromí můžete kdykoli zobrazit kliknutím na níže uvedené odkazy. Pomocí uvedeného odkazu můžete také kontaktovat oddělení péče o zákazníky.
  1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
  2. VPPS: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/in/en/yahoo/privacy/index.html.
  4. Péče o zákazníky: https://help.yahoo.com/l/in/yahoo/helpcentral/.
  5. Pro uživatele v Indii nemusí být k dispozici některé funkce, včetně volání z počítače na telefon a jiného internetového volání.

OBLAST:

Blízký východ a severní Afrika.

 1. Služby společnosti Yahoo Maktoob (xe nebo xa) a Izrael (il). Pokud používáte Služby Maktoob (xe nebo xa) nebo izraelskou verzi (il) Služeb, pak smlouvu u poskytování Služeb uzavíráte se společností Oath Holdings Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089 a výklad těchto DPPS se řídí hmotným právem státu Kalifornie, které platí pro všechny s nimi související nároky, bez ohledu na konflikt právních zásad a norem. Vy a společnost Oath Holdings Inc. neodvolatelně souhlasíte, že k řešení všech sporů, které vzniknou z těchto DPPS nebo v souvislosti s nimi nebo ze vztahu mezi vámi a společností Yahoo nebo v souvislosti s ním, bez ohledu na typ nároku, budou místně a věcně příslušné výhradně státní soudy, které se nacházejí v okrese Santa Clara v Kalifornii, případně federální soudy, které se nacházejí v oblasti Northern District of California v USA. Veškerý Software, který je případně poskytován vládě USA na základě žádostí vydaných 1.prosince 1995 nebo později, je poskytován se zde popsanými komerčními právy a omezeními. Jsou-li jsou Služby a související dokumentace dodávány vládě Spojených států nebo nakupovány vládou Spojených států nebo jejím jménem, pak se Služby považují za „komerční software“ tak, jak se tento výraz používá v systému Federálních pravidel nákupu (Federal Acquisition Regulation). Práva Spojených států nepřesáhnou minimální práva stanovená v předpisu FAR 52.227-19 pro „omezený počítačový software“. Platí všechny ostatní podmínky a ustanovení těchto DPPS. Souhlasíte, že nebudete poskytovat materiální podporu ani zdroje (nebo zatajovat či maskovat druh, umístění, zdroj nebo vlastnictví materiální podpory nebo zdrojů) žádné organizaci, kterou vláda Spojených států označila za zahraniční teroristickou organizaci dle paragrafu 219 Zákona o přistěhovalectví a národnosti (Immigration and Nationality Act).
  Pokud jste se zaregistrovali ke službám společnosti Yahoo Maktoob poskytovaným v angličtině, nejaktuálnější verzi těchto DPPS, VPPS a Zásad ochrany soukromí můžete kdykoli zobrazit pomocí níže uvedených odkazů. Pomocí níže uvedeného odkazu můžete také kontaktovat oddělení péče o zákazníky.
  1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
  2. VPPS: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/index.html
  4. Péče o zákazníky: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  Některé funkce, včetně volání z počítače na telefon a jiného internetového volání, pro vás nemusí být k dispozici.

  Pokud jste se zaregistrovali ke službám společnosti Yahoo Maktoob poskytovaným v arabštině, nejaktuálnější verzi těchto DPPS, VPPS a Zásad ochrany soukromí můžete kdykoli zobrazit na stránkách Centra arabských podmínek poskytování služeb společnosti Yahoo Maktoob pomocí níže uvedených odkazů. Pomocí níže uvedeného odkazu můžete také kontaktovat oddělení péče o zákazníky.
  1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/ar/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
  2. VPPS: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/xa/ar/yahoo/privacy/index.html
  4. Péče o zákazníky: https://en-maktoob.help.yahoo.com/kb/helpcentral/

  Některé funkce, včetně volání z počítače na telefon a jiného internetového volání, pro vás nemusí být k dispozici.

  Pokud používáte izraelské služby, nejaktuálnější verzi těchto DPPS, VPPS a Zásad ochrany soukromí můžete kdykoli zobrazit kliknutím na níže uvedené odkazy. Pomocí níže uvedeného odkazu můžete také kontaktovat oddělení péče o zákazníky.
  1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/he/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
  2. VPPS: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/privacy/index.html.
 2. Jihoafrická republika (za): Pokud používáte jihoafrickou verzi Služeb, pak smlouvu o poskytování Služeb uzavíráte se společností Oath (EMEA) Limited (dříve známý jako Yahoo! EMEA Limited) (YEL), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland a tyto DPPS a veškeré mimosmluvní závazky z ní vyplývající se řídí zákony Irska. Vy a společnost YEL neodvolatelně souhlasíte, že k řešení všech sporů, které vzniknou z těchto DPPS nebo v souvislosti s nimi, jakýchkoli mimosmluvních závazků, které vzniknou z těchto DPPS nebo v souvislosti s nimi, nebo jakýchkoli nároků nebo sporů, které vzniknou ze vztahu mezi vámi a společností YEL nebo ve spojení s ním, bez ohledu na typ nároku, budou místně a věcně příslušné výhradně irské soudy. Nejaktuálnější verzi těchto DPPS, VPPS a Zásad ochrany soukromí můžete kdykoli zobrazit kliknutím na níže uvedené odkazy.
  1. DPPS: https://policies.yahoo.com/xw/en/yahoo/terms/product-atos/comms/directory/index.html.
  2. VPPS: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/utos/index.html.
  3. Zásady ochrany soukromí: https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.html.

 

 

 • oath