יאהו! תנאי שירות

 1. אישור התנאים> חברת Oath Holdings Inc. (להלן "יאהו!") מברכת אותך על הצטרפותך. יאהו! מספקת לך את שירות יאהו! שירותים (כהגדרתו להלן) בכפוף לתנאי השירות (להלן "ת"ש") הבאים, שאותם אנו עשויים לעדכן מפעם לפעם מבלי למסור לך הודעה על כך. באפשרותך לעיין בכל עת בגרסה העדכנית ביותר של תנאי השירות בכתובת: https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/terms/utos/index.html. גישה ושימוש ביאהו! שירותים על ידך פירושה שאת/ה מאשר/ת ומסכים/ה לקבל על עצמך את התנאים וההוראות של תנאי השירות. בנוסף על כך, בעת שימוש בשירותים מסוימים שנמצאים בבעלות יאהו! או מופעלים על ידי יאהו!, יחולו עליך ועל יאהו! הנחיות או כללים כלשהם שפורסמו ביחס לשירותים כאמור, לרבות פרסומים ותיקונים שעשויים להיעשות מפעם לפעם. כל ההנחיות או הכללים האמורים (לרבות, מבלי להגביל את האמור, מדיניות הספאם שלנו) מוכללים בזאת בתנאי השירות מעצם אזכורם. חברת יאהו! עשויה גם להציע שירותים אחרים המוסדרים על ידי תנאי שירות שונים. לדוגמה, תנאים שונים חלים על חברי AT&T Yahoo Dial or AT&T Yahoo High Speed.
 2. תיאור של שירות יאהו! שירותים חברת יאהו! מספקת למשתמשים גישה לאוסף עשיר של משאבים, ובכלל זה, מבלי להגביל את האמור, כלי תקשורת, פורומים, שירותי קניות, שירותי חיפוש, תוכן מותאם אישית ותכנוּת ממותג, וזאת באמצעות רשת המאפיינים של החברה, שהגישה אליה אפשרית באמצעות אמצעי מדיה או התקנים שונים שמוּכּרים כיום או שיפותחו בעתיד (להלן שירות "יאהו! שירותים"). מובן לך, כמו כן, ומוסכם עליך כי שירות יאהו! שירותים עשוי לכלול פרסומות, וכי פרסומות אלה נחוצות על מנת שיאהו! תוכל לספק את שירות יאהו! שירותים. מובן לך, כמו כן, ומוסכם עליך כי שירות יאהו! שירותים עשוי לכלול הודעות מסוימות מחברת יאהו!, כגון הכרזות שירות, הודעות מנהלתיות כן את יאהו! ניוזלטר, וכי הודעות אלה נחשבות חלק מהחברוּת ביאהו! ולא תוכל/י לבחור שלא לקבל אותן. למעט אם נאמר אחרת במפורש, על מאפיינים חדשים כלשהם שמרחיבים או משפרים את שירות יאהו! שירותים במתכונתו הנוכחית, לרבות הצגתם של מאפייני יאהו! חדשים, יחולו תנאי השירות. מובן לך ומוסכם עליך כי שירות יאהו! שירותים מסופק "כפי שהוא" וכי חברת יאהו! אינה מקבלת על עצמה אחריות כלשהי בגין דיוק בזמנים, מחיקה, מסירה-לקויה או כשל באחסון של הודעות כלשהן של המשתמש או של הגדרות מותאמות אישית. השגת הגישה לשירות יאהו! שירותים היא באחריותך, וגישה כאמור עשויה להיות כרוכה בתשלומים לצד שלישי (כגון לספק שירותי אינטרנט או חיובי זמן-אוויר). באחריותך לשלם תשלומים אלה, לרבות תשלומים שקשורים בהצגתן או במסירתן של פרסומות. בנוסף על כך, חובה עליך לספק ולשאת באחריות לכל הציוד הנחוץ לצורך גישה אל שירות יאהו! שירותים. מובן לך שהעיבוד וההעברה הטכניים של שירות יאהו! שירותים, לרבות התוכן שלך, עשוי להיות כרוך (א) בהעברה באמצעות רשתות תקשורת שונות; וכן (ב) בשינויים לצורך ציות והתאמה לדרישות הטכניות של רשתות התקשורת או ההתקנים המחברים. נא להיות מודע/ת לכך שחברת יאהו! יצרה אזורים מסוימים בשירות יאהו! שירותים שמכילים תוכן המיועד לבוגרים או למבוגרים. עליך להיות בן/ת 18 לפחות כדי לגשת לאזורים אלה ולהציג אותם.
 3. התחייבויותיך בעת ההרשמה לצורך השימוש שלך בשירות יאהו! שירותים, הנך מתחייב/ת כי הנך בגיל שבו מותר על פי חוק להתקשר בחוזה מחייב, וכי אינך אדם שנאסר עליו לקבל את שירות יאהו! שירותים על פי חוקי ארצות הברית או חוקי אזור שיפוט אחר החלים בעניין זה. כמו כן מוסכם עליך כדלקמן: (א) למסור מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא אודות עצמך, על פי ההנחיות המופיעות בטופס ההרשמה של שירות יאהו! שירותים (להלן "נתוני הרשמה"), וכן (ב) לנהל ולעדכן ללא-דיחוי את נתוני ההרשמה על מנת לשמור עליהם נכונים, מדויקים, מעודכנים ומלאים. אם נמסר על ידך מידע כלשהו שאינו נכון, אינו מדויק, אינו עדכני או אינו מלא, או שיש לחברת יאהו! סיבה לחשוד כי מידע כאמור אינו נכון, אינו מדויק, אינו עדכני או אינו מלא, רשאית חברת יאהו! להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב לאפשר לך שימוש כלשהו בהווה או בעתיד בשירות יאהו! שירותים (או בחלק כלשהו של שירות כאמור). חברת יאהו! דואגת לשמירה על הבטיחות ועל הפרטיות של כל משתמשיה, ובמיוחד של ילדים. מסיבה זו, הורים לילדים שגילם נמוך מ-13 ואשר מעוניינים להתיר לילדיהם גישה לשירות יאהו! שירותים חייבים ליצור חשבון יאהו! משפחתי. כאשר את/ה יוצר/ת חשבון יאהו! משפחתי ומוסיף/ה את ילדך לחשבון, את/ה מאשר/ת שגילך לפחות 18 וכי את/ה האפוטרופוס החוקי של הילד(ים) הרשום(ים) בחשבון יאהו! המשפחתי. על ידי הוספת ילד לחשבון יאהו! המשפחתי שלך, הנך מעניק/ה גם לילדך היתר לגשת לאזורים רבים בשירות יאהו! שירותים, לרבות דוא"ל, לוחות מודעות ושירות הודעות מיידיות (בין היתר). נא לזכור כי שירות יאהו! שירותים נועד לפנות לקהל רחב. לפיכך, בתור האפוטרופוס החוקי, באחריותך לקבוע האם אזורים ו/או תוכן (כהגדרתו בסעיף 6 להלן) כלשהם בשירות יאהו! שירותים אכן מתאימים לילדך.
 4. מדיניות שמירת הפרטיות של חברת יאהו! מדיניות שמירת הפרטיות שלנו חלה על נתוני ההרשמה ועל מידע מסוים נוסף אודותיך. למידע נוסף, נא לעיין במסמך המלא העוסק במדיניות שמירת הפרטיות של יאהו! בכתובת https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/privacy/index.html, או אם הגעת דרך יאהו! קידס, נא לעיין במדיניות שמירת הפרטיות של יאהו! קידס בכתובת https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/privacy/products/family/index.html. מובן לך שבאמצעות השימוש בשירות יאהו! שירותים הנך נותן/ת את הסכמתך לאיסוף ולשימוש (כמפורט במדיניות שמירת הפרטיות החלה בעניינים אלה) במידע זה, לרבות העברת מידע זה לארצות הברית ו/או לארצות אחרות לצורך אחסון, עיבוד ושימוש על ידי חברת יאהו! והחברות המסונפות לה.
 5. חשבון חבר, סיסמה ואבטחה סיסמה וכינוי חשבון יימסרו לך עם השלמת תהליך ההרשמה לשירות יאהו! שירותים. באחריותך לשמור על סודיות הסיסמה והחשבון, והנך נושא/ת באחריות מלאה לכל הפעילויות המתבצעות תחת הסיסמה או החשבון שלך. הנך נותן/ת את הסכמתך (א) להודיע באופן מיידי לחברת יאהו! על כל שימוש בלתי-מורשה בסיסמה או בחשבון שלך או על כל הפרה אחרת של האבטחה, וכן (ב) לוודא יציאה מהחשבון בתום כל התקשרות. חברת יאהו! אינה יכולה לשאת באחריות והיא לא תוחזק אחראית בגין הפסד או נזק כלשהם הנובעים מאי-ציות מצדך להוראת סעיף 5 זה.
 6. התנהגות החבר מובן לך כי כל מידע, נתונים, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צלילים, צילומים, גרפיקה, ווידיאו, הודעות, תגיות או חומרים אחרים (להלן "תוכן"), בין אם פורסם באופן פומבי או הועבר באופן פרטי, הוא באחריותו הבלעדית של האדם שאצלו נוצר תוכן כאמור. פירוש הדבר שאת/ה, ולא חברת יאהו!, נושא/ת באחריות מלאה לכל התוכן שמועלה, מוצג, נשלח בדוא"ל, מועבר או נעשה זמין באופן אחר על ידך באמצעות שירות יאהו! שירותים. אין לחברת יאהו! בקרה על התוכן שמתפרסם דרך שירות יאהו! שירותים, ולפיכך החברה אינה ערבה לדיוק, לשלמות או לאיכות של תוכן כאמור. מובן לך שבעקבות השימוש בשירות יאהו! שירותים, את/ה עשוי/ה להיחשף לתוכן פוגעני, מגונה או מעורר התנגדות. בשום מקרה לא תוחזק חברת יאהו! אחראית בשום צורה שהיא לתוכן כלשהו, לרבות - אך מבלי להגביל את האמור - לשגיאות או להשמטות כלשהן בתוכן כלשהו, או להפסד או לנזק כלשהו מכל סוג שהוא שנגרם כתוצאה משימוש בתוכן כלשהו שפורסם, נשלח בדוא"ל, הועבר או נעשה זמין באופן אחר דרך שירות יאהו! שירותים.
  מוסכם עליך להימנע משימוש בשירות יאהו! שירותים כדי:
  א. להעלות, לפרסם, לשלוח בדוא"ל, להעביר או להפוך לזמין באופן אחר תוכן כלשהו שאינו חוקי, מזיק, מאיים, גס, גורם להטרדה, נזיקי, משמיץ, וולגרי, מגונה, מוציא דיבה, חודר לפרטיות של אדם אחר, נתעב או מעורר התנגדות על בסיס גזעי, אתני או אחר;
  ב. לפגוע בקטינים באופן כלשהו;
  ג. להתחזות לאדם או לגוף אחר, לרבות – אך מבלי להגביל את האמור – לבעל תפקיד בחברת יאהו!, למוביל פורום, למנחה או למארח, או להצהיר באופן כוזב או ליצור באופן אחר מצג שווא בדבר הקשר שלך לאדם מסוים או ההשתייכות שלך לגוף מסוים;
  ד. לזייף כותרות של מסמכים או לבצע מניפולציה באופן אחר באמצעי זיהוי על מנת להסוות את המקור של תוכן כלשהו שמועבר דרך שירות יאהו!;
  ה. להעלות, לפרסם, לשלוח בדוא"ל, להעביר או להפוך לזמין באופן אחר תוכן כלשהו שאין לך זכות להפכו לזמין על פי חוק כלשהו או בכפוף להתקשרות חוזית או לקשרי חובת נאמנות (כגון מידע פנימי, מידע קנייני וסודי שהובא לידיעתך או נמסר לך במסגרת קשרי תעסוקה או בכפוף להסכמי שמירת סודיות);
  ו. להעלות, לפרסם, לשלוח בדוא"ל, להעביר או להפוך לזמין באופן אחר תוכן כלשהו שיש בו משום הפרה של פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכות יוצרים או זכויות קנייניות אחרות כלשהן (להלן "זכויות") של צד כלשהו;

  ז. להעלות, לפרסם, לשלוח בדוא"ל, להעביר או להפוך לזמין באופן אחר פרסומות לא מוזמנות או בלתי מורשות, חומרי קידום מכירות, "דואר זבל", "ספאם", "מכתבי שרשרת", "תרמיות פירמידה", או כל צורה אחרת של שידול, למעט באזורים (כגון קניות) המיועדים למטרה זו (נא לקרוא את מסמך מדיניות בנושא ספאם המלא שלנו);
  ח. להעלות, לפרסם, לשלוח בדוא"ל, להעביר או להפוך לזמין באופן אחר חומר כלשהו שמכיל וירוסים של תוכנה או קוד מחשב אחר כלשהו, קבצים או תוכניות המיועדים להפריע, להרוס או להגביל את התפקוד של תוכנת או חומרת מחשב כלשהן או של ציוד תקשורת;
  ט. לשבש את הזרימה הרגילה של דיאלוג, לגרום ל"גלילה" של המסך מהר מכפי שמשתמשים אחרים בשירות יאהו! שירותים יכולים להקליד, או לפעול באופן אחר שיש בו כדי לפגוע ביכולתם של משתמשים אחרים לקיים חילופי דברים בזמן אמת;
  י. להפריע או לשבש את הפעולה של שירות יאהו! שירותים או של שרתים או רשתות תקשורת המחוברים לשירות יאהו! שירותים, או להימנע מלציית לדרישות, נהלים, כללי מדיניות או תקנות של רשתות התקשורת המחוברות לשירות יאהו! שירותים, לרבות שימוש בהתקן כלשהו, בתוכנה או בשגרה במטרה לעקוף את כותרות אי-ההכללה הרובוטיות שלנו;
  יא. להפר במזיד או שלא במזיד חוק מקומי, חוק של המדינה, חוק ארצי או חוק בינלאומי כלשהו החלים בעניינים אלה, לרבות – אך מבלי להגביל את האמור – תקנות שפורסמו על ידי הרשות לניירות ערך של ארה"ב, כללים כלשהם של רשות ניירות ערך לאומית או אחרת, לרבות, בין היתר, הבורסה לניירות ערך של ניו יורק, הבורסה האמריקאית לניירות ערך או בורסת נסדא"ק, או תקנות כלשהן בעלות תוקף של חוק;
  יב. לספק תמיכה מהותית או משאבים (או להסתיר או להסוות את האופי, המיקום, המקור או הבעלות של תמיכה מהותית או משאבים) לארגון כלשהו שהוגדר על ידי ממשלת ארצות הברית כארגון טרור זר בהתאם לסעיף 219 לחוק ההגירה והאזרחות;
  יג. "לעקוב" או להטריד באופן אחר אדם אחר; ו/או
  יד. לאסוף או לאחסן נתונים אישיים אודות משתמשים אחרים בקשר להתנהגות ולפעילויות האסורות המפורטות בפסקאות א' עד י"ג לעיל.
  הנך מאשר/ת שחברת יאהו! עשויה לסנן-מראש או שלא לסנן-מראש תוכן, אולם שחברת יאהו! ומי שמונה לכך על ידה יהיו רשאים (אך לא חייבים), על פי שיקול דעתם הבלעדי, לסנן-מראש, לדחות או להסיר תוכן כלשהו שהועמד לרשות המשתמשים דרך שירות יאהו! שירותים. מבלי להגביל את האמור לעיל, יאהו! ומי שמונה לכך על ידה יהיו רשאים להסיר תוכן כלשהו שיש בו משום הפרה של תנאי השירות או מעורר התנגדות באופן אחר. מוסכם עליך כי מחובתך להעריך-מראש, ולשאת בכל הסיכונים הכרוכים בשימוש בתוכן כלשהו, לרבות כל הסתמכות על הדיוק, השלמות או השימושיות של תוכן כאמור. בהקשר זה, הנך מאשר/ת שאינך יכול/ה להסתמך על תוכן כלשהו שנוצר על ידי יאהו! או נמסר ליאהו!, לרבות – מבלי להגביל את האמור – מידע המופיע ביאהו! לוחות מודעות ובכל החלקים האחרים של שירות יאהו! שירותים.
  הנך מאשר/ת ונותן/ת את הסכמתך לכך שחברת יאהו! רשאית לגשת, לשמר ולגלות את פרטי החשבון שלך ואת התוכן שלך אם תידרש לעשות זאת על פי חוק או מתוך אמונה בתום לב שגישה, שימור או גילוי כאמור נחוצים באופן סביר על מנת: (i) לציית להליך משפטי; (ii) לאכוף את תנאי השירות; (iii) להשיב על טענות שתוכן כלשהו מפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים; (iv) להשיב על בקשותיך לקבלת שירות לקוחות; או (v) להגן על הזכויות, על הרכוש או על הביטחון האישי של חברת יאהו!, של משתמשיה ושל הציבור.
  מובן לך ששירות יאהו! שירותים והתוכנה המשובצת בשירות יאהו! שירותים עשויים לכלול רכיבי אבטחה שמאפשרים להגן על חומרים דיגיטאליים, וכי השימוש בחומרים אלה כפוף לכללי השימוש שנקבעו על ידי חברת יאהו! ו/או על ידי ספקי תוכן שמספקים תוכן לשירות יאהו! שירותים. אינך רשאי/ת לנסות להתגבר או לעקוף את כללי השימוש המשובצים בשירות יאהו! שירותים. כל שכפול, פרסום, המשך הפצה או הצגה לציבור ללא רשות של החומרים שסופקו במסגרת שירות יאהו! שירותים, בשלמותם או בחלקם, אסור לחלוטין.

 7. האופי הבין-ארצי של תשדורות ברשת התקשורת של יאהו! בעת ההרשמה ליאהו!, הנך מאשר/ת שעל ידי השימוש בשירות יאהו! שירותים למשלוח תשדורות אלקטרוניות (לרבות, בין היתר, דוא"ל, שאילתות חיפוש, משלוח הודעות ל- Yahoo! Chat או ל-Yahoo! Groups, העלאת תמונות ל-Flicker ופעילויות אחרות באינטרנט), יישלחו על ידך תשדורות דרך רשתות תקשורת המחשבים של יאהו!, שחלקן ממוקמות בקליפורניה, בטקסס, בווירג'יניה ובאתרים אחרים בארצות הברית, וחלקן ממוקמות בחו"ל. כתוצאה מכך, וכמו כן כתוצאה מארכיטקטורת רשתות התקשורת של יאהו! ומהנהלים העסקיים והאופי של תשדורות אלקטרוניות, אפילו תשדורות שנראות כפנים ארציות מטבען יכולות לגרום למשלוח של תשדורות בין ארציות, ללא תלות במקום הימצאך הפיסי בעת המשלוח. לפיכך, במתן הסכמתך לתנאי שירות אלה, הנך מאשר/ת ששימוש בשירות גורם להעברות נתונים בין ארציות.
 8. אזהרות מיוחדות בנוגע לשימוש בינלאומי וציות לחוקי הייצוא והייבוא בהכירך את האופי הגלובלי של האינטרנט, הנך נותן/ת את הסכמתך לציית לכל הכללים המקומיים בנוגע להתנהגות מקוונת ותוכן קביל. על השימוש בשירות יאהו! שירותים וכן על העברה, פרסום והעלאה של תוכנה, טכנולוגיה ונתונים טכניים אחרים דרך שירות יאהו! שירותים עשויים לחול חוקי הייצוא והייבוא של ארצות הברית ושל ארצות אחרות. הנך נותן/ת את הסכמתך לציית לכל החוקים והתקנות החלים על ייצוא וייבוא. באופן מיוחד, הנך: (א) מצהיר/ה שאינך צד הכלול ברשימת מנוּעים ממשלתית כלשהי, לרבות, אך מבלי להגביל את האמור, רשימות של ארצות הברית של אנשים או גופים מנוּעים ורשימות של אזרחים שצוינו במיוחד, וכי לא תעביר/י תוכנה, טכנולוגיה ונתונים טכניים אחרים דרך שירות יאהו! שירותים לצדדים שנכללו ברשימות כאמור; (ב) מסכים/ה שלא להשתמש בשירות יאהו! שירותים לשימושי קצה צבאיים, גרעיניים, או קשורים לטילים או לנשק כימי או ביולוגי, מתוך הפרה של חוקי הייצוא של ארה"ב; (ג) מסכים/ה שלא להעביר, להעלות או לפרסם דרך שירות יאהו! שירותים תוכנה, טכנולוגיה או נתונים טכניים אחרים כלשהם מתוך הפרה של חוקי הייצוא או הייבוא של ארה"ב או של ארצות אחרות החלים בעניין זה.
 9. תוכן שנשלח או נמסר לצורך הכללתו בשירות יאהו! שירותים חברת יאהו! אינה טוענת לבעלות על תוכן שנשלח או נמסר על ידך לצורך הכללות בשירות יאהו! שירותים. עם זאת, בכל הקשור לתוכן שנשלח או נמסר על ידך לצורך הכללתו באזורים הנגישים לציבור של שירות יאהו! שירותים, הנך מעניק/ה לחברת יאהו! את רישיונות השימוש הכלל-עולמיים, נטולי התמלוגים והלא-בלעדיים הבאים, לפי העניין:

  א. בכל הקשור לתוכן שנשלח או נמסר על ידך לצורך הכללתו באזורים הנגישים לציבור של Yahoo Groups, את הרישיון להשתמש, להפיץ, לשכפל, לשנות, להתאים, לבצע בפומבי ולהציג בפומבי תוכן כאמור בשירות יאהו! שירותים, אך ורק לצורך אספקה של תוכן כאמור ולקידומה של קבוצת Yahoo Group הספציפית שאליה נשלח או נמסר תוכן כאמור. רישיון זה יתקיים אך ורק כל עוד תבחר/י להמשיך לכלול תוכן כאמור בשירות יאהו! שירותים, ויפקע במועד שבו תסיר/י או חברת יאהו! תסיר תוכן כאמור משירות יאהו! שירותים.
  ב. בכל הקשור לתמונות, גרפיקה, אודיו או וידיאו שנשלח או נמסר על ידך לצורך הכללתו באזורים הנגישים לציבור של שירות יאהו! שירותים מלבד Yahoo Groups, את הרישיון להשתמש, להפיץ, לשכפל, לשנות, להתאים, לבצע בפומבי ולהציג בפומבי תוכן כאמור בשירות יאהו! שירותים אך ורק לצרכים שלשמם תוכן כאמור נשלח או נמסר. רישיון זה יתקיים אך ורק כל עוד תבחר/י להמשיך לכלול תוכן כאמור בשירות יאהו! שירותים, ויפקע במועד שבו תסיר/י או חברת יאהו! תסיר תוכן כאמור משירות יאהו! שירותים.
  ג. בכל הקשור לתוכן שאינו תמונות, גרפיקה, אודיו או וידיאו שנשלח או נמסר על ידך לצורך הכללתו באזורים הנגישים לציבור של שירות יאהו! שירותים מלבד Yahoo Groups, את הרישיון התמידי, הבלתי-הדיר והניתן באופן מלא להענקה כרישיון-משנה להשתמש, להפיץ, לשכפל, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם, לבצע בפומבי ולהציג בפומבי תוכן כאמור (כולו או חלקו) וכן לשלב תוכן כאמור בעבודות אחרות בכל פורמט או בכל מדיום אחר הידוע היום או שיפותח בעתיד.
  אזורים "נגישים לציבור" של שירות יאהו! שירותים הם אותם אזורים ברשת המאפיינים של יאהו! שיועדו על ידי חברת יאהו! לעמוד לרשות הציבור הכללי. לדוגמה, אזורים נגישים לציבור של שירות יאהו! שירותים יכללו את יאהו! לוחות מודעות וכן חלקים של Yahoo Groups ושל Flicker שפתוחים הן לחברים והן למבקרים. עם זאת, אזורים "נגישים לציבור" של שירות יאהו! שירותים לא יכללו חלקים של Yahoo Groups שמוגבלים לחברים ויועדו על ידי שירות יאהו! שירותים לתקשורת פרטית, כגון Yahoo Mail או Yahoo Messenger, או אזורים שמחוץ לרשת המאפיינים של יאהו!, כגון חלקים מאתרי אינטרנט שנגישים באמצעות היפרטקסט או באמצעות קישורים אחרים, אך אינם מתארחים על שרתי יאהו! או מקבלים שירות מיאהו!.
 10. תרומות ליאהו! על ידי הגשת רעיונות, הצעות, מסמכים ו/או הצעות (להלן "תרומות") לחברת יאהו! דרך עמודי האינטרנט של החברה המיועדים להצעות או למשוב, הנך מאשר/ת ומסכים/ה כדלקמן: (א) התרומות שלך אינן מכילות מידע סודי או קנייני; (ב) לא חלה על חברת יאהו! חובת שמירת סודיות כלשהי, במפורש או במשתמע, בכל הקשור לתרומות; (ג) חברת יאהו! תהא רשאית להשתמש או לגלות (או לבחור שלא להשתמש או לגלות) תרומות כאמור לכל מטרה שהיא, בכל דרך שהיא, בכל אמצעי תקשורת ברחבי העולם; (ד) ייתכן שחברת יאהו! כבר שוקלת או מפתחת דבר מה דומה לתרומות; (ה) התרומות שלך הופכות באופן אוטומטי לרכושה של חברת יאהו! מבלי שתהא מחויבות כלשהי מצדה של יאהו! כלפיך; וכן (ו) בשום מקרה אינך זכאי/ת לפיצוי או לגמול כספי מכל סוג שהוא מחברת יאהו!
 11. שיפוי מוסכם עליך לשפות ולפטור את חברת יאהו! והחברות הבנות, החברות המסונפות, בעלי התפקידים, הסוכנים, העובדים, השותפים ובעלי הרישיון של החברה מכל תביעה או דרישה, לרבות שכר טרחת עורכי דין בגובה סביר, שתוגש על ידי צד שלישי כלשהו, שעולה או נובעת מתוכן שהוגש, פורסם, הועבר, שונה או הפך לזמין באופן אחר דרך שירות יאהו! שירותים, השימוש שלך ביאהו! שירותים, הקשר שלך ליאהו! שירותים, הפרה מצדך של תנאי השירות, או הפרה מצדך של זכויות של אדם אחר כלשהו.
 12. איסור על שימוש חוזר מסחרי בשירות יאהו! שירותים מוסכם עליך להימנע מלשחזר, לשכפל, להעתיק, למכור, לסחור, למכור-מחדש או לנצל למטרות מסחריות כלשהן כל חלק או שימוש או גישה לשירות יאהו! שירותים (לרבות תוכן, פרסומות, תוכנה ויאהו! מספר זיהוי שלך).
 13. נהלים כלליים בנוגע לשימוש ולאחסון את/ה מאשר שחברת יאהו! רשאית לקבוע נהלים כלליים והגבלות בנוגע לשימוש בשירות יאהו! שירותים, לרבות – מבלי להגביל את האמור – את המספר המרבי של ימים לשמירת הודעות דוא"ל, פרסומים בלוחות מודעות או תוכן אחר שהועלה לשירות על ידי שירות יאהו! שירותים, את המספר המרבי של הודעות דוא"ל שניתן לשלוח מחשבון או לקבל לחשבון בשירות יאהו! שירותים, את הגודל המרבי של הודעת דוא"ל כלשהי שניתן לשלוח מחשבון או לקבל לחשבון בשירות יאהו! שירותים, את שטח הדיסק המרבי שיוקצה מטעמך על גבי השרתים של יאהו!, וכן את המספר המרבי של פעמים (ואת משך הזמן המרבי בכל פעם) שאת/ה רשאי לגשת לשירות יאהו! שירותים בפרק זמן נתון כלשהו. מוסכם עליך שחברת יאהו! לא תישא באחריות או בחבות כלשהיא בגין מחיקה או הימנעות מאחסון של הודעות ותשדורות אחרות כלשהן או של תוכן אחר שמוחזק או מועבר על ידי שירות יאהו! שירותים. הנך מאשר/ת שחברת יאהו! שומרת לעצמה את הזכות לנתק חשבונות שאינם פעילים במשך פרק זמן ממושך. כמו כן, הנך מאשר/ת שחברת יאהו! שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם את הנהלים הכלליים והמגבלות האלה. שירות Yahoo Messenger, כולל גרסאות מבוססות אינטרנט כלשהן, יאפשר לך ולאנשים שעמם את/ה מחליף/ה מסרים, לשמור את השיחות שלכם בחשבונות יאהו! שלכם הממוקמים על גבי השרתים של חברת יאהו!. פירוש הדבר שבאפשרותך לגשת ולבצע חיפוש בהיסטוריית ההודעות שלך מכל מחשב שיש לו גישה לאינטרנט. בין אם תשתמש/י במאפיין זה ובין אם לאו, גם משתמשים אחרים עשויים לבחור להשתמש בו כדי לשמור בחשבון יאהו! שלהם שיחות שניהלו אתך. הסכמתך לתנאי שירות אלה מהווה הסכמה מצדך להתיר לחברת יאהו! לאחסן תשדורות אלה על גבי השרתים של החברה.
 14. שינויים בשירות יאהו! שירותים
  חברת יאהו! שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק, בכל עת ומפעם לפעם, באופן זמני או לצמיתות, את שירות יאהו! שירותים (או חלק כלשהו הימנו), עם מתן הודעה או ללא מתן הודעה. מוסכם עליך שחברת יאהו! לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, השעיה או הפסקה של שירות יאהו! שירותים (או של חלק כלשהו של שירות כאמור).
 15. סיום הנך רשאי/ת לסיים את חשבון יאהו! שלך, כל כתובת דוא"ל שקשורה לשירות ואת הגישה לשירות יאהו! שירותים על ידי משלוח בקשת סיום כאמור אל חברת יאהו!.
  מוסכם עליך כי חברת יאהו! רשאית, ללא הודעה מוקדמת, לסיים, להגביל את הגישה שלך או להשעות את חשבון יאהו! שלך, וכן כל כתובת דוא"ל שקשורה לשירות, ואת הגישה לשירות יאהו! שירותים. בין העילות לסיום, הגבלת גישה או השעיה כאמור ניתן למנות, בין היתר (א) הפרות של תנאי השירות או של הסכמים או הנחיות המשולבים בתנאי השירות, (ב) דרישות מצד סוכנויות אכיפת חוק או סוכנויות ממשלתיות אחרות, (ג) הפסקה או שינוי מהותי שהוכנס בשירות יאהו! שירותים (או בחלק כלשהו של השירות), (ד) סוגיות או בעיות טכניות או בעיות אבטחה בלתי צפויות, (ה) תקופות ממושכות של אי-פעילות, (ו) ביצוע פעילויות הונאה או פעילויות בלתי חוקיות על ידך, ו/או (ז) אי-תשלום של סכומים כלשהם המגיעים ממך לשירות יאהו! שירותים. כמו כן, מוסכם עליך שהפסקות, הגבלות גישה והשעיות מוצדקות כלשהן ייעשו על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת יאהו!, וכי חברת יאהו! לא תוחזק אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין סיום כלשהו של חשבונך, של כתובת דוא"ל כלשהיא הקשורה בשירות, או של הגישה לשירות יאהו! שירותים.
  סיום של חשבון יאהו! שלך כולל כל אחד מהבאים: (א) הסרת הגישה לכל המאפיינים או לחלק מהמאפיינים המוצעים במסגרת שירות יאהו! שירותים, (ב) מחיקה של הסיסמה שלך ושל כל המידע, הקבצים והתוכן הקשורים בחשבונך או כלולים בו (או חלק כלשהו מהם), וכן (ג) איסור על המשך השימוש בכל השירות או בחלק משירות יאהו! שירותים.
 16. התקשרויות עסקיות עם מפרסמים ההתכתבויות או ההתקשרויות העסקיות שלך, או השתתפותך במבצעי קידום מכירות של מפרסמים שנמצאו בשירות או דרך שירות יאהו! שירותים, לרבות תשלום ומסירה של מוצרים ושירותים קשורים, וכן תניות, תנאים, התחייבויות או מצגים הקשורים להתקשרויות כאמור, הם לחלוטין עניין שבינך לבין מפרסם כאמור בלבד. מוסכם עליך שחברת יאהו! לא תישא באחריות או בחבות כלשהיא בגין הפסד או נזק כלשהם מכל סוג שהוא שאירעו כתוצאה מהתקשרויות כלשהן כאמור או כתוצאה מנוכחותם של מפרסמים כאמור בשירות יאהו! שירותים.
 17. קישורים
  שירות יאהו! שירותים עשוי לספק, או שצדדים שלישיים עשויים לספק קישורים לאתרים או למשאבים אחרים באינטרנט. הנך מאשר/ת ומסכים/ה לכך שחברת יאהו! אינה אחראית לזמינותם של אתרים או משאבים חיצוניים כאמור, ואינה מקדמת ואינה נושאת באחריות או בחבות כלשהי בגין תוכן, פרסומות, מוצרים או חומרים אחרים באתרים או משאבים כאמור או שנעשו זמינים דרכם. כמו כן, הנך מאשר/ת ומסכים/ה שחברת יאהו! לא תישא באחריות או בחבות, במישרין או בעקיפין, בגין נזק או הפסד כלשהם שנגרמו או נטען שנגרמו על ידי או בקשר לשימוש או להסתמכות על תוכן, מוצרים או שירותים כלשהם כאמור שנמסרו על ידי או דרך אתר או משאב כאמור.
 18. זכויות קנייניות של יאהו! הנך מאשר/ת ומסכים/ה כי שירות יאהו! שירותים וכל תוכנה נחוצה שנעשה בה שימוש בקשר לשירות יאהו! שירותים (להלן "התוכנה") מכילים מידע קנייני וסודי שמוגן על ידי חוקי הקניין הרוחני וחוקים אחרים. כמו כן, הנך מאשר/ת ומסכים/ה שתוכן הכלול בפרסומות או מידע שמוצג לך דרך שירות יאהו! שירותים או על ידי מפרסמים מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, פטנטים או זכויות וחוקי קניין אחרים. למעט כפי שהותר במפורש על ידי החוק החל בעניינים אלה או כפי שהורשה על ידי חברת יאהו! או על ידי בעל הרישיון המתאים בעניין זה (כגון מפרסם), מוסכם עליך להימנע מלשנות, להשכיר, להחכיר, להלוות, למכור, להפיץ, להעביר, לשדר,לבצע בפומבי או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על שירות יאהו! שירותים, על תוכן כאמור או על התוכנה, בשלמותם או בחלקם.

  חברת יאהו! מעניקה לך זכות ורישיון אישיים, בלתי-עבירים ולא בלעדיים להשתמש בקוד המטרה של התוכנה שלה על גבי מחשב יחיד; וזאת בתנאי שתימנע/י (ולא תתיר/י לצד שלישי אחר כלשהו) מלהעתיק, לשנות, ליצור עבודה נגזרת, לבצע הנדסה לאחור, לבצע הרכבה לאחור או לנסות באופן אחר לגלות את קוד המקור, למכור, להמחות, להעניק רישיון-משנה, להעניק זיקת עירבון או להעביר באופן אחר זכות כלשהי בתוכנה. מוסכם עליך שלא לשנות את התוכנה באופן או בצורה כלשהם, ואף לא להשתמש בגרסאות מותאמות של התוכנה, לרבות (מבלי להגביל את האמור) לצורך השגת גישה בלתי-מורשית לשירות יאהו! שירותים. מוסכם עליך להימנע מגישה אל שירות יאהו! בכל אמצעי שהוא מלבד דרך הממשק שמסופק על ידי חברת יאהו! לצורך שימוש בעת הגישה לשירות יאהו! שירותים.

 19. כתב ויתור על אחריות מובן לך ומוסכם עליך במפורש כי:

  א. השימוש שלך בשירות יאהו! שירותים ובתוכנה הוא באחריותך הבלעדית. שירות יאהו! שירותים והתוכנה ניתנים "כפי שהם" ועל בסיס "זמינות נוכחית". חברת יאהו והחברות הבנות, החברות המסונפות, בעלי התפקידים, העובדים, הסוכנים, השותפים ובעלי הרישיון מכחישים במפורש התחייבויות כלשהן מכל סוג שהוא, בין במפורש ובין במשתמע, לרבות, אך מבלי להגביל את האמור, התחייבויות משתמעות בכל הקשור לבעלוּת, סחירוּת, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה.

  ב. חברת יאהו! והחברות הבנות, החברות המסונפות, בעלי התפקידים, העובדים, הסוכנים, השותפים ובעלי הרישיון אינם מתחייבים כי (i) שירות יאהו! שירותים או התוכנה יענו לדרישותיך; (ii) שירות יאהו! שירותים או התוכנה יפעלו ללא הפסקות, במועד הנכון, בצורה מאובטחת או נטולת שגיאות; (iii) התוצאות שניתן להשיג מהשימוש בשירות יאהו! שירותים או בתוכנה תהיינה מדויקות או אמינות; (iv) האיכות של מוצרים כלשהם, שירותים, מידע או חומר אחר שנרכשו או הושגו על ידך דרך שירות יאהו! שירותים או דרך התוכנה יענו על ציפיותיך; וכן (v) שגיאות כלשהן בתוכנה יבואו על תיקונן.

  ג. הגישה לחומר כלשהו שהורד או הושג באופן אחר באמצעות שימוש בשירות יאהו! שירותים או בתוכנה היא על פי שיקול דעתך ועל אחריותך, והנך נושא/ת באחריות בלעדית ומוותר/ת בזאת על טענות ועילות תביעה כלשהן בכל הקשור לנזק כלשהו למערכת המחשב שלך, לגישה לאינטרנט, להתקן הורדה או תצוגה, או לאיבוד נתונים, כתוצאה מהורדת חומר כלשהו כאמור.

  ד. אין בעצה או במידע כלשהם, בין אם בעל פה ובין אם בכתב, שהושגו על ידך מחברת יאהו! או באמצעות או משירות יאהו! שירותים או מהתוכנה כדי ליצור אחריות כלשהי שלא צוינה במפורש בתנאי השירות.

  ה. אחוז קטן של משתמשים עלולים לחוות התקפים אפילפטיים בעקבות חשיפה לדפוסי אור מסוימים או לתמונות רקע מסוימות על גבי מסך מחשב בעת השימוש בשירות יאהו!. תנאים מסוימים עלולים לגרום להופעת תסמינים אפילפטיים שלא התגלו בעבר אפילו בקרב משתמשים ללא היסטוריה של התקפים קודמים או של אפילפסיה. אם את/ה או מישהו מבני משפחתך סובל מאפילפסיה, נא להתייעץ עם הרופא שלך לפני השימוש בשירות יאהו!. עליך להפסיק מייד את השימוש בשירות יאהו! שירותים ולהתייעץ עם הרופא שלך אם מופיעים אצלך התסמינים הבאים בעת השימוש בשירות יאהו!: סחרחורת, שינוי בראיה, רעידות בעיניים או בשרירים, איבוד מוּדעוּת, חוסר התמצאות, תנועה בלתי רצונית כלשהי או עוויתות.
 20. הגבלת אחריות מובן לך ומוסכם עליך במפורש כי חברת יאהו! והחברות הבנות, החברות המסונפות, בעלי התפקידים, העובדים, הסוכנים, השותפים ובעלי הרישיון לא יהיו חבים כלפיך בתשלום פיצויים עונשיים, או בגין נזקים בלתי-ישירים, משניים, מיוחדים, תוצאתיים או פיצויים לדוגמה, לרבות, אך מבלי להגביל את האמור, פיצויים בגין הפסד רווחים, איבוד מוניטין, יכולת שימוש, נתונים או הפסדים בלתי-מוחשיים אחרים (אפילו אם נמסרה לחברת יאהו! הודעה בדבר האפשרות לקרות נזקים כאמור), כתוצאה: (א) משימוש או מחוסר-אפשרות להשתמש בשירות יאהו! (ב) מעלוּת הרכישה של מוצרים ושירותים חליפיים; (ג) מגישה בלתי-מורשית לתשדורות או לנתונים שלך או משינויים שהוכנסו בהם; (ד) מהתבטאויות או התנהגות של צד שלישי כלשהו בשירות יאהו!; או (ה) מכל עניין אחר הקשור לשירות יאהו!.
 21. מניעות והגבלות באזורי שיפוט אחדים חל איסור על מניעה של סוגי אחריות מסוימים או על הגבלה או מניעה של חבוּת בגין נזקים משניים או תוצאתיים. לפיכך, ייתכן שאחדות מהמגבלות המנויות לעיל בסעיפים 19 ו-20 לא יחולו עליך.
 22. אזהרה מיוחדת בנוגע לשירות יאהו! שירותים בקשר לעניינים כספיים אם בכוונתך ליצור או להצטרף לשירות כלשהו, לקבל או לבקש לקבל ידיעות חדשותיות, הודעות, התראות או מידע אחר משירות יאהו! שירותים בנוגע לחברות, מחירי מניות, השקעות או ניירות ערך, נא לקרוא שוב את סעיפים 19 ו-20 לעיל. יש להם חשיבות כפולה עבורך. בנוסף על כך, בנוגע לסוג זה של מידע באופן מיוחד, מתאים השימוש במשפט "ייזהר המשקיע". שירות יאהו! שירותים ניתן לצורכי מידע בלבד, ואין תוכן כלשהו הכלול בשירות יאהו! שירותים מיועד לצורכי מסחר או לצורכי השקעה. חברת יאהו! ובעלי הרישיון שלה לא ישאו באחריות או בחבות בגין הדיוק, השימושיות או הזמינות של מידע כלשהו שהועבר או נעשה זמין דרך שירות יאהו! שירותים, ולא ישאו באחריות או בחבות בגין החלטות מסחר או השקעה כלשהן שהתבססו על מידע כאמור.
 23. אין מוטבי צד שלישי מוסכם עליך כי למעט כפי שנאמר במפורש בתנאי שירות אלה, לא יהיו מוטבי צד שלישי כלשהם להסכם זה.
 24. הודעה חברת יאהו! עשויה להמציא לך הודעות, לרבות הודעות בנוגע לשינויים בתנאי השירות, ובכלל זה – אך מבלי להגביל את האמור – באמצעות דוא"ל, דואר רגיל, מסרוני SMS, מסרוני MMS, הודעות טקסט, פרסומים בשירות יאהו! שירותים, או באמצעים סבירים אחרים המוכרים היום או שיפותחו בעתיד. הודעות כאמור עשויות שלא להתקבל במקרה של הפרה מצדך של תנאי שירות אלה על ידי גישה לשירות יאהו! שירותים באופן שאינו מוּרשה. הסכמתך לתנאי שירות אלה מהווה הסכמה מצדך שתיחשב/י כמי שקיבל/ה הודעות כלשהן שהיו נמסרות אילו ניגשת לשירות יאהו! שירותים באופן מוּרשה.
 25. מידע אודות סימנים מסחריים מוסכם עליך שכל הסימנים המסחריים של יאהו!, השמות המסחריים, סימני השירות וסמלילים ומאפייני מותג אחרים של יאהו!, וכן שמות מוצרים ושירותים הם סימנים מסחריים ורכושה של חברת Oath Holdings Inc. (להלן "יאהו! סימנים"). מוסכם עליך שללא אישור מראש מאת חברת יאהו! לא תציג/י או תשתמש/י באופן כלשהו ביאהו! סימנים").
 26. הודעה ונוהל להגשת תביעות בנושא הפרת זכויות יוצרים או קניין רוחני חברת יאהו! מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים, ואנו מבקשים גם מהמשתמשים שלנו לעשות זאת. חברת יאהו! רשאית, בנסיבות המתאימות ועל פי שיקול דעתה, להשבית ו/או לסיים את החשבונות של משתמשים שעשויים להיות מפירים חוזרים ונשנים. אם לדעתך עבודתך הועתקה באופן שמהווה הפרה של זכויות יוצרים, או שזכויות הקניין הרוחני שלך הופרו באופן אחר, נא למסור את המידע הבא לסוכן של יאהו! לעניין זכויות יוצרים:
  א. חתימה אלקטרונית או פיסית של האדם המורשה לפעול מטעם הבעלים של זכות היוצרים או של זיקה אחרת בקניין הרוחני;
  ב. תיאור של העבודה המוגנת בזכות יוצרים או של הקניין הרוחני האחר שהופר לטענתך;
  ג. תיאור של המקום באתר שבו נמצא החומר שלגביו נעשתה הפרה לטענתך;
  ד. הכתובת, מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל שלך;
  ה. הצהרה מטעמך שאת/ה מאמין/ה בתום לב שהשימוש הנתון במחלוקת לא הורשה על ידי הבעלים של זכות היוצרים, על ידי סוכן מטעמו או על פי חוק;
  ו. הצהרה מטעמך, שניתנה תחת אזהרת עונשין בדבר עדות שקר, שהמידע הכלול לעיל בהודעתך הוא מדויק וכי הנך הבעלים של זכות היוצרים או הקניין הרוחני, או מורשה לפעול מטעם הבעלים של זכות היוצרים או הקניין הרוחני.
  ניתן להשיג את הסוכן של חברת יאהו! לצורך מסירת הודעה בדבר תביעות בנושא הפרה של זכות יוצרים או קניין רוחני אחר, לפי הפרטים הבאים:
  בדואר:
  Copyright Agent
  c/o Oath Holdings Inc.
  701 First Avenue
  Sunnyvale, CA 94089
  USA
  (408) 349-5080 :בטלפון
  (408) 349-7821 :בפקס
  בדוא"ל: copyright@yahoo-inc.com
 27. מידע כללי כלל ההסכם. תנאי השירות מהווים את כלל ההסכם בינך לבין חברת יאהו!, מסדירים את השימוש שלך בשירות יאהו! שירותים, ובאים במקומה של כל גרסה קודמת של תנאי שירות אלה בינך לבין חברת יאהו! בכל הקשור לשירות יאהו! שירותים. את/ה עשוי/ה גם להיות כפוף/ה לתנאים ותניות נוספים שעשויים לחול בעת השימוש בשירות או בעת רכישת שירותי יאהו! אחרים מסוימים, שירותים של גופים מסונפים, תוכן של צד שלישי או תוכנה של צד שלישי.
  בחירת הדין ומקום הדיון. מוסכם עליך ועל חברת יאהו! שעל תנאי השירות ועל היחסים בין הצדדים יחולו החוקים של מדינת קליפורניה, מבלי להביא בחשבון את הוראות החוק של המדינה בדבר ברירת הדין, וכי טענות, עילות תביעה או מחלוקות כלשהן (ללא תלות בתורת המשפט) הנובעות מתנאי השירות או קשורות בתנאי השירות, או ליחסים בינך לבין חברת יאהו!, יובאו באופן בלעדי לדיון בבתי המשפט הממוקמים במחוז סנטה קלרה, קליפורניה או בבית המשפט המחוזי של ארה"ב למחוז הצפוני של קליפורניה. מוסכם עליך ועל חברת יאהו! לקבל את סמכות השיפוט האישית של בתי המשפט הממוקמים במחוז סנטה קלרה, קליפורניה או במחוז הצפוני של קליפורניה, ולוותר על כל ההתנגדויות למימוש סמכות השיפוט על הצדדים על ידי בתי משפט כאמור ולפנייה לבתי משפט כאמור.
  כתב ויתור ונפרדות הסעיפים. הימנעות מצדה של חברת יאהו! לממש או לאכוף זכות או הוראה כלשהיא האמורה בתנאי השירות לא תהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור. הצדדים מסכימים כי גם אם ייקבע על ידי בית משפט מוסמך שהוראה כלשהי האמורה בתנאי השירות אינה תקפה, ייעשה מאמץ על ידי בית המשפט לתת תוקף לכוונות הצדדים כפי שהן משתקפות מההוראה, וההוראות הנותרות האמורות בתנאי השירות יעמדו בתוקפן באופן מלא.
  אין זכות שארות ואי-עבירות. מוסכם עליך שחשבון יאהו! שלך הוא בלתי-עביר וכי זכויות כלשהן ליאהו! מספר זיהוי שלך או לתכנים הכלולים בחשבונך יפוגו עם מותך. עם קבלת עותק של תעודת פטירה, ניתן יהיה לסיים את חשבונך ולמחוק לצמיתות את כל התכנים הכלולים בו.
  חוק התיישנות. מוסכם עליך כי ללא תלות בחיקוק או בחוק כלשהו המנוגד לכך, חובה להעלות כל טענה או עילת תביעה הנובעות או קשורות לשימוש בשירות יאהו! שירותים או לתנאי השירות בתוך שנה אחת (1) מהמועד שבו קמה טענה או עילת תביעה כאמור, או להימנע מלהעלותה לצמיתות.
  כותרות הסעיפים במסמך תנאי שירות זה מיועדות לנוחות הקריאה בלבד ואין להן תוקף משפטי או חוזי כלשהו. חברת יאהו! רשאית, על פי שיקול דעתה, להקצות את תנאי השירות, מדיניות תנאי השירות ומסמכים אחרים אשר כלולים בתנאי השירות או מפנים אליהם כאמור (לרבות כל הזכויות, הרישיונות וההתחייבויות אשר מצוינות בתנאי השירות) כולם או מקצתם וכל זאת ללא מתן הודעה.
 28. הפרות
  נא לדווח על הפרות כלשהן של תנאי השירות לקבוצת טיפול בלקוחות .
 29. עודכן לאחרונה ב-2018-01-02 .

   

 

 • oath