Các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ

 1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN
  Chào mừng quý khách đến với Yahoo. Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. (Giấy Đăng ký Công ty số 199700735D) (“chúng tôi” và "chúng ta", tùy theo từng trường hợp) cung cấp Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây) cho quý khách, tùy thuộc vào các Điều Khoản Dịch Vụ sau đây ("ĐKDV"). ĐKDV này được áp dụng ngay cả khi quý khách không có tài khoản Yahoo và việc quý khách sử dụng dịch vụ Yahoo nghĩa là quý khách chấp nhận ĐKDV này. Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật ĐKDV theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho quý khách, bao gồm cả bằng việc công bố các thay đổi trên hoặc thông qua Dịch Vụ, và quý khách đồng ý rằng việc quý khách tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi ĐKDV được cập nhật hoặc thay đổi cấu thành sự chấp nhận và đồng ý của quý khách đối với việc bị ràng buộc bởi ĐKDV đã được cập nhật hoặc sửa đổi. Quý khách chịu trách nhiệm đối với việc đảm bảo rằng quý khách hiểu đầy đủ phiên bản ĐKDV mới nhất vào mọi thời điểm, và quý khách có thể truy cập vào phiên bản hiện hành vào bất cứ thời điểm nào tại: https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/terms/utos/index.htm. Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi Yahoo, quý khách và Yahoo tại từng thời điểm sẽ phải tuân theo các chỉ dẫn và quy định được đăng tải áp dụng cho các dịch vụ đó mà các chỉ dẫn hoặc quy định đó có thể được đăng tải theo từng thời điểm. Tất cả các chỉ dẫn hoặc quy định đó (bao gồm nhưng không giới hạn ở Chính Sách Quyền Riêng TưChính Sách Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của chúng tôi, mà chúng có thể được cập nhật theo từng thời điểm bằng cách đăng tải trên website này) và tại đây, chúng được kết hợp vào ĐKDV này bằng việc dẫn chiếu. Trong đa số các trường hợp, các chỉ dẫn và quy định là đặc thù cho các phần cụ thể của Dịch Vụ và sẽ giúp quý khách áp dụng ĐKDV cho phần cụ thể đó, nhưng trong trường hợp có sự không thống nhất giữa ĐKDV với bất cứ quy định hoặc chỉ dẫn nào, ĐKDV sẽ có hiệu lực áp dụng. Yahoo và/hoặc các công ty cổ phần, công ty mẹ, công ty con và các công ty liên quan của Yahoo cũng có thể cung cấp các dịch vụ khác mà chúng được điều chỉnh bởi các Điều Khoản Dịch Vụ khác, thì trong các trường hợp đó, ĐKDV này không được áp dụng cho các dịch vụ khác đó, nếu và trong phạm vi được loại trừ một cách rõ ràng bởi các Điều Khoản Dịch Vụ khác đó.
 2. MÔ TẢ DỊCH VỤ
  Yahoo cung cấp cho người sử dụng quyền truy cập vào nhiều nguồn trợ giúp, bao gồm các công cụ truyền thông, các diễn đàn, các dịch vụ mua sắm, các dịch vụ tìm kiếm, nội dung được cá nhân hóa và chương trình được gắn nhãn khác nhau ("Dịch Vụ") thông qua mạng lưới các tài sản của Yahoo mà các tài sản này có thể được truy cập thông qua các phương tiện truyền thông hoặc thiết bị khác nhau hiện được biết tới hoặc sẽ được phát triển sau này, bao gồm nhưng không giới hạn ở World Wide Web, các dịch vụ truyền thông hoặc điện thoại di động (ví dụ như SMS - Dịch Vụ Nhắn Tin Ngắn), và/hoặc các giao thức hoặc dịch vụ viễn thông hoặc Internet khác (ví dụ như WAP-Giao Thức Ứng Dụng Không Dây). Quý khách cũng hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ có thể bao gồm các quảng cáo và rằng các quảng cáo này là cần thiết để Yahoo cung cấp Dịch Vụ. Quý khách cũng hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ này có thể bao gồm một số thông tin liên lạc của Yahoo, ví dụ như các thông báo về dịch vụ, các thông báo về quản trị và Bản Tin Yahoo, và rằng các thông tin liên lạc này được coi là một phần không tách rời của thành viên Yahoo và quý khách sẽ không thể từ chối nhận các thông tin này trừ khi quý khách chấm dứt tài khoản của mình. Theo đó, coi như quý khách đã chấp nhận không hủy ngang việc nhận các thông tin liên lạc đó trên cơ sở tiếp tục chừng nào quý khách còn duy trì tài khoản của quý khách. Trừ khi có quy định khác đi một cách rõ ràng, mọi tính năng mới làm gia tăng hoặc nâng cấp Dịch Vụ hiện tại, bao gồm cả việc đưa ra các tài sản mới của Yahoo, đều phải tuân theo ĐKDV. Quý khách hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ được cung cấp "NGUYÊN TRẠNG" và Yahoo không chịu trách nhiệm về tính kịp thời, xóa bỏ, phân phối sai hoặc không lưu trữ các thông tin liên lạc hoặc các thông số thiết lập cá nhân của người sử dụng. Quý khách chịu trách nhiệm đối với việc có được quyền truy cập Dịch vụ, và quyền truy cập đó có thể liên quan tới việc trả phí cho bên thứ ba (chẳng hạn như phí cho bên cung cấp dịch vụ Internet hoặc phí đường truyền). Quý khách phải chịu trách nhiệm đối với các phí nói trên, bao gồm các phí liên quan tới việc phân phát hoặc hiển thị quảng cáo. Ngoài ra, quý khách phải trang bị và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiết bị cần thiết để truy cập Dịch vụ.

  Trừ khi có quy định khác đi một cách rõ ràng, các thông tin có trong Dịch Vụ hoặc liên quan tới bất cứ sản phẩm và dịch vụ nào nằm trong Dịch Vụ không được coi là lời đề nghị có giá trị ràng buộc bởi chúng tôi hoặc của một bên thứ ba tương ứng, nhưng có thể tạo thành lời mời để quý khách đặt mua hàng. Đối với các hợp đồng liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc của bất cứ một bên thứ ba nào mà chúng được cung cấp kèm theo như là một phần của Dịch Vụ, các hợp đồng đó sẽ được coi là đã ký kết khi chúng tôi hoặc bên thứ ba tương ứng đã chấp nhận đơn đặt hàng của quý khách cho các sản phẩm và dịch vụ đó hoặc đã cung cấp cho quý khách sản phẩm và dịch vụ theo đơn đặt hàng của quý khách.

  Xin hiểu rằng Yahoo đã tạo ra những vùng nhất định trên Dịch Vụ mà chúng bị giới hạn đối với việc xem chung và quý khách sẽ phải hoàn tất các điều kiện cụ thể để có thể truy cập và xem các vùng này.
 3. TRÁCH NHIỆM ĐĂNG KÝ CỦA QUÝ KHÁCH
  Xem xét việc quý khách sử dụng Dịch Vụ, quý khách cam kết rằng quý khách hoặc (a) có đủ tuổi luật định để xác lập hợp đồng có tính ràng buộc và không phải là người bị ngăn cấm tiếp nhận các Dịch Vụ theo pháp luật hiện hành đối với địa điểm của quý khách hoặc theo phạm vi pháp luật liên quan khác, hoặc (b) quý khách đã có sự chấp thuận trước của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của quý khách để sử dụng Dịch Vụ theo quy định và phù hợp với ĐKDV.

  Quý khách cũng đồng ý: (a) cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác về bản thân quý khách theo đúng hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký Dịch Vụ (“Dữ Liệu Đăng Ký”) và (b) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ Liệu Đăng Ký để bảo đảm rằng dữ liệu này là hiện thời, đầy đủ, trung thực và chính xác. Nếu quý khách cung cấp bất cứ thông tin nào không phải là thông tin hiện thời, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu Yahoo có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin hiện thời, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, Yahoo có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của quý khách và từ chối bất cứ và toàn bộ việc sử dụng hiện tại hoặc trong tương lai đối với Dịch Vụ (hoặc bất cứ phần nào của Dịch Vụ). Yahoo quan tâm tới sự an toàn và quyền riêng tư của tất cả những người sử dụng dịch vụ của mình, đặc biệt là trẻ em. Tuy nhiên, xin nhớ rằng Dịch Vụ này được thiết lập để thu hút đông đảo người sử dụng. Vì vậy, nếu quý khách là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, quý khách có trách nhiệm xác định xem bất cứ Dịch Vụ và/hoặc Nội Dung nào (như được định nghĩa trong Mục 6 dưới đây) có thích hợp cho con của quý khách hay không. Tương tự, nếu quý khách là trẻ em, yêu cầu quý khách phải có sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của quý khách trước khi sử dụng hoặc truy cập vào bất cứ Dịch Vụ và/hoặc Nội Dung nào.

  Bất kể các quy định như đã nêu ở trên, chúng tôi có thể cung cấp cho quý khách quyền truy cập một số phần của Dịch Vụ mà quý khách không cần phải đăng ký sử dụng. Trong trường hợp đó, việc nhận dạng của quý khách sẽ được dựa trên các phương tiện nhận dạng khác mà chúng tôi cho là thích hợp. Trong các trường hợp thích hợp, việc nhận dạng có thể được tiến hành dựa trên dữ liệu nhận dạng máy điện thoại di động hoặc việc đăng ký thuê bao sử dụng dịch vụ liên lạc của quý khách, ví dụ như số đăng ký thuê bao hoặc số MSISDN (Mạng Kỹ Thuật Số Cung Cấp Dịch Vụ Tích Hợp cho Dịch Vụ Di Động (Mobile Service Integrated Services Digital Network)) do người điều hành mạng của quý khách cung cấp. Quý khách đồng ý rằng thông tin đó có thể được thu thập và tiết lộ cho chúng tôi và có thể được sử dụng theo qui định của ĐKDV, bao gồm cả Chính Sách Quyền Riêng Tư được mô tả dưới đây.
 4. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA YAHOO!
  Dữ Liệu Đăng Ký và một số thông tin nhất định khác về quý khách phải tuân thủ theo đúng Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi mà Chính Sách Quyền Riêng Tư này được kết hợp vào và tạo thành một phần của bản ĐKDV này bằng việc dẫn chiếu. Bằng việc cung cấp hoặc tạo sẵn Dữ Liệu Đăng Ký và các thông tin khác đó về bản thân quý khách cho chúng tôi, quý khách đồng ý và xác nhận rằng chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin đó cho các bên thứ ba, như được quy định trong Chính Sách Quyền Riêng Tư, và quý khách chấp thuận việc sử dụng hoặc tiết lộ đó. Hơn nữa, quý khách đồng ý cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Đăng Ký của quý khách và / hoặc bằng việc sử dụng Dịch vụ, quý khách yêu cầu một cách rõ ràng việc nhận và đồng ý nhận các thông tin và tài liệu từ Yahoo theo từng thời điểm. Để biết thêm chi tiết, xin xem toàn bộ phần chính sách quyền riêng tư của chúng tôi tại https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/privacy/index.htm. quý khách hiểu rằng thông qua việc sử dụng Dịch vụ của quý khách, quý khách đồng ý việc thu thập và sử dụng (như đã nêu trong mục Chính Sách Quyền Riêng Tư) thông tin này, bao gồm việc truyền đưa các thông tin này tới Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và các quốc gia khác cho việc lưu trữ, xử lý và sử dụng bởi Yahoo và các bên liên kết.
 5. TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU THÀNH VIÊN VÀ SỰ BẢO MẬT
  Quý khách sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng Dịch Vụ. Quý khách có trách nhiệm bảo mật mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra dưới việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của uý khách. Quý khách đồng ý (a) thông báo ngay cho Yahoo! về bất cứ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của quý khách hoặc bất cứ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật, và (b) bảo đảm rằng quý khách luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. Yahoo! không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do quý khách không tuân thủ quy định tại Mục 5 này.
 6. HÀNH VI CỦA THÀNH VIÊN
  Quý khách hiểu rằng tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình chụp, hình họa, video, thư, thẻ hoặc các tài liệu khác ("Nội Dung"), cho dù được đăng công khai hoặc được truyền đưa riêng, là hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người tạo ra Nội Dung đó. Điều này có nghĩa là quý khách, chứ không phải Yahoo, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với toàn bộ Nội Dung mà quý khách tải lên, đăng, gửi qua thư điện tử, truyền đưa hoặc tạo sẵn theo phương thức khác qua Dịch Vụ. Yahoo không kiểm soát hoặc theo dõi Nội Dung được đăng tải qua Dịch Vụ và, vì vậy, không bảo đảm về tính hợp pháp, chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của Nội Dung đó. Quý khách hiểu rằng bằng việc sử dụng Dịch Vụ, quý khách có thể tiếp xúc với Nội Dung gây khó chịu, không nghiêm túc hoặc có thể bị phản đối. Trong mọi trường hợp, Yahoo hoặc các bên cấp phép, bên cung cấp, bên bán hàng, công ty mẹ, công ty cổ phần, công ty con hoặc các công ty liên quan, các đơn vị liên kết, các viên chức, đại diện hoặc nhân viên có liên quan của chúng tôi, tùy từng trường hợp, sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào đối với mọi Nội Dung, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, bất cứ trường hợp nào tiếp xúc với Nội Dung gây khó chịu, không nghiêm túc hoặc có thể bị phản đối, mọi sai sót hoặc sơ suất trong Nội Dung, hoặc bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại dưới mọi hình thức phát sinh do việc sử dụng Nội Dung được đăng tải, gửi qua thư điện tử, truyền đưa hoặc tạo sẵn theo phương thức khác qua Dịch Vụ.
  Quý khách đồng ý không sử dụng Dịch Vụ để: 
  1. tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền đưa hoặc tạo sẵn theo phương thức khác bất cứ Nội Dung nào bất hợp pháp theo luật áp dụng đối với Dịch Vụ liên quan, nguy hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, tục tĩu, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm sự riêng tư của những người khác, phá hoại, hận thù, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc gây khó chịu theo cách khác hoặc trái với lợi ích công cộng, trật tự công cộng hoặc sự hòa hợp dân tộc trong tất cả các phạm vi pháp lý có liên quan;
  2. gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất cứ hình thức nào;
  3. mạo nhận bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, viên chức, trưởng nhóm quản lý diễn đàn, người hướng dẫn hoặc người quản trò của Yahoo, hoặc phát biểu sai trái hoặc thể hiện sai trái mối quan hệ của quý khách với của một cá nhân hoặc tổ chức;
  4. giả mạo tiêu đề hoặc ngụy trang thông tin nhận dạng theo cách khác để che giấu nguồn gốc của bất cứ Nội Dung nào được truyền đưa qua Dịch Vụ;
  5. tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền đưa hoặc tạo sẵn theo phương thức khác bất cứ Nội Dung nào mà quý khách không có quyền cung cấp theo bất cứ luật nào hoặc theo bất cứ mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào (ví dụ như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và bí mật được biết đến hoặc tiết lộ trong các mối quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận không tiết lộ);
  6. tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền đưa hoặc tạo sẵn theo phương thức khác bất cứ Nội Dung nào vi phạm các bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác của bất cứ bên nào;
  7. tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền đưa hoặc tạo sẵn theo phương thức khác các tài liệu quảng cáo, khuyến mại, "thư linh tinh" (“junk”), "thư rác" (“spam”), "thư gửi hàng loạt" (“chain letters”), "kế hoạch kim tự tháp" (“pyramid schemes”) không theo yêu cầu hoặc không được phép, hoặc bất cứ dạng chèo kéo nào khác, trừ ở những nơi (chẳng hạn như mua sắm) được dành riêng cho mục đích đó;
  8. chuyển tiếp email từ máy chủ mail của một bên thứ ba mà không có sự cho phép của bên thứ ba đó;
  9. sử dụng các "robot" hoặc bằng cách khác thu thập địa chỉ email của người khác từ trang của Yahoo để‎ gửi những nội dung tự ‎ý hoặc trái phép;
  10. tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền tải nhiều lần cùng một nội dung, URL hoặc bài viết;
  11. tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền đưa hoặc tạo sẵn theo phương thức khác bất cứ tài liệu chứa các vi-rút phần mềm hoặc các mã máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông;
  12. phá rối luồng thông tin liên lạc bình thường, khiến màn hình "cuộn" nhanh hơn so với tốc độ những người sử dụng khác của Dịch Vụ có thể đánh máy, hoặc có hành động khác theo cách thức gây ảnh hưởng bất lợi tới khả năng của những người sử dụng khác trong việc tham gia các trao đổi tức thời;
  13. gây cản trở hoặc phá rối Dịch Vụ hoặc việc sử dụng của người khác đối với Dịch Vụ hoặc các máy chủ hoặc các mạng liên kết với Dịch Vụ, hoặc không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với Dịch Vụ;
  14. tham gia hoạt động bất hợp pháp hoặc cố ý hoặc vô ý vi phạm các điều luật, đạo luật, sắc lệnh, quy chế, nội quy hoặc quy tắc, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, các quy định, quy tắc, thông báo, chỉ thị hoặc hướng dẫn của bất cứ tổ chức hoặc cơ quan chức năng, cơ quan của chính phủ hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán quốc gia hoặc các trung tâm giao dịch chứng khoán khác;
  15. cung cấp các hỗ trợ hoặc các nguồn tài liệu (hoặc để che giấu hoặc ngụy tạo về bản chất, vị trí, nguồn hoặc chủ sở hữu của các hỗ trợ hoặc nguồn tài liệu) cho bất cứ (các) tổ chức nào mà Chính phủ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ xác định là các tổ chức khủng bố nước ngoài căn cứ theo mục 219 Đạo Luật Quốc tịch và Di trú;
  16. "theo lén" hoặc quấy rối người khác;
  17. phạm vào hành động gian lận hoặc trái pháp luật, cho dù có liên quan tới bất cứ bên thứ ba cung cấp sản phẩm và dịch vụ nào trên Dịch Vụ hoặc ở nơi khác và / hoặc
  18. thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân về những người sử dụng khác có liên quan đến các hành vi và các hoạt động bị cấm được quy định tại các điều khoản từ a đến q trên đây.

  Quý khách xác nhận rằng Yahoo có thể hoặc không xem trước hoặc sàng lọc Nội Dung, nhưng Yahoo và những người được chỉ định của mình có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) tùy theo quyết định của riêng mình xem trước, từ chối, di chuyển hoặc loại bỏ bất cứ Nội Dung nào được truyền đưa hoặc tạo sẵn qua Dịch Vụ. Không giới hạn các quy định nói trên, Yahoo và những người được chỉ định của chúng tôi có quyền loại bỏ bất cứ Nội Dung nào (cho dù có do quý khách cung cấp hay không) mà chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng Nội Dung đó là trái pháp luật hoặc vi phạm ĐKDV hoặc bị cáo buộc là vi phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào hoặc có thể bị phản đối theo quan điểm riêng của chúng tôi, mà không phải chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào trước quý khách, đối với bất cứ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc loại bỏ đó. Quý khách đồng ý rằng quý khách phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan tới việc sử dụng bất cứ Nội Dung nào, bao gồm cả bất cứ sự tin tưởng nào vào độ chính xác, đầy đủ, hoặc hữu dụng của Nội Dung đó. Về vấn đề này, quý khách xác nhận rằng quý khách có thể không dựa trên bất cứ Nội Dung nào do Yahoo thiết lập hoặc được cung cấp choYahoo, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thông tin trong Yahoo Groups hoặc Hỏi Đáp Yahoo và trong tất cả các phần khác của Dịch Vụ.

  Quý khách xác nhận, cho phép và đồng ý rằng Yahoo có thể tùy theo quyết định riêng Yahoo, truy cập, lưu giữ và tiết lộ thông tin tài khoản của quý khách và Nội Dung nếu luật pháp yêu cầu thực hiện việc đó hoặc có lý do để tin rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để: (a) tuân thủ quy trình pháp lý và thực thi pháp luật hoặc yêu cầu khác của chính quyền ; (b) thực hiện ĐKDV hoặc chứng mình quyền của chúng tôi hoặc để bảo vệ chính chúng tôi; (c) giải quyết các trường hợp khiếu nại rằng bất cứ Nội Dung nào là trái pháp luật vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc (d) phản hồi yêu cầu của quý khách về dịch vụ khách hàng; hoặc (e)bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của Yahoo, người sử dụng của Yahoo và công chúng.

  Quý khách hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật và truyền đưa của Dịch Vụ, bao gồm cả Nội Dung của quý khách, có thể liên quan tới (a) việc truyền đưa qua nhiều mạng khác nhau; và (b) việc thay đổi cho phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị hoặc mạng kết nối.

  Quý khách hiểu rằng Dịch vụ và phần mềm được mang trong Dịch vụ có thể bao gồm các yếu tố an ninh cho phép bảo vệ tài liệu kỹ thuật số, và việc sử dụng các tài liệu này phải tuân thủ quy định về sử dụng được thiết lập bởi Yahoo và/hoặc bên cung cấp nội dung đã cung cấp nội dung cho các Dịch vụ này. Quý khách không được cố tình ghi đè hoặc phá hoại bất cứ phần nào trong các quy định sử dụng được bao gồm trong Dịch vụ. Bất cứ việc sao chép, xuất bản, phân phối tiếp hoặc trình bày công khai trái phép những tài liệu được cung cấp trên Dịch vụ này, dù là một phần hay toàn bộ, là bị nghiêm cấm.

 7. BẢN CHẤT CỦA VIỆC THÔNG TIN LIÊN LẠC TRÊN MẠNG YAHOO!
  Khi quý khách đăng ký với Yahoo, quý khách xác nhận rằng bằng việc sử dụng Dịch vụ để gửi các thông tin liên lạc điện tử (bao gồm và không giới hạn tới thư điện tử, yêu cầu tìm kiếm, gửi tin nhắn cho Yahoo Groups, đưa các hình ảnh và các tập tin lên Flickr hoặc các hoạt động Internet khác), quý khách đang tạo ra việc gửi thông tin liên lạc qua các mạng máy tính của Yahoo, mà một số phần của mạng đó được đặt tại các vùng tài phán khác nhau. Kết quả là, và cũng do cấu trúc hệ thống mạng Yahoo và thực tiễn kinh doanh và bản chất của việc thông tin liên lạc điện tử, thậm chí việc thông tin liên lạc mà về bản chất có vẻ là diễn ra trong phạm vi nội vùng hoặc nội địa đều có thể tạo ra việc truyền đưa thông tin liên lạc trong phạm vi vùng lãnh thổ hoặc qua biên giới bất kể thực chất quý khách đang ở đâu tại thời điểm truyền đưa thông tin. Theo đó, bằng cách đồng ý các điều khoản Dịch vụ này, quý khách xác nhận rằng việc sử dụng dịch vụ dẫn đến việc truyền đưa thông tin nội vùng và qua biên giới.

  Yahoo Messenger, bao gồm bất cứ phiên bản dựa trên web nào, sẽ cho phép quý khách và những người mà quý khách thông tin liên lạc với họ lưu trữ các trao đổi của quý khách trên các tài khoản Yahoo! của quý khách nằm trên máy chủ Yahoo!. Điều này có nghĩa là quý khách có thể truy cập và tìm kiếm các lịch sử tin nhắn của quý khách từ bất kỳ máy tính nào có quyền truy cập Internet. Cho dù quý khách có sử dụng tính năng này hay không, những người sử dụng khác cũng có thể chọn sử dụng tính năng này để lưu các thông tin trao đổi với quý khách trong tài khoản cũng nằm trên Yahoo! của họ. Việc quý khách đồng ý với ĐKDV này cấu thành sự chấp thuận của quý khách cho phép Yahoo! lưu trữ những thông tin trao đổi này lên máy chủ của mình. Tùy từng thời điểm, Yahoo! có thể gửi cho quý khách các thông báo qua Dịch Vụ Yahoo! Messenger để báo cho quý khách biết về những thay đổi quan trọng của Yahoo! Messenger hoặc Dịch vụ liên quan. quý khách sẽ không nhận được những thông điệp đó nếu quý khách vi phạm ĐKDV này bằng cách truy cập vào Dịch vụ theo cách thức trái phép. Việc quý khách đồng ý với ĐKDV này cấu thành sự đồng ý của quý khách rằng coi như quý khách đã nhận bất cứ và tất cả các thông báo mà có thể đã được gửi cho quý khách trong trường hợp quý khách đã truy cập Dịch Vụ một cách hợp pháp.
 8. CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ
  Thừa nhận tính chất toàn cầu của Internet, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy định của nước sở tại liên quan tới các hành động trực tuyến và Nội Dung có thể chấp nhận được. Việc sử dụng Dịch Vụ Yahoo và truyền đưa, đăng tải và cập nhật phần mềm, công nghệ và dữ liệu kỹ thuật khác thông qua Dịch Vụ Yahoo có thể phải tuân thủ luật xuất và nhập khẩu của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Singapore và các quốc gia khác. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật và quy định về xuất và nhập khẩu được áp dụng, bao gồm những không giới hạn ở Quy Định Về Quản Lý Xuất Khẩu (xem http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html) và chương trình kiểm soát phê chuẩn của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ (xem http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx). Cụ thể, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn:
  1. không phải là bên bị cấm được xác định theo danh sách loại trừ xuất khẩu của bất cứ chính phủ nào (xem http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm) hoặc là thành viên của một chính phủ của bất kỳ quốc gia bị cấm xuất khẩu khác nào như được xác định trong luật và các quy định về xuất và nhập khẩu được áp dụng;
  2. sẽ không truyền đưa phần mềm, công nghệ và dữ liệu kỹ thuật khác thông qua Dịch Vụ Yahoo đến các bên hoặc quốc gia bị cấm xuất khẩu;
  3. sẽ không sử dụng Dịch Vụ Yahoo cho mục đích về quân sự, hạt nhân, tên lửa, vũ khí hóa học hoặc sinh học mà vi phạm luật xuất khẩu của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và/ hoặc Singapore; và
  4. sẽ không truyền đưa, cập nhật hoặc đăng tải thông qua Dịch Vụ Yahoo bất kỳ phần mềm, công nghệ hoặc các dữ liệu kỹ thuật khác nào mà vi phạm luật xuất và nhập khẩu được áp dụng nào của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Singapore hoặc các quốc gia khác.
 9. NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP HOẶC TẠO SẴN ĐỂ GỘP VÀO DỊCH VỤ
  Yahoo không đòi hỏi quyền sở hữu đối với Nội Dung mà quý khách cung cấp hoặc tạo sẵn để gộp vào Dịch vụ. Tuy nhiên, đối với Nội dung quý khách cung cấp hoặc hoặc đưa ra để gộp vào vùng có thể truy cập công cộng của Dịch Vụ, thì quý khách cấp phép cho Yahoo trên phạm vi toàn cầu, không phải trả tiền bản quyền, có thể chuyển giao và không độc quyền như sau:
  1. Đối với những Nội Dung mà quý khách cung cấp hoặc tạo sẵn để gộp vào các vùng có thể truy cập công cộng của Dịch vụ khác với Yahoo Groups, quý khách cho phép sử dụng, phân phối, sao chép, sửa đổi, công bố, truyền phát, điều chỉnh cho thích ứng, trưng bày công khai, hiển thị công khai Nội dung đó trên Dịch vụ chỉ duy nhất cho mục đích mà Nội dung đó được cung cấp hoặc tạo sẵn. Sự cho phép này chỉ tồn tại cho tới chừng nào quý khách chọn tiếp tục để Nội dung đó được gộp vào Dịch vụ và sẽ chấm dứt tại thời điểm quý khách loại bỏ hoặc Yahoo loại bỏ Nội Dung đó khỏi Dịch vụ.
  2. Đối với hình ảnh, đồ họa, audio hoặc video được quý khách cung cấp hoặc tạo sẵn để gộp vào các vùng có thể truy cập công cộng nào của Dịch vụ khác với Yahoo Groups, quý khách cho phép sử dụng, phân phối, sao chép, sửa đổi, công bố, truyền phát, điều chỉnh cho thích ứng, trưng bày công khai, hiển thị công khai Nội dung đó trên Dịch vụ chỉ duy nhất cho mục đích mà Nội Dung đó được cung cấp và hoặc tạo sẵn. Sự cho phép này chỉ tồn tại cho tới chừng nào quý khách chọn để tiếp tục gộp Nội dung đó vào Dịch vụ và sẽ chấm dứt tại thời điểm quý khách loại bỏ hoặc Yahoo loại bỏ Nội Dung đó khỏi Dịch vụ.
  3. Đối với Nội Dung không phải là hình ảnh, đồ họa, audio hoặc video được quý khách cung cấp hoặc tạo sẵn để gộp vào các vùng có thể truy cập công cộng nào của Dịch vụ khác với Yahoo Groups, quý khách cho phép một cách vĩnh viễn, không hủy ngang và có toàn quyền cấp phép thứ cấp, sử dụng, phân phối, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh cho thích ứng, công bố, truyền phát, dịch, trưng bày công khai, hiển thị công khai Nội dung đó (toàn bộ hoặc một phần) và kết hợp Nội Dung vào các tác phẩm khác theo bất cứ hình thức nào hoặc trong bất cứ phương tiện truyền thông nào hiện được biết đến hoặc được phát triển sau này.
  4. Vùng“có thể truy cập công cộng” của Dịch vụ là vùng thuộc mạng các tài sản của Yahoo được Yahoo dự kiến để phục vụ công chúng. Ví dụ, các vùng có thể truy cập công cộng của Dịch vụ có thể bao gồm Hỏi Đáp Yahoo và các phần khác thuộc Yahoo Groups được mở cho cả thành viên và khách ghé thăm. Tuy nhiên, các vùng có thể truy cập công cộng của Dịch vụ sẽ không bao gồm các vùng Yahoo Groups mà các phần này được giới hạn chỉ cho các thành viên, các dịch vụ Yahoo cho mục đích thông tin liên lạc cá nhân chẳng hạn như Yahoo Mail hoặc Yahoo Messenger hoặc các vùng không thuộc phạm vi mạng tài sản của Yahoo, chẳng hạn như là các phần của các trang World Wide Web mà có thể truy cập thông qua các siêu văn bản (hypertext) hoặc các liên kết khác không được ký sinh máy chủ hoặc phục vụ bởi Yahoo.
  5. Quý khách xác nhận rằng bằng việc truyền đưa hoặc tạo sẵn Nội Dung thông qua Dịch Vụ, quý khách chịu rủi ro là người khác có thể sao chép Nội Dung hoặc sử dụng Nội Dung theo cách khác. Quý khách đồng ý không cho là Yahoo phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc sao chép hoặc sử dụng Nội Dung được thực hiện bởi bên thứ ba cho dù quý khách có hoặc không chấp thuận việc sao chép hoặc sử dụng đó.
 10. ĐÓNG GÓP CHO YAHOO!
  Bằng việc cung cấp ý kiến, đề nghị, tài liệu, và/hoặc đề xuất (“Đóng góp”) cho Yahoo thông qua các trang đề nghị hoặc thông tin phản hồi của Yahoo, quý khách xác nhận và đồng ý rằng: (a) Đóng góp của quý khách không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền; (b) Yahoo không có nghĩa vụ giữ bí mật, rõ ràng hoặc ngụ ý, đối với các Đóng góp; (c) Yahoo có quyền sử dụng hoặc tiết lộ (hoặc lựa chọn việc không sử dụng hoặc tiết lộ) các Đóng góp đó vì bất cứ mục đích gì, theo bất cứ cách thức nào, trên bất cứ phương tiện truyền thông nào trên toàn thế giới; (d) Yahoo có thể có những thứ tương tự với những Đóng góp đang trong quá trình xem xét hoặc phát triển; (e) Đóng góp của quý khách tự động trở thành tài sản của Yahoo mà không có bất cứ nghĩa vụ nào của Yahoo đối với quý khách; và (f) quý khách không có quyền hưởng bất cứ khoản thù lao hoặc bồi hoàn nào từ Yahoo trong bất cứ trường hợp nào.
 11. BỒI THƯỜNG
  Quý khách đồng ý bồi thường và giữ cho Yahoo và các công ty mẹ, công ty cổ phần, công ty con, các công ty liên kết và các công ty liên quan, các viên chức, các đại diện, nhân viên, các đối tác, các bên cung cấp, bên bán hàng, các bên đồng thương hiệu, các bên cấp phép của Yahoo, được vô hại đối với các khiếu kiện hoặc yêu cầu, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý, do bất cứ bên thứ ba nào thực hiện do hoặc phát sinh từ Nội Dung mà quý khách cung cấp, đăng tải, truyền đưa hoặc tạo sẵn theo cách thức khác qua Dịch Vụ, việc quý khách sử dụng Dịch Vụ, việc quý khách kết nối tới Dịch Vụ, việc quý khách vi phạm ĐKDV hoặc việc quý khách vi phạm bất cứ quyền của bất cứ người nào khác, hoặc việc quý khách vi phạm luật pháp hiện hành.
 12. KHÔNG BÁN LẠI DỊCH VỤ
  Quý khách đồng ý không sao chép, tái bản, sao chụp, bán, kinh doanh, bán lại hoặc khai thác vì bất cứ mục đích thương mại nào, bất cứ phần nào của Dịch Vụ (bao gồm cả Yahoo ID của quý khách), việc sử dụng Dịch Vụ, hoặc truy cập vào Dịch Vụ.
 13. THỰC TIỄN CHUNG LIÊN QUAN TỚI VIỆC SỬ DỤNG VÀ LƯU TRỮ
  Quý khách xác nhận rằng Yahoo có thể, tùy theo quyết định của riêng mình, tạo ra các thực tiễn và giới hạn chung liên quan tới việc sử dụng Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đối với cách thức sử dụng Dịch Vụ, số ngày tối đa mà các thông điệp điện tử, các nội dung đăng tải trên bảng thông điệp hoặc Nội Dung khác được tải lên sẽ được Dịch Vụ lưu giữ, số lượng thông điệp điện tử tối đa có thể được gửi từ hoặc được nhận bởi một tài khoản trên Dịch Vụ, dung lượng tối đa của bất cứ thông điệp điện tử nào có thể được gửi từ hoặc được nhận bởi một tài khoản trên Dịch Vụ, dung lượng trống tối đa của đĩa mà sẽ được Yahoo thay mặt cho quý khách phân bổ trên các máy chủ của Yahoo, và số lần tối đa (và khoảng thời gian tối đa cho chúng) mà quý khách có thể truy cập Dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Cụ thể là, nhưng không giới hạn đối với phần quy định ở trên, bằng việc sử dụng Dịch Vụ, quý khách chấp nhận việc áp dụng của chúng tôi các thực tiễn được quy định tại https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/privacy/index.html liên quan tới việc sử dụng Dịch Vụ của quý khách. Quý khách đồng ý rằng Yahoo không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với việc xóa hoặc không lưu giữ bất cứ thông điệp nào và các thông tin liên lạc khác hoặc Nội Dung khác được duy trì hoặc được truyền đưa bởi hoặc được tạo sẵn qua Dịch Vụ. Quý khách xác nhận rằng Yahoo bảo lưu quyền loại bỏ các tài khoản không hoạt động trong một khoảng thời gian dài. Quý khách cũng xác nhận rằng Yahoo bảo lưu quyền sửa đổi các thực tiễn và giới hạn chung này tại từng thời điểm tùy theo quyết định riêng của Yahoo, cho dù có hoặc không có thông báo, và quý khách đồng ý rằng việc quý khách tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có sự sửa đổi như vậy sẽ cấu thành việc quý khách chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các thực tiễn và giới hạn chung đã được sửa đổi đó.
 14. SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ
  Yahoo bảo lưu quyền, tại bất cứ thời điểm nào và tại từng thời điểm, sửa đổi, ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch Vụ (hoặc bất cứ phần nào của Dịch Vụ) cho dù có hoặc không có thông báo. Quý khách đồng ý rằng Yahoo không có nghĩa vụ trước Quý khách hoặc bất cứ bên thứ ba nào đối với bất cứ điều chỉnh, sự tạm ngưng hoặc không tiếp tục cung cấp Dịch Vụ.
 15. CHẤM DỨT
  Quý khách đồng ý rằng Yahoo có thể, tùy theo các trường hợp cụ thể và không cần thông báo trước, chấm dứt ngay lập tức thỏa thuận được thiết lập theo ĐKDV này và chấm dứt tài khoản Yahoo của quý khách, bất cứ địa chỉ email liên quan nào, và quyền truy cập vào toàn bộ hoặc bất cứ phần nào của Dịch vụ, Nguyên nhân của việc chấm dứt này bao gồm nhưng không giới hạn ở, (a) sự vi phạm hoặc xâm phạm hoặc sự vi phạm hoặc xâm phạm được dự liệu nào đối với ĐKDV hoặc các thỏa thuận được kết hợp hoặc các hướng dẫn của chính quyền hoặc luật áp dụng khác, (b) theo yêu cầu bởi việc thực thi pháp luật hoặc bởi các cơ quan có thẩm quyền khác, (c) yêu cầu của quý khách (xóa bỏ tài khoản tự khởi tạo ban đầu), (d) không tiếp tục hoặc thay đổi cơ bản đối với Dịch vụ (hoặc bất cứ phần nào của Dịch Vụ), (e) các vấn đề không mong muốn về kỹ thuật hoặc an ninh, (f) không hoạt động trong thời gian dài, (g) chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng quý khách đang sử dụng hoặc dự định sử dụng Dịch Vụ để tham gia các hoạt động lừa đảo hoặc bất hợp pháp, và/hoặc (h) không thanh toán bất cứ khoản phí nào mà quý khách phải gánh chịu liên quan đến Dịch vụ. Việc chấm dứt sử dụng tài khoản Yahoo của quý khách bao gồm (a) xóa bỏ quyền truy cập vào tất cả các đề nghị trong phạm vi Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở Yahoo Mail và Yahoo Messenger, (b) xóa bỏ mật khẩu và tất cả các thông tin, tập tin liên quan và các nội dung liên kết với hoặc nằm trong tài khoản của quý khách (hoặc bất cứ phần nào của chúng), và (c) chặn việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Ngoài ra, quý khách đồng ý rằng tất cả các việc chấm dứt có lý do được thực hiện theo quyết định riêng của Yahoo và rằng Yahoo không chịu trách nhiệm trước quý khách hoặc bất cứ bên thứ ba nào đối với bất cứ việc chấm dứt nào tài khoản của quý khách, các địa chỉ email liên quan hoặc quyền truy cập vào toàn bộ hoặc bất cứ phần nào của Dịch Vụ.

  Trong trường hợp chúng tôi chấm dứt tài khoản của quý khách, bất cứ địa chỉ email liên quan nào hoặc quyền truy cập vào toàn bộ Dịch Vụ, thì ĐKDV sẽ chấm dứt ngay lập tức đối với chúng, ngoại trừ Chính Sách Quyền Riêng Tư, Chính Sách IP, các Mục 15 và 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của ĐKDV này vẫn tồn tại và được áp dụng sau khi có các chấm dứt đó.
 16. GIAO DỊCH VỚI CÁC NHÀ QUẢNG CÁO
  Dịch Vụ cũng có thể bao gồm việc tiếp cận tới các sản phẩm và dịch vụ của các bên thứ ba độc lập, hoặc trực tiếp hoặc qua các đường liên kết tới các trang web được điều hành bởi các bên quảng cáo đó. Việc trao đổi qua lại và các giao dịch kinh doanh của quý khách với, hoặc việc quý khách tham gia vào các chương trình quảng bá của các nhà quảng cáo được tìm thấy trên hoặc qua Dịch Vụ, bao gồm cả việc thanh toán và giao hàng hóa hoặc dịch vụ có liên quan, và bất cứ các điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc xác nhận nào khác liên quan tới các giao dịch đó, chỉ là giữa quý khách và các nhà quảng cáo đó, ngay cả trong trường hợp có sự liên quan tới bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cùng gắn nhãn với chúng tôi, mà có thể bao gồm cả các thương hiệu của chúng tôi. Quý khách đồng ý rằng Yahoo hoàn toàn không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ gì đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới mọi hình thức, phát sinh do các giao dịch đó hoặc do sự hiện diện của các nhà quảng cáo đó trên Dịch Vụ.
 17. CÁC LIÊN KẾT
  Dịch Vụ có thể cung cấp, hoặc các bên thứ ba có thể cung cấp, các liên kết tới các nguồn hoặc các trang World Wide Web. Bởi vì Yahoo không kiểm soát các trang web và các nguồn đó, nên quý khách xác nhận và đồng ý rằng Yahoo không chịu trách nhiệm về tính sẵn có của các trang web hoặc nguồn bên ngoài đó, và không xác nhận và cũng như không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ gì đối với bất cứ Nội Dung nào, quảng cáo, các sản phẩm, hoặc các tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc các nguồn đó. Quý khách cũng xác nhận và đồng ý rằng Yahoo sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất cứ thiệt hại hoặc tổn thất nào bị gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan tới việc sử dụng hoặc sự tin tưởng vào bất cứ Nội Dung, các sản phẩm hoặc dịch vụ nào sẵn hoặc thông qua bất cứ trang web hoặc nguồn đó.
 18. QUYỀN SỞ HỮU CỦA YAHOO!
  Quý khách xác nhận và đồng ý rằng Dịch Vụ và bất cứ phần mềm cần thiết nào được sử dụng liên quan đến Dịch Vụ ("Phần Mềm") đều chứa thông tin độc quyền và bí mật, được bảo vệ bởi luật pháp về sở hữu trí tuệ và các luật liên quan khác. Quý khách cũng xác nhận và đồng ý rằng Nội Dung được chứa trong các quảng cáo tài trợ hoặc thông tin được giới thiệu cho quý khách qua Dịch Vụ hoặc bởi các nhà quảng cáo được bảo hộ bản quyền, nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, bằng sáng chế hoặc các quyền sở hữu và luật pháp khác. Trừ khi có sự cho phép rõ ràng của Yahoo hoặc các nhà quảng cáo, quý khách đồng ý không và không cho phép hoặc ủy quyền cho thực hiện việc sửa đổi, thuê, cho thuê, cho vay, bán, phân phối hoặc làm tác phẩm phái sinh dựa trên một phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ hoặc Phần Mềm.

  Yahoo cấp phép và quyền mang tính cá nhân, không thể chuyển giao và không độc quyền cho quý khách để sử dụng mã đối tượng của Phần Mềm của Yahoo trên một máy vi tính; với điều kiện quý khách không (và không cho phép bên thứ ba) sao chép, sửa đổi, làm tác phẩm phái sinh dựa trên phần mềm đó, phân giải cơ chế, phân giải biên tập hoặc cố tình bằng cách khác tìm cách phát hiện bất cứ mã nguồn nào, bán, chuyển nhượng, cấp phép thứ cấp, cấp quyền về an ninh hoặc chuyển giao bất cứ quyền nào trong Phần Mềm. Quý khách đồng ý không điều chỉnh Phần Mềm theo bất cứ cách hoặc hình thức nào, cũng không sử dụng các phiên bản được sửa đổi của Phần Mềm, bao gồm (nhưng không giới hạn đối với) cho các mục đích giành được quyền truy cập trái phép vào Dịch Vụ. Quý khách đồng ý không truy cập Dịch Vụ theo bất cứ phương tiện nào không phải qua giao diện mà Yahoo cung cấp cho quý khách sử dụng để truy cập Dịch Vụ đó.
 19. KHƯỚC TỪ BẢO ĐẢM
  QUÝ KHÁCH HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG:
  1. VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG QUÝ KHÁCH. DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP THEO NGUYÊN TẮC "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "NHƯ CÓ SẴN". YAHOO! VÀ CÁC CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY CON VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT, CÁC VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, ĐỐI TÁC, CÁC BÊN CẤP PHÉP, CÁC BÊN CUNG CẤP VÀ BÊN BÁN HÀNG CỦA YAHOO! KHƯỚC TỪ MỘT CÁCH RÕ RÀNG TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ H̀NH THỨC NÀO, CHO DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ TÍNH KHÔNG VI PHẠM (NGOÀI NHỮNG BẢO ĐẢM MÀ VIỆC LOẠI TRỪ CHÚNG LÀ KHÔNG HỢP PHÁP).
  2. YAHOO! VÀ CÁC CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY CON VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT, CÁC VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, ĐỐI TÁC, CÁC BÊN CẤP PHÉP, BÊN CUNG CẤP VÀ BÊN BÁN HÀNG CỦA YAHOO! KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG (i) DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH, (ii) DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, (iii) DỊCH VỤ SẼ CÓ THỂ TRUY CẬP ĐƯỢC TẠI BẤT KỲ THỜI ĐIỂM NÀO HOẶC TẠI TỪNG THỜI ĐIỂM QUA KÊNH MÀ QUÝ KHÁCH LỰA CHỌN HOẶC SỬ DỤNG, (iv) THÔNG TIN, NỘI DUNG HOẶC CÁC QUẢNG CÁO CÓ TRONG DỊCH VỤ, ĐƯỢC CUNG CẤP QUA DỊCH VỤ, HOẶC ĐƯỢC KẾT NỐI, TẢI XUỐNG HOẶC TRUY CẬP TỪ HOẶC QUA DỊCH VỤ ("TÀI LIỆU"), HOẶC KẾT QUẢ CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, SẼ CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY, (iv) CHẤT LƯỢNG CỦA BẤT CỨ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THÔNG TIN, HOẶC TÀI LIỆU KHÁC NÀO ĐƯỢC MUA HOẶC NHẬN ĐƯỢC QUA DỊCH VỤ ("SẢN PHẨM") SẼ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC SỰ MONG ĐỢI CỦA QUÝ KHÁCH, VÀ (v) BẤT KỲ SAI SÓT NÀO TRONG PHẦN MỀM SẼ ĐƯỢC HIỆU CHỈNH.
  3. BẤT CỨ SỰ TIN CẬY ĐỐI VỚI HOẶC VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO LÀ THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA RIÊNG QUÝ KHÁCH VÀ LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG QUÝ KHÁCH. CHÚNG TÔI BẢO LƯU QUYỀN, TÙY THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA RIÊNG CHÚNG TÔI VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ NGHĨA VỤ NÀO, THỰC HIỆN VIỆC CẢI TIẾN HOẶC HIỆU CHỈNH BẤT CỨ SAI SÓT HOẶC SƠ SUẤT NÀO TRONG BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA DỊCH VỤ HOẶC TÀI LIỆU. CÁC TÀI LIỆU ĐƯỢC CHÚNG TÔI CUNG CẤP HOẶC TẠO SẴN TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG", VÀ CHÚNG TÔI KHƯỚC TỪ RÕ RÀNG BẤT KỲ VÀ MỌI BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC VÀ TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, LIÊN QUAN TỚI BẤT KỲ TÀI LIỆU HOẶC SẢN PHẨM NÀO.
  4. BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC TẢI XUỐNG HOẶC NHẬN ĐƯỢC BẰNG CÁCH KHÁC QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐƯỢC TRUY CẬP THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA RIÊNG QUÝ KHÁCH VÀ LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG QUÝ KHÁCH, VÀ QUÝ KHÁCH SẼ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ THIỆT HẠI CHO HỆ THỐNG MÁY TÍNH HOẶC THIẾT BỊ CỦA QUÝ KHÁCH HOẶC VIỆC MẤT CÁC DỮ LIỆU DO VIỆC TẢI XUỐNG TÀI LIỆU ĐÓ.
  5. KHÔNG Ý KIẾN TƯ VẤN HOẶC THÔNG TIN NÀO, CHO DÙ BẰNG MIỆNG HOẶC BẰNG VĂN BẢN MÀ QUÝ KHÁCH CÓ ĐƯỢC TỪ YAHOO! HOẶC CÁC BÊN CẤP PHÉP, BÊN CUNG CẤP, BÊN BÁN HÀNG, CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY CON HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT, CÁC VIÊN CHỨC, ĐẠI DIỆN HOẶC NHÂN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI HOẶC THÔNG QUA HOẶC TỪ DỊCH VỤ, TẠO RA BẤT CỨ BẢO ĐẢM NÀO MÀ KHÔNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY RÕ RÀNG TRONG ĐKDV (TRỪ TRƯỜNG HỢP CÓ TRÌNH BÀY SAI TRÁI BỞI CHÚNG TÔI HOẶC CÁC BÊN CẤP PHÉP, BÊN CUNG CẤP, BÊN BÁN HÀNG, CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY CON HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT, CÁC VIÊN CHỨC, ĐẠI DIỆN HOẶC NHÂN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI, TÙY THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP).
  6. MỘT TỶ LỆ PHẦN TRĂM NHỎ NGƯỜI SỬ DỤNG CÓ THỂ LÊN CƠN ĐỘNG KINH KHI TIẾP XÚC VỚI MỘT SỐ KIỂU ÁNH SÁNG HOẶC HÌNH NỀN NHẤT ĐỊNH TRÊN MÀN HÌNH MÁY TÍNH HOẶC TRONG KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ. MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN NHẤT ĐỊNH CÓ THỂ GÂY RA CHỨNG ĐỘNG KINH KHÔNG THỂ PHÁT HIỆN TRƯỚC ĐÂY, THẬM CHÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG KHÔNG CÓ TIỀN SỬ BỆNH ĐỘNG KINH HOẶC NHỒI MÁU TRƯỚC ĐÓ. NẾU QUÝ KHÁCH, HOẶC BẤT CỨ NGƯỜI NÀO KHÁC TRONG GIA ĐÌNH QUÝ KHÁCH, TỪNG BỊ CHỨNG ĐỘNG KINH, HÃY THAM VẤN BÁC SĨ CỦA QUÝ KHÁCH TRƯỚC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ, NGỪNG NGAY LẬP TỨC VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ THAM VẤN BÁC SĨ CỦA QUÝ KHÁCH NẾU CÓ BIỂU HIỆN CỦA BẤT CỨ TRIỆU CHỨNG NÀO SAU ĐÂY TRONG KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ NHƯ: HOA MẮT CHÓNG MẶT, THỊ LỰC THAY ĐỒI, CO GIẬT MẮT HOẶC CO GIẬT CÁC CƠ, MẤT NHẬN THỨC, MẤT PHƯƠNG HƯỚNG, BẤT CỨ DI CHUYỂN KHÔNG TỰ CHỦ NÀO, HOẶC CO THẮT.
 20. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
  QUÝ KHÁCH HIỂU RÕ RÀNG VÀ ĐỒNG Ý RẰNG YAHOO! VÀ CÁC CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY CON VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT, CÁC VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, ĐỐI TÁC VÀ CÁC BÊN CẤP PHÉP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC QUÝ KHÁCH ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, THỨ PHÁT HOẶC ĐIỂN HÌNH, HOẶC ĐỐI VỚI BẤT CỨ TỔN THẤT NÀO VỀ LỢI NHUẬN, UY TÍN, VIỆC SỬ DỤNG, DỮ LIỆU, DANH TIẾNG HOẶC CÁC TỔN THẤT VÔ HÌNH KHÁC, BẤT KỂ YAHOO! HOẶC CÁC BÊN CẤP PHÉP, CÁC BÊN CUNG CẤP, BÊN BÁN HÀNG, CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY CON, VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT, CÁC VIÊN CHỨC, ĐẠI DIỆN HOẶC NHÂN VIÊN, TÙY THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP, ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ, PHÁT SINH TỪ: (i) DỊCH VỤ, CÁC TÀI LIỆU VÀ CÁC SẢN PHẨM; (ii) VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC DỊCH VỤ; (iii) CHI PHÍ MUA CÁC HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ THAY THẾ XUẤT PHÁT TỪ BẤT KỲ HÀNG HÓA, DỮ LIỆU, THÔNG TIN HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC MUA HOẶC CÁC THÔNG ĐIỆP NHẬN ĐƯỢC HOẶC CÁC GIAO DỊCH ĐƯỢC THỰC HIỆN THÔNG QUA HOẶC TỪ DỊCH VỤ; (iv) VIỆC TRUY CẬP TRÁI PHÉP HOẶC SỬA ĐỔI CÁC DỮ LIỆU HOẶC VIỆC TRUYỀN ĐƯA HOẶC DỮ LIỆU CỦA QUÝ KHÁCH; (v) PHÁT BIỂU HOẶC HÀNH ĐỘNG CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO TRÊN DỊCH VỤ HOẶC VIỆC SỬ DỤNG ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI BẤT CỨ BÊN THỨ BA NÀO ĐỐI VỚI NỘI DUNG ĐƯỢC TRUYỀN ĐƯA HOẶC TẠO SẴN TRÊN DỊCH VỤ; (vi) BẤT CỨ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC GIỚI THIỆU HOẶC CÁC THÔNG ĐIỆP ĐƯỢC GỬI HOẶC NHẬN BẰNG CÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ; HOẶC (vii) BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO KHÁC LIÊN QUAN TỚI DỊCH VỤ, TÀI LIỆU HOẶC SẢN PHẨM. KHÔNG QUY ĐỊNH NÀO TRONG ĐKDV HẠN CHẾ NGHĨA VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC CÁC BÊN CẤP PHÉP, BÊN CUNG CẤP, BÊN BÁN, CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY CON, HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT, CÁC VIÊN CHỨC, ĐẠI DIỆN HOẶC NHÂN VIÊN, TÙY THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP, ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN PHÁT SINH DO SƠ SUẤT CỦA CHÚNG TÔI HOẶC SƠ SUẤT CỦA HỌ.
 21. CÁC NGOẠI LỆ VÀ GIỚI HẠN
  QUÝ KHÁCH XÁC NHẬN RẰNG CÁC KHƯỚC TỪ VÀ NGOẠI LỆ VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG MỤC 19 VÀ 20 THỂ HIỆN SỰ PHÂN BỔ CÔNG BẰNG VÀ HỢP LÝ VỀ CÁC RỦI RO VÀ LỢI ÍCH CỦA THỎA THUẬN GIỮA QUÝ KHÁCH VÀ CHÚNG TÔI, TRÊN CƠ SỞ XEM XÉT TẤT CẢ CÁC YẾU TỐ CÓ LIÊN QUAN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở GIÁ TRỊ CỦA SỰ ĐÁP LẠI MÀ QUÝ KHÁCH CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI, TÌNH TRẠNG CÓ SẴN VÀ CHI PHÍ BẢO HIỂM ĐỐI VỚI CÁC RỦI RO NÓI TRÊN. QUÝ KHÁCH CŨNG ĐỒNG Ý RẰNG CÁC KHƯỚC TỪ VÀ CÁC GIỚI HẠN NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC THỰC THI TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP.
 22.  LƯU Ý ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN TỚI VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH 
 23. Nếu quý khách có ý định thiết lập hoặc tham gia bất cứ dịch vụ nào, nhận hoặc yêu cầu bất cứ tin tức, thông điệp, cảnh báo hoặc các thông tin khác từ Dịch Vụ liên quan tới các công ty, báo giá cổ phiếu, các việc đầu tư hoặc chứng khoán, xin vui lòng đọc lại Mục 19 và 20. Chúng có hiệu quả gấp đôi đối với quý khách. Hơn nữa, đặc biệt đối với loại thông tin này, cụm từ “hãy để nhà đầu tư cẩn thận” là thích hợp. Dịch Vụ được cung cấp chỉ cho các mục đích thông tin, và không có Nội Dung nào trong Dịch Vụ nhằm mục đích giao dịch thương mại hoặc đầu tư cũng như sẽ tạo thành bất cứ ý kiến tư vấn cụ thể nào cho quý khách. Quý khách đồng ý rằng quý khách chịu trách nhiệm một cách riêng rẽ và tuyệt đối đối với tất cả các quyết định giao dịch thương mại hoặc đầu tư do quý khách đưa ra. Yahoo và các bên cấp phép sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ gì đối với sự chính xác, tính hữu dụng hoặc tình trạng có sẵn của bất cứ thông tin nào được truyền đưa hoặc tạo sẵn thông qua Dịch Vụ, và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ gì đối với các quyết định về giao dịch thương mại hoặc đầu tư dựa trên thông tin đó.

 24. LỢI ÍCH CỦA BÊN THỨ BA
  Quý khách đồng ý rằng, trừ khi được quy định khác đi rõ ràng trong ĐKDV này, không có lợi ích của bên thứ ba theo thỏa thuận này. Quý khách xác nhận rằng các bên cấp phép, bên cung cấp, bên bán hàng, công ty mẹ, công ty cổ phần, công ty con, và các công ty liên quan, tất cả các đơn vị liên kết của Yahoo, và các viên chức, đại diện và nhân viên của Yahoo, tùy từng trường hợp, được coi là những người thụ hưởng bên thứ ba của các Mục 6, 11, 19, 20 và 21. Quý khách cũng xác nhận rằng các bên đồng nhãn hiệu và các đối tác khác của chúng tôi được coi là những người thụ hưởng bên thứ ba của Mục 11. Quý khách đồng ý rằng các bên cấp phép, bên cung cấp, bên bán hàng, công ty mẹ, công ty cổ phần, công ty con và các công ty liên quan, tất cả các đơn vị liên kết của Yahoo, các viên chức, đại diện và nhân viên của Yahoo, và các bên đồng nhãn hiệu và các đối tác khác của chúng tôi, từng bên đều có thể thi hành riêng biệt và theo quyền của chính họ các quy định trong các Mục 6, 11, 19, 20 và 21 như được áp dụng, và Đạo Luật về Hợp Đồng của Singapore (Quyền của Các Bên Thứ Ba) (Phần 53B) được áp dụng đối với ĐKDV trong phạm vi và theo cách thức được quy định hoặc được dự liệu trong phần trên nhưng không áp dụng ngoài phạm vi đó và cho bất cứ vấn đề nào khác.
 25. THÔNG BÁO
  Yahoo có thể cung cấp cho quý khách các thông báo, bao gồm cả các thông báo về các thay đổi đối với ĐKDV thông qua thư điện tử, thư thông thường hoặc đăng báo trên Dịch Vụ. Quý khách đồng ý rằng các thông báo bằng thư điện tử hoăc thư thường đó, và việc hiển thị thông báo và các liên kết tới thông báo cho quý khách nói chung trên Dịch Vụ sẽ cấu thành việc thông báo đầy đủ và tương xứng cho quý khách về các vấn đề có trong thông báo đó. Quý khách cũng đồng ý rằng chúng tôi có thể thực hiện quy trình đối với quý khách bằng thư thường tới địa chỉ mà quý khách cung cấp khi đăng ký với Yahoo hoặc bằng bất cứ phương tiện nào khác được luật pháp cho phép.
 26. THÔNG TIN VỀ NHÃN HIỆU
  Quý khách đồng ý rằng tất cả các nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn dịch vụ của Yahoo và các biểu trưng, tên sản phẩm và dịch vụ của Yahoo khác là nhãn hiệu của Yahoo và các bên cấp phép, bên cung cấp, bên bán hàng, công ty mẹ hoặc công ty cổ phần của chúng tôi, tùy từng trường hợp ( "Nhãn Hiệu Yahoo"). Nếu không có sự cho phép trước của bên cấp phép, bên cung cấp, bên bán hàng, công ty mẹ hoặc công ty cổ phần của chúng tôi hoặc chúng tôi, tùy từng trường hợp, quý khách đồng ý không hiển thị hoặc sử dụng dưới bất cứ hình thức nào các Nhãn Hiệu Yahoo.
 27. THÔNG BÁO VÀ QUY TRÌNH KHIẾU KIỆN VỀ VI PHẠM VỀ BẢN QUYỀN HOẶC QUYỀN VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
  Chúng tôi tôn trọng tài sản trí tuệ của những người khác, và chúng tôi yêu cầu những người sử dụng của chúng tôi cũng phải làm như vậy. Để biết thêm chi tiết, đề nghị xem Quy Định về Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của chúng tôi.

  Nếu quý khách tin rằng các quyền sở hữu trí tuệ của quý khách (ví dụ bản quyền hoặc quyền nhãn hiệu) đã bị vi phạm, đề nghị xem Quy Định về Quyền Sở Hữu Trí Tuệ nói trên, trong đó có hướng dẫn về cách thức thông báo cho chúng tôi theo đúng quy định của luật pháp hiện hành. Yahoo có thể, tùy từng trường hợp và theo quyết định của mình, vô hiệu hóa và/hoặc chấm dứt tài khoản của người sử dụng có thể tái phạm.
 28. THÔNG TIN CHUNG
  Thỏa thuận toàn bộ. ĐKDV (và các thỏa thuận và các chính sách được kết hợp vào ĐKDV này) cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa quý khách và Yahoo, và sẽ điều chỉnh việc sử dụng của quý khách đối với Dịch Vụ, thay thế cho bất cứ ghi nhớ, phát biểu, tuyên bố và thỏa thuận nào trước đây giữa quý khách và Yahoo liên quan đến Dịch Vụ. Để tránh sự nghi ngờ, trừ phạm vi được quy định trong Mục 23, chỉ quý khách và chúng tôi là các bên tham gia ĐKDV. Quý khách cũng có thể phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện bổ sung mà chúng có thể được áp dụng khi quý khách sử dụng hoặc mua một số dịch vụ Yahoo, dịch vụ liên kết, nội dung bên thứ ba hoặc phần mềm bên thứ ba khác.

  Lựa chọn pháp luật và cơ quan giải quyết tranh chấp: ĐKDV và mối quan hệ giữa quý khách và Yahoo sẽ được điều chỉnh bởi luật Singapore không phụ thuộc vào quy định của pháp luật Singapore về xung đột luật. Quý khách và Yahoo SEA cam kết tuân thủ quyền tài phán không độc quyền của ra tòa án Singapore.

  Khước Từ và Tính Riêng Biệt. Việc Yahoo không thi hành hoặc thực hiện bất cứ quyền hoặc quy định nào của ĐKDV không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Nếu bất cứ quy định nào của ĐKDV bị tòa án có thẩm quyền cho là vô hiệu, thì các bên vẫn đồng ý rằng tòa án nên cố gắng thừa nhận ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản là có hiệu lực và giải thích quy định đó theo phạm vi tối đa mà luật pháp cho phép để điều khoản đó có hiệu lực và có thể thực thi, và các quy định khác của ĐKDV vẫn giữ nguyên hiệu lực và tính thực thi.

  Không Có Quyền Còn Tồn Tại và Tính không Chuyển Giao. Quý khách đồng ý rằng tài khoản Yahoo của quý khách là không thể chuyển giao và bất cứ quyền nào đối với Yahoo ID của quý khách hoặc nội dung trong tài khoản của quý khách cũng đều chấm dứt ngay khi quý khách qua đời. Ngay khi nhận được bản sao giấy chứng tử, tài khoản của quý khách có thể bị chấm dứt và toàn bộ nội dung trong đó cũng sẽ được xóa bỏ vĩnh viễn.

  Quy Định về các Giới hạn. quý khách đồng ý rằng cho dù bất cứ quy định hoặc luật nào quy định khác đi, bất cứ yêu cầu hoặc việc khiếu kiện nào phát sinh từ hoặc liên quan tới việc sử dụng Dịch Vụ hoặc ĐKDV phải được thực hiện trong vòng một (1) năm sau khi yêu cầu hoặc nguyên nhân của việc khiếu kiện đó phát sinh hoặc sẽ vĩnh viễn không được thực hiện yêu cầu hoặc khiếu kiện đó nữa.

  Đề mục của các phần trong ĐKDV chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho việc tham chiếu và không có giá trị pháp lý hoặc hợp đồng.

  Ưu Tiên Áp Dụng Bản Tiếng Anh. Trong trường hợp các ĐKDV này được dịch sang các ngôn ngữ khác và có sự không thống nhất giữa hai bản ngôn ngữ, thì bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng trong phạm vi mà các khác biệt đó là do lỗi dịch thuật.
 29. VI PHẠM
  Xin vui lòng thông báo bất cứ trường hợp vi phạm nào đối với ĐKDV cho Phòng Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi.
  English Version 
 • oath