Các con bọ web (Web beacons)

Các trang web và email HTML có thể chứa một đoạn mã nhỏ gọi là con bọ web. Ở dạng đơn giản nhất, con bọ web cho phép một trang web truyền và thu thập thông tin thông qua yêu cầu dưới dạng hình ảnh đồ họa. Các trang web có thể dùng các con bọ web hoặc cookie cho nhiều mục đích khác nhau, trong đó có phân tích việc sử dụng trang web, kiểm tra quảng cáo và báo cáo, tùy chỉnh nội dung và quảng cáo.

Thông lệ của Yahoo về các con bọ web

Yahoo có thể thu thập thông tin thông qua các con bọ web về hoạt động lướt web của bạn như địa chỉ trang web bạn đang truy cập, địa chỉ trang tham khảo mà bạn đã truy cập trước đây, thời điểm bạn xem trang web, môi trường lướt web và thiết lập hiển thị của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập qua các con bọ web:

  • Để biết về mô hình lưu thông web và số người truy cập mạng lưới các trang web của Yahoo, các trang web thuộc mạng Yahoo Network Plus, và các trang web không thuộc Yahoo mà chúng tôi là đối tác.
  • Để biết cách thức bạn sử dụng và tương tác với các sản phẩn và dịch vụ Yahoo như thế nào.
  • Để cải tiến các sản phẩm và dịch vụ Yahoo.
  • Để tối ưu hóa trải nghiệm lướt web của bạn.
  • Để cung cấp sự kiểm tra ẩn danh tổng quát và hoặc/riêng, thực hiện nghiên cứu, lập mô hình và báo cáo cho các nhà quảng cáo và các đối tác khác. Là một phần của các dịch vụ này, thông tin cá nhân có thể nhận dạng của bạn sẽ không được chia sẻ với các nhà quảng cáo và các đối tác khác.
  • Để cung cấp nội dung và quảng cáo có liên quan.
  • Để xác định email nào do Yahoo hoặc đại lý‎ quảng cáo của Yahoo gửi, khi email được mở và để ghi nhớ thư nào đã được người dùng thực hiện hành động lên đó.

Các lựa chọn của bạn về việc Yahoo dùng các con bọ web

  • Nếu bạn không muốn nhận quảng cáo hoặc nội dung từ Yahoo căn cứ vào sở thích của bạn, hoặc không nhận các sản phẩm phân tích của Yahoo, vui lòng vào trang Quản lý Quảng cáo dựa trên Sở thích của chúng tôi.
  • Bạn có thể vào trang Network Advertising Initiative để xem các công ty khác cung cấp các lựa chọn không chọn quảng cáo phù hợp và dùng các công cụ khác để quản lý các tùy chọn của bạn.

Các con bọ web của các công ty khác trên Yahoo

  • Ngoài việc sử dụng các con bọ web trên mạng lưới trang web của chúng tôi, Yahoo cho phép các Bên Thứ Ba bao gồm các con bọ web của riêng họ trong các trang web của chúng tôi. Việc các công ty này sử dụng các con bọ web tuân theo qui định về sự riêng tư của riêng họ, chứ không phải Qui định về Sự Riêng tư của Yahoo.

Hiểu thêm về Sự Riêng Tư của Yahoo

Yahoo Qui Định về Sự Riêng Tư
Chúng tôi có các trang web tham khảo trình bày chi tiết về các qui chế giữ kín thông tin của chúng tôi đối với nhiều sản phẩm và dịch vụ của Yahoo. Tìm các trang web này ở đây.

Không tham gia chọn quảng cáo phù hợp