Quy Định về Các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. ("chúng tôi", tùy theo ngữ cảnh) tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác, và chúng tôi đề nghị người sử dụng dịch vụ của chúng tôi cũng làm như vậy. Xin lưu ý rằng thông tin trên các trang web dành cho tất cả mọi người xem, chứ không nhất thiết là để truy cập, tải xuống, in ra, sao chụp và/hoặc sử dụng.

Quy Định về Các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ này (sau đây gọi là "Quy Định") thiết lập các chính sách của chúng tôi về những vấn đề liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ, ví dụ như việc cáo buộc rằng tài liệu vi phạm được đăng hoặc cung cấp trên các hệ thống thuộc sở hữu của chúng tôi, và các hành động đối phó những người vi phạm nhiều lần.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không có quyền kiểm soát, thẩm quyền hoặc quyền hạn đối với bất kỳ người sử dụng nào không phải là người sử dụng Yahoo hoặc bất kỳ người sử dụng Yahoo nào đăng ký sử dụng các hệ thống của Yahoo ở bên ngoài sự kiểm soát của chúng tôi, ví dụ như yahoo.com và yahoo.co.uk.

Thông tin dành cho chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ Chúng tôi tuân thủ tất cả các điều luật và quy chế hiện hành. Cụ thể, chúng tôi tuân thủ các quy định của Đạo Luật Bản Quyền Singapore và Các Quy Chế về Bản Quyền (Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Mạng) được áp dụng cho chúng tôi.

Nếu bạn tin rằng quyền sở hữu trí tuệ của mình (như bản quyền hoặc quyền để ủy quyền sử dụng một hoạt động) đã bị vi phạm, vui lòng hoàn tất thông báo vi phạm tiêu chuẩn trực tuyến của chúng tôi https://policies.yahoo.com/sg/vi/yahoo/ip/index.htm hoặc gửi hay fax bản sao cứng (bản PDF có sẵn ở đây) của mẫu đã điền hợp lệ cho chúng tôi tại:

Legal Department (Phòng Pháp Chế)
Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. (Co. Reg. No. 199700735D)
60 Anson Road #13-01
Mapletree Anson
Singapore 079914
Số fax: +65 6809 8001

Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ chỉ chấp nhận và giải quyết các thông báo bằng tiếng Anh theo đúng quy định của Đạo Luật Bản Quyền Singapore, các luật hiện hành khác và Quy Định này (trong trường hợp áp dụng). Những thông báo không phù hợp với yêu cầu trên sẽ bị từ chối, và chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến các thông báo bị từ chối đó.

Khi nhận được thông báo vi phạm đáp ứng được điều kiện trên, chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp được trình bày dưới đây, tùy thuộc vào trường hợp vi phạm bị cáo buộc như mô tả trong thông báo có phải là vi phạm bản quyền hay sử dụng trái phép một chức năng theo quy định của Đạo Luật Bản Quyền Singapore như được áp dụng đối với các nhà cung cấp dịch vụ mạng ("Vi Phạm Luật Bản Quyền").

Nếu bạn muốn liên lạc với Phòng Pháp Chế để làm rõ về Quy định này, bạn có thể viết thư hoặc gửi fax tới địa chỉ trên, hoặc bạn có thể gọi điện thoại theo số +65 6477 4500 hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ sea-ip@yahoo-inc.com.

Vi Phạm Luật Bản Quyền

 • Đối với Các Trường Hợp Vi Phạm Luật Bản Quyền, khi nhận được thông báo vi phạm đáp ứng yêu cầu chúng tôi sẽ:
 • (a) nhanh chóng tiến hành các biện pháp hợp lý để loại bỏ hoặc làm cho việc truy cập bản điện tử bị cáo buộc vi phạm không thể thực hiện được; và

  (b) sau khi loại bỏ hoặc làm cho bản điện tử bị cáo buộc vi phạm không truy cập được, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành các biện pháp hợp lý để thông báo cho người đã cung cấp bản điện tử đó ("Chủ Sở Hữu Nội Dung").
 • Nếu Chủ Sở Hữu Nội Dung cung cấp một bản thông báo phản bác, theo đúng các quy định liên quan của Luật Bản Quyền Singapore và Các Quy Chế về Bản Quyền (Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Mạng), và bản thông báo phản bác này được cung cấp cho chúng tôi trong vòng 6 tuần kể từ ngày chúng tôi thông báo cho Chủ Sở Hữu Nội Dung về việc loại bỏ hoặc làm cho việc truy cập bản điện tử bị cáo buộc là vi phạm không thực hiện được ("Ngày Thông Báo"):
 • (a) chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành các biện pháp hợp lý để phục hồi, hoặc khôi phục việc truy cập bản điện tử bị cáo buộc vi phạm, nếu thực tiễn và kỹ thuật cho phép làm điều đó; và

  (b) nếu, trước khi chúng tôi tiến hành các biện pháp cần thiết để phục hồi, hoặc khôi phục việc truy cập bản điện tử bị cáo buộc vi phạm (nếu thực tiễn và kỹ thuật cho phép làm điều đó), chủ sở hữu bản quyền hoặc người thực hiện chức năng đang bị tranh chấp (tùy theo từng trường hợp) bắt đầu các thủ tục pháp lý để ngăn chặn việc phục hồi, hoặc ngăn chặn việc khôi phục truy cập bản điện tử bị cáo buộc vi phạm, và chúng tôi được thông báo về các thủ tục pháp lý đó, chúng tôi sẽ dừng thực hiện các biện pháp để phục hồi, khôi phục việc truy cập tới bản điện tử bị cáo buộc vi phạm.

  Thủ tục để Chủ Sở Hữu Nội Dung gửi thông báo phản bác cho chúng tôi được trình bày đầy đủ hơn trong phần “Thông tin dành cho người sử dụng” dưới đây.
 • Nếu Chủ Sở Hữu Nội Dung không cung cấp một bản thông báo phản bác, theo đúng các quy định liên quan của Luật Bản Quyền Singapore và Các Quy Chế về Bản Quyền (Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Mạng) trong vòng 6 tuần kể từ Ngày Thông Báo, chúng tôi sẽ không tiến hành thêm biện pháp nào và sẽ coi như trường hợp đó đã được giải quyết.

Các hình thức vi phạm khác

 • Đối với tất cả các hình thức vi phạm khác (có nghĩa là những trường hợp không phải là Vi Phạm Luật Bản Quyền), Thông Báo Vi Phạm phải kèm theo các tài liệu sau đây bằng tiếng Anh:
 • (a) một bản tuyên thệ hoặc tuyên bố pháp lý (tuân thủ các quy định hiện hành của nơi đưa ra tuyên thệ hoặc tuyên bố pháp lý đó) bao hàm hoặc thể hiện các vấn đề sau đây:
  (i) xác nhận rằng tất cả các vấn đề được trình bày trong thông báo vi phạm là đúng và chính xác, vì vậy, một bản sao của thông báo vi phạm có chữ ký và được điền thích hợp phải được trình bày và đề cập tới trong bản tuyên thệ hoặc tuyên bố pháp lý; và

  (ii) xác nhận rằng thông báo vi phạm được gửi cho chúng tôi một cách thiện chí và nhằm mục đích thi hành quyền sở hữu trí tuệ đang bị vi phạm; và
  (b) một bản miễn trừ trách nhiệm theo mẫu có chữ ký và được điền một cách hợp lệ (có bản PDF ở đây).
 • Khi nhận được thông báo vi phạm cùng với bản tuyên thệ hoặc tuyên bố pháp lý và bản miễn trừ trách nhiệm theo mẫu trong Quy Định này, chúng tôi sẽ tiến hành loại bỏ hoặc làm cho tài liệu bị cáo buộc là vi phạm không thể truy cập được.
 • Nếu chúng tôi không nhận được cả hai hoặc một trong hai bản tuyên thệ hoặc tuyên bố pháp lý và bản miễn trừ trách nhiệm theo mẫu theo Quy Định này, hoặc nếu chúng tôi nhận được cả hai tài liệu này nhưng thấy rằng (theo ý kiến của chúng tôi) một trong hai tài liệu này hoặc cả hai không tuân theo các yêu cầu của Quy Định này, bao gồm nhưng không giới hạn cả hai hoặc một trong hai tài liệu đó không được viết bằng tiếng Anh, chúng tôi giữ quyền tiến hành bất kỳ hoặc không tiến hành bất kỳ hành động nào, mà chúng tôi cho là cần thiết theo quan điểm của chúng tôi. Nếu chúng tôi quyết định không tiến hành hành động nào, chúng tôi sẽ coi là trường hợp đó đã được giải quyết.

Thông tin dành cho người sử dụng Người sử dụng đã đăng hoặc cung cấp bất kỳ Nội Dung nào (như được định nghĩa trong Các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụcủa chúng tôi) trên hoặc qua hệ thống hoặc dịch vụ của chúng tôi cần phải tìm hiểu kỹ những vấn đề nói trên trong phần có tiêu đề "Thông tin dành cho chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ".

Cụ thể, trong trường hợp chúng tôi đã loại bỏ hoặc làm cho việc truy cập bất kỳ tài liệu nào không thực hiện được theo một cáo buộc hành vi vi phạm Luật Bản Quyền, một thông báo vắn tắt về việc loại bỏ này hoặc các thông tin khác có thể có ích sẽ được gửi tới cho người sử dụng.

Theo Các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ của chúng tôi (bao gồm cả Quy Định này), trong những trường hợp thích hợp và theo ý kiến của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể cho ngừng sử dụng và/hoặc chấm dứt các tài khoản của người sử dụng có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền và nhãn hiệu hàng hoá) của những người khác, mà không cần thông báo.

Cụ thể, chúng tôi sẽ chấm dứt các tài khoản của người sử dụng mà chúng tôi thấy (theo ý kiến của chúng tôi) vi phạm nhiều lần. Khi xác định một người sử dụng có vi phạm nhiều lần hay không, chúng tôi sẽ áp dụng thủ tục sau đây:

 • Nếu chúng tôi loại bỏ hoặc làm cho bất kỳ Nội Dung nào không truy cập được (dù có theo thông báo hợp lệ về vi phạm được gửi cho chúng tôi hay cách khác) được đăng hoặc cung cấp bởi người sử dụng, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho người sử dụng bị cáo buộc vi phạm;
 • Người sử dụng có 6 tuần (bắt đầu từ ngày ghi trong thông báo của chúng tôi) để tìm và loại bỏ tất cả các tài liệu và đường liên kết vi phạm mà người đó đã đăng hoặc cung cấp bằng cách sử dụng hoặc qua tài khoản của mình;
 • Nếu sau đó chúng tôi nhận được thông báo cáo buộc rằng người sử dụng đó vẫn còn vi phạm và khiến chúng tôi phải loại bỏ hoặc làm mất khả năng truy cập bất kỳ Nội Dung nào khác mà người sử dụng đó đã đăng hoặc cung cấp, khi đó chúng tôi sẽ chấm dứt tài khoản của người sử dụng đó mà không cần thông báo thêm cho người đó biết; và
 • Trong các trường hợp khi chúng tôi loại bỏ hoặc làm mất khả năng truy cập Nội Dung ở đoạn 1 theo thủ tục của chúng tôi về Vi Phạm Luật Bản Quyền, và thông báo phản bác theo đúng các quy định liên quan của Đạo Luật Bản Quyền Singapore và Các Quy Chế về Bản Quyền (Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Mạng) trong vòng 6 tuần kể từ ngày người sử dụng gửi thông báo, và sau đó nếu có bất kỳ loại bỏ hoặc làm mất khả năng truy cập Nội Dung (dù có tiến hành theo một bản thông báo hợp lệ về vi phạm được gửi cho chúng tôi hoặc cách khác) mà người sử dụng đó đã đăng hoặc cung cấp, chúng tôi sẽ gửi một thông báo mới cho chính người sử dụng về việc loại bỏ hoặc mất khả năng truy cập Nội Dung đó.

English Version