Yahoo ประเทศไทย - เงื่อนไขการบริการ

 1. การยอมรับเงื่อนไขต่างๆ
  ขอต้อนรับสู่ Yahoo ทั้งนี้ Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. (ทะเบียนบริษัทเลขที่ 199700735D) ("Yahoo” “ข้าพเจ้า” หรือ “เรา” แล้วแต่กรณี) ให้บริการ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้) แก่คุณ ภายใต้เงื่อนไขการบริการ ("TOS") ต่อไปนี้ TOS นี้มีผลใช้บังคับแม้คุณจะไม่มีบัญชีกับ Yahoo และการที่คุณใช้บริการ Yahoo ย่อมหมายความว่า คุณตกลงยินยอมตาม TOS นี้ เราอาจปรับเปลี่ยนหรือแก้ไข TOS ตามดุลพินิจโดยลำพังของเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า รวมทั้งโดยประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงลงหรือผ่านบริการ และคุณยินยอมตกลงว่า การที่คุณใช้บริการนี้ต่อไปหลังการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขเงื่อนไขการบริการดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับและยินยอมที่จะถูกผูกพันโดย TOS ฉบับปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขแล้ว คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการทำความเข้าใจ TOS ฉบับล่าสุดอย่างถี่ถ้วนไม่ว่าในเวลาใด โดยคุณสามารถเข้าถึง TOS ฉบับปัจจุบันได้ทุกเมื่อที่: https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/terms/utos/index.htm นอกจากนี้ ในการใช้บริการที่ Yahoo เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ให้บริการเป็นการเฉพาะ คุณและ Yahoo จะต้องปฏิบัติตามแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่ปิดประกาศไว้และที่มีผลบังคับใช้กับ บริการดังกล่าวเหล่านั้น ซึ่งจะปิดประกาศไว้เป็นระยะๆ โดยนัยนี้ แนวทางหรือกฎเกณฑ์ดังกล่าวทั้งหมด (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายว่าด้วยสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ตามที่อาจปรับเปลี่ยนเป็นระยะโดยประกาศลงเว็บไซต์นี้) ถือเป็นส่วนหนึ่งของ TOS ในกรณีส่วนใหญ่แล้ว แนวทางและกฎเกณฑ์เหล่านั้นจะมีความเฉพาะเจาะจงต่อส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ ของบริการ และจะช่วยคุณในการใช้ TOS กับส่วนดังกล่าว แต่หากข้อความใน TOS และแนวทางหรือกฎเกณฑ์ใดๆ มีความขัดแย้งกัน ให้ถือข้อความใน TOS เป็นสำคัญ Yahoo และ/หรือบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ บริษัทแม่ บริษัทสาขา หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องยังอาจเสนอบริการอื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขการบริการที่แตกต่างกัน ซึ่งในกรณีนี้ TOS จะไม่มีผลบังคับใช้กับบริการอื่นเหล่านั้นตามขอบเขตและถ้าหากเงื่อนไขการ บริการอื่นดังกล่าวระบุอย่างชัดแจ้งว่าไม่นำเงื่อนไข TOS มาใช้เพียงใด
 2. รายละเอียดของบริการ
  Yahoo จัดให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลจำนวนมหาศาล รวมทั้งเครื่องมือการสื่อสารหลายอย่าง พื้นที่การเสวนาและแสดงความคิดเห็น บริการจับจ่ายซื้อของ การบริการสืบค้นข้อมูล เนื้อหาที่ปรับให้ตรงตามความต้องการส่วนบุคคล และการสร้างโปรแกรมของตราสินค้าผ่านทางเครือข่ายทรัพย์สินของบริษัท (“บริการ”) ซึ่งอาจเข้าถึงได้ผ่านทางสื่อหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ทราบในขณะนี้ หรือที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะเวิลด์ไวด์เว็บ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือบริการการสื่อสารต่างๆ (เช่น SMS (บริการข้อความสั้น)) และ/หรือบริการอินเทอร์เน็ตหรือโทรคมนาคมอื่นๆ หรือโพรโตคอลต่างๆ (เช่น WAP (โพรโตคอลโปรแกรมไร้สาย)) คุณยังเข้าใจและตกลงด้วยว่า การบริการนั้นจะมีการโฆษณารวมอยู่ด้วยและการโฆษณาเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็น สำหรับ Yahoo ในการให้บริการ คุณยังเข้าใจและยอมรับด้วยว่า บริการอาจมีการสื่อสารบางอย่างจาก Yahoo รวมอยู่ด้วย เช่น ประกาศเกี่ยวกับบริการ ข้อความด้านบริหารจัดการต่างๆ และจดหมายข่าวของ Yahoo และว่า การสื่อสารเหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นสมาชิกของ Yahoo และคุณไม่สามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารเหล่านี้ได้ เว้นแต่คุณจะยกเลิกบัญชีของคุณ ดังนั้น ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้ที่จะรับการสื่อสารนั้นโดยต่อเนื่องตราบเท่าที่คุณยังเปิดบัญชีอยู่ เว้นแต่จะระบุอย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น คุณลักษณะใหม่ใดๆ ที่เพิ่มเติมหรือทำให้บริการปัจจุบันดีขึ้น รวมทั้งการนำคุณสมบัติใหม่ของ Yahoo ออกมาใช้ จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของ TOS ดังกล่าว คุณเข้าใจและยอมรับว่า บริการนี้เป็นการจัดให้ “ตามที่เป็น” และ Yahoo จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความทันกาล การลบทิ้ง การส่งที่ผิดพลาด หรือความล้มเหลวในการเก็บการตั้งค่าสำหรับการสื่อสารหรือค่าที่ตั้งเป็นการ ส่วนตัวใดๆ ของผู้ใช้ คุณมีความรับผิดชอบที่จะต้องหามาซึ่งบริการผ่านช่องทางเพื่อใช้บริการนี้ ซึ่งบริการผ่านช่องทางดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมของบุคคลภายนอก (เช่น ค่าบริการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ค่าบริการสำหรับเวลาที่ใช้ช่องทาง) คุณจะต้องรับผิดชอบสำหรับค่าบริการเหล่านั้นทั้งหมด รวมถึงค่าบริการที่เกี่ยวกับการแสดง หรือการส่งโฆษณา นอกจากนี้คุณจะต้องจัดหาและรับผิดชอบสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการ เข้าถึงบริการ

  เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในบริการหรือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดซึ่งเป็นส่วน หนึ่งของบริการนี้ ไม่ถือว่าเป็นข้อเสนอที่มีผลผูกมัดจากเรา หรือจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง แต่อาจเป็นคำเชิญให้คุณสั่งซื้อ ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือของบุคคลภายนอกซึ่งมีอยู่ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้ ให้ถือว่าสัญญาเหล่านี้เกิดขึ้น เมื่อเราหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องได้ยอมรับคำสั่งซื้อของคุณสำหรับ ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น หรือได้จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่คุณตามคำสั่งซื้อของคุณ

  โปรดตระหนักว่า Yahoo ได้สร้างพื้นที่บางส่วนในพื้นที่บริการซึ่งจะจำกัดการเข้าดูโดยทั่วไป และคุณต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้เพื่อคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูล และเข้าชมในพื้นที่ดังกล่าว
 3. ข้อผูกพันของคุณจากการลงทะเบียน
  ในการพิจารณาการใช้บริการของคุณ คุณรับรองว่าคุณ (ก) บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย มีความสามารถในการทำสัญญาที่มีผลผูกพันได้ และมิใช่บุคคลต้องห้ามมิให้รับบริการตามกฎหมายที่ใช้บังคับในท้องถิ่นของคุณหรือกฎหมายแห่งเขตอาณาที่ใช้บังคับอื่นใด หรือ (ข) คุณได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบิดามารดาหรือ ผู้ปกครองตามกฎหมายให้ใช้บริการภายใต้บังคับและตามเงื่อนไขใน TOS

  นอกจากนั้นคุณยังตกลงที่จะ: (ก) ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน (“ข้อมูลการลงทะเบียน”) และ (ข) เก็บรักษาและปรับเปลี่ยนข้อมูลการลงทะเบียนอย่างทันท่วงที เพื่อให้ข้อมูลนั้นเป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน ถ้าคุณให้ข้อมูลใดก็ตามที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน หรือ Yahoo มีเหตุอันควรให้สงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน Yahoo มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณ และปฏิเสธไม่ให้คุณใช้บริการ (หรือส่วนใดก็ตามของบริการ) ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต Yahoo ห่วงใยในความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทั้งหมดของตนเองโดยเฉพาะผู้ ใช้ที่เป็นผู้เยาว์ อย่างไรก็ตาม โปรดระลึกว่าบริการนี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นที่สนใจของผู้ใช้โดย ทั่วไป ดังนั้น หากคุณเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครอง คุณมีความรับผิดชอบในการตัดสินว่าส่วนใดของบริการและ/หรือเนื้อหา (ดังที่ระบุไว้ในส่วนที่ 6 ด้านล่าง) มีความเหมาะสมกับเด็กในการปกครองของคุณ ในทำนองเดียวกัน หากคุณเป็นผู้เยาว์คุณต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณก่อนใช้หรือเข้าถึงบริการและ/หรือเนื้อหาใดๆ

  ไม่ว่าข้อความข้างต้นจะระบุว่าอย่างไรก็ตาม เราอาจให้คุณเข้าถึงบางส่วนของบริการได้โดยที่คุณไม่ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ ใช้ ในกรณีนั้น เราจะใช้วิธีอื่นที่เราเห็นว่าเหมาะสมในการพิสูจน์ตัวคุณ ในกรณีที่เหมาะสม ในการระบุตัวบุคคลเราอาจใช้ข้อมูลที่ระบุถึงการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ การสื่อสารต่างๆ ของคุณ เช่น หมายเลขการบอกรับเป็นสมาชิกของคุณ หรือ MSISDN (Mobile Service Integrated Services Digital Network เครือข่ายดิจิตอลสำหรับบริการเคลื่อนที่แบบครบวงจร) ซึ่งจัดให้โดยบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ โดยคุณยินยอมเปิดเผยข้อมูลและให้เราเรียกเก็บข้อมูลดังกล่าว และใช้ข้อมูลนั้นตามเงื่อนไขใน TOS รวมทั้งนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามที่อธิบายไว้ต่อไปนี้
 4. นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ YAHOO!
  ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลอื่นๆ บางอย่างเกี่ยวกับคุณอยู่ภายใต้นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ TOS นี้ การที่คุณให้ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลอื่นดังกล่าวเกี่ยวกับตัวคุณแก่เรา ถือว่า คุณยินยอมและรับรองว่าเราอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และคุณให้ความยินยอมสำหรับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนั้น คุณตกลงต่อไปด้วยว่า ในการให้ข้อมูลการลงทะเบียนและ/หรือการใช้บริการของเรา คุณได้ร้องขออย่างชัดแจ้งที่จะรับและยินยอมที่จะรับการติดต่อสื่อสารและ ข้อมูลข่าวสารจาก Yahoo เป็นครั้งคราว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์ได้ที่ https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/privacy/index.htm คุณเข้าใจดีว่าในการใช้บริการของคุณ คุณได้ให้ความยินยอมในการเรียกเก็บและใช้ข้อมูลเหล่านี้ (ดังที่กำหนดไว้ในนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล) รวมถึงการโอนข้อมูลดังกล่าวไปสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ เพื่อการเก็บ ประมวลผล และใช้โดย Yahoo และบริษัทในเครือ
 5. บัญชีสมาชิก รหัสผ่าน และการรักษาความปลอดภัย
  คุณจะได้รับรหัสผ่านและชื่อบัญชี เมื่อเสร็จขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับบริการนี้ คุณมีความรับผิดชอบในการเก็บรหัสผ่านและชื่อบัญชีไว้เป็นความลับ และมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณ คุณตกลงที่จะ (ก) แจ้งให้ Yahoo ทราบทันทีหากมีการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้น และ (ข) รับรองว่า คุณจะออกจากบัญชีของคุณทุกครั้งเมื่อจบการทำงานในแต่ละครั้ง Yahoo ไม่สามารถและจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามส่วนที่ 5 นี้
 6. ความประพฤติของสมาชิก
  คุณเข้าใจว่าข้อมูล สารสนเทศ ข้อความ ซอฟต์แวร์ ดนตรี เสียง ภาพถ่าย กราฟิก วิดีโอ ข่าวสาร ป้าย หรือวัสดุอื่นๆ ทั้งหมด (“เนื้อหา”) ไม่ว่าจะปิดประกาศอย่างเปิดเผยหรือส่งเป็นการส่วนตัวก็ตาม จะเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของบุคคลที่เป็นต้นกำเนิดของเนื้อหา นั้น ซึ่งหมายความว่า คุณ ไม่ใช่Yahoo มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อเนื้อหาทั้งหมดที่คุณอัพโหลด ปิดประกาศ อีเมล์ ส่งหรือทำให้มีขึ้นด้วยวิธีการอื่นๆ ผ่านทางบริการนี้ Yahoo ไม่ควบคุมเนื้อหาที่ปิดประกาศผ่านทางบริการนี้ และดังนั้น จึงไม่รับประกันความชอบด้วยกฎหมาย ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าวได้ คุณเข้าใจว่าการใช้บริการนี้ คุณอาจพบเห็นเนื้อหาที่ก้าวร้าว อนาจาร หรือน่ารังเกียจ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม Yahooหรือผู้ออกใบอนุญาต ผู้จัดหา ผู้ขาย บริษัทแม่ บริษัทผู้ถือหุ้น บริษัทสาขาหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือพนักงานของเรา แล้วแต่กรณี จะไม่รับผิด ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ต่อเนื้อหาใดๆ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเผชิญกับเนื้อหาที่ก้าวร้าว อนาจาร หรือน่ารังเกียจ ความผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องใดๆ ในเนื้อหา หรือความสูญหายหรือเสียหายประการใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาที่ปิดประกาศ อีเมล์ ส่ง หรือทำให้มีขึ้นด้วยประการอื่นผ่านทางบริการนี้
  คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการนี้เพื่อ
  1. อัพโหลด ปิดประกาศ อีเมล์ ส่ง หรือทำให้มีขึ้นด้วยประการอื่น ซึ่งเนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมายซึ่งบังคับใช้แก่บริการที่เกี่ยวข้อง เป็น อันตราย เป็นการคุกคาม ใช้ในทางที่ผิด รบกวน ทารุณ หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามก อนาจาร หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น บ่อนทำลาย น่าเกลียดชัง หรือ หรือน่ารังเกียจในทางเผ่าพันธุ์หรือเชื้อชาติ หรือทางอื่นๆ หรือที่ขัดต่อผลประโยชน์ของสาธารณชน ความสงบเรียบร้อยของสาธารณชน หรือความสามัคคีของชาติ ในเขตอาณาที่เกี่ยวข้องทั้งปวง
  2.  เป็นภัยต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใดๆ ก็ตาม
  3.  ปลอมเป็นบุคคลหรือตัวตนอื่น รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของ Yahoo ผู้นำการเสวนา ผู้แนะแนว หรือเจ้าภาพ หรือให้ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนความเกี่ยวพันของคุณกับบุคคลหรือตัวตนใดๆ
  4.  ปลอมแปลงหัวเรื่องหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลระบุตัวบุคคล เพื่อปิดบังซ่อนเร้นต้นกำเนิดของเนื้อหาใดๆ ที่ส่งผ่านทางบริการนี้
  5.  อัพโหลด ปิดประกาศ อีเมล์ ส่ง หรือ ทำให้มีขึ้นด้วยประการใดๆ ซึ่งเนื้อหาใดๆ ที่คุณไม่มีสิทธิที่จะทำให้มีขึ้นตามกฎหมายหรือความสัมพันธ์ทางสัญญาหรือ หน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจ (เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลที่เป็นความลับและมีเจ้าของ ที่ได้รับทราบหรือเปิดเผยให้ทราบในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการว่าจ้างงาน หรือภายใต้ข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล)
  6.  อัพโหลด ปิดประกาศ อีเมล์ ส่ง หรือทำให้มีขึ้นด้วยประการใดๆ ซึ่งเนื้อหาใดก็ตามที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่นๆ ของบุคคลใดก็ตาม
  7.  อัพโหลด ปิดประกาศ อีเมล์ ส่ง หรือทำให้มีขึ้นด้วยประการใดๆ ซึ่งการโฆษณาและการส่งเสริมการขายที่ไม่ได้ร้องขอหรือไม่ได้รับอนุญาต, “เมล์ขยะ”, “อีเมล์ขยะ”, “จดหมายลูกโซ่”, “แผนการปิระมิด” หรือการชักชวนรูปแบบอื่นใดๆ ยกเว้นในกรณีต่างๆ (เช่น การเลือกซื้อสินค้า) ที่กำหนดไว้สำหรับจุดประสงค์เช่นว่านั้น
  8.  ส่งเมลจากเมลเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สามนั้น
  9.  ใช้ "บ็อท" หรือรวบรวมที่อยู่เมลจากไซต์ของ Yahoo เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเมลที่ไม่พึงประสงค์ หรือวัสดุอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต
  10.  การอัพโหลด โพสต์ อีเมล หรือส่งข้อความ ที่อยู่ URL หรือ โพสต์ซ้ำหลายครั้ง
  11.  อัพโหลด ปิดประกาศ อีเมล์ ส่ง หรือทำให้มีขึ้นด้วยประการใดๆ ซึ่งสิ่งใดๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์อย่างอื่นใดๆ แฟ้มข้อมูล หรือโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมทุกชนิด
  12.  ทำความยุ่งยากแก่กระแสการสนทนาปกติ, เป็นเหตุให้จอภาพ "เลื่อน” เร็วเกินกว่าที่ผู้ใช้บริการอื่นจะสามารถพิมพ์ได้ หรือกระทำการอย่างอื่นในลักษณะที่ส่งผลในทางลบต่อความสามารถของผู้ใช้คนอื่น ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนแบบตามเวลาจริง
  13.  แทรกแซงหรือสร้างความยุ่งยากให้แก่บริการ หรือการใช้บริการของผู้อื่น หรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่าย ที่เชื่อมต่อกับบริการนี้ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด วิธีปฏิบัติ นโยบาย กฎข้อบังคับของเครือข่ายต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการนี้
  14. กระทำการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนโดยเจตนาหรือไม่เจตนาซึ่งกฎหมาย บทบัญญัติ ข้อบัญญัติ ระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือประมวลกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะระเบียบ กฎเกณฑ์ ประกาศ คำแนะนำ หรือคำสั่งขององค์กรหรือหน่วยงานที่มีอำนาจในการควบคุม หน่วยงานของรัฐบาลหรือระดับประเทศ หรือหน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลหลักทรัพย์
  15.  ให้การสนับสนุนด้านสิ่งต่างๆหรือทรัพยากร (หรือเพื่อปิดบังหรือซ่อนเร้นลักษณะ สถานที่ตั้ง แหล่งกำเนิด หรือกรรมสิทธิ์ในการสนับสนุนด้านสิ่งต่างๆหรือทรัพยากร) แก่องค์การใดๆ ที่รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาจัดว่าเป็นองค์การของผู้ก่อการร้ายต่างประเทศ ตามมาตรา 219 แห่งรัฐบัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติ
  16.   “ติดตาม” หรือใช้วิธีการอื่นใดเพื่อก่อกวนผู้อื่น
  17.  กระทำการฉ้อฉลหรือผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ อยู่ในบริการนี้หรือไม่ก็ตาม และ/
  18.  เก็บรวบรวมหรือเก็บรักษาไว้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติและกิจกรรมต้องห้ามที่กำหนดตามข้อ ก ถึง ด ข้างต้น
 7. คุณรับทราบว่า Yahoo อาจจะหรืออาจจะไม่กลั่นกรองหรือคัดกรองเนื้อหาก่อน แต่ Yahoo และผู้ที่ Yahoo มอบหมายมีสิทธิ (แต่ไม่ใช่พันธะผูกพัน) โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว ที่จะกลั่นกรองเนื้อหาก่อน ปฏิเสธ ย้าย หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ส่งหรือจัดให้มีขึ้นผ่านทางบริการนี้ และโดยไม่จำกัดเพียงความข้างต้น Yahoo และผู้ที่ Yahoo มอบหมายมีสิทธิที่จะลบเนื้อหาใดก็ตาม (ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดทำเนื้อหานั้นหรือไม่ก็ตาม) ที่เราเชื่อโดยสุจริตว่าอาจมีลักษณะอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืน TOS หรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ หรือตามความเห็นของเราแต่เพียงฝ่ายเดียวว่า สิ่งดังกล่าวเป็นเนื้อหาที่น่ารังเกียจ โดยไม่ต้องรับผิดต่อคุณไม่ว่าจะในทางใดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลบเนื้อหานั้น คุณตกลงว่าคุณจะต้องประเมินและรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ เนื้อหาใดๆ รวมทั้งความไว้วางใจในความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือประโยชน์ของเนื้อหานั้น ดังนั้น คุณจึงรับทราบว่าคุณอาจไม่เชื่อถือเนื้อหาใดๆ ที่ Yahoo สร้างขึ้นหรือที่คนอื่นส่งมาให้ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลใน Yahoo Group หรือ Yahoo รู้รอบ และในส่วนอื่นทั้งหมดของบริการนี้

  คุณรับทราบ ยินยอมและตกลงว่า โดยดุลพินิจของตนเอง Yahoo อาจเข้าถึง สงวน และเปิดเผยข้อมูลในบัญชีและเนื้อหาของคุณ หากกฎหมายกำหนดให้กระทำการดังกล่าว หรือหากเราเชื่อโดยสุจริตว่า การเข้าถึง การสงวนหรือการเปิดเผยเนื้อหานั้นมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อ: (ก) ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและเพื่อบังคับตามกฎหมายหรือปฏิบัติตามคำร้องขออื่นๆ จากหน่วยงานของรัฐ (ข) บังคับให้เป็นไปตาม TOS หรือพิสูจน์สิทธิของเราหรือปกป้องสิทธิของเรา (ค) ตอบสนองต่อข้ออ้างที่ว่ามีเนื้อหาใดๆ มิชอบด้วยกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก (ง) ตอบสนองต่อการร้องขอของคุณในการบริการลูกค้า หรือ (จ) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ Yahoo ผู้ใช้ของตน และของสาธารณชน

  คุณเข้าใจดีว่าการประมวลผลทางเทคนิคและการส่งในบริการนี้ รวมทั้งเนื้อหาของคุณ อาจเกี่ยวข้องกับ (ก) การส่งข้ามเครือข่ายต่างๆ และ (ข) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิคของ เครือข่ายหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วย

  คุณเข้าใจดีว่าบริการและซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในบริการอาจรวมถึงส่วนประกอบ ด้านการรักษาความปลอดภัยที่อนุญาตให้สิ่งต่างๆ ในรูปดิจิตอลได้รับการคุ้มครอง และการใช้สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎการใช้งานที่ Yahoo กำหนด และ/หรือผู้ให้บริการเนื้อหาซึ่งจัดเนื้อหาให้แก่บริการ คุณไม่อาจพยายามที่จะข้ามหรือเลี่ยงกฎการใช้งานใดๆ ที่มีอยู่ในบริการ ห้ามมิให้ทำซ้ำ ตีพิมพ์ แจกจ่ายต่อ หรือแสดงต่อสาธารณะซึ่งสิ่งต่างๆ ที่ได้รับจากบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต

 8. ลักษณะของการสื่อสารในเครือข่าย Yahoo
  เมื่อคุณลงทะเบียนกับ Yahoo คุณรับทราบว่าในการใช้บริการในการส่งการสื่อสารทางอิเลคโทรนิค (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ อีเมล์ การสืบค้น การส่งข้อความถึง Yahoo Group การอัพโหลดภาพและแฟ้มข้อมูลไปยัง Flickr และกิจกรรมอินเทอร์เน็ตอื่นๆ) คุณจะทำให้การสื่อสารต้องส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ Yahoo ซึ่งส่วนต่างๆ ของเครือข่ายจะตั้งอยู่ในเขตอาณาแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้และโดยผลของสถาปัตยกรรมเครือข่ายของ Yahoo และการปฏิบัติทางธุรกิจและโดยสภาพของการสื่อสารอิเลคโทรนิค แม้แต่การสื่อสารที่โดยสภาพดูเหมือนจะเป็นการสื่อสารภายในรัฐหรือในระดับท้องถิ่นก็อาจส่งผลกลายเป็นการส่งข้อมูลของการสื่อสารระหว่างรัฐหรือข้ามพรมแดนได้ โดยไม่คำนึงว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในเวลาส่งข้อมูล ดังนั้น โดยการตกลงยินยอมตามเงื่อนไขการบริการนี้ คุณรับทราบว่าการใช้บริการจะส่งผลเป็นการส่งข้อมูลระหว่างรัฐและข้ามพรมแดน

  Yahoo Messenger รวมถึงโปรแกรมแบบที่ติดกับเว็บใดๆ อนุญาตให้คุณและบุคคลผู้ซึ่งคุณติดต่อสื่อสารด้วยสามารถจัดเก็บบทสนทนาของ คุณไว้ในบัญชี Yahoo ของคุณซึ่งตั้งอยู่ที่เซอร์ฟเวอร์ของ Yahoo ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถเข้าถึงและสืบค้นประวัติข้อความของคุณได้จากคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ ก็ได้ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ไม่ว่าคุณจะใช้คุณลักษณะนี้หรือไม่ก็ตาม หรือผู้ใช้คนอื่นๆ อาจเลือกที่จะใช้เพื่อจัดเก็บการสนทนากับคุณไว้ในบัญชี Yahoo ของตนด้วยก็ได้ การตกลงของคุณต่อ TOS นี้ถือเป็นการให้ความยินยอมของคุณแก่ Yahoo ในการจัดเก็บการสื่อสารเหล่านี้ไว้ในเซอร์ฟเวอร์ของตน Yahoo อาจแจ้งผ่านทางบริการ Yahoo Messenger ให้คุณทราบเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ Yahoo Messenger หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คุณอาจไม่ได้รับข้อความดังกล่าวหากคุณฝ่าฝืน TOS นี้โดยการเข้าถึงบริการในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต การตกลงยินยอมของคุณต่อ TOS นี้จะเป็นข้อตกลงที่ถือว่าคุณได้รับการแจ้งใดๆ ทั้งปวงที่จะถูกส่งให้คุณถ้าหากคุณเข้าถึงบริการด้วยวิธีการที่ได้รับอนุญาต
 9. คำตักเตือนเป็นพิเศษในกรณีการนำไปใช้ระหว่างประเทศและการปฏิบัติตามกฎหมายการนำเข้าและส่งออก
  โดยตระหนักถึงการที่ระบบอินเทอร์เน็ตใช้กันทั่วโลก คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นแต่ละประเทศทุกฉบับเกี่ยวกับการกระทำทางออนไลน์และเนื้อหาอันเป็นที่ยอมรับ การใช้ Yahoo Services และการโอน ลงประกาศและอัพโหลดซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีและข้อมูลเชิงเทคนิคอื่นๆ ทาง Yahoo Services ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายการนำเข้าและส่งออกของสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์และประเทศอื่นๆ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการนำเข้าและส่งออกที่ใช้บังคับทั้งปวง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการส่งออก (ดู http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.htm) และแผนการควบคุมบังคับของสหรัฐฯ (ดู xem http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณรับรองและรับประกันว่าคุณ (ก) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามที่ระบุในบัญชีรายชื่อบุคคลห้ามส่งออกใดๆ ของรัฐ (ดู http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm) หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลของประเทศที่ห้ามส่งออกอื่นๆ ใดตามที่ระบุในกฎหมายและข้อ งคับว่าด้วยการนำเข้าและส่งออกที่ใช้บังคับ (ข) จะไม่โอนซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีและข้อมูลเชิงเทคนิคอื่นๆ ทาง Yahoo Services ให้แก่คู่สัญญาหรือประเทศที่ห้ามส่งออก (ค) จะไม่ใช้ Yahoo Services เพื่อการทหาร นิวเคลียร์ ขีปนาวุธ อาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพในขั้นสุดท้าย อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายการส่งออกของสหรัฐและ/หรือสิงคโปร์ และ (ง) จะไม่โอน อัพโหลด หรือลงประกาศทาง Yahoo Services ซึ่งซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีใดๆ หรือข้อมูลเชิงเทคนิคอื่นๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายการส่งออกหรือนำเข้าของสหรัฐ สิงคโปร์หรือที่ใช้บังคับอื่นๆ
 10. เนื้อหาที่เสนอหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อรวมเข้าไว้ในบริการ
  Yahoo ไม่อ้างกรรมสิทธิ์ในเนื้อหาที่คุณเสนอหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อรวมเข้าไว้ในบริการ อย่างไรก็ดี ในกรณีของ
  เนื้อหาที่คุณเสนอหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อรวมเข้าไว้ในพื้นที่ของบริการที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ คุณให้การ
  อนุญาตที่ไม่ใช่แต่เพียงผู้เดียว สามารถโอนได้ โดยไม่มีจากค่าธรรมเนียม ใช้ได้ทั่วโลก แก่ Yahoo ตามที่สามารถ
  บังคับได้ ดังนี้
  1. ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณเสนอหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อรวมเข้าไว้ใน พื้นที่ที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ของ Yahoo Groups คุณอนุญาตให้ Yahoo ใช้ จำหน่าย ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ แสดงหรือเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งเนื้อหาในบริการเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการ ให้และส่งเสริม Yahoo Groups ที่ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวถูกส่งหรือจัดให้มีขึ้นโดยเฉพาะ การอนุญาตนี้มีระยะเวลาตราบเท่าที่คุณเลือกที่จะใส่เนื้อหานั้นไว้ในบริการนี้ และจะยุติลงเมื่อคุณหรือ Yahoo ลบเนื้อหานั้นออกจากบริการนี้
  2. สำหรับภาพถ่าย กราฟิก เสียงหรือภาพที่คุณเสนอหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อรวมเข้าไว้ในพื้นที่ที่สาธารณ ชนสามารถเข้าถึงได้ของบริการอื่นนอกจาก Yahoo Groups คุณอนุญาตให้ Yahoo คุณอนุญาตให้ Yahoo! ใช้ จำหน่าย ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ แสดงหรือเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งเนื้อหาในบริการเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่ เนื้อหาดังกล่าวถูกส่งหรือจัดให้มีขึ้นเท่านั้น การอนุญาตนี้มีระยะเวลาตราบเท่าที่คุณเลือกที่จะใส่เนื้อหานั้นไว้ในบริการ นี้ และจะยุติลงเมื่อคุณหรือ Yahoo! ลบเนื้อหานั้นออกจากบริการนี้
  3. สำหรับเนื้อหาอื่น นอกเหนือจากภาพถ่าย กราฟิก เสียงหรือภาพที่คุณเสนอหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อรวมเข้าไว้ในพื้นที่ที่สาธารณ ชนสามารถเข้าถึงได้ของบริการอื่นนอกจาก Yahoo Groups คุณให้การอนุญาตแบบตลอดกาล เพิกถอนไม่ได้ และสามารถอนุญาตต่อได้อย่างเต็มที่ แก่ Yahoo เพื่อใช้ จำหน่าย ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ แสดงหรือเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งเนื้อหาดังกล่าว (ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน) และเพื่อรวมเนื้อหาเช่นนั้นเข้ากับงานอื่นๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือสื่อใดๆ ที่เป็นที่รู้จักกันในปัจจุบันหรือที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคตก็ตาม ี้
  4. พื้นที่ของบริการ “ที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้” หมายถึงพื้นที่ที่เป็นเครือข่ายทรัพย์สินของ Yahoo ซึ่ง Yahoo ตั้งใจจัดไว้ให้บริการแก่สาธารณชนโดยทั่วไป ตัวอย่างเช่น พื้นที่ของบริการที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้จะรวมถึง กระดานข่าว Yahoo รู้รอบ และบางส่วนของ Yahoo Group ซึ่งเปิดให้ใช้ได้ทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกและผู้เข้าเยี่ยมชม อย่างไรก็ดี พื้นที่ของบริการที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้จะไม่รวมถึงส่วนของ Yahoo Group ที่ จำกัดไว้เฉพาะสมาชิก บริการของ Yahoo ที่มีเจตนาให้เป็นการสื่อสารส่วนตัว เช่น เมล์ของ Yahoo หรือ Yahoo Messenger หรือพื้นที่นอกขอบเขตเครือข่ายทรัพย์สินของ Yahoo เช่น ส่วนของเวิลด์ไวด์เว็บไซต์ ที่สามารถเข้าถึงได้โดยข้อความหลายมิติ (hypertext) หรือการเชื่อมโยงอย่างอื่นแต่ Yahoo ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ให้บริการ
  5. คุณยอมรับว่า ในการส่งหรือจัดให้มีเนื้อหาขึ้นผ่านทางบริการนี้ คุณยอมรับความเสี่ยงภัยที่ผู้อื่นอาจนำเนื้อหาไปทำซ้ำหรือใช้โดยประการอื่น คุณตกลงที่จะไม่เรียกให้ Yahoo รับผิดเพื่อการที่เนื้อหาถูกบุคคลภายนอกนำไปทำซ้ำหรือใช้ ไม่ว่าคุณจะได้ให้ความยินยอมให้ทำซ้ำหรือใช้แล้วหรือไม่
 11. การมีส่วนร่วมกับ Yahoo
  โดยการเสนอความเห็น ข้อแนะนำ เอกสาร และ/หรือข้อเสนอต่างๆ (“การมีส่วนร่วม”) ต่อ Yahoo โดยผ่านทางหน้าเวบของ Yahoo เกี่ยวกับคำแนะนำหรือการตอบกลับ คุณรับทราบและตกลงว่า (ก) การมีส่วนร่วมของคุณจะไม่มีข้อมูลปกปิดหรือข้อมูลที่มีเจ้าของรวมอยู่ด้วย (ข) Yahoo ไม่มีพันธะผูกพันใดๆ เกี่ยวกับการรักษาความลับ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (ค) Yahoo มีสิทธิที่จะใช้หรือเปิดเผย (หรือเลือกที่จะไม่ใช้หรือไม่เปิดเผย) การมีส่วนร่วมดังกล่าวไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ในทางใด โดยสื่อใดๆ ทั่วโลก (ง) Yahoo อาจมีบางสิ่งที่คล้ายคลึงกับการมีส่วนร่วม ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาหรือการพัฒนา (จ) การมีส่วนร่วมของคุณจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ Yahoo โดยอัตโนมัติโดย Yahoo ไม่มีพันธะใดๆ ต่อคุณ และ (ฉ) คุณไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยใดๆ หรือการชดใช้เงินไม่ว่าประเภทใดจาก Yahoo ไม่ว่าในกรณีใดๆ
 12. การชดใช้ค่าเสียหาย
  คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Yahoo และบริษัทแม่ บริษัทผู้ถือหุ้น บริษัทสาขา บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ ตัวแทน พนักงาน หุ้นส่วน ผู้จัดหา ผู้ขาย ผู้ร่วมตราสินค้า ผู้ออกใบอนุญาต ให้ปลอดจากความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ โดยบุคคลภายนอก รวมทั้งค่าธรรมเนียมทนายความตามสมควร เนื่องจากหรืออันเป็นเหตุมาจากเนื้อหาที่คุณเสนอ ปิดประกาศ ส่ง หรือจัดให้มีขึ้นโดยประการอื่นผ่านทางบริการนี้ การใช้บริการนี้ของคุณ การเชื่อมต่อของคุณกับบริการนี้ การที่คุณฝ่าฝืน TOS หรือการที่คุณละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น หรือการที่คุณละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับใดๆ
 13. ข้อห้ามการจำหน่ายต่อซึ่งบริการ
  คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ คัดลอก ทำสำเนา ขาย แลกเปลี่ยน ขายต่อ หรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดก็ตามของบริการนี้ (รวมทั้งYahoo I.D. ของคุณ) การใช้บริการนี้ หรือการเข้าถึงบริการนี้ เพื่อจุดมุ่งหมายทางการค้าใดๆ
 14. หลักปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการใช้และการเก็บ
  คุณรับทราบว่า Yahoo! โดยอาศัยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว อาจกำหนดหลักปฏิบัติทั่วไปและข้อจำกัดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้บริการนี้ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะลักษณะการใช้บริการนี้ จำนวนวันสูงสุดที่บริการนี้จะเก็บอีเมล์หรือข้อความอื่นๆ ข้อความที่ปิดไว้ในกระดานข้อความ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อัพโหลดไว้ในบริการนี้, จำนวนสูงสุดของอีเมล์หรือข้อความที่ส่งจากหรือได้รับในบัญชีหนึ่งในบริการ นี้ ขนาดสูงสุดของอีเมล์หรือข้อความที่ส่งจากหรือได้รับในบัญชีหนึ่งในบริการ นี้, เนื้อที่สูงสุดในดิสก์ที่จะจัดสรรไว้ให้แก่คุณในเซิร์ฟเวอร์ของ Yahoo! , และจำนวนครั้งสูงสุด (และระยะเวลานานสุดต่อครั้ง) ที่คุณสามารถเข้าถึงบริการนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความที่กล่าวมาข้างต้น การที่คุณใช้บริการนี้หมายความว่า คุณยินยอมปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ระบุไว้ที่ https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/privacy/index.htm ที่เกี่ยวกับการใช้บริการนี้ของคุณ คุณตกลงว่า Yahoo ไม่รับผิดชอบหรือไม่รับผิดต่อการลบหรือความล้มเหลวในการเก็บข้อความใด การสื่อสารอื่นๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่เก็บหรือส่งโดยหรือที่มีให้ผ่านทางบริการนี้ คุณรับทราบว่าYahoo! สงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานาน คุณยังรับทราบด้วยว่า Yahoo! สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักปฏิบัติทั่วไปและข้อจำกัดเหล่านี้ได้ เป็นครั้งคราว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยเราอาจแจ้งให้คุณทราบหรือไม่ก็ได้ และคุณตกลงว่าการที่คุณใช้บริการนี้ต่อไปหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหมาย ความว่า คุณยอมรับหลักปฏิบัติและข้อจำกัดที่เปลี่ยนแปลงนั้น และยินยอมที่จะถูกผูกมัดโดยหลักปฏิบัติและข้อจำกัดที่เปลี่ยนแปลงนั้น
 15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่กระทำต่อบริการ
  Yahoo ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยุติการให้บริการนี้ (หรือส่วนใดของบริการนี้) เป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ทุกเมื่อหรือเป็นครั้งคราว โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้คุณทราบ คุณตกลงว่า Yahoo ไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือต่อบุคคลภายนอกใดๆ สำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การระงับ หรือการหยุดให้บริการนี้
 16. การยกเลิก
  คุณตกลงว่า Yahoo ในบางกรณีและไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อาจจะบอกเลิกข้อตกลงที่ก่อให้เกิดขึ้นโดย TOS นี้และยกเลิกบัญชี Yahoo ที่อยู่อีเมล์ที่เกี่ยวข้องใดๆ และการเข้าถึงบริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของคุณได้ทันที เหตุของการยกเลิกดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (ก) การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือละเมิด TOS หรือกรณีที่มีความหมายเช่นเดียวกับการฝ่าฝืนหรือละเมิด TOS หรือข้อตกลงหรือแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่รวมอยู่ด้วยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข) โดยการร้องขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ (ค) โดยการร้องขอของคุณเอง (การลบบัญชีทิ้งที่ริเริ่มด้วยตนเอง) (ง) การหยุดการดำเนินการหรือการปรับเปลี่ยนอย่างสำคัญของบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) (จ) เหตุหรือปัญหาด้านความปลอดภัยหรือทางเทคนิคที่ไม่คาดคิด (ฉ) การไม่มีกิจกรรมเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลายาวนาน (ช) เราเชื่อโดยสุจริตว่า คุณกำลังใช้หรือมีเจตนาที่จะใช้บริการนี้เพื่อฉ้อโกงหรือกระทำผิดกฎหมาย และ/หรือ (ซ) การไม่ชำระค่าธรรมเนียมใดๆ ที่คุณค้างชำระเกี่ยวกับบริการ การยกเลิกบัญชี Yahoo ของคุณจะรวมถึง (ก) การยกเลิกการเข้าถึงสิ่งที่เสนอทั้งหมดในบริการ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ Yahoo Mail และ Yahoo Messenger (ข) การลบรหัสผ่านของคุณตลอดจนแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งเนื้อหาที่ร่วมอยู่กับหรือในบัญชีของคุณ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) และ (ค) การห้ามไม่ให้ใช้บริการอีกต่อไป นอกจากนั้น คุณตกลงด้วยว่าการยกเลิกตามสาเหตุเหล่านั้นทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Yahoo แต่เพียงผู้เดียว Yahoo ไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอก สำหรับการยกเลิกบัญชี ที่อยู่อีเมล์ที่เกี่ยวข้องใดๆ และการเข้าถึงบริการนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของคุณ

  ในกรณีที่เรายกเลิกบัญชี ที่อยู่อีเมล์ที่เกี่ยวข้องใดๆ หรือการเข้าถึงบริการทั้งหมดของคุณ ให้ TOS สิ้นสุดลงโดยพลันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ที่อยู่อีเมล์ที่เกี่ยวข้องใดๆ หรือการเข้าถึงบริการนั้น ยกเว้นนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายว่าด้วยสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ข้อ 15 9 10 11 12 18 19 20 21 22 23 24 25 26 และ 27 ของ TOS นี้ มิให้สิ้นสุดลงเพราะการยกเลิกนั้นและให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
 17. การติดต่อกับผู้โฆษณา
  บริการนี้ยังอาจรวมถึงการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบุคคลภายนอกอิสระ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านทางตัวเชื่อมโยงถึงเว็บไซต์ต่างๆ ที่ดำเนินการโดยผู้โฆษณาภายนอกเหล่านั้น การที่คุณติดต่อหรือทำธุรกิจกับหรือเข้าร่วมในการส่งเสริมการขายของผู้โฆษณา ที่พบในหรือผ่านทางบริการนี้ รวมทั้งการชำระเงินและการส่งมอบสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนด เงื่อนไข การรับประกัน หรือการแถลงข้อความจริงที่เกี่ยวกับการติดต่อดังกล่าว เป็นเรื่องระหว่างคุณและผู้โฆษณาดังกล่าวเท่านั้น แม้ว่าการติดต่อนั้นจะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่มีตราร่วมกับ เราซึ่งอาจมีเครื่องหมายการค้าของเราอยู่ด้วยก็ตาม คุณตกลงว่าYahoo! ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการติดต่อดังกล่าว หรือเป็นผลมาจากการมีอยู่ของผู้โฆษณา ดังกล่าวในบริการนี้
 18. ตัวเชื่อมโยง
  บริการนี้อาจจัดให้มี หรือบุคคลภายนอกอาจจัดให้มีตัวเชื่อมโยงถึงเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่น เนื่องจาก Yahoo ไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลเหล่านั้นได้ ดังนั้น คุณจึงรับทราบและตกลงว่า Yahoo ไม่รับผิดชอบสำหรับการจัดให้มีอยู่ซึ่งเว็บไซต์ภายนอกหรือแหล่งข้อมูลเหล่า นั้น และไม่รับรองและไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหา การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ ที่มีหรือหาได้จากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้น คุณยังรับทราบและตกลงด้วยว่า Yahoo ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิด ไม่ว่าโดยตรงและโดยอ้อม สำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากหรืออ้างว่าเกิดจากหรือเกี่ยว ข้องกับการใช้หรือการเชื่อถือเนื้อหา และสินค้าหรือบริการใดๆ ที่มีให้ในหรือผ่านทางเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้น
 19. สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินของ Yahoo
  คุณรับทราบและตกลงว่าบริการนี้และซอฟต์แวร์ใดๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการเชื่อมต่อกับบริการนี้ (“ซอฟต์แวร์”) มีข้อมูลกรรมสิทธิ์และข้อมูลที่เป็นความลับอยู่ ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ คุณยังรับทราบและตกลงว่าเนื้อหาที่อยู่ในโฆษณาหรือข้อมูลของผู้อุปถัมภ์ที่นำเสนอแก่คุณผ่านทางบริการนี้หรือโดยผู้โฆษณา ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร หรือสิทธิและกฎหมายอื่นๆ ว่าด้วยการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากYahoo หรือผู้โฆษณา คุณตกลงที่จะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่า ให้เช่า ให้กู้ ขาย แจกจ่าย หรือสร้างงานที่ดัดแปลงมาจากบริการนี้ หรือจากซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม และจะไม่ยอมหรืออนุญาตให้ผู้อื่นกระทำการเช่นนั้นด้วย

  Yahoo อนุญาตและให้สิทธิส่วนตัว ที่โอนต่อไปไม่ได้ และที่ไม่ใช่สิทธิขาดแต่เพียงผู้เดียว แก่คุณ ในการใช้รหัสจุดหมายของซอฟต์แวร์ของ Yahoo ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว โดยมีข้อแม้ว่าคุณจะไม่ (และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกคนใด) คัดลอก แก้ไข สร้างงานจาก ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดแยกแยะ หรือใช้วิธีใดก็ตามเพื่อพยายามค้นหารหัสต้นฉบับ ขาย โอนสิทธิ ให้อนุญาตต่อ มอบไว้เป็นหลักประกันใด ๆ หรือใช้วิธีใดก็ตามเพื่อโอนสิทธิใดๆ ในซอฟต์แวร์ คุณตกลงว่าจะไม่แก้ไขดัดแปลงซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะในลักษณะหรือรูปแบบใด หรือไม่ใช้ซอฟต์แวร์ฉบับแก้ไขดัดแปลง รวมทั้ง (แต่ไม่จำกัดอยู่แต่เพียง) เพื่อจุดมุ่งหมายในการเข้าถึงบริการนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณตกลงที่จะไม่เข้าถึงบริการนี้โดยทางใดก็ตาม นอกเหนือจากทางส่วนต่อประสานที่ Yahoo จัดหาให้สำหรับเข้าถึงบริการนี้
 20. การปฏิเสธการรับประกัน
  คุณเข้าใจอย่างชัดแจ้งและตกลงว่า:
  1. การใช้บริการนี้ของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว บริการนี้ได้รับการจัดหาให้ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มีให้” Yahoo และ บริษัทแม่ บริษัทผู้ถือหุ้น บริษัทสาขา และบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หุ้นส่วน ผู้ออกใบอนุญาต ผู้จัดหา และผู้ขายขอปฏิเสธการรับประกันในรูปแบบใดๆ ทั้งปวงอย่างชัดแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยปริยายต่อความสามารถในทางการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และการไม่ละเมิด (นอกเหนือจากการรับประกันใดๆ ที่การยกเว้นการรับประกันเป็นการผิดกฎหมาย)
  2. Yahoo และบริษัทแม่ บริษัทผู้ถือหุ้น บริษัทสาขา และบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน หุ้นส่วน ผู้ออกใบอนุญาต ผู้จัดหา และผู้ขายไม่ขอรับประกันว่า (1) บริการนี้จะเป็นไปตามความต้องการของคุณ (2) บริการนี้จะไม่ถูกขัดจังหวะ เป็นไปอย่างทันเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากความผิดพลาด (3) จะสามารถเข้าถึงบริการนี้ได้ทุกเมื่อหรือตลอดเวลาผ่านทางช่องทางที่คุณเลือก หรือใช้ (4) ข้อมูล เนื้อหา หรือการโฆษณาที่มีอยู่ใน ถูกแจกจ่ายผ่าน หรือเชื่อมโยง ดาวน์โหลด หรือเข้าถึงจากหรือผ่านทางบริการนี้ (“สิ่งต่างๆ”) หรือผลที่อาจได้รับจากการใช้บริการนี้ จะถูกต้องแม่นยำหรือเชื่อถือได้ (5) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูลใดๆ หรือสิ่งต่างๆ ที่คุณซื้อหรือได้รับผ่านทางบริการนี้ (“ผลิตภัณฑ์”) จะตรงตามความคาดหวังของคุณ และ (6) ความผิดพลาดใดๆ ในซอฟต์แวร์นี้จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง
  3. ความเชื่อถือในหรือใช้เนื้อหาใดก็ตามดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง เราขอสงวนสิทธิที่จะทำการปรับปรุงหรือแก้ไขความผิดพลาดหรือการขาดตกบกพร่อง ในส่วนใดของบริการนี้หรือของเนื้อหาดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เราจัดหาหรือหาเนื้อหาดังกล่าวให้ "ตามที่เป็น” และเราไม่ขอรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันความสามารถในทางการค้า และความเหมาะสมสำหรับจุดมุ่งหมายใดโดยเฉพาะ เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ
  4. สิ่งต่างๆ ที่ได้รับการดาวน์โหลดหรือได้มาด้วยวิธีอื่นผ่านทางการใช้บริการนี้ เป็นการเข้าถึงโดยดุลพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง และคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ หรือการสูญเสียข้อมูลอันเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดสิ่งต่างๆ ดังกล่าว
  5. คำแนะนำหรือข้อมูล ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม ที่คุณได้รับจาก Yahoo! หรือจากผู้ออกใบอนุญาตของเรา ผู้จัดหา ผู้ขาย บริษัทแม่ บริษัทผู้ถือหุ้น บริษัทสาขา หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือพนักงานของเรา หรือผ่านทางหรือจากบริการนี้ จะไม่ถือเป็นการรับประกันที่ไม่ได้ระบุถึงอย่างชัดแจ้งใน TOS (เว้นแต่ในกรณีที่เรา ผู้ออกใบอนุญาตของเรา ผู้จัดหา ผู้ขาย บริษัทแม่ บริษัทผู้ถือหุ้น บริษัทสาขา หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือพนักงานของเราตามแต่กรณี ทำการบิดเบือนความจริงเพื่อฉ้อฉล)
  6. ผู้ใช้ในอัตราส่วนเล็กน้อยอาจประสบกับโรคลมชักเมื่ออยู่ใต้สภาวะรูปแบบของ แสงบางลักษณะหรือมองภาพพื้นหลังของจอคอมพิวเตอร์ หรือในขณะที่ใช้บริการ สภาวะบางประการอาจจะเป็นตัวชักนำอาการของโรคลมชักที่ยังไม่เคยตรวจพบมาก่อน แม้แต่สำหรับผู้ใช้ที่ไม่เคยมีประวัติเป็นลมหรือเป็นโรคลมชัก ดังนั้นหากคุณหรือสมาชิกคนใดในครอบครัวของคุณมีสภาวะที่จะเป็นโรคลมชัก ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้บริการ ให้หยุดใช้บริการทันทีถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้ในขณะใช้บริการ วิงเวียนศีรษะ ตาลาย ตาหรือกล้ามเนื้อกระตุก สูญเสียการรับรู้ รู้สึกมึนงง มีการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยไม่ตั้งใจ หรืออาการชักกระตุกของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง
 21. ข้อจำกัดความรับผิด
  คุณเข้าใจอย่างชัดแจ้งและตกลงว่า Yahoo และ บริษัทแม่ บริษัทผู้ถือหุ้น บริษัทสาขา และบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน หุ้นส่วน และผู้ออกใบอนุญาตของเรา ไม่รับผิดต่อคุณ สำหรับความเสียหายใดๆ ทั้งโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายเกี่ยวเนื่องกับการผิดสัญญา ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลตามมาหรือที่เป็นการลงโทษ หรือความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม การใช้ ข้อมูล ชื่อเสียง หรือความสูญเสียอื่นๆ ที่จับต้องไม่ได้ ไม่ว่า Yahoo หรือผู้ออกใบอนุญาต ผู้จัดหา ผู้ขาย บริษัทแม่ บริษัทผู้ถือหุ้น บริษัทสาขา หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือพนักงานของ Yahoo ตามแต่กรณี จะได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเป็นผลมาจาก: (1) บริการ สิ่งต่างๆ ในบริการ และผลิตภัณฑ์ (2) การใช้หรือความไม่สามารถใช้บริการนี้ (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าและบริการทดแทนซึ่งเป็นผลมาจากสินค้า ข้อมูล หรือบริการที่ซื้อหรือได้รับ หรือข้อความที่ได้รับ หรือธุรกรรมที่กระทำผ่านทางหรือจากบริการนี้ (4) การเข้าถึง หรือการเปลี่ยนแปลงการส่งหรือข้อมูลของคุณ โดยไม่ได้รับอนุญาต (5) ถ้อยแถลงหรือการกระทำของบุคคลภายนอกที่กระทำต่อบริการนี้หรือการใช้โดยบุคคลภายนอกซึ่งเนื้อหาใดที่ส่งหรือจัดให้เข้าถึงผ่านทางบริการนี้ (6) สินค้าหรือบริการใดๆ ที่ขายหรือข้อความที่ส่งหรือได้รับโดยใช้บริการนี้ (7) เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับบริการนี้ สิ่งต่างๆ ในบริการ หรือผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ไม่มีข้อความใดใน TOS นี้ ที่จะจำกัดความรับผิดของเราหรือของผู้ออกใบอนุญาต ผู้จัดหา ผู้ขาย บริษัทแม่ บริษัทผู้ถือหุ้น บริษัทสาขา หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือพนักงานของเราตามแต่กรณี สำหรับการเสียชีวิตหรือความเสียหายส่วนบุคคลอันเป็นผลมาจากความประมาท เลินเล่อของเราหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องของเราเหล่านั้น
 22. การยกเว้นและข้อจำกัด
  คุณรับทราบว่าการไม่ยอมรับและการยกเว้นความรับผิดที่ระบุไว้ในส่วนที่ 19 และ 20 แสดงให้เห็นถึงการจัดสรรความเสี่ยงและผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและสมเหตุสมผล ของข้อตกลงระหว่างคุณและเรา เมื่อพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะมูลค่าของการตอบแทนที่คุณให้แก่เรา แต่ยังรวมถึงการมีให้และค่าใช้จ่ายของการประกันที่เกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าว คุณยังตกลงด้วยว่าการไม่ยอมรับและข้อจำกัดต่างๆ เหล่านี้จะสามารถบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต
 23. คำเตือนพิเศษสำหรับบริการที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน
  ถ้าคุณมีเจตนาที่จะสร้างหรือเข้าร่วมบริการใดๆ รับหรือขอรับข่าวสาร ข้อความ ข้อความเตือน หรือข้อมูลอื่นๆ จากบริการนี้ที่เกี่ยวกับบริษัทต่างๆ ราคาเสนอซื้อหรือขายหุ้น การลงทุน หรือหลักทรัพย์ต่างๆ กรุณาอ่านข้อความในข้อ 19 และ 20 อีกครั้ง เพราะมีความสำคัญต่อคุณเป็นสองเท่า นอกจากนั้น สำหรับข้อมูลในลักษณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อความว่า “ให้ผู้ลงทุนระมัดระวัง” ก็ชัดเจนเพียงพอ บริการนี้ได้รับการจัดหาให้เพื่อให้ข่าวสารเท่านั้น และเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในบริการนี้ไม่ได้มีให้เพื่อจุดมุ่งหมายสำหรับการ ค้าหรือการลงทุนหรือเป็นการให้คำแนะนำโดยเฉพาะเจาะจงแก่คุณ คุณตกลงว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและทั้งหมดสำหรับการตัดสินใจ ทั้งหมดเกี่ยวกับการค้าหรือการลงทุนของคุณ Yahoo! และผู้ออกใบอนุญาตของ Yahoo! ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความถูกต้องแม่นยำ ความมีประโยชน์ หรือการมีอยู่ซึ่งข้อมูลใดๆ ที่ส่งผ่านหรือมีอยู่ในบริการนี้ และไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการตัดสินใจทางการค้าหรือการลงทุนที่อาศัย ข้อมูลดังกล่าว
 24. ผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอก
  คุณตกลงว่า เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งใน TOS นี้ ข้อตกลงนี้จะไม่มีผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอก คุณรับทราบว่าผู้ออกใบอนุญาต ผู้จัดหา ผู้ขาย บริษัทแม่ บริษัทผู้ถือหุ้น บริษัทสาขา และบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา บริษัทในเครือทั้งปวง และเจ้าหน้าที่ ตัวแทน และพนักงานของเรา เท่าที่จะใช้บังคับได้ ถูกตั้งใจให้เป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอกตามข้อ 6, 11, 19, 20 และ 21 คุณตกลงด้วยว่า ผู้ร่วมเครื่องหมายและหุ้นส่วนอื่นๆ ของเราถูกตั้งใจให้เป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอกตามข้อ 11 คุณตกลงว่าผู้ออกใบอนุญาต ผู้จัดหา ผู้ขาย บริษัทแม่ บริษัทผู้ถือหุ้น บริษัทสาขา และบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา บริษัทในเครือทั้งปวง และเจ้าหน้าที่ ตัวแทน และพนักงานของเรา และผู้ร่วมเครื่องหมายและหุ้นส่วนอื่นๆ ของเราแต่ละบุคคลอาจจะบังคับสิทธิแยกกันและตามสิทธิของตนเอง ตามข้อกำหนดในข้อ 6, 11, 19, 20 และ 21 เท่าที่บังคับได้ และให้นำพระราชบัญญัติว่าด้วยสัญญาของสิงคโปร์ (สิทธิของบุคคลภายนอก) (ข้อ 53 บี) มาใช้บังคับกับ TOS ตามขอบเขตและในลักษณะที่กำหนดหรือที่เห็นได้ข้างต้นเท่านั้นโดยไม่ใช้บังคับ ตามขอบเขตและในลักษณะอย่างอื่น
 25. ประกาศ
  Yahoo อาจส่งประกาศต่างๆ ให้คุณทราบ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ TOS โดยทางอีเมล์ ไปรษณีย์ปกติ หรือติดประกาศในบริการนี้ คุณตกลงว่าการแจ้งประกาศดังกล่าวโดยทางอีเมล์ ไปรษณีย์ปกติ หรือ การแสดงประกาศหรือตัวเชื่อมโยงถึงประกาศให้คุณทราบทางบริการนี้ จะเพียงพอที่จะแจ้งให้คุณทราบถึงเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในนั้น ท่านตกลงด้วยว่า เราอาจส่งหมายถึงคุณทางไปรษณีย์ปกติตามที่อยู่ที่คุณแจ้งมาขณะลงทะเบียนไว้กับ Yahoo หรือด้วยวิธีอื่นใดที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้
 26. ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
  คุณตกลงว่า บรรดาเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายบริการของ Yahoo ตลอดจนโลโก้อื่นๆ ของ Yahoo และชื่อผลิตภัณฑ์และบริการของ Yahoo เป็นเครื่องหมายการค้าของ Yahoo และผู้ออกใบอนุญาต ผู้จัดหา ผู้ขาย บริษัทแม่ หรือบริษัทผู้ถือหุ้นของเราตามแต่กรณี (เครื่องหมาย "Yahoo ") หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ออกใบอนุญาต ผู้จัดหา ผู้ขาย บริษัทแม่ หรือบริษัทผู้ถือหุ้นของเราหรือจากเราก่อน แล้วแต่กรณี คุณตกลงที่จะไม่แสดงหรือใช้เครื่องหมาย Yahoo ไม่ว่าในลักษณะใดๆ
 27. การบอกกล่าวและวิธีการในการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา
  Yahoo เคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ดังนั้นเราจึงขอให้ผู้ใช้ของเราปฏิบัติเช่นเดียวกัน โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายว่าด้วยสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

  ถ้าคุณเชื่อว่ามีการละเมิดสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ (เช่น ลิขสิทธิ์และสิทธิในเครื่องหมายการค้า) เกิดขึ้น โปรดอ่านนโยบายว่าด้วยสิทธิ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ซึ่งมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการแจ้งให้เราทราบตามกระบวนการทางกฎหมายที่มีผล บังคับใช้ Yahoo อาจไม่อนุญาตและ/หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ ซึ่งเป็นผู้ละเมิดซ้ำซ้อนตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ และโดยเป็นดุลยพินิจของ Yahoo
 28. ข้อมูลทั่วไป
  ข้อตกลงทั้งหมด: TOS (รวมทั้งข้อตกลงและนโยบายอื่นๆ ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของ TOS) ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Yahoo และเป็นสิ่งควบคุมการใช้บริการนี้ของคุณ โดยจะมีผลแทนที่ความเข้าใจ ถ้อยแถลง การแสดงข้อเท็จจริง และข้อตกลงใดๆ ก่อนหน้านี้ระหว่างคุณและ Yahoo ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัย เว้นแต่ตามขอบเขตที่ระบุไว้ในส่วนที่ 23 ของ TOS เฉพาะคุณและเราเท่านั้นที่เป็นคู่สัญญาใน TOS นอกจากนั้นคุณอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจใช้บังคับ ในกรณีที่คุณใช้หรือซื้อบริการอย่างอื่นของ Yahoo บริการในเครือ เนื้อหาหรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก

  ทางเลือกกฎหมายและเขตอาณา: TOS และความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ Yahoo จะอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ โดยไม่คำนึงบทบัญญัติในกฎหมายขัดกัน คุณและ Yahoo ตกลงที่จะยอมรับเขตอาณาที่ไม่ใช่สิทธิขาดแต่เพียงผู้เดียวของศาลในประเทศ สิงคโปร์

  การสละสิทธิและการแยกกันได้ของข้อสัญญา: การที่ Yahoo ไม่ใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือบทบัญญัติใดใน TOS จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือยกเลิกบทบัญญัตินั้น หากศาลที่มีเขตอำนาจพบว่า บทบัญญัติใดใน TOS ไม่สมบูรณ์ ทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยว่าศาลดังกล่าวควรพยายามพิจารณาถึงความจำนงของฝ่ายนั้น ตามที่อยู่ในบทบัญญัตินั้น และให้ตีความบทบัญญัตินั้นตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เพื่อให้บทบัญญัตินั้นมีผลอย่างสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ และบทบัญญัติอื่นๆ ใน TOS ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่

  ข้อสัญญาไม่มีสิทธิตกทอดและห้ามโอน: คุณตกลงว่าบัญชี Yahoo ของคุณไม่สามารถโอนได้และสิทธิใดๆ ในเอกลักษณ์ประจำตัวหรือเนื้อหาภายในบัญชีของคุณจะถูกยกเลิกเมื่อคุณเสียชีวิต เมื่อได้รับสำเนาใบมรณบัตรของคุณ บัญชีของคุณอาจถูกยกเลิกและเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีจะถูกลบทิ้งอย่างถาวร

  ข้อจำกัดระยะเวลา: คุณตกลงว่า ไม่ว่าบทบัญญัติหรือกฎหมายใดๆ จะระบุเป็นอย่างอื่น ข้อเรียกร้องหรือมูลฟ้องใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ หรือ TOS จะต้องยื่นภายในเวลาหนึ่ง (1) ปี หลังจากที่เกิดข้อเรียกร้องหรือมูลฟ้องนั้นขึ้น มิฉะนั้นจะไม่สามารถยื่นข้อเรียกร้องนั้นได้อีกตลอดไป

  ชื่อของส่วนต่างๆ ใน TOS มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่มีผลใดๆ ทางกฎหมายหรือสัญญา

  ภาษาอังกฤษอยู่เหนือภาษาอื่น: ในกรณีที่มีความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างเอกสารภาษาอังกฤษและคำแปล ภาษาอื่นๆ ให้ถือตามเอกสารภาษาอังกฤษเป็นหลัก เท่าที่ความขัดแย้งดังกล่าวเป็นผลจากความผิดพลาดในการแปลความ
 29. การฝ่าฝืน
  โปรดรายงานการฝ่าฝืน TOS ถึงฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
  English Version 
 • oath