นโยบายว่าด้วยสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. ("เรา" และ "พวกเรา" ตามแต่กรณี) เคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ดังนั้นเราจึงขอให้ผู้ใช้ของเราปฎิบัติเช่นเดียวกัน โปรดทราบว่าข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆ มีให้สำหรับทุกคนชม แต่ไม่ได้หมายความเสมอไปว่าจะให้เข้าถึง ดาวน์โหลด พิมพ์ คัดลอก และ/หรือใช้ประโยชน์

นโยบายว่าด้วยสิทธิ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ("นโยบาย”) นี้ กำหนดเป็นนโยบายของเราเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การกล่าวหาว่ามีการปิดประกาศเนื้อหาสาระที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ หรือการให้เนื้อหาสาระดังกล่าวในทรัพย์สินของเรา และการดำเนินการต่างๆ ต่อผู้ละเมิดสิทธิ์ซ้ำ

โปรดทราบว่า เราไม่สามารถควบคุมหรือไม่มีอำนาจเหนือผู้ใช้รายใดที่ไม่ได้เป็นผู้ใช้ Yahoo หรือผู้ใช้ Yahoo ซึ่งจดทะเบียนกับทรัพย์สินของ Yahoo นอกการควบคุมของเรา เช่น yahoo.com และ yahoo.co.uk

ข้อมูลสำหรับเจ้าของสิทธิ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

หากคุณเชื่อว่าคุณถูกละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (เช่น ลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิการมอบอำนาจในการดำเนินการบางอย่าง) โปรดกรอกแบบฟอร์มแจ้งการละเมิดสิทธิฉบับมาตรฐานออนไลน์ของเรา https://policies.yahoo.com/sg/th/yahoo/ip/index.htm หรือส่งหรือแฟกซ์สำเนาถาวร (มีฉบับ PDF ที่นี่) ของแบบฟอร์มที่กรอกอย่างถูกต้องครบถ้วนมาที่:

Legal Department
Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. (Co. Reg. No. 199700735D)
60 Anson Road #13-01
Mapletree Anson
Singapore 079914
หมายเลขโทรสาร: +65 6809 8001

โปรดทราบว่าเราจะยอมรับและดำเนินการตามหนังสือแจ้งที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ของสิงคโปร์ กฎหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ และนโยบายนี้ (ตามที่มีผลบังคับใช้) เราจะไม่ยอมรับหนังสือแจ้งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น และจะไม่ดำเนินการใดๆ กับหนังสือแจ้งที่เราไม่ยอมรับนั้น

เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการละเมิดสิทธิ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดแล้ว เราจะดำเนินการต่างๆ ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าการละเมิดสิทธิ์ที่กล่าวหาซึ่งระบุอยู่ในหนังสือแจ้งนั้น เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการใช้ผลงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ของสิงคโปร์ ตามที่มีผลบังคับใช้กับผู้ให้บริการเครือข่าย (“การละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์”)

หากคุณต้องการติดต่อแผนกกฎหมาย เพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายนี้ คุณอาจเขียนหรือส่งโทรสารไปตามที่อยู่ข้างต้น หรือคุณอาจโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข +65 6477 4500 หรือส่งอีเมล์มายัง sea-ip@yahoo-inc.com

การละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ>ิ์

 • สำหรับการละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการละเมิดสิทธิ์เราจะ:
 • (ก) ดำเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อยุติหรือหยุดการเข้าถึงสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิ์ และ

  (ข) หลังจากการยุติหรือหยุดการเข้าถึงสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิ์นั้นแล้ว เราจะดำเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อแจ้งให้บุคคลที่เป็นผู้เผยแพร่สำเนาอิเล็กทรอนิกส์นั้น (“เจ้าของเนื้อหา”) ทราบ • หากเจ้าของเนื้อหาส่งหนังสือโต้ตอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และข้อบังคับเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ (ผู้ให้บริการเครือข่าย) ของสิงคโปร์ และส่งหนังสือนี้ถึงเราภายในเวลา 6 สัปดาห์ นับจากวันที่เราแจ้งให้เจ้าของเนื้อหาทราบถึงการยุติหรือหยุดการเข้าถึงสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิ์ (“วันที่แจ้งให้ทราบ”):
 • (ก) เราจะดำเนินการต่างๆ อย่างรวดเร็วตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อเรียกคืนหรือทำให้สามารถเข้าถึงสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิ์ได้อีก หากสามารถกระทำการดังกล่าวได้ในทางเทคนิคและทางปฏิบัติ และ

  (ข) หากก่อนที่เราจะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อเรียกคืน หรือทำให้สามารถเข้าถึงสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิ์ได้อีก (เมื่อสามารถกระทำการดังกล่าวได้ในทางเทคนิคและทางปฏิบัติ) เจ้าของลิขสิทธิ์ดังกล่าว หรือผู้ประกอบผลงานนั้น (ตามแต่กรณี) เริ่มดำเนินการเพื่อป้องกันการเรียกคืน หรือการทำให้สามารถเข้าถึงสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิ์ได้อีก และเราได้รับแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการนั้น เราจะหยุดกระบวนการเพื่อเรียกคืน หรือทำให้สามารถเข้าถึงสำเนาอิเล็คทรอนิคส์ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิ์นั้น

  วิธีการที่เจ้าของเนื้อหาจะส่งหนังสือโต้ตอบถึงเรานั้น ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ในหัวข้อ ”ข้อมูลสำหรับผู้ใช้” ตามรายละเอียดที่ปรากฎข้างล่างนี้

 • หากเจ้าของเนื้อหาไม่ได้ส่งหนังสือโต้ตอบที่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และข้อบังคับเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ (ผู้ให้บริการเครือข่าย) ของสิงคโปร์ ภายในเวลา 6 สัปดาห์ นับจากวันที่แจ้งให้ทราบ เราจะไม่ดำเนินการใดๆ ต่อไป และจะถือว่าเรื่องนี้สิ้นสุดลงแล้ว

การละเมิดสิทธิ์ประเภทอื่นๆ

 • สำหรับการละเมิดสิทธิ์ประเภทอื่นๆ ทั้งหมด (นั่นคือ การละเมิดสิทธิ์ที่ไม่ใช่การละเมิดสิทธิ์ในกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์) จะต้องส่งเอกสารต่างๆ ต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมกับหนังสือแจ้งการละเมิดสิทธิ์ด้วย
 • (ก) คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรหรือคำแถลงการณ์ตามแบบที่กฎหมายกำหนด (ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสถานที่ที่จัดทำคำให้การหรือคำแถลงการณ์นั้น) ซึ่งมีหรือระบุเนื้อหาต่างๆ ต่อไปนี้ ี้

  (i) ข้อแถลงความว่า เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือแจ้งการละเมิดสิทธิ์นั้นเป็นความจริงและถูกต้อง และต้องแสดงและอ้างถึงสำเนาของหนังสือแจ้งการละเมิดสิทธิ์ที่กรอกและลงนามแล้ว ในคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรหรือคำแถลงการณ์ตามแบบที่กฎหมายกำหนด และ
  (ii) ข้อแถลงความว่า กำลังส่งหนังสือแจ้งการละเมิดสิทธิ์นั้นถึงเราโดยสุจริต และเพื่อจุดมุ่งหมายในการบังคับใช้สิทธิ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานั้น และ
  (ข) แบบฟอร์มมาตรฐานเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายที่กรอกสมบูรณ์และลงนามแล้ว ( มีแฟ้ม PDF ให้ที่นี่)

 • เมื่อเราได้รับหนังสือแจ้งการละเมิดสิทธิ์ พร้อมคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรหรือคำแถลงการณ์ตามแบบที่กฎหมายกำหนด และแบบฟอร์มมาตรฐานเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายตามที่นโยบายนี้กำหนดแล้ว เราจะดำเนินการยุติหรือหยุดการเข้าถึงเนื้อหาสาระที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิ์
 • หากเราไม่ได้รับคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรหรือคำแถลงการณ์ตามแบบที่กฎหมายกำหนด และแบบฟอร์มมาตรฐานเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหาย อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง ตามที่นโยบายนี้กำหนด หรือเราได้รับเอกสารทั้งสองอย่าง แต่เราตัดสินว่า (ตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว) เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างนั้น ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบายนี้ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดอยู่แต่เพียงว่าเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างไม่เป็นภาษาอังกฤษ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการหรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามที่เราเห็นสมควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากเราตัดสินใจว่าจะไม่ดำเนินการใดๆ เราจะถือว่าเรื่องนี้สิ้นสุดลง

ข้อมูลสำหรับผู้ใช้

ผู้ใช้ที่ปิดประกาศหรือจัดหาเนื้อหาใดๆ ให้ (ตามคำนิยามใน เงื่อนไขการบริการ ของเรา) ในหรือผ่านทางทรัพย์สินหรือบริการของเรา ควรทราบข้อมูลที่แถลงไว้ข้างต้นภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับเจ้าของสิทธิ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา” เป็นอย่างดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเราได้ลบหรือหยุดการเข้าถึงเนื้อหาใดๆ ตามหนังสือแจ้งการละเมิดสิทธิ์ที่กล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิ์ในกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ลำดับแรกเราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบอย่างย่อว่าเราได้ลบข้อมูลดังกล่าวรวมทั้งแจ้งข้อมูลอื่นๆที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้

เรายังอาจยุติ และ/หรือทำให้บัญชีของผู้ใช้ที่อาจกำลังละเมิดสิทธิ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดอยู่แต่เพียงลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ) ให้ใช้การไม่ได้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม เงื่อนไขการบริการ ของเรา (รวมทั้งนโยบายนี้) และในสถานการณ์แวดล้อมต่างๆ ที่เหมาะสม และโดยอาศัยดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะยุติบัญชีของผู้ใช้ที่เราได้ตัดสินแล้วว่า (โดยอาศัยดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว) เป็นผู้ละเมิดสิทธิ์ซ้ำ เราจะใช้ระเบียบการดังต่อไปนี้เพื่อตัดสินว่าผู้ใช้เป็นผู้ละเมิดสิทธิ์ซ้ำหรือไม่

 • หากเราลบหรือยุติการเข้าถึงเนื้อหาใด (ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการตามหนังสือแจ้งการละเมิดสิทธิ์ที่ส่งถึงเราหรือไม่ก็ ตาม) ที่ปิดประกาศไว้หรือจัดหาให้โดยผู้ใช้ของเรา เราจะส่งหนังสือแจ้งถึงผู้ใช้รายนั้น
 • ผู้ใช้รายนั้นมีเวลา 6 สัปดาห์ (นับตั้งแต่วันที่ที่ประทับไว้ในหนังสือแจ้งของเรา) เพื่อค้นหาและลบเนื้อหาและตัวเชื่อมโยงทั้งหมดที่ละเมิดสิทธิ์ ซึ่งตนได้ปิดประกาศหรือจัดหาให้โดยใช้หรือผ่านทางบัญชีของตน
 • หากต่อมาเราได้รับคำกล่าวหาว่าผู้ใช้รายนั้นละเมิดสิทธิ์อีกครั้ง ซึ่งเป็นเหตุให้เราลบหรือยุติการเข้าถึงเนื้อหาอื่นใดที่ปิดประกาศหรือจัดหาให้โดยผู้ใช้รายนั้น เราจะยุติบัญชีของผู้ใช้รายนั้นโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้รายนั้นทราบ และ
 • ในกรณีที่เราลบหรือยุติการเข้าถึงเนื้อหาในวรรคที่ 1 ได้กระทำการตามกระบวนการของเราสำหรับการละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และหนังสือโต้ตอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และข้อบังคับเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ (ผู้ให้บริการเครือข่าย) ของสิงคโปร์ ภายในเวลา 6 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ในหนังสือแจ้งที่ได้จากผู้ใช้ ครั้งต่อมาที่มีการลบหรือยุติการเข้าถึงเนื้อหา (ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการตามหนังสือแจ้งการละเมิดสิทธิ์ที่ส่งถึงเราหรือไม่ก็ตาม) ที่ปิดประกาศไว้หรือจัดหาให้โดยผู้ใช้รายนั้น จะถือว่าหนังสือแจ้งฉบับใหม่ที่เราส่งไปให้ผู้ใช้รายนั้นเป็นการแจ้งใหม่อีกครั้ง

English Version