Podmienky využívania služieb

 1. VÁŠ VZŤAH SO SPOLOČNOSŤOU YAHOO! 
  1. Vitajte na internetových stránkach spoločnosti Yahoo Ireland. Spoločnosť Yahoo Vám poskytuje Služby (popísané nižšie), podliehajúce nasledovným Podmienkam využívania služieb („Podmienky“). V týchto Podmienkach výraz „Vy“ označuje osobu používajúcu Služby spoločnosti Yahoo. „Yahoo“ označuje spoločnosť Oath (EMEA) Limited (spoločnosť založená v Írsku, predtým známe ako Yahoo! EMEA Limited)). Kliknite sem pre úplné kontaktné údaje.
  2. Keď používate Služby Yahoo, máte prístup k službám poskytovaným inými spoločnosťami skupiny Yahoo a spoločnosťami mimo skupiny Yahoo. Spoločnosť Yahoo nie je zodpovedná za služby, ktoré neposkytuje. Podmienky využívania služieb, ktoré službu riadia, by mali vždy vysvetľovať, kto je poskytovateľom služby. Vždy by ste si mali preštudovať podmienky využívania služieb, ktoré sa vzťahujú na každú službu, ktorú využívate, predovšetkým keď sa do služby zaregistrujete. Podmienky Yahoo je zvyčajne možné nájsť prostredníctvom odkazu na konci každej strany Služieb Yahoo.
 2. SÚHLAS S PODMIENKAMI

  1. Používaním Služieb Yahoo súhlasíte s dodržiavaním týchto Podmienok. Tieto Podmienky tiež zahŕňajú nasledovné smernice a podmienky:

   1. On-line smernice
   2. Dodatočné Podmienky využívania služieb. Viď celý zoznam Dodatočné podmienky využívania služieb, ktoré sa vzťahujú na konkrétne Služby Yahoo.
   3. Ak si ktorékoľvek z týchto dokumentov navzájom odporujú, podmienky budú platiť v poradí: Dodatočné podmienky využívania služieb, Podmienky, online smernice.

  2. Služby Yahoo nesmiete využívať a nesmiete prijať Podmienky, ak ste osoba, ktorá má podľa írskych zákonov alebo iných platných zákonov zamietnutý prístup k Službám Yahoo.
  3. Tieto Podmienky predstavujú právne záväznú zmluvu medzi vami a Yahoo v súvislosti s vaším využívaním Služieb Yahoo. Je dôležité, aby ste si našli čas a pozorne si ich prečítali. Aktuálnu verziu Podmienok si vždy môžete prečítať tu.
 3. SLUŽBY YAHOO!
  1. Spoločnosť Yahoo Vám poskytuje široký výber online zdrojov, vrátane rôznych komunikačných a informačných nástrojov, nástrojov na vyhľadávanie, verejných fór a služieb sociálnych sietí, obsahu, masmediálnych a zábavných služieb, cez svoju sieť vlastností, ku ktorej môžete mať prístup prostredníctvom rôznych médií alebo zariadení, známych v súčasnosti alebo vyvinutých neskôr („Služby Yahoo“).
  2. Služby Yahoo môžu zahŕňať reklamy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby spoločnosť Yahoo mohla poskytovať Služby Yahoo.
  3. Služby Yahoo môžu zahŕňať dôležitú komunikáciu od Yahoo, ako napríklad oznamy o službách a administratívne správy. Takáto komunikácia je považovaná za súčasť členstva Yahoo a nie je možné zrušiť ich prijímanie.
  4. Aby ste mohli využívať Služby Yahoo, musíte si na svoje vlastné náklady zabezpečiť všetko potrebné vybavenie a sieťové pripojenia.
 4. REGISTRÁCIA A BEZPEČNOSŤ ÚČTU

  1. Súhlasíte, že poskytnete pravdivé a úplné informácií o sebe tak, ako si to vyžaduje registračný formulár Služieb Yahoo („Registračné údaje“) a svoje Registračné údaje budete aktualizovať.
  2. Keď dokončíte registračný proces Služieb Yahoo, Spoločnosť Yahoo Vám vystaví heslo a Yahoo ID. Nesiete zodpovednosť za uchovávanie Vášho hesla v dôvernosti a za bezpečnosť Vášho účtu. Rovnako nesiete výhradnú zodpovednosť za všetky aktivity, ktoré sa objavia pod Vaším účtom. Máte povinnosť:

   1. okamžite upovedomiť Spoločnosť Yahoo o akomkoľvek neoprávnenom použití Vášho účtu a o akomkoľvek inom porušení bezpečnosti; a
   2. na konci každého použitia sa zo svojho účtu odhlásiť.
 5. POKYNY TÝKAJÚCE SA DETÍ 
  1. Spoločnosti Yahoo záleží na bezpečnosti a súkromí všetkých svojich používateľov, predovšetkým detí. Z tohoto dôvodu by rodičia, ktorí chcú svojim deťom dovoliť prístup k Službám Yahoo, mali byť prítomní pri zakladaní účtov svojich detí a dohliadať nad ich prístupom k Službám Yahoo. Tým, že svojmu dieťaťu povolíte prístup k Službám Yahoo, mu bude umožnený prístup k všetkým Službám Yahoo, vrátane emailu, diskusných fór a služieb sociálnych sietí. V rámci našich predpisov však nebude povolené deťom, ktoré sa na Yahoo zaregistrovali ako mladšie ako 13 rokov, aby využívali služby sociálnej siete poskytované spoločnosťou Yahoo.
  2. Pamätajte si prosím, že Služby Yahoo sú navrhnuté tak, aby zaujali široké obecenstvo. Preto je Vašou zodpovednosťou, ako zákonného zástupcu, určiť, či sú ktorékoľvek zo Služieb Yahoo a ich obsahu vhodné pre Vaše dieťa.
 6. OBSAHOVÉ FILTRE 
  1. Používaním Služieb Yahoo môžete byť vystavený Užívateľskému obsahu (opísanému nižšie), ktorý je urážlivý, neslušný, alebo s ktorým nesúhlasíte.
  2. Yahoo SafeSearch je navrhnutý na filtrovanie explicitného obsahu určeného pre dospelých z výsledkov vyhľadávania Yahoo Search. Spoločnosť Yahoo však nedokáže zaručiť, že sa takto prefiltruje všetok explicitný obsah. Nastavte si prosím filter SafeSearch na Vami požadovanú úroveň. Odporúčame, aby ste si Vaše SafeSearch nastavenia pravidelne kontrolovali. Viac informácií o Yahoo SafeSearch.
 7. OCHRANA SÚKROMIA A SPRÍSTUPNENIE ÚDAJOV

  1. Registračné údaje a iné informácie o Vašej osobe budú spracované v súlade s našou Ochranou osobných údajov. Viac informácií nájdete v úplnom znení našich Yahoo Zásad ochrany osobných údajov na https://policies.yahoo.com/ie/sk/yahoo/privacy/index.htm.
  2. Spoločnosť Yahoo má povolený prístup k Vašim informáciám a Užívateľskému obsahu, ich uchovávanie a sprístupnenie:

   1. svojim sesterským spoločnostiam po celom svete, aby Vám tak mohla poskytovať Služby Yahoo účinným spôsobom;
   2. za účelom riadneho spravovania Vášho účtu v súlade so štandardnými prevádzkovými postupmi spoločnosti Yahoo alebo jej sesterských spoločností; a
   3. ak to od nej vyžaduje zákon, alebo v dobrej viere, že takýto prístup, uchovávanie a sprístupnenie je dôvodne nevyhnutné na: (i) konanie v zhode s právnym postupom; (ii) presadenie Podmienok; (iii) reakciu na tvrdenia, že akýkoľvek Užívateľský obsah porušuje práva tretích strán; (iv) reakciu na Vaše žiadosti o služby zákazníkom; alebo (v) ochranu práv, majetku alebo osobnej bezpečnosti spoločnosti Yahoo, jej používateľov a verejnosti.
 8. UŽÍVATEĽSKÝ OBSAH A PODMIENKY POUŽÍVANIA

  1. Nesiete výhradnú zodpovednosť za všetky informácie, údaje, text, softvér, hudbu, zvuk, fotografie, grafický materiál, video, správy, označenia a iné materiály, ktoré vložíte do Služieb Yahoo („Užívateľský obsah“). Súhlasíte, že v Službách Yahoo neurobíte nič, ani do nich nevložíte nijaký Užívateľský obsah, ktorý by:

   1. porušoval akékoľvek zákony (napr. zákon o hanobení) alebo nariadenia alebo práva iného (napríklad zákony o autorskom práve alebo súkromí), alebo by podporoval iných v takomto konaní;
   2. bol obscénny, výhražný, násilný, urážlivý, škodil iným, vrátane maloletých, útočil na súkromie iných, nenávistný, obťažujúci, diskriminujúci alebo inak nevyhovujúci;
   3. sa vydával za inú osobu alebo skresľoval pôvod alebo vlastnosti (vrátane veku) používateľa alebo Užívateľského obsahu;
   4. bol považovaný za „spam“ alebo akúkoľvek inú formu nevyžiadanej reklamy, promočných materiálov alebo komerčných správ, okrem v oblastiach, kde je toto vyslovene povolené (prosím prečítajte si naše úplné znenie Spamovej politiky;
   5. obsahoval alebo odkazoval na počítačové vírusy, malware alebo akékoľvek iné škodlivé kódy;
   6. narušoval alebo oslaboval normálnu prevádzku Služieb Yahoo alebo serverov alebo sietí pripojených k Službám Yahoo;
   7. zbieral Užívateľský obsah alebo užívateľské informácie, alebo inak vstupoval do Služieb Yahoo použitím automatizovaných prostriedkov (ako napr. nástroje na zber a získavanie informácií, roboty, pavúky alebo „škrabky“) bez nášho súhlasu; alebo
   8. rozmnožoval akúkoľvek časť Služieb Yahoo (vrátane Užívateľského obsahu, reklám, softvéru a Vášho Yahoo ID), obchodoval s ňou, alebo ju inak využíval na akékoľvek komerčné účely.
  2. Spoločnosť Yahoo nemá nijakú povinnosť monitorovať Užívateľsky obsah. Spoločnosť Yahoo môže odmietnuť, vymazať alebo zmeniť zaradenie akéhokoľvek Užívateľského obsahu, dostupného cez Služby Yahoo, ktorý porušuje Podmienky alebo je inak nevyhovujúci. Musíte zhodnotiť a niesť všetky riziká spojené s používaním akéhokoľvek Užívateľského obsahu, vrátane akéhokoľvek spoľahnutia sa na presnosť, úplnosť alebo užitočnosť akéhokoľvek Užívateľského obsahu.
  3. Služby Yahoo a softvér obsiahnutý v Službách Yahoo môže zahŕňať bezpečnostné komponenty, ktoré povoľujú ochranu digitálnych materiálov. Použitie takýchto materiálov je predmetom pravidiel použitia stanovených spoločnosťou Yahoo alebo poskytovateľmi obsahu, ktorí poskytujú obsah Službám Yahoo. Nesmiete sa pokúšať ignorovať alebo obísť žiadne z pravidiel použitia obshiahnutých v Službách Yahoo. Akákoľvek neoprávnená reprodukcia, publikácia, ďalšia distribúcia alebo verejné vystavovanie akéhokoľvek materiálu poskytnutého Službám Yahoo je prísne zakázaná.
 9. ŠPECIÁLNE VÝSTRAHY TÝKAJÚCE SA MEDZINÁRODNÉHO POUŽÍVANIA A DODRŽIAVANIA ZÁKONOV O VÝVOZE A DOVOZE

  Uznávajúc globálny charakter internetu súhlasíte, že budete dodržiavať všetky miestne predpisy týkajúce sa on-line správania a prijateľného Obsahu. Používanie služieb Yahoo, prenos, zverejňovanie a nahrávanie softvéru, technológie a iných technických údajov prostredníctvom služieb Yahoo môže podliehať zákonom USA a iných krajín o vývoze a dovoze. Súhlasíte s dodržiavaním všetkých platných zákonov o vývoze a dovoze, vrátane, nie však výlučne, Predpisov pre správu vývozu (pozri http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html) a kontrolných sankčných programov Spojených štátov amerických (pozri http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx). Predovšetkým vyhlasujete a zaručujete sa, že: (a) nie ste zakázanou stranou uvedenou vo vládnych zoznamoch výluk pre vývoz (pozri http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm) ani členom vlády ktorejkoľvek inej krajiny so zákazom vývozu, ako je uvedené v platných zákonoch a predpisoch týkajúcich sa vývozu a dovozu; (b) prostredníctvom služieb Yahoo neprevediete softvér, technológiu ani iné technické údaje stranám alebo do krajín so zakázaným vývozom; (c) nebudete používať služby Yahoo za účelom konečného využitia vojenských, jadrových, raketových, chemických alebo biologických zbraní v rozpore so zákonmi USA o vývoze; a (d) prostredníctvom služieb Yahoo nebudete prenášať, odosielať ani zverejňovať nijaký softvér, technológiu ani iné technické údaje v rozpore s americkými alebo inými platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa dovozu alebo vývozu.
 10. LICENCIA OD VÁS PRE YAHOO!

  1. Ponechávate si autorské práva a akékoľvek iné práva, ktoré už vlastníte v Užívateľskom obsahu, ktorý vložíte alebo sprístupníte cez Služby Yahoo Keď vložíte, alebo sprístupníte Užívateľský obsah na verejne prístupných oblastiach (viď nižšie) Služieb Yahoo, poskytujete tak Yahoo nasledujúcu licenciu/ie:
  2. Na fotografie, grafický materiál, audio alebo video, ktoré vložíte alebo sprístupníte na verejne prístupných oblastiach Služieb Yahoo, poskytujete spoločnosti Yahoo bezplatnú a nevýhradnú licenciu platnú vo všetkých krajinách sveta, na distribúciu, reprodukciu, úpravu, publikovanie, preklad a vytvorenie odvodených diel, verejné predvedenie a verejné vystavenie Užívateľského obsahu na Službách Yahoo:

   1. za účelom pre ktorý bol tento Užívateľský obsah vložený; a
   2. za účelom propagovania majetku spoločnosti Yahoo do ktorého bol Užívateľský obsah vložený alebo Služieb Yahoo kdekoľvek na sieti Yahoo alebo v spojení s akoukoľvek dohodou s inými organizáciami alebo jednotlivcami alebo ich stránkami o distribúcii a združovaní.

    Táto licencia platí len na takú dobu, po ktorú sa rozhodnete Užívateľský obsah na Službách Yahoo ponechať a zanikne v momente, keď Užívateľský obsah zo Služieb Yahoo odstránite Vy, alebo tak urobí spoločnosť Yahoo.
   3. Čo sa týka všetkého ostatného Užívateľského obsahu, ktorý vložíte alebo sprístupníte vo verejne prístupných oblastiach Služieb Yahoo, udeľujete spoločnosti Yahoo bezplatnú, nevýhradnú, trvalú, neodvolateľnú licenciu, s možnosťou plnej sublicencie, platnú vo všetkých krajinách sveta, na použitie, distribúciu, reprodukciu, úpravu, publikovanie, preklad, vytvorenie odvodených diel, verejné predvedenie a verejné vystavenie Užívateľského obsahu kdekoľvek na sieti Yahoo alebo v spojení s akoukoľvek dohodou s inými organizáciami alebo jednotlivcami alebo ich stránkami, v akejkoľvek forme a prostredníctvom akéhokoľvek média známeho v súčasnosti alebo vyvinutého neskôr. Váš Užívateľský obsah a akýkoľvek súvisiaci verejný užívateľský profil na Službách Yahoo sa môže zobraziť na miestnych stránkach Yahoo v iných krajinách.
   4. „Verejne prístupné“ oblasti Služieb Yahoo sú tie oblasti Služieb Yahoo, ktoré spoločnosť Yahoo umožňuje používať širokej verejnosti. Verejne prístupné oblasti Služieb Yahoo napríklad zahŕňajú časti profilov Yahoo, ktoré sú otvorené pre kontakty aj návštevníkov. Do verejne prístupných oblastí Služieb Yahoo však nepatria časti profilov Yahoo, ktoré sú limitované len na kontakty, alebo služby Yahoo, ktoré sú určené na súkromnú komunikáciu, ako napríklad Yahoo Mail.
   5. Nesiete výhradnú zodpovednosť za akékoľvek osobné údaje alebo informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť a sprístupniť verejnosti cez Služby Yahoo. Spoločnosť Yahoo nenesie zodpovednosť za poskytnutie takýchto osobných údajov alebo informácií a ich sprístupnenie verejnosti. Akékoľvek osobné údaje alebo informácie (alebo akýkoľvek iný Užívateľský obsah) zverejnené na verejne prístupných oblastiach môžu verejnosti zostať sprístupnené na dobu neurčitú.
   6. Technické spracovanie a prenos Služieb Yahoo, vrátane Vášho Užívateľského obsahu, môže zahŕňať: (a) prenos cez rôzne siete; a (b) zmeny potrebné na prispôsobenie sa technickým požiadavkám pripojených sietí alebo zariadení. Touto licenciou, ktorú udeľujete, dávate spoločnosti Yahoo povolenie na takéto opatrenia.
 11. PRÍSPEVKY DO YAHOO!

  1. Keď do Yahoo vložíte nápady, názory, dokumenty a/alebo návrhy („Príspevky“) cez Yahoo stránky pre feedback alebo návrhy, súhlasíte, že:

   1. Vaše príspevky neobsahujú dôverné alebo vlastnícke informácie;
   2. Spoločnosť Yahoo nie je v súvislosti s Príspevkami zaviazaná dôvernosťou, a to či už explicitne alebo implicitne;
   3. Spoločnosť Yahoo bude mať právo použiť alebo zverejniť (alebo naopak nepoužiť a nezverejniť) takéto Príspevky na akýkoľvek účel, akýmkoľvek spôsobom a prostredníctvom akéhokoľvek média vo všetkých krajinách sveta;
   4. spoločnosť Yahoo už môže medzi Príspevkami niečo podobné mať, či už v štádiu zvažovania alebo vývoja;
   5. sa Vaše Príspevky automaticky stávajú vlastníctvom spoločnosti Yahoo bez akýchkoľvek záväzkov zo strany Yahoo k Vám, pričom sa Vy vzdávate všetkých morálnych práv; a
   6. zo strany spoločnosti Yahoo nemáte za žiadnych okolností nárok na nijakú kompenzáciu alebo odškodnenie akéhokoľvek druhu.
 12. NÁHRADA ŠKODY
  1. V najširšom možnom rozsahu povolenom platným zákonom súhlasíte, že odškodníte spoločnosť Yahoo a jej dcérske spoločnosti, pobočky, úradníkov, agentov, udeľovateľov licencie, partnerské značky a iných partnerov a zamestnancov, a poskytnete im krytie proti akémukoľvek právnemu nároku alebo žiadosti, vrátane odôvodnených právnických poplatkov, vzniknutých tretej strane kvôli alebo na základe Užívateľského obsahu, ktorý ste vložili alebo inak sprístupnili cez Služby Yahoo, Vášho použitia Služieb, Vášho pripojenia k Službám, Vášho porušenia Podmienok alebo Vášho porušenia akýchkoľvek práv inej osoby.
 13. VŠEOBECNÉ ZÁSADY
  1. Spoločnosť Yahoo môže ustanoviť všeobecné zásady a obmedzenia týkajúce sa používania Služieb Yahoo, vrátane maximálneho počtu dní, počas ktorých budú uchovávané komunikačné správy alebo iný Užívateľský obsah, maximálnej veľkosti a počtu Užívateľského obsahu alebo komunikačných správ, ktoré môžu byť účtom odoslané alebo prijaté, maximálneho úložného priestoru, ktorý bude účtu pridelený a maximálneho počtu razov (a ich maximálneho trvania), za ktoré môžete využiť Služby Yahoo v danom časovom rozmedzí.
  2. Spoločnosť Yahoo môže tieto všeobecné zásady a obmedzenia zmeniť, pričom Vás pred uvedením zmien, v súlade s článkom 22 nižšie, o tomto v dostatočnom časovom predstihu upovedomí.
 14. ZMENY SLUŽIEB YAHOO! 
  1. Spoločnosť Yahoo sa neustále zdokonaľuje s cieľom poskytovať svojim používateľom len tie najlepšie zážitky. Preto môže spoločnosť Yahoo dočasne alebo trvale zmeniť, prerušiť, pozastaviť alebo zrušiť ktorúkoľvek zo Služieb Yahoo. Nie sme povinní Vás dopredu informovať o zmenách alebo výpadkoch, ktoré podstatne neznevýhodňujú našich používateľov alebo podstatne neobmedzujú využívanie našich služieb, ako napríklad pridanie funkcií alebo zmena registračného procesu.
  2. V súlade s článkom 22 Vás v dostatočnom časovom predstihu budeme informovať o akýchkoľvek zmenách alebo zrušeniach Služieb Yahoo, ktoré podstatne znevýhodnia našich používateľov alebo podstatne obmedzia využívanie Služieb Yahoo. Toto Vám poskytne dostatok času na uloženie akéhokoľvek Užívateľského obsahu, ktorý v danej službe môžete mať.
  3. Pri zmenách, ktoré musíme vykonať pre splnenie bezpečnostných, právnych a regulačných požiadaviek, existuje možnosť nedodržania vyššie uvedeného časového rámca. O týchto zmenách Vás budeme informovať čo najskôr.
 15. ZRUŠENIE VÁŠHO ÚČTU / E-MAILOVEJ ADRESY

  1. Kedykoľvek máte právo zrušiť Váš Yahoo účet, akúkoľvek k nemu priradenú e-mailovú adresu a prístup k Službám Yahoo, a to navštívením našej stránky Vymazanie účtu. Viac informácií týkajúcich sa tejto témy sa nachádza v časti Podpora .
  2. Spoločnosť Yahoo môže, bez toho, že by Vás o tom informovala, okamžite zrušiť alebo obmedziť Váš prístup k Vašim účtom Yahoo, určitým Službám Yahoo a akýmkoľvek priradeným e-mailovým adresám z nasledujúcich dôvodov, vrátane:

   1. ak porušíte Podmienky, vrátane zahrnutých dohôd alebo smerníc;
   2. požiadaviek vyplývajúcich z uplatňovania zákona alebo pochádzajúcich od iných vládnych inštitúcií;
   3. neočakávaných technických alebo bezpečnostných záležitostí alebo problémov; alebo
   4. dlhého obdobia nečinnosti.
  3. Spoločnosť Yahoo urobí takéto rozhodnutia výhradne na základe svojho vlastného uváženia. Spoločnosť Yahoo nepreberá zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré môžete utrpieť v súvislosti so zrušením Vášho účtu, akejkoľvek priradenej e-mailovej adresy alebo prístupu k Službám Yahoo.
  4. Zrušenie Vášho účtu Yahoo môže zahŕňať nasledovné:

   1. odstránenie prístupu k akýmkoľvek ponukám v rámci Služieb Yahoo; a
   2. vymazanie Vašich informácií a Užívateľského obsahu spojeného s Vaším účtom alebo nachádzajúceho sa vo Vašom účte.
 16. REKLAMY 
  1. Spoločnosť Yahoo môže v súvislosti s Vaším Užívateľským obsahom predávať, udeľovať licencie a/alebo zobrazovať akúkoľvek reklamu, atribúciu, odkazy, reklamné a/alebo distribučné práva. Spoločnosť Yahoo má právo ponechať si všetky príjmy pochádzajúce z akýchkoľvek predajov alebo udelení licencií na takúto reklamu, atribúciu, odkazy alebo reklamné/distribučné práva.
  2. Vaše obchodovanie s inzerentmi nájdenými na alebo prostredníctvom Služieb Yahoo, vrátane účasti v reklamách alebo platby a doručenia tovarov alebo služieb, a akékoľvek iné podmienky, ustanovenia, záruky alebo námietky spojené s týmto obchodovaním, sú výhradným vzťahom medzi Vami a inzerentom. V rozsahu povolenom zákonom súhlasíte s tým, že spoločnosť Yahoo nepreberá zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku takéhoto obchodovania alebo v dôsledku prítomnosti inzerentov v Službe Yahoo.
 17. EXTERNÉ ODKAZY A OBSAH 
  1. Služby Yahoo môžu zahŕňať obsah, aplikácie a služby pochádzajúce z alebo odkazujúce na externé internetové stránky alebo zdroje („Externý obsah“). Za celý Externý obsah je zodpovedný externý poskytovateľ, ktorý ho poskytuje v súlade s vlastnými podmienkami poskytovania. Spoločnosť Yahoo nekontroluje a neschvaľuje akýkoľvek Externý obsah, nie je zodpovedná za dostupnosť, presnosť alebo spoľahlivosť takéhoto obsahu, a ani za akékoľvek straty vzniknuté v dôsledku Vášho spoliehania sa na tento Externý obsah. Akýkoľvek spor súvisiaci s Externým obsahom zahrnutým v Službách Yahoo je nutné riešiť priamo s externým poskytovateľom.
 18. VLASTNÍCKE PRÁVA SPOLOČNOSTI YAHOO! 
  1. Služby Yahoo, ktoré obsahujú akýkoľvek potrebný softvér používaný v súvislosti so Službami Yahoo („Softvér“), obsahujú vlastnícke a dôverné informácie, ktoré sú chránené platnými zákonmi o duševnom vlastníctve a inými zákonmi. Obsah zahrnutý v reklamách alebo informáciách uvedených v Službách Yahoo môže byť chránený autorskými právami, ochrannými známkami, servisnými značkami, patentmi alebo inými vlastníckymi právami alebo zákonmi. S výnimkou výslovného povolenia vyplývajúceho z platného zákona alebo oprávnenia od spoločnosti Yahoo alebo platného poskytovateľa licencie (napr. inzerenta), nebudete používať, distribuovať, reprodukovať, upravovať, publikovať, prekladať, vytvárať odvodené diela, prenajímať, predávať, verejne predvádzať alebo verejne zobrazovať Služby Yahoo, akýkoľvek Užívateľský obsah alebo Softvér.
  2. Spoločnosť Yahoo Vám poskytuje osobnú, neprevoditeľnú a nevýhradnú licenciu na využívanie cieľového kódu jej Softvéru na jednom počítači. V žiadnom prípade však nesmiete (a nesmiete to dovoliť ani ktorýmkoľvek iným osobám) kopírovať, upravovať, vytvárať odvodené diela, spätne konštruovať, spätne zostavovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom sa pokúšať odhaliť akýkoľvek zdrojový kód, predávať, prideľovať, udeľovať sublicencie alebo záložné práva alebo iným spôsobom prenášať akékoľvek práva týkajúce sa Softvéru. Toto neplatí v prípadoch, kedy to výslovne povoľuje zákon alebo príslušný poskytovateľ licencie.
  3. Službám Yahoo nesmiete pristupovať inak ako prostredníctvom rozhrania poskytovaného spoločnosťou Yahoo, ktoré je určené na prístup k Službám Yahoo, s výnimkou prípadov, v ktorých Vám to spoločnosť Yahoo písomne povolí.
 19. VYLÚČENIE ZÁRUK

  1. Služby a Softvér Yahoo sú poskytované tak „ako sú“ a spoločnosť Yahoo, jej dcérske spoločnosti, pobočky a poskytovatelia licencií Vám v súvislosti s nimi nemôžu poskytnúť žiadne záruky. Spoločnosť Yahoo, jej dcérske spoločnosti, pobočky a poskytovatelia licencií nemôžu tvrdiť alebo zaručiť, že:

   1. Vaše využívanie Služieb Yahoo a Softvéru splní Vaše požiadavky;
   2. Vaše využívanie Služieb Yahoo a Softvéru bude neprerušené, aktuálne, bezpečné alebo bez chýb;
   3. akékoľvek informácie, ktoré získate v súvislosti s využívaním Služieb Yahoo a Softvéru budú presné alebo spoľahlivé; a
   4. poruchy v prevádzke alebo funkčnosti akéhokoľvek Softvéru poskytovaného v rámci Služieb Yahoo budú opravené.
  2. Na Služby Yahoo alebo Softvér sa neuplatňujú žiadne iné podmienky (vrátane akýchkoľvek implicitných podmienok súvisiacich s predajnosťou/uspokojivou kvalitou, vhodnosťou na príslušný účel, poskytovaním služieb na úrovni primeranej starostlivosti a schopnosti, neporušovaním práv duševného vlastníctva alebo zhodou s popisom).
  3. Žiadne z ustanovení týchto Podmienok nemá vplyv na Vaše práva, na ktoré máte ako spotrebiteľ vždy nárok, a ktoré zmluvným súhlasom nemožno upraviť resp. sa ich zriecť.
 20. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

  1. Pokiaľ v Podmienkach nie je uvedené inak, spoločnosť Yahoo, jej dcérske spoločnosti, pobočky a poskytovatelia licencií nenesú žiadnu zodpovednosť a nie sú povinní Vám zaplatiť náhradu za finančné straty alebo stratu príležitosti, dobrého mena, reputácie, straty v súvislosti s podnikaním, straty príjmov, ziskov alebo úspor, ktorých vytvorenie ste očakávali alebo za zbytočné výdavky:

   1. za akékoľvek informácie alebo Užívateľský obsah, ktorý sa stratil, poškodil, alebo bol nesprávne doručený;
   2. za akékoľvek poškodenie Vášho počítača, prístupu na internet, zariadenia na zobrazovanie alebo sťahovanie, alebo stratu dát, ku ktorej došlo v dôsledku sťahovania akéhokoľvek materiálu;
   3. za akékoľvek zmeny, ktoré môže spoločnosť Yahoo uskutočniť v Službách alebo Softvéri Yahoo;
   4. za nedostupnosť akýchkoľvek Služieb alebo Softvéru Yahoo;
   5. za akúkoľvek stratu, ktorú logicky nebolo možné očakávať v súvislosti s využívaním Služieb alebo Softvéru Yahoo na účely podnikania; alebo
   6. za akúkoľvek stratu, ktorú môžete utrpieť v dôsledku akéhokoľvek porušenia Podmienok, vrátane Vášho pochybenia pri poskytovaní presných a aktuálnych Registračných údajov spoločnosti Yahoo, alebo Vášho pochybenia pri bezpečnom a dôvernom uchovávaní Vášho hesla alebo podrobných informácií o Vašom účte.
  2. Tieto obmedzenia sa uplatňujú nezávisle od toho, či spoločnosť Yahoo bola alebo nebola oboznámená, alebo či si mala alebo nemala byť vedomá možnosti vzniku akýchkoľvek strát.
  3. Prijímame zodpovednosť v prípade Vášho poranenia alebo smrti, ktoré budú priamym následkom našej nedbalosti. Túto zodpovednosť nebudeme obmedzovať. Zákony v niektorých krajinách nedovoľujú, aby boli určité záruky alebo zodpovednosti zmluvne vylúčené. Preto sa niektoré z vyššie uvedených výnimiek alebo obmedzení nemusia vzťahovať na Vašu osobu.
 21. ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI V SÚVISLOSTI S FINANČNÝMI, ZDRAVOTNÝMI A PRÁVNYMI INFORMÁCIAMI 
  1. Informácie získané prostredníctvom Služieb Yahoo slúžia len na informačné účely a nikdy by nemali byť použité ako náhrada rád od kvalifikovaného odborníka. Niektoré informácie nachádzajúce sa v Službách Yahoo sa môžu týkať len určitých krajín. Názory vyjadrené prostredníctvom informácií a Užívateľského obsahu v Službách Yahoo sú názory individuálneho autora a nevyjadrujú názory spoločnosti Yahoo
  2. Ak Služby Yahoo použijete na získanie finančných informácií o spoločnostiach, cenách akcií, investíciách alebo cenných papieroch, znovu si prosím prečítajte vyššie uvedené časti 19 - 20. Informácie získané prostredníctvom Služieb Yahoo by nikdy nemali byť použité ako náhrada odborného finančného poradenstva. Nijaký obsah ani Užívateľský obsah zo Služieb Yahoo nie je určený na obchodovanie alebo investičné účely. Spoločnosť Yahoo, jej dcérske spoločnosti, pobočky a poskytovatelia licencií nenesú zodpovednosť za akékoľvek finančné, obchodné alebo investičné rozhodnutia založené na takýchto informáciách.
  3. Informácie získané prostredníctvom Služieb Yahoo by nikdy nemali byť použité ako náhrada odborných lekárskych rád, vyšetrení, diagnostiky alebo liečby. Pred začatím novej liečby alebo vykonaním zmien v existujúcej liečbe sa vždy najprv poraďte s Vaším lekárom alebo iným kvalifikovaným odborníkom z oblasti zdravotníctva.
  4. Informácie získané prostredníctvom Služieb Yahoo by nikdy nemali byť použité ako náhrada odborných právnych rád. Pred vykonaním akýchkoľvek krokov, ktoré môžu ovplyvniť Vaše zákonné práva, sa vždy najprv poraďte s náležite kvalifikovaným právnikom, ktorý je oprávnený vykonávať prax v príslušnom odbore.
 22. OZNÁMENIA 
  1. So spoločnosťou Yahoo môžete komunikovať prostredníctvom nasledujúcich kontaktov
  2. Spoločnosť Yahoo Vám môže oznámenia (týkajúce sa napríklad zmien v Podmienkach) doručiť rôznymi spôsobmi, vrátane e-mailu, poštovej zásielky, textovej správy, online oznámení v rámci Služieb Yahoo alebo inými primeranými prostriedkami. Oznámenia týkajúce sa Služieb Yahoo, pri ktorých nie je nutná registrácia, sú vo všeobecnosti realizované prostredníctvom online oznámení v rámci samotnej Služby Yahoo .
  3. V prípade porušenia týchto Podmienok vo forme nepovoleného spôsobu prístupu k Službám Yahoo, nemusíte takéto oznámenia obdržať. Súhlasíte, že všetky oznámenia, ktoré by Vám boli doručené v prípade povoleného spôsobu prístupu k Službám Yahoo, sa považujú za doručené.
 23. INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA OCHRANNEJ ZNÁMKY 
  1. Ochranné známky, obchodné názvy, servisné značky, iné logá, charakteristické prvky značky a názvy produktov a služieb spoločnosti Yahoo sú ochrannými známkami a vlastníctvom spoločnosti Oath Holdings Inc. („Známky Yahoo“). Súhlasíte, že Známky Yahoo nebudete používať nijakým spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Yahoo.
 24. PORUŠENIE PODMIENOK A AUTORSKÝCH PRÁV 
  1. Akékoľvek porušenia Podmienok oznámte prosím Oddeleniu starostlivosti o zákazníkov. Pre viac informácií navštívte prosím Centrum pomoci Yahoo!
  2. Spoločnosť Yahoo rešpektuje duševné vlastníctvo iných osôb, a preto svojich používateľov žiada o to isté. Ak sa domnievate, že niektoré Vaše právo súvisiace s duševným vlastníctvom bolo v rámci Služieb Yahoo porušené, pre oznámenie tohto problému prosím navštívte sekciu autorské práva.
 25. ZMENY UVEDENÝCH PODMIENOK 
  1. Spoločnosť Yahoo môže tieto Podmienky v budúcnosti aktualizovať z rôznych dôvodov, vrátane ich zosúladenia so zmenami v zákone alebo zmenami v Službách Yahoo. O akýchkoľvek dôležitých zmenách Vás budeme informovať v dostatočnom časovom predstihu pred ich uplatnením. Oznámenia budú uskutočnené v súlade s vyššie uvedeným článkom 22.
  2. Ak nesúhlasíte so zmenami v Podmienkach, mali by ste Služby a Softvér Yahoo prestať používať. Aktuálnu verziu Podmienok nájdete tu:
 26. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
  1. Úplná dohoda. Tieto Podmienky (vrátane platných, vyššie spomínaných online smerníc) vytvárajú úplnú dohodu medzi Vami a spoločnosťou Yahoo a upravujú Vaše využívanie Služieb Yahoo, pričom nahrádzajú akúkoľvek predchádzajúcu verziu týchto Podmienok medzi Vami a spoločnosťou Yahoo týkajúcich sa Služieb Yahoo. Môžu sa na Vás vzťahovať aj ďalšie podmienky a ustanovenia, ktoré sa môžu uplatňovať pri používaní alebo zakúpení niektorých Služieb Yahoo, pridružených služieb alebo obsahu/softvéru od iných organizácií alebo osôb.
  2. Voľba práva a súdnej príslušnosti. Náš vzťah, tieto Podmienky a akékoľvek s nimi súvisiace mimozmluvné záväzky sa riadia zákonmi Írska. Írske súdy majú právomoc riešiť spory týkajúce sa týchto Podmienok alebo s nimi súvisiacich mimozmluvných záväzkov.
  3. Chyba alebo oneskorenie v rámci uplatňovania práv vyplývajúcich z týchto Podmienok sa pri žiadnej zo strán nepovažuje za zrieknutie sa predmetných práv. V prípade, že príslušný súd rozhodne o neplatnosti niektorého ustanovenia týchto Podmienok, ostatné ustanovenia si zachovávajú svoju platnosť.
  4. Spoločnosť Yahoo ani Vy nemôžete previesť akékoľvek z týchto Podmienok na iné subjekty, s výnimkou prenosu Podmienok spoločnosťou Yahoo na dcérske alebo holdingové spoločnosti spoločnosti Yahoo, alebo dcérske spoločnosti predmetných holdingových spoločností. Pred vykonaním takéhoto kroku Vás o tomto budeme v primeranom časovom predstihu informovať. Oznámenia budú uskutočnené v súlade s vyššie uvedeným článkom 22.
  5. Ak spoločnosť Yahoo alebo Vy nemôže z dôvodov, ktoré jednotlivé strany nedokážu ovplyvniť, splniť to, čo bolo v týchto Podmienkach stanovené, ani jedna zo strán nebude za takýto stav niesť zodpovednosť. Ak tieto okolnosti trvajú dlhšie ako tri mesiace, spoločnosť Yahoo alebo Vy máte právo formou písomného oznámenia okamžite odstúpiť od týchto Podmienok.
  6. Názvy jednotlivých častí týchto Podmienok slúžia výhradne na účely lepšej orientácie a nemajú žiadny právny alebo zmluvný účinok.
  7. Slová „zahŕňať“ alebo „vrátane“ v týchto Podmienkach sa neobmedzujú len na za nimi nasledujúce slová.
  8. Pokiaľ v Podmienkach nie je uvedené inak, do tejto dohody nie sú začlenené nijaké tretie strany.
  9. Nemožnosť prechodu a prevodu práv. Váš účet Yahoo je neprevoditeľný a akékoľvek práva súvisiace s Vaším Yahoo ID alebo obsahom Vášho účtu budú zrušené po Vašej smrti. Ak obdržíme kópiu úmrtného listu, môže byť príslušný účet spolu s jeho obsahom natrvalo vymazaný.

Podmienky z 2018-02-01

 • oath