Warunki świadczenia usług

 1. RELACJE UŻYTKOWNIKA Z YAHOO!

  1. Witamy w Yahoo Poland. Yahoo - zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług ("Warunki") - dostarcza użytkownikom Usługi Yahoo (opisane poniżej). W niniejszych Warunkach termin “użytkownik” oznacza osobę fizyczną korzystającą z Usług Yahoo. "Yahoo" oznacza Oath (EMEA) Limited. (spółkę założoną w Irlandii, dawniej znany jako Yahoo! EMEA Limited). Kliknij tutaj w celu uzyskania szczegółowych danych adresowych.
  2. Gdy użytkownik korzysta z Usług Yahoo, może uzyskać dostęp do usług dostarczanych przez inną grupę spółek Yahoo, a także spółki spoza grupy Yahoo. Yahoo nie odpowiada za usługi, których nie świadczy. Warunki świadczenia usług dotyczące danej usługi powinny zawsze podawać, kto daną usługę dostarcza. Użytkownik powinien zawsze zaznajomić się z warunkami świadczenia usług odnoszącymi się do każdej z usług, z jakich korzysta, szczególnie wtedy, gdy rejestruje się w celu korzystania z nich. Link do Warunków Yahoo można zazwyczaj znaleźć na dole każdej strony Usług Yahoo.
 2. AKCEPTACJA WARUNKÓW

  1. Korzystając z Usług Yahoo, użytkownik zgadza się stosować do niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki zawierają również następujące zalecenia i warunki:

   1. Zalecenia online
   2. Warunki dodatkowe świadczenia usług. Dostępna jest pełna lista Warunków dodatkowych świadczenia usług które odnoszą się do niektórych Usług Yahoo
   3. Jeżeli którykolwiek z wymienionych dokumentów pozostaje w sprzeczności z pozostałymi, to mają one moc wiążącą w następującej kolejności: Warunki dodatkowe świadczenia usług, Warunki, zalecenia online.
  2. Użytkownik nie może korzystać z Usługi Yahoo i może nie akceptować Warunków, jeżeli jest osobą pozbawioną dostępu do Usług Yahoo zgodnie z prawem Irlandii lub innym mającym zastosowanie prawem.
  3. Niniejsze Warunki stanowią wiążącą prawnie umowę między użytkownikiem i Yahoo, która odnosi się do korzystania z Usług Yahoo przez użytkownika. Ważne jest, aby użytkownik znalazł czas i przeczytał je dokładnie. Użytkownik zawsze ma dostęp do bieżącej wersji Warunków tutaj.
 3. USŁUGI YAHOO!

  1. Yahoo dostarcza użytkownikowi szeroki wachlarz zasobów online, w tym różnorodne narzędzia komunikacji, wyszukiwania i pozyskiwania informacji, fora i serwisy społecznościowe, usługi medialne, usługi dotyczące treści i rozrywki, poprzez sieć swych zasobów dostępnych poprzez różnorodne media lub urządzenia, które są już znane lub będą opracowane w przyszłości ("Usługi Yahoo").
  2. Usługi Yahoo mogą zawierać reklamy, które są potrzebne Yahoo, aby Yahoo mogła świadczyć Usługi Yahoo.
  3. Usługi Yahoo Mogą zawierać ważne komunikaty pochodzące od Yahoo, takie jak ogłoszenia dotyczące tych usług lub wiadomości od administratora. Komunikaty te są traktowane jako nieodłączny element członkostwa Yahoo, w związku z czym użytkownik nie może zrezygnować z ich otrzymywania.
  4. Aby korzystać z Usług Yahoo użytkownik musi zapewnić sobie możliwość użytkowania całego niezbędnego sprzętu i połączeń sieciowych na swój własny koszt.
 4. REJESTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO KONTA

  1. Użytkownik, wypełniając formularz rejestracyjny Usług Yahoo, zgadza się dostarczyć dokładne i pełne informacje o sobie ("Dane rejestracyjne") i zobowiązuje się aktualizować je w miarę potrzeby. 4.2 Gdy użytkownik zakończy proces rejestracji Usług Yahoo, Yahoo dostarczy użytkownikowi hasło i identyfikator (ID) Yahoo. Użytkownik odpowiada za nieujawnianie swojego hasła I bezpieczeństwo swojego konta. Zatem, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie działania, jakie zostaną podjęte za pośrednictwem konta użytkownika. Użytkownik:

   1. niezwłocznie powiadomi Yahoo o każdym nieautoryzowanym użyciu swego konta i każdym naruszeniu zasad bezpieczeństwa; i
   2. dopilnuje, aby wylogować się ze swego konta na zakończenie każdej sesji.
 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIECI

  1. Yahoo troszczy się o bezpieczeństwo i prywatność wszystkich swoich użytkowników, a w szczególności dzieci. Z tego też powodu rodzice, którzy pozwalają swoim dzieciom korzystać z Usług Yahoo powinni towarzyszyć im przy zakładaniu kont umożliwiających dostęp do Usług Yahoo i nadzorować korzystanie z nich. Dziecko, któremu pozwolono korzystać z Usług Yahoo, uzyska dostęp do wszystkich Usług Yahoo, w tym do poczty elektronicznej, a także do forów i sieciowych usług społecznościowych. Jednak - zgodnie z naszą polityką – nie zezwalamy zarejestrowanym na Yahoo dzieciom, które nie ukończyły 13 lat, na korzystanie z sieciowych usług społecznościowych dostarczanych przez Yahoo.
  2. Użytkownik powinien pamiętać, że Usługi Yahoo są przeznaczone dla szerokiego audytorium. Użytkownik jako opiekun prawny jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji, czy jakakolwiek z Usług Yahoo wraz z jej treściami jest odpowiednia dla dziecka użytkownika, czy też nie.
 6. FILTRY TREŚCI

  1. Korzystając z Usług Yahoo, użytkownik może być narażony na Treści Użytkowników (opisane poniżej), które może uważać za obraźliwe, obsceniczne lub niepożądane.
  2. Yahoo SafeSearch wspomaga odfiltrowywanie z wyników Wyszukiwania Yahoo treści wyraźnie przeznaczonych dla dorosłych. Jednak Yahoo Nie może zagwarantować, że wszystkie takie treści zostaną odfiltrowane. Należy sprawdzić, czy filtr SafeSearch jest ustawiony na odpowiednim poziomie. Polecamy, żeby użytkownik od czasu do czasu sprawdzał ustawienia Bezpiecznego Wyszukiwania.
 7. PRYWATNOŚĆ I UJAWNIANIE DANYCH

  1. Dane Rejestracyjne i inne informacje o użytkowniku będą przetwarzane zgodnie z nasza Polityką Prywatności. Aby uzyskać więcej informacji należy zapoznać się z pełnym tekstem Polityki Prywatności Yahoo pod adresem https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/privacy/index.htm.
  2. Yahoo może mieć dostęp do informacji o użytkowniku i do Treści Użytkownika, przechowywać je i ujawniać:

   1. swoim spółkom powiązanym znajdującym się na całym świecie w celu efektywnego dostarczania użytkownikowi Usług Yahoo;
   2. dla celów właściwego administrowania kontem użytkownika zgodnie ze standardowymi procedurami operacyjnymi Yahoo lub jej spółek powiązanych; i
   3. jeżeli jest to wymagane przez prawo, lub działając w dobrej wierze, że taki dostęp, przechowywanie lub ujawnienie jest uzasadnione koniecznością: (i) uczynienia zadość postępowaniu prawnemu; (ii) egzekucji przestrzegania Warunków; (iii) udzielenia odpowiedzi na zarzuty, że pewne Treści Użytkownika naruszają prawa osób trzecich; (iv) udzielenia odpowiedzi na żądania użytkownika dotyczące obsługi; lub (v) przestrzegania praw, ochrony własności lub osobistego bezpieczeństwa Yahoo, jego użytkowników i społeczeństwa.
 8. TREŚCI UŻYTKOWNIKA I JEGO ZACHOWANIE

  1. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za całość informacji, danych, tekstu, oprogramowania, utworów muzycznych, dźwięków, fotografii, grafiki, materiałów wideo, wiadomości, tagów i innych materiałów, które dostarcza w ramach Usług Yahoo ("Treści Użytkownika"). Użytkownik zgadza się nie tworzyć ani nie zamieszczać Treści Użytkownika w ramach Usług Yahoo, które:

   1. naruszają jakiekolwiek przepisy prawa (na przykład, dotyczące zniesławienia), inne postanowienia o takim samym charakterze jak przepisy prawa lub prawa innych osób (na przykład prawa autorskie lub dobra osobiste) lub zachęcają innych do takich działań;
   2. są obsceniczne, zagrażające, brutalne, obelżywe, szkodliwe dla innych, w tym dla nieletnich, naruszają cudzą prywatność, szerzą nienawiść, nękanie, dyskryminację lub z innych powodów są niepożądane;
   3. podszywają się pod inną osobę lub wprowadzają w błąd co do pochodzenia lub cech charakterystycznych (w tym - wieku) użytkownika lub Treści Użytkownika;
   4. stanowią “spam” lub jakąkolwiek inną formę niezamawianej reklamy, materiałów promocyjnych lub wiadomości komercyjnych z wyjątkiem wyraźnie dopuszczonych (należy zapoznać się z pełnym tekstem naszej Polityki dotyczącej spamu;
   5. zawierają wirusy komputerowe, złośliwe programy lub inne niszczące kody lub zawierają linki do nich;
   6. zakłócają lub pogarszają normalne funkcjonowanie Usług Yahoo, serwerów lub sieci łączących z Usługami Yahoo;
   7. gromadzą Treści Użytkowników lub informacje dotyczące użytkowników, lub w inny sposób uzyskują dostęp do Usług Yahoo za pośrednictwem środków zautomatyzowanych (takich jak tzw. harvesting bots, robots, spiders lub scrapers) bez naszego zezwolenia; lub
   8. reprodukują, handlują lub w inny sposób eksploatują w celach komercyjnych jakąkolwiek część Usług Yahoo (w tym Treści Użytkownika, reklamy, oprogramowanie i identyfikator (ID) Yahoo użytkownika).
  2. Yahoo nie ma obowiązku monitorowania Treści Użytkownika. Yahoo może odrzucić, zmienić jego kategorię lub usunąć jakiekolwiek Treści Użytkownika dostępne w ramach Usług Yahoo, które naruszają Warunki lub są niepożądane z jakiegokolwiek innego powodu. Użytkownik musi oceniać i ponosić wszelkie ryzyka związane z użyciem jakichkolwiek Treści Użytkownika, w tym z możliwością zaufania dokładności, kompletności lub użyteczności jakiejkolwiek Treści Użytkownika.
  3. Usługi Yahoo i oprogramowanie wykorzystywane w ramach Usług Yahoo mogą zawierać elementy zabezpieczeń, dzięki którym materiały cyfrowe są chronione. Użycie tych materiałów stanowi przedmiot regulacji ustanowionych przez Yahoo bądź dostawców treści dostarczających treści w ramach Usług Yahoo. Użytkownik nie powinien łamać ani obchodzić żadnych zasad użycia będących częścią Usług Yahoo. Wszelkie nieautoryzowane zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu, a następnie rozpowszechnianie lub publiczne odtworzanie jakichkolwiek materiałów dostarczanych przez Usługi Yahoo jest surowo zabronione.
 9. SPECJALNE POUCZENIE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA MIĘDZYNARODOWEGO ORAZ ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI REGULUJĄCYMI IMPORT I EKSPORT

  Uznając globalny charakter sieci Internet, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich lokalnych zasad dotyczących zachowania w sieci i dopuszczalnych Treści. Korzystanie z Usługi Yahoo oraz przekazywanie, zamieszczanie i przesyłanie za ich pośrednictwem oprogramowania, technologii i innych danych technicznych może podlegać ustawom regulującym eksport i import w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich stosownych przepisów ustawowych i wykonawczych regulujących eksport i import, w tym bez ograniczeń amerykańskich przepisów eksportowych (Export Administration Regulations, http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html ) oraz programów sankcji (patrz http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx ). W szczególności użytkownik oświadcza i zapewnia, że: a) nie jest osobą objętą zakazem handlu, figurującą na dowolnej rządowej liście wyłączeń z eksportu (patrz http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm ) ani członkiem administracji rządowej kraju objętego zakazem eksportu, wskazanego w odpowiednich przepisach ustawowych i wykonawczych dotyczących importu i eksportu; b) nie będzie przesyłać za pośrednictwem Usługi Yahoo oprogramowania, technologii ani innych danych technicznych do osób lub krajów objętych zakazem handlu; c) nie będzie korzystać z Usługi Yahoo do celów związanych z bronią wojskową, jądrową, rakietową, chemiczną lub biologiczną z naruszeniem amerykańskich ustaw regulujących eksport; oraz d) nie będzie przekazywać, przesyłać ani zamieszczać za pośrednictwem Usługi Yahoo oprogramowania, technologii ani innych danych technicznych z naruszeniem stosownych ustaw regulujących eksport lub import w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.
 10. LICENCJA UŻYTKOWNIKA DLA YAHOO!

  1. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa autorskie, a także wszelkie inne prawa, które już posiada do Treści Użytkownika, jakie przedstawia lub udostępnia za pośrednictwem Usług Yahoo. Jeżeli użytkownik przedstawia lub udostępnia Treści Użytkownika w obszarach publicznie dostępnych (opisanych poniżej) Usług Yahoo, tym samym udziela Yahoo następującej(ych) licencji.
  2. Na fotografie, grafikę, przekazy audio lub wideo, które użytkownik przedstawia lub udostępnia w publicznie dostępnych strefach Usług Yahoo użytkownik udziela Yahoo ogólnoświatowej, bezpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, opracowanie, wprowadzanie do obrotu, tłumaczenie, tworzenie utworów zależnych, publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie Treści Użytkownika w Usługach Yahoo:

   1. w celach, dla których dane Treści Użytkownika zostały przedstawione; i
   2. w celach promowania zasobów Yahoo, w których Treści Użytkownika zostały przedstawione lub za pośrednictwem Usług Yahoo gdziekolwiek w sieci Yahoo lub w związku z jakimikolwiek porozumieniami dystrybucyjnymi lub syndykacji z innymi organizacjami lub osobami fizycznymi lub ich serwisami internetowymi.
   3. Taka licencja istnieje tak długo jak długo Użytkownik włącza Treści Użytkownika do Usług Yahoo i tam je utrzymuje i kończy się w momencie usunięcia przez Użytkownika lub przez Yahoo Treści Użytkownika z Usług Yahoo.
  3. Na wszystkie inne Treści Użytkownika, które użytkownik przedstawia lub udostępnia w publicznie dostępnych strefach Usług Yahoo użytkownik udziela Yahoo ogólnoświatowej, bezpłatnej, niewyłącznej, ciągłej, nieodwołalnej licencji z pełnym prawem do udzielania sublicencji na korzystanie, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie, opracowanie, wprowadzanie do obrotu, tłumaczenie, tworzenie utworów zależnych, publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie Treści Użytkownika gdziekolwiek w sieci Yahoo lub w związku z jakimikolwiek porozumieniami dystrybucyjnymi lub syndykacji z innymi organizacjami lub osobami fizycznymi lub ich serwisami internetowymi, w każdym formacie lub medium, które są już znane lub zostaną wynalezione w przyszłości. Treści Użytkownika i każdy powiązany z nimi profil użytkownika w Usługach Yahoo mogą ukazywać się na lokalnych stronach Yahoo w innych krajach.
  4. Publicznie dostępne" strefy Usług Yahoo to te strefy Usług Yahoo, które są przez Yahoo przeznaczone do udostępnienia nieoznaczonemu odbiorcy. I tak na przykład publicznie dostępne strefy Usług Yahoo będą zawierać elementy Profili Yahoo, które są udostępnione zarówno dla kontaktów, jak i odwiedzających. Publicznie dostępne strefy Usług Yahoo nie będą jednak zawierać tych części Profili Yahoo, które są dostępne wyłącznie dla kontaktów, lub Usług Yahoo przeznaczonych do komunikacji prywatnej, jak np. poczty elektronicznej - Yahoo Mail.
  5. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie dane osobowe lub informacje, które zdecyduje sie ujawnić i udostępnić publicznie za pośrednictwem Usług Yahoo. Yahoo nie odpowiada za ujawnienie i publiczne udostępnienie takich danych osobowych lub informacji. Wszelki dane osobowe lub informacje (lub wszystkie inne Treści Użytkownika) zamieszczone w publicznie dostępnych strefach pozostają publicznie dostępne na czas nieokreślony
  6. Techniczne przetwarzanie i transmisja Usług Yahoo, w tym Treści Użytkownika, może obejmować: (a) nadawanie lub transmisję innego rodzaju za pośrednictwem różnorodnych sieci; (b) wprowadzenie zmian w celu uzyskania zgodności i zaadaptowania do wymogów technicznych sieci łączących lub urządzeń. Użytkownik udziela tej licencji w celu zezwolenia Yahoo na podejmowanie takich działań.
 11. WKŁAD DO YAHOO!

  1. Kiedy użytkownik przedkłada Yahoo pomysły, sugestie, dokumenty lub propozycje ("Wkład") w poprzez strony internetowe umożliwiające zamieszczania propozycji lub przekazywania informacji zwrotnych, użytkownik tym samym oświadcza, że:

   1. Wkład użytkownika nie zawiera informacji poufnych lub będących własnością innych osób;
   2. Yahoo nie jest w żaden sposób – bezpośredni lub dorozumiany - zobowiązana do zachowania tajemnicy w odniesieniu do Wkładu;
   3. Yahoo będzie upoważniona do użycia lub ujawnienia (lub do zdecydowania o nieużyciu lub nieujawnieniu) takiego Wkładu w dowolnym celu, w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek rodzaju mediów na całym świecie;
   4. Yahoo może rozważać lub opracowywać coś podobnego do Wkładu;
   5. Wkład automatycznie staje się własnością Yahoo, nie tworząc żadnych zobowiązań po stronie Yahoo wobec użytkownika, użytkownik zaś zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu autorskich praw osobistych; i
   6. Użytkownik nie jest upoważniony do uzyskania od Yahoo jakiejkolwiek rekompensaty lub wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie bez względu na okoliczności.
 12. ODSZKODOWANIE

  1. W maksymalnym stopniu zezwolonym przez mające zastosowanie przepisy prawa, użytkownik zobowiązuje się ponieść koszty (w tym koszty obsługi prawnej, poniesione przez jakąkolwiek osobę trzecią) wynagrodzić straty i zaspokoić wszelkie podnoszone przez osoby trzecie roszczenia lub żądania wobec Yahoo i jej spółek zależnych, powiązanych, jej funkcjonariuszy, agentów, licencjodawców, firm użyczających swoich marek dla wspólnego oznaczania produktów i usług [co-branders] jak również wobec innych partnerów, a także pracowników powyższych podmiotów. Powyższe zobowiązanie użytkownika dotyczy roszczeń, kosztów lub strat osób trzecich wynikłych w związku z zamieszczonymi przez użytkownika Treściami Użytkownika, korzystania przez użytkownika UsługYahoo lub pozostawania w związku z nimi, naruszeniem Warunków przez użytkownika lub naruszenia jakichkolwiek praw innych osób. .
 13. ZASADY OGÓLNE

  1. Yahoo może ustalić zasady ogólne i ograniczenia dotyczące korzystania z Usług Yahoo, w tym maksymalną liczbę dni, w których wiadomości z informacjami lub inne Treści Użytkownika będą utrzymywane, maksymalną liczbę i rozmiar Treści Użytkownika lub wiadomości z informacjami, które mogą być zamieszczanie lub otrzymywane przez dane konto, maksymalną przestrzeń dyskową przydzieloną do danego konta, i –maksymalną liczbę uzyskania dostępu (i maksymalny czas jego trwania) do Usług Yahoo w określonym okresie czasu.
  2. Yahoo może zmienić te ogólne zasady i ograniczenia, przesyłając powiadomienie zanim zmiany wprowadzi, zgodnie z punktem 22 poniżej.

 14. ZMIANA USŁUG YAHOO!

  1. Yahoo zajmuje się ciągłą modernizacją swych usług, pragnąc dostarczać swym użytkownikom jak najlepszych wrażeń. W związku z tym Yahoo może okresowo lub stale zmienić, przerwać, zawiesić lub zlikwidować którąkolwiek z Usług Yahoo. Możemy nie poinformować użytkownika zawczasu o zmianach i przerwach, które istotnie nie przeszkadzają naszym użytkownikom, ani istotnie nie ograniczają korzystania z naszych usług, np. dodatkowych funkcjonalności i charakterystyk lub o zmianach w procesie rejestracji.
  2. Zgodnie z punktem 22, poinformujemy użytkownika z rozsądnym wyprzedzeniem o wszelkich zmianach Usług Yahoo lub o ich likwidacji, które mogą istotnie przeszkodzić naszym użytkownikom lub istotnie ograniczyć wykorzystanie Usług Yahoo. Da to użytkownikowi wystarczającą ilość czasu, aby zapisać wszelkie Treści Użytkownika, które mogą znajdować się w danej usłudze.
  3. Dokonując zmian, musimy uczynić zadość wymogom bezpieczeństwa, prawnym i regulacyjnym, w związku z czym możemy nie dotrzymać planowanego harmonogramu. Będziemy informować użytkowników o takich zmianach tak szybko, jak tylko będzie to możliwe
 15. LIKWIDACJA KONTA UŻYTKOWNIKA / ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ

  1. Użytkownik może w dowolnym momencie zlikwidować swoje konto Yahoo, wszelkie powiązane adresy poczty elektronicznej i dostęp do Usług Yahoo, odwiedzając naszą stronę Usuwania Konta. W celu uzyskania więcej informacji na ten temat należy odwiedzić Stronę Pomocy.
  2. Yahoo może, nie informując użytkownika, niezwłocznie zlikwidować lub ograniczyć dostęp użytkownika do jego kont Yahoo, niektórych Usług Yahoo i wszelkich powiązanych adresów poczty elektronicznej z następujących powodów, w tym:

   1. jeżeli użytkownik narusza niniejsze Warunki, a także stanowiące ich immanentną część umowy lub wytyczne;
   2. uwzględniając żądania organów ścigania lub innych instytucji rządowych;
   3. w wyniku nieprzewidzianych kwestii i problemów technicznych lub związanych z bezpieczeństwem; lub
   4. przedłużający się brak aktywności.
  3. Yahoo podejmie tę decyzję wyłącznie wedle swego uznania. Yahoo nie poniesie odpowiedzialności za żadne straty, jakie może ponieść użytkownik w rezultacie zlikwidowania jego konta czy powiązanych adresów poczty elektronicznej lub dostępu do Usług Yahoo
  4. Likwidacja konta Yahoo użytkownika może obejmować:

   1. usunięcie dostępu do wszelkich ofert w ramach Usług Yahoo;
   2. usunięcie informacji użytkownika i Treści Użytkownika powiązanych z kontem lub znajdujących się na koncie.
 16. REKLAMY

  1. Yahoo może sprzedawać, udzielać licencji lub wyświetlać wszelkie reklamy, wskazania, linki, prawa promocji lub dystrybucji, w związku z Treściami Użytkownika. Yahoo jest upoważnione do zachowania wszystkich wpływów pochodzących ze sprzedaży lub licencjonowania takich reklam, wskazań, linków, praw promocji lub dystrybucji.
  2. Interesy użytkownika w relacji z reklamodawcami znalezionymi w ramach lub dzięki Usługom Yahoo, w tym uczestnictwo w promocjach lub opłacanie i otrzymywanie towarów lub usług, i wszelkie inne warunki, gwarancje i oświadczenia związane z tymi interesami, są wyłącznie sprawą między użytkownikiem i reklamodawcą. W maksymalnym stopniu dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy prawa użytkownik oświadcza, że Yahoo nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne straty lub szkody dowolnego rodzaju poniesione przez jakąkolwiek osobę w związku z prowadzeniem tych interesów lub obecnością reklamodawców w Usługach Yahoo.
 17. ZEWNĘTRZNE LINKI I TREŚCI

  1. Usługi Yahoo mogą zawierać treści, aplikacje i usługi pochodzące z zewnętrznych stron internetowych lub zasobów (“Treści Zewnętrzne”) lub linki tychże. Odpowiedzialność za wszelkie Treści Zewnętrzne ponoszą zewnętrzni dostawcy i jest ona przedmiotem ich własnych warunków. Yahoo nie kontroluje i nie zatwierdza żadnych Treści Zewnętrznych i Yahoo nie odpowiada za dostępność, dokładność i rzetelność takich Treści Zewnętrznych, ani za jakiekolwiek straty poniesione przez użytkownika w rezultacie zawierzenia Treściom Zewnętrznym. Wszelkie spory użytkownika związane z Treściami Zewnętrznymi dostępnymi w ramach Usług Yahoo powinny być prowadzone bezpośrednio z dostawcą zewnętrznym.
 18. PRAWA YAHOO!

  1. Usługi Yahoo wraz z wszelkim niezbędnym oprogramowaniem używanym w związku z Usługami Yahoo ("Oprogramowanie") zawierają poufne i zastrzeżone informację , które są chronione mającymi zastosowanie przepisami prawa własności intelektualnej jak i innymi przepisami. Treści zawarte w reklamach lub informacji przedstawianej użytkownikowi za pośrednictwem Usług Yahoo mogą być chronione jako utwory, znaki towarowe lub usługowe, patenty lub inne prawa zastrzeżone, jak również na podstawie innych przepisów prawa. Wyjąwszy sytuacje, kiedy jest to wyraźnie zezwolone przez mające zastosowanie przepisy prawa lub autoryzowane przez Yahoo, lub przez odpowiedniego licencjodawcę (np. takiego jak reklamodawca), użytkownik nie będzie korzystał, rozpowszechniał, zwielokrotniał, publikował, tłumaczył, tworzył utworów zależnych, dzierżawił, sprzedawał, publicznie wykonywał lub publicznie wyświetlał Usług Yahoo, jakichkolwiek Treści Użytkownika lub Oprogramowania.
  2. Yahoo Udziela użytkownikowi osobistej, nieprzenaszalnej i niewyłącznej licencji na używanie kodu wynikowego do jego Oprogramowania na pojedynczym komputerze. Jednak użytkownik nie może (i nie może pozwolić innej osobie) kopiować, adaptować, tworzyć utworów zależnych, dekompilować, dokonywać jakichkolwiek operacji na podstawie analizy struktury oprogramowania lub w inny sposób próbować ustalić jakikolwiek kod źródłowy, sprzedawać, dokonywać cesji, udzielać sublicencji, traktować jako przedmiot zabezpieczenia lub w inny sposób przenosić jakiekolwiek prawa do Oprogramowania. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy użytkownik uzyskał wyraźną zgodę na takie działania od odnośnego licencjodawcy lub zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
  3. Użytkownik nie może korzystać z Usług Yahoo za pośrednictwem jakichkolwiek innych środków niż interfejs dostarczony przez Yahoo udostępniający Usługi Yahoo, chyba że zostanie na piśmie poinformowany o tym, że może tak czynić.
 19. WYŁĄCZENIE GWARANCJI

  1. Usługi Yahoo i Oprogramowanie są dostarczane “takie, jakie są” i Yahoo, jej spółki zależne, powiązane, a także licencjodawcy nie mogą udzielić żadnej gwarancji w związku z nimi. W szczególności, Yahoo, jej spółki zależne, powiązane, a także licencjodawcy nie mogą oświadczać ani gwarantować, że:

   1. korzystanie przez użytkownika z Usług Yahoo i Oprogramowania zaspokoi jego oczekiwania;
   2. korzystanie przez użytkownika z Usług Yahoo i Oprogramowania będzie nieprzerwane, realizowane w odpowiednim czasie, bezpieczne lub wolne od błędów;
   3. jakakolwiek informacja uzyskana przez użytkownika w rezultacie korzystania z Usług Yahoo lub Oprogramowania będzie dokładna lub rzetelna; i
   4. błędy w działaniu lub funkcjonalności jakiegokolwiek Oprogramowania dostarczonego użytkownikowi jako część Usług Yahoo zostaną naprawione.
  2. Żadne takie lub inne warunki (w tym jakiekolwiek domniemania dotyczące jakości atrakcyjności rynkowej/zadowolenia, przydatności do jakiegoś celu, zasady świadczenia usług z należytą starannością, nienaruszania własności intelektualnej lub zgodności z opisem) nie dotyczą Usług Yahoo ani Oprogramowania.
  3. Nic w niniejszych Warunkach nie wpływa na prawa użytkownika, które zawsze posiada jako konsument i co do których ich zmiana w drodze umowy lub zrzeczenie się przez konsumenta nie będzie skuteczne.
 20. OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. O ile Warunki nie stanowią inaczej, Yahoo, jej spółki zależne, powiązane i licencjodawcy, nie ponoszą wobec użytkownika odpowiedzialności ani nie są zobowiązani do wypłaty użytkownikowi odszkodowania za straty finansowe, utracone korzyści lub utratę okazji, renomy, reputacji, biznesu, przychodu, zysku, lub oszczędności, jakie użytkownik miał nadzieję poczynić, lub niepotrzebnie dokonanych wydatków:

   1. za jakąkolwiek informację lub Treści Użytkownika, które zostały utracone, uszkodzone, lub błędnie dostarczone;
   2. za jakiekolwiek uszkodzenia systemu komputerowego użytkownika, dostępu do Internetu, urządzeń do ściągania lub wyświetlania lub utratę danych wynikającą ze ściągnięcia jakiegokolwiek materiału;
   3. za jakiekolwiek zmiany, jakie Yahoo może poczynić w Usługach Yahoo lub Oprogramowaniu;
   4. za niedostępność jakiejkolwiek Usługi Yahoo lub Oprogramowania;
   5. za jakiekolwiek straty, które nie mogły być zasadnie przewidziane przez użytkownika, gdyż korzystał on z Usług Yahoo lub Oprogramowania dla celów biznesowych; lub
   6. za jakiekolwiek straty, jakie użytkownik może ponieść, jeżeli naruszy on w jakikolwiek sposób Warunki, w tym poprzez naruszenie polegające na niepodaniu Yahoo dokładnych i aktualnych Danych Rejestracyjnych, lub niezachowanie przez użytkownika zasad bezpieczeństwa i poufności wobec jego hasła i danych konta.
  2. Ograniczenia te mają zastosowanie bez względu na to, czy Yahoo została poinformowana lub powinna była wiedzieć o możliwości spowodowania jakichkolwiek strat.
  3. Przyjmujemy odpowiedzialność, jeżeli użytkownik zostanie zraniony lub umrze bezpośrednio w rezultacie naszego zaniedbania. Nie ograniczamy naszej odpowiedzialności w takim przypadku. Prawo niektórych krajów nie zezwala wyłączać umownie niektórych gwarancji lub odpowiedzialności. W związku z tym niektóre z powyższych wyłączeń lub ograniczeń mogą konkretnego użytkownika nie dotyczyć.
 21. ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE INFORMACJI FINANSOWYCH, PRAWNYCH I ODNOSZĄCYCH SIĘ DO ZDROWIA

  1. Informacje uzyskane za pośrednictwem Usług Yahoo dostarczane są jedynie dla celów informacyjnych i nigdy nie powinny być wykorzystywane w miejsce porady wykwalifikowanego fachowca. Niektóre informacje uzyskane za pośrednictwem Usług Yahoo mogą się odnosić jedynie do niektórych krajów. Opinie wyrażane w informacjach i Treściach Użytkownika za pośrednictwem Usług Yahoo są opiniami pojedynczych autorów i nie odzwierciedlają opinii Yahoo
  2. Jeżeli użytkownik korzysta z Usług Yahoo w celu uzyskania informacji finansowych, w tym dotyczących spółek, notowań papierów wartościowych, inwestycji lub papierów wartościowych, powinien jeszcze raz przeczytać punkty 19 - 20. Informacje uzyskane za pośrednictwem Usług Yahoo nigdy nie powinny być wykorzystywane zamiast profesjonalnej porady finansowej. Żadne treści ani też Treści Użytkownika pochodzące z Usług Yahoo nie są przeznaczone do wykorzystania dla celów handlowych lub inwestycyjnych. Yahoo, jej spółki zależne, powiązane, a także licencjodawcy nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek finansowe, handlowe lub inwestycyjne decyzje podjęte na podstawie takich informacji.
  3. Informacje uzyskane za pośrednictwem Usług Yahoo nigdy nie powinny być wykorzystywane zamiast fachowej porady medycznej, badania, diagnozy, lub leczenia. Użytkownik zawsze powinien zwracać się po poradę do swojego lekarza lub innej wykwalifikowanej osoby zanim rozpocznie nowy kurs leczenia lub dokona jakichkolwiek zmian w leczeniu dotychczasowym.
  4. Informacje uzyskane za pośrednictwem Usług Yahoo nigdy nie powinny być wykorzystywane zamiast fachowej porady prawnej. Użytkownik zawsze powinien zwracać się po poradę do odpowiednio wykwalifikowanego prawnika upoważnionego do praktykowania w danej jurysdykcji, zanim podejmie jakiekolwiek działania, które mogą wpłynąć na jego prawa.
 22. UWAGI

  1. Użytkownik może komunikować się z Yahoo korzystając z danych podanych tutaj: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/terms/contact/index.html.
  2. Yahoo może przekazywać użytkownikowi zawiadomienia (np odnoszące się do zmiany niniejszych Warunków) różnymi sposobami, w tym pocztą elektroniczną, zwykłą pocztą, wiadomością tekstową, online w Usługach Yahoo, lub korzystając z innych rozsądnych środków. Zawiadomienia o Usługach Yahoo, co do których nie wymagana jest rejestracja, zazwyczaj są komunikowane online w ramach Usług Yahoo.
  3. Jeżeli użytkownik naruszy niniejsze Warunki, korzystając z Usług Yahoo bez upoważnienia, może nie otrzymywać zawiadomień. Użytkownik zgadza się, że domniemywa się, iż otrzymuje on wszystkie zawiadomienia, które zostałyby dostarczone, gdyby użytkownik korzystał z Usług Yahoo będąc do tego upoważnionym.
 23. INFORMACJA O ZNAKACH TOWAROWYCH

  1. Znaki towarowe Yahoo’s, nazwy handlowe, znaki usługowe, i inne logo Yahoo, cechy marki, a także produkty i nazwy usług stanowią znaki towarowe będące własnością Oath Holdings Inc. (the "Znaki Towarowe Yahoo "). Użytkownik zgadza się nie używać Znaków towarowych Yahoo w żaden sposób bez pisemnej zgody Yahoo. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kliknąć: tutaj.
 24. NARUSZENIE WARUNKÓW I PRAW AUTORSKICH

  1. Prosimy zawiadamiać o wszelkich naruszeniach Warunków Obsługę Klienta. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skorzystać z Centrum Pomocy Yahoo!
  2. Yahoo przestrzega praw własności intelektualnej innych i oczekuje od swoich użytkowników, aby czynili to samo. Jeżeli użytkownik jest przekonany, że którekolwiek z jego praw własności intelektualnej zostało naruszone w ramach Usług Yahoo, należy zgłosić ten problem zgodnie z naszą polityką praw autorskich.
 25. ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW

  1. Yahoo może z różnych przyczyn uaktualniać w przyszłości niniejsze Warunki, w tym w celu dostosowania do zmian w prawie lub zmian w zakresie Usług Yahoo. Użytkownik zostanie powiadomiony z rozsądnym wyprzedzeniem o wszystkich istotnych zmianach, jakie mamy zamiar wprowadzić. Zawiadomienia będą robione zgodnie z punktem 22 powyżej.
  2. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na zmiany niniejszych Warunków, powinien przestać korzystać z Usług Yahoo i Oprogramowania. Z aktualną wersją Warunków można zapoznac się tutaj: https://policies.yahoo.com/ie/pl/yahoo/terms/utos/index.html.
 26. INFORMACJA OGÓLNA

  1. Całość umowy. Niniejsze Warunki (w tym mające zastosowanie i odnoszące się do powyższego wytyczne online) stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem i Yahoo regulującej korzystanie przezeń z Usług Yahoo, i uchylają wszelkie poprzednie wersje niniejszych Warunków odnoszących się do Usług Yahoo. Użytkownik może być związany dodatkowymi Warunkami, które mogą mieć zastosowanie, gdy korzysta on lub nabywa niektóre Usługi Yahoo, usługi powiązane lub treści, lub Oprogramowanie od innych organizacji lub osób.
  2. Wybór prawa i jurysdykcji. Nasze relacje, niniejsze Warunki i wszelkie zobowiązania pozaumowne będą regulowane przez prawo Irlandii. Sądy Irlandii są właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszymi Warunkami lub jakimikolwiek pozaumownymi zobowiązaniami z nimi związanymi.
  3. Żadne niepowodzenie w lub opóźnienie wykonania prawa określonego w niniejszych Warunkach nie będzie uznane za jego zrzeczenie się. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Warunków zostanie przez sąd właściwy uznane za nieważne, pozostałe postanowienia Warunków pozostają wiążące.
  4. Ani Yahoo ani użytkownik nie mogą przenieść któregokolwiek z niniejszych Warunków, z wyłączeniem możliwości przeniesienia przez Yahoo któregokolwiek z Warunków na swoją spółkę zależną lub spółkę dominującą. Gdyby coś takiego miało miejsce, użytkownik zostanie o tym powiadomiony ze stosownym wyprzedzeniem. Zawiadomienie zostanie dostarczone zgodnie z punktem 22 powyżej.
  5. Jeżeli Yahoo lub użytkownik nie może dotrzymać któregokolwiek z postanowień Warunków z powodu zdarzenia znajdującego się poza jego kontrolą, ani Yahoo ani użytkownik nie będzie za to odpowiedzialny. Jeżeli ten stan utrzyma się przez ponad trzy miesiące, Yahoo lub użytkownik mogą niezwłocznie anulować niniejsze Warunki za pisemnym powiadomieniem.
  6. Tytuły poszczególnych punktów w niniejszych Warunkach umieszczone są jedynie dla wygody i nie mają prawnego ani umownego znaczenia.
  7. Wyrażenie “w tym” użyte w niniejszych Warunkach oznacza, że wymienione przykłady nie wyczerpują danego zjawiska
  8. O ile niniejsze Warunki nie stwierdzają inaczej, żadna strona trzecia nie jest beneficjentem niniejszej umowy.
  9. Brak prawa do przetrwania i nieprzenaszalność. Konto Yahoo jest nieprzenaszalne i wszelkie prawa do identyfikatora użytkownika (ID) Yahoo lub treści zawartych na koncie użytkownika wygasają po jego śmierci. Jeżeli otrzymamy kopię świadectwa zgonu, odnośne konto zostanie anulowane, a wszystkie zawarte na nim treści – usunięte.

Terminy z dnia 2018-01-02

 • oath