Podmínky poskytování služeb

 1. VÁŠ VZTAH SE SPOLEČNOSTÍ YAHOO!

  1. Vítá vás Yahoo Ireland. Společnost Yahoo vám poskytuje Služby Yahoo (popsané níže) na základě těchto Podmínek poskytování služeb („Podmínky“). Slovo „vy“ v těchto Podmínkách znamená osobu, která používá Služby Yahoo „Yahoo“ znamená společnost Oath (EMEA) Limited. (společnost registrovaná v Irsku, dříve známý jako Yahoo! EMEA Limited)). Kliknutím sem získáte kompletní kontaktní údaje.
  2. Když používáte Služby Yahoo, můžete přistupovat k službám, které poskytují jiné společnosti ze skupiny Yahoo nebo společnosti mimo skupinu Yahoo Společnost Yahoo není odpovědná za služby, které neposkytuje. V podmínkách poskytování služeb, kterými se daná služba řídí, by mělo být vždy uvedeno, kdo službu poskytuje. Vždy byste si měli přečíst podmínky poskytování služeb, které platí pro každou vámi používanou službu, zejména pak, když se do nějaké služby registrujete. Podmínky společnosti Yahoo naleznete vždy pod odkazem na konci každé stránky Služeb Yahoo
 2. PŘIJETÍ PODMÍNEK

  1. Používáním Služeb Yahoo souhlasíte, že budete dodržovat tyto Podmínky. Tyto podmínky rovněž zahrnují následující pravidla a podmínky:
  2. a. online pravidla,

   b. dodatečné podmínky poskytování služeb. Viz úplný seznam Dodatečných podmínek poskytování služeb, které platí pro konkrétní Služby Yahoo

   Pokud by byly některé z těchto dokumentů vzájemně v rozporu, platí podmínky v následujícím pořadí: Dodatečné podmínky poskytování služeb, Podmínky, online pravidla.

  3. Nesmíte používat Služby Yahoo a nesmíte přijmout Podmínky, pokud jste osoba, která nesmí přijímat Služby Yahoo dle zákonů Irska nebo jiných platných zákonů.
  4. Tyto Podmínky představují právně závaznou smlouvu mezi vámi a společností Yahoo ohledně vašeho používání Služeb Yahoo Je důležité, abyste si je pozorně přečetli. Aktuální verzi Podmínek si můžete kdykoli přečíst zde.
 3. SLUŽBY YAHOO!

  1. Společnost Yahoo vám poskytuje bohatou kolekci online zdrojů, včetně různých komunikačních, vyhledávacích a informačních nástrojů, komunitních fór a služeb sociálních sítí, obsahu, médií a zábavních služeb prostřednictvím své sítě majetků, ke kterým lze přistupovat prostřednictvím různých médií nebo zařízení, která jsou nyní známa nebo budou vyvinuta v budoucnu („Služby Yahoo“).
  2. Služby Yahoo mohou obsahovat reklamy, které jsou nutné k tomu, aby mohla společnost Yahoo poskytovat Služby Yahoo
  3. Služby Yahoo mohou zahrnovat důležitá sdělení od společnosti Yahoo, jako jsou oznámení o službách a administrativní zprávy. Tato sdělení jsou považována za součást členství Yahoo a nebudete mít možnost se z jejich odběru odhlásit.
  4. Abyste mohli používat Služby Yahoo, musíte si zajistit veškeré potřebné vybavení a síťová připojení na vlastní náklady.
 4. REGISTRACE A ZABEZPEČENÍ ÚČTU

  1. Souhlasíte, že o sobě poskytnete přesné a úplné informace, když budou požadovány v registračním formuláři Služeb Yahoo („registrační údaje“), a zajistíte, aby byly vaše registrační údaje udržovány aktuální.
  2. Po dokončení procesu registrace do Služeb Yahoo vám společnost Yahoo vystaví heslo a Yahoo ID. Jste povinni zajistit utajení svého hesla a zabezpečení svého účtu. V souladu s tím jste výhradně odpovědní za veškeré činnosti, které se vyskytnou na vašem účtu. Musíte:
  3. a. neprodleně informovat společnost Yahoo o jakémkoli neoprávněném použití svého účtu a jakémkoli jiném narušení zabezpečení a

   b. zajistit, abyste se na konci každé relace odhlásili ze svého účtu.
 5. DOPORUČENÍ PRO DĚTI

  1. Společnosti Yahoo záleží na bezpečnosti a ochraně soukromí všech jejích uživatelů, zejména pak dětí. Z tohoto důvodu by měli rodiče, kteří chtějí svým dětem dovolit používat Služby Yahoo, pomoci při vytvoření účtu a dohlížet na jejich používání Služeb Yahoo Pokud dětem dovolíte využívat Služby Yahoo, získají přístup ke všem Službám Yahoo, včetně e-mailu, komunit a služeb sociálních sítí. Naší zásadou ovšem je neumožňovat dětem, které při registraci u Yahoo uvedly, že je jim méně než 13 let, aby používaly služby sociálních sítí, které společnost Yahoo poskytuje.
  2. Nezapomeňte prosím, že Služby Yahoo jsou vytvořeny tak, aby oslovovaly co nejširší skupinu lidí. Vaší povinností jako zákonného zástupce tudíž je určit, zda jsou určité Služby Yahoo a jejich obsah vhodné pro vaše dítě.
 6. FILTRY OBSAHU

  1. Při používání Služeb Yahoo se můžete setkat s uživatelským obsahem (jak je popsán níže), který považujete za urážlivý, neslušný nebo nežádoucí.
  2. Účelem filtru Yahoo SafeSearch je pomoci odfiltrovat z výsledků služby Yahoo Search explicitní obsah, který je určený pro dospělé. Společnost Yahoo ovšem nemůže zaručit, že bude odfiltrován veškerý explicitní obsah. Zkontrolujte prosím, že je váš filtr SafeSearch nastaven na požadovanou úroveň. Doporučujeme, abyste nastavení filtru SafeSearch pravidelně kontrolovali. Další informace o filtru Yahoo SafeSearch
 7. OCHRANA SOUKROMÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ

  1. Registrační údaje a další informace o vás budou zpracovávány v souladu s našimi Zásadami ochrany soukromí. Další informace nalezne v kompletním znění Zásad ochrany soukromí společnosti Yahoo na adrese https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/privacy/index.htm.
  2. Společnost Yahoo může přistupovat k vašim informacím a uživatelskému obsahu, uchovávat je a sdělovat je:
  3. a. svým sesterským společnostem na celém světě k tomu, aby vám mohly být efektivně poskytovány Služby Yahoo,

   b. za účelem náležitého spravování vašeho účtu v souladu se standardními provozními postupy společnosti Yahoo nebo jejích sesterských společností a

   c. pokud to vyžadují zákony, nebo v dobré víře, že takový přístup, uchovávání nebo sdělování jsou přiměřeně nutné za účelem: (i) vyhovění požadavkům soudního řízení, (ii) uplatnění Podmínek, (iii) reagování na tvrzení, že nějaký uživatelský obsah porušuje práva třetích stran, (iv) reagování na vaše žádosti o služby zákazníkům nebo (v) ochrany práv, majetku nebo osobní bezpečnosti společnosti Yahoo, jejích uživatelů a veřejnosti.
 8. UŽIVATELSKÝ OBSAH A CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ

  1. Jste výhradně odpovědní za veškeré informace, údaje, text, software, hudbu, zvuk, fotografie, grafické prvky, video, zprávy, značky a jiné materiály, které odešlete do Služeb Yahoo („uživatelský obsah“). Souhlasíte, že nebudete ve Službách Yahoo vyvíjet žádné činnosti ani do Služeb Yahoo zasílat žádný uživatelský obsah nebo materiály, které by:
  2. a. porušovaly jakékoli zákony (například zákon zakazující pomluvy) nebo předpisy nebo práva jiných osob (například autorská práva nebo právo na ochranu soukromí) nebo k tomu nabádaly ostatní,

   b. byly obscénní, výhružné, násilné, urážlivé, škodlivé pro ostatní včetně nezletilých osob, narušující soukromí jiné osoby, nenávistné, obtěžující, diskriminační nebo jinak nežádoucí,

   c. představovaly vydávání se za jinou osobu nebo zkreslovaly původ nebo atributy (včetně věku) uživatele nebo uživatelského obsahu,

   d. představovaly „spam“ nebo jakoukoli jinou formu nevyžádaných reklam, propagačních materiálů nebo komerčních sdělení, s výjimkou oblastí, kde jsou tyto výslovně povoleny (přečtěte si prosím naše úplné Zásady boje proti spamu,

   e. obsahovaly počítačové viry, škodlivý software nebo jakýkoli jiný škodlivý kód nebo na takové viry, software či kód odkazovaly,

   f. narušovaly nebo poškozovaly normální fungování Služeb Yahoo nebo serverů čí sítí připojených ke Službám Yahoo,

   g. shromažďovaly uživatelský obsah nebo informace o uživatelích nebo jinak přistupovaly ke Službám Yahoo pomocí automatizovaných prostředků (jako jsou například tzv. harvesting bots, roboti, spiders nebo scrapers) bez našeho svolení nebo

   h. představovaly reprodukci, obchodování nebo jiné komerční využívání jakékoli části Služeb Yahoo (včetně uživatelského obsahu, reklam, softwaru a vašeho Yahoo ID).

  3. Společnost Yahoo není povinna sledovat uživatelský obsah. Společnost Yahoo může odmítnout, přeřadit nebo odstranit jakýkoli uživatelský obsah, který je dostupný prostřednictvím Služeb Yahoo a který porušuje Podmínky nebo je jinak nežádoucí. Musíte vyhodnotit a nést všechna rizika spojená s používáním jakéhokoli uživatelského obsahu, včetně jakéhokoli spoléhání se na přesnost, úplnost nebo užitečnost jakéhokoli uživatelského obsahu.
  4. Služby Yahoo a software, který je součástí Služeb Yahoo, mohou obsahovat bezpečnostní součásti, které umožňují ochranu digitálních materiálů. Používání těchto materiálů se řídí pravidly použití stanovenými společností Yahoo nebo poskytovateli obsahu, kteří poskytují obsah pro Služby Yahoo Nesmíte se pokoušet překonat nebo obejít žádná pravidla použití, která jsou součástí Služeb Yahoo Jakékoli neoprávněné reprodukování, zveřejňování, další distribuování nebo veřejné vystavování jakýchkoli materiálů poskytnutých v rámci Služeb Yahoo je přísně zakázáno.
 9. SPECIÁLNÍ UPOZORNĚNÍ PRO MEZINÁRODNÍ POUŽITÍ A DODRŽOVÁNÍ VÝVOZNÍCH A DOVOZNÍCH PŘEDPISŮ

  S ohledem na globální povahu internetu souhlasíte, že budete dodržovat všechna místní pravidla týkající se chování na internetu a přijatelného obsahu. Na používání Služeb Yahoo a přenos, vystavování nebo odesílání softwaru, technologií a jiných technických dat prostřednictvím Služeb Yahoo se mohou vztahovat vývozní a dovozní zákony Spojených států a dalších zemí. Souhlasíte, že budete dodržovat všechny příslušné vývozní a dovozní zákony a předpisy, včetně, kromě jiného, Předpisů o kontrole vývozu (Export Administration Regulations – viz http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html ) a programů uplatňování sankcí Spojených států (viz http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx). Zejména prohlašujete a zaručujete, že: (a) nejste zakázaným subjektem, který je uveden na některém z vládních seznamů osob vyloučených z vývozu (viz http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm), nebo členem vlády některé ze zemí, do kterých je vývoz zakázán, jak uvádí příslušné vývozní a dovozní zákony a předpisy; (b) nebudete přenášet software, technologie ani jiná technická data prostřednictvím Služeb Yahoo subjektům, kterým je vývoz zakázán, nebo do zemí, do kterých je vývoz zakázán; (c) nebudete využívat Služby Yahoo pro použití ve vojenské, jaderné, raketové, chemické nebo biologické výzbroji v rozporu s vývozními zákony USA; a (d) nebudete přenášet, odesílat ani vystavovat prostřednictvím Služeb Yahoo žádný software, technologie nebo jiná technická data v rozporu s příslušnými vývozními nebo dovozními zákony USA nebo jiných zemí.
 10. LICENCE, KTEROU UDĚLUJETE SPOLEČNOSTI YAHOO!>

  1. Ponecháváte si autorská práva a veškerá ostatní práva, která již držíte k uživatelskému obsahu, jenž odesíláte nebo zpřístupňujete prostřednictvím Služeb Yahoo Když odesíláte nebo zpřístupňujete uživatelský obsah na veřejně přístupných místech (jak jsou popsána níže) Služeb Yahoo, udělujete společnosti Yahoo následující licence:
  2. Pro fotografie, grafické prvky, zvuk a video, které odesíláte nebo zpřístupňujete na veřejně přístupných místech Služeb Yahoo udělujete společnosti Yahoo celosvětovou, bezplatnou a nevýhradní licenci k používání, distribuci, reprodukci, adaptaci, zveřejňování, překladu, vytváření odvozených děl, veřejnému předvádění a veřejnému zobrazování uživatelského obsahu ve Službách Yahoo:

   a. pro účely, ke kterým byl tento uživatelský obsah odeslán, a

   b. pro účely propagace majetku společnosti Yahoo do kterého byl uživatelský obsah odeslán, nebo Služeb Yahoo kdekoli v síti Yahoo nebo ve spojení s jakoukoli dohodou o distribuci nebo syndikaci s jinými organizacemi nebo jednotlivci nebo jejich stránkami.

   Tato licence existuje pouze po dobu, kdy budete zahrnovat uživatelský obsah do Služeb Yahoo, a skončí v okamžiku, kdy bude uživatelský obsah vámi nebo společností Yahoo odstraněn ze Služeb Yahoo
  3. Pro veškerý ostatní uživatelský obsah, který odešlete nebo zpřístupníte pro zahrnutí na veřejně přístupných místech Služeb Yahoo, udělujete celosvětovou, bezplatnou, nevýhradní, trvalou, neodvolatelnou licenci, ke které lze v plném rozsahu poskytovat sublicence, k používání, distribuci, reprodukci, adaptaci, zveřejňování, překladu, vytváření odvozených děl, veřejnému předvádění a veřejnému zobrazování uživatelského obsahu kdekoli v síti Yahoo nebo ve spojení s jakoukoli dohodou o distribuci nebo syndikaci s jinými organizacemi nebo jednotlivci nebo jejich stránkami v jakémkoli formátu nebo na jakémkoli médiu, které je nyní známé nebo bude v budoucnu vyvinuto. Váš uživatelský obsah a jakýkoli související veřejný profil ve Službách Yahoo se mohou objevit na místních stránkách společnosti Yahoo v jiných zemích.
  4. „Veřejně přístupná“ místa Služeb Yahoo jsou ty oblasti Služeb Yahoo, u kterých společnost Yahoo zamýšlela, že budou dostupné široké veřejnosti. Veřejně přístupná místa Služeb Yahoo například zahrnují ty části Yahoo Profilů, které jsou přístupné kontaktům i návštěvníkům. Veřejně přístupná místa Yahoo Služeb ale nezahrnují ty části Yahoo Profilů, které jsou přístupné pouze pro kontakty nebo služby společnosti Yahoo, které jsou určené pouze pro soukromou komunikaci, jako je například Yahoo Mail.
  5. Jste výhradně odpovědní za veškeré osobní údaje nebo informace, které se rozhodnete prozradit a veřejně zpřístupnit prostřednictvím Služeb Yahoo Společnost Yahoo není odpovědná za prozrazení a veřejnou dostupnost takových osobních údajů nebo informací. Jakékoli osobní údaje nebo informace (nebo jakýkoli jiný uživatelský obsah) umístěné na veřejně dostupná místa mohou zůstat veřejně dostupné po neurčitou dobu.
  6. Technické zpracování a přenos Služeb Yahoo, včetně vašeho uživatelského obsahu, mohou zahrnovat: (a) přenosy po různých sítích a (b) změny za účelem vyhovění a přizpůsobení technickým požadavkům připojených sítí nebo zařízení. Udělujete společnosti Yahoo licenci, která jí umožní provést tyto kroky.
 11. PŘÍSPĚVKY SPOLEČNOSTI YAHOO!

  1. Když odesíláte nápady, návrhy, dokumenty a/nebo nabídky („příspěvky“) společnosti Yahoo prostřednictvím jejích webových stránek pro návrhy a zpětnou vazbu, souhlasíte, že:

   a. vaše příspěvky neobsahují důvěrné nebo soukromé informace,

   b. společnost Yahoo není ohledně takových příspěvků vázána žádnou výslovnou ani odvozenou povinností mlčenlivosti,

   c. společnost Yahoo bude oprávněna použít nebo prozradit (nebo se rozhodnout, že nepoužije či neprozradí) tyto příspěvky za jakýmkoli účelem, jakýmkoli způsobem, v jakýchkoli médiích na celém světě,

   d. společnost Yahoo může něco podobného těmto příspěvkům již zvažovat nebo vyvíjet,

   e. vaše příspěvky se automaticky stávají majetkem společnosti Yahoo, aniž by měla společnost Yahoo vůči vám jakékoli závazky, a vy se vzdáváte veškerých morálních práv a

   f. za žádných okolností nemáte právo na žádnou odměnu nebo kompenzaci jakéhokoli druhu od společnosti Yahoo
 12. ODŠKODNĚNÍ

  1. V maximálním rozsahu, který příslušné zákony připouštějí, souhlasíte, že odškodníte a zajistíte společnost Yahoo a její dceřiné společnosti, sesterské společnosti, vedoucí pracovníky, zástupce, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb a produktů pod společnou značkou a jiné partnery a zaměstnance před jakýmikoli nároky nebo požadavky, včetně přiměřeného palmáre, které vznesou jakékoli třetí strany na základě uživatelského obsahu, který odešlete nebo jinak zpřístupníte prostřednictvím Služeb Yahoo, vašeho používání Služeb Yahoo nebo připojování se ke Službám Yahoo, vašeho porušení Podmínek nebo porušení jakýchkoli práv jiných osob.
 13. OBECNÉ POSTUPY
  1. Společnost Yahoo může zavést obecné postupy a limity týkající se používání Služeb Yahoo, včetně maximálního počtu dnů uchovávání komunikačních zpráv nebo jiného uživatelského obsahu, maximální velikosti a množství uživatelského obsahu nebo komunikačních zpráv, které mohou být odeslány nebo přijaty určitým účtem, maximálního úložného prostoru, který bude přidělen určitému účtu, a maximálního počtu (a maximálního trvání) přístupů ke Službám Yahoo, které můžete uskutečnit za dané časové období.
  2. Společnost Yahoo může tyto obecné postupy a limity změnit tak, že vás před provedením změny přiměřeně upozorní v souladu s částí 22 níže.
 14. ZMĚNY SLUŽEB YAHOO!

  1. Společnost Yahoo provádí neustále inovace, aby svým uživatelům mohla poskytovat ty nejlepší zážitky. Společnost Yahoo proto může kteroukoli ze Služeb Yahoo dočasně nebo trvale změnit, přerušit, pozastavit nebo zrušit. O změnách nebo přerušeních, které podstatně neznevýhodňují naše uživatele nebo podstatně neomezují používání našich služeb, jako je například přidávání funkcí a vlastností nebo změna procesu registrace, vás nemusíme předem informovat.
  2. V souladu s částí 22 vás s přiměřeným předstihem informujeme o jakýchkoli změnách nebo zrušeních Služeb Yahoo, které podstatně znevýhodní naše uživatele nebo podstatně omezí používání Služeb Yahoo Získáte tak dostatek času na uložení uživatelského obsahu, který můžete v takové službě mít.
  3. U změn, které musíme provést, abychom splnili bezpečnostní, právní a regulační požadavky, možná nebudeme schopni dodržet výše uvedený časový plán. O takových změnách vás informujeme, jak nejdříve budeme moci.
 15. ZRUŠENÍ VAŠEHO ÚČTU / E-MAILOVÉ ADRESY

  1. Svůj účet Yahoo a jakoukoli související e-mailovou adresu a přístup ke Službám Yahoo můžete kdykoli zrušit, když navštívíte naši stránku Zrušení účtu. Další informace o tomto tématu naleznete na příslušných stránkách nápovědy.
  2. Společnost Yahoo může, aniž by vás o tom informovala, okamžitě zrušit nebo omezit váš přístup k vašim účtům Yahoo, určitým Službám Yahoo a jakýmkoli souvisejícím webovým adresám z následujících důvodů:

   a. pokud porušíte Podmínky, včetně do nich začleněných dohod nebo pravidel,

   b. na žádost orgánů činných v trestném řízení nebo jiných vládních úřadů,

   c. v případě neočekávaných technických nebo bezpečnostních problémů nebo

   d. v případě dlouhé doby nečinnosti.
  3. Společnost Yahoo bude taková rozhodnutí přijímat dle svého výhradního uvážení. Společnost Yahoo nebude odpovědná za žádné ztráty, které můžete utrpět kvůli zrušení vašeho účtu, jakýchkoli souvisejících e-mailových adres nebo přístupu ke Službám Yahoo
  4. Zrušení vašeho účtu Yahoo může zahrnovat následující:

   a. odstranění přístupu k jakýmkoli nabídkám v rámci Služeb Yahoo a

   b. vymazání vašich informací a uživatelského obsahu, který je spojen s vaším účtem nebo se nachází na vašem účtu.
 16. REKLAMY
  1. Společnost Yahoo může ve spojení s vaším uživatelským obsahem prodávat, poskytovat licence a/nebo zobrazovat jakékoli reklamy, připisovat autorství, uvádět odkazy a udělovat propagační a/nebo distribuční práva. Společnost Yahoo je oprávněna ponechat si veškeré výnosy vzniklé z jakéhokoli prodeje nebo poskytnutí licencí v souvislosti s takovými reklamami, připsání autorství, odkazy nebo propagačními či distribučními právy.
  2. Vaše jednání s inzerenty, které najdete ve Službách Yahoo nebo jejich prostřednictvím, včetně účasti v propagačních nabídkách nebo placení a dodávání zboží nebo služeb, a veškerá další ujednání, podmínky, záruky nebo prohlášení související s těmito jednáními jsou výhradně věcí vztahu mezi vámi a inzerentem. V maximálním rozsahu, který příslušné zákony připouštějí, souhlasíte, že společnost Yahoo nebude odpovědná za žádné ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé následkem těchto jednání nebo následkem přítomnosti inzerentů ve Službách Yahoo
 17. EXTERNÍ ODKAZY A OBSAH

  1. Služby Yahoo mohou zahrnovat obsah, aplikace a služby z externích webových stránek nebo zdrojů, či odkazy na takové webové stránky nebo zdroje („externí obsah“). Za veškerý externí obsah zodpovídá externí poskytovatel, který jej poskytuje dle svých vlastních podmínek. Společnost Yahoo nemá na externí obsah žádný vliv a nijak ho neschvaluje. Společnost Yahoo také není odpovědná za dostupnost, přesnost či spolehlivost takového externího obsahu, ani za žádné ztráty, které utrpíte na základě spolehnutí se na externí obsah. Veškeré případné spory ohledně externího obsahu ve Službách Yahoo byste měli vést přímo s externím poskytovatelem.
 18. MAJETKOVÁ PRÁVA SPOLEČNOSTI YAHOO!

  1. Služby Yahoo, které zahrnují veškerý potřebný software používaný ve spojení se Službami Yahoo („software“), obsahují soukromé a důvěrné informace, které jsou chráněny příslušnými zákony na ochranu duševního vlastnictví a dalšími zákony. Obsah obsažený v reklamách nebo informacích, které jsou vám předkládány prostřednictvím Služeb Yahoo, může být chráněn autorskými právy, ochrannými známkami, servisními známkami, patenty nebo jinými právy k duševnímu vlastnictví a dalšími zákony. S výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno příslušnými zákony nebo schváleno společností Yahoo či příslušným poskytovatelem licence (jako je například inzerent), nesmíte používat, distribuovat, reprodukovat, adaptovat, zveřejňovat, překládat, vytvářet odvozená díla, pronajímat, prodávat, veřejně předvádět nebo veřejně zobrazovat Služby Yahoo, jakýkoli uživatelský obsah nebo software.
  2. Společnost Yahoo vám uděluje osobní, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k používání zdrojového kódu jejího softwaru na jednom počítači. Nesmíte ovšem (a ani žádné jiné osobě nesmíte dovolit) software kopírovat, adaptovat, vytvářet z něj odvozená díla, zpětně ho analyzovat, zpětně sestavovat nebo se jinak pokoušet zjistit jakýkoli zdrojový kód, software prodávat, postupovat, poskytovat k němu podlicence, zástavní nároky nebo jinak převádět jakákoli práva k softwaru. To neplatí v případech, kdy takovou činnost výslovně povoluje zákon nebo příslušný poskytovatel licence.
  3. Ke Službám Yahoo nesmíte přistupovat žádnými jinými prostředky než prostřednictvím rozhraní, které společnost Yahoo poskytuje k použití při přístupu ke Službám Yahoo, ledaže vám společnost Yahoo konkrétně písemně sdělila, že tak můžete učinit.
 19. VYLOUČENÍ ZÁRUK

  1. Software a Služby Yahoo jsou poskytovány „tak, jak jsou,“ a společnost Yahoo, její dceřiné společnosti, sesterské společnosti a poskytovatelé licencí vám ohledně nich nemohou poskytnout žádné záruky. Společnost Yahoo, její dceřiné společnosti, sesterské společnosti a poskytovatelé licencí zejména nemohou slíbit nebo zaručit, že:

   a. vaše používání Služeb Yahoo a softwaru bude splňovat vaše požadavky,

   b. vaše používání Služeb Yahoo a softwaru bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné,

   c. jakékoli informace, které získáte následkem vašeho používání Služeb Yahoo nebo softwaru, budou přesné nebo spolehlivé a

   d. vady v provozu nebo funkčnosti jakéhokoli softwaru, který vám byl poskytnut v rámci Služeb Yahoo, budou opraveny.
  2. Pro Služby Yahoo a software neplatí žádné podmínky ani jiná ustanovení (včetně jakýchkoli předpokládaných podmínek týkajících se prodejnosti / uspokojivé kvality, vhodnosti k určitému účelu, poskytování služeb dle standardu náležité péče a dovednosti, neporušování práv k duševnímu vlastnictví nebo souladu s popisem).
  3. Nic v těchto Podmínkách nemá vliv na vaše zákonná práva, na která máte jako spotřebitel vždy nárok a která nelze smluvně upravit ani se jich vzdát.
 20. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

  1. Pokud není v Podmínkách uvedeno jinak, společnost Yahoo, její dceřiné společnosti, sesterské společnosti a poskytovatelé licencí nemají vůči vám žádnou odpovědnost ani povinnost zaplatit vám odškodné za finanční ztrátu nebo ztrátu příležitosti, dobrého jména, pověsti, zakázek, výnosů, zisku nebo úspor, jejichž dosažení jste očekávali, nebo zbytečné výdaje:

   a. za jakékoli informace nebo uživatelský obsah, které budou ztraceny, poškozeny nebo nesprávně doručeny,

   b. za jakékoli poškození vašeho počítačového systému, přístupu k internetu, stahování nebo zobrazovacího zařízení nebo ztrátu dat následkem stažení jakéhokoli materiálu,

   c. za jakékoli změny, které společnost Yahoo případně provede ve Službách Yahoo nebo v softwaru,

   d. za nedostupnost jakýchkoli Služeb Yahoo nebo softwaru,

   e. za jakoukoli ztrátu, kterou nebylo možno přiměřeně očekávat, protože jste použili Služby Yahoo nebo software k podnikání, nebo

   f. za jakoukoli ztrátu, kterou můžete utrpět, když jakkoli porušíte Podmínky, včetně toho, když společnosti Yahoo neposkytnete přesné a aktuální registrační údaje nebo neudržíte své heslo nebo údaje o účtu v bezpečí a v tajnosti.
  2. Tato omezení budou platit bez ohledu na to, zda společnost Yahoo byla o možnosti vzniku škody informována nebo o ní měla vědět.
  3. Přijímáme odpovědnost, pokud utrpíte zranění nebo zemřete přímým následkem naší nedbalosti. Tuto odpovědnost nebudeme omezovat. Zákony v některých zemích neumožňují smluvně vyloučit určité záruky nebo odpovědnosti. Některá z výše uvedený vyloučení nebo omezení tak pro vás nemusí platit.
 21. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI TÝKAJÍCÍ SE FINANČNÍCH, ZDRAVOTNÍCH A PRÁVNÍCH INFORMACÍ

  1. Informace získané prostřednictvím Služeb Yahoo jsou pouze pro informační účely a neměly by být nikdy používány jako náhrada za radu od kvalifikovaného odborníka. Některé informace o Službách Yahoo mohou být relevantní pouze pro některé země. Názory vyjádřené prostřednictvím informací a uživatelského obsahu ve Službách Yahoo jsou názory jednotlivých autorů a neodrážejí názory společnosti Yahoo
  2. Pokud používáte Služby Yahoo pro finanční informace včetně informací o společnostech, cenách akcií, investicích nebo cenných papírech, přečtěte si prosím znovu výše uvedené části 19 – 20. Informace získané prostřednictvím Služeb Yahoo by nikdy neměly být používány jako náhrada za odbornou finanční konzultaci. Žádný obsah nebo uživatelský obsah ze Služeb Yahoo není určen k obchodním nebo investičním účelům. Společnost Yahoo, její dceřiné společnosti, sesterské společnosti a poskytovatelé licencí nejsou odpovědni za žádná finanční, obchodní nebo investiční rozhodnutí vycházející z takových informací.
  3. Informace získané prostřednictvím Služeb Yahoo by nikdy neměly být používány jako náhrada za odbornou lékařskou konzultaci, vyšetření, diagnózu nebo léčbu. Před zahájením jakékoli nové léčby nebo provedením jakýchkoli změn ve stávající léčbě se vždy poraďte se svým lékařem nebo jiným kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.
  4. Informace získané prostřednictvím Služeb Yahoo by nikdy neměly být používány jako náhrada za odbornou právní konzultaci. Před provedením jakéhokoli postupu, který může ovlivnit vaše zákonná práva, se vždy poraďte s vhodně kvalifikovaným právníkem, který je oprávněn vykonávat praxi v příslušné jurisdikci.
 22. OZNÁMENÍ

  1. Se společností Yahoo můžete komunikovat prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou uvedeny zde.
  2. Společnost Yahoo vám může zasílat oznámení (včetně oznámení týkajících se změn Podmínek) různými způsoby, včetně e-mailu, běžné pošty, textových zpráv, online oznámení ve Službách Yahoo nebo jiných vhodných prostředků. Oznámení týkající se Služeb Yahoo, pro které se nevyžaduje registrace, jsou obecně zveřejňována jako online oznámení v rámci samotné Služby Yahoo
  3. Pokud porušíte tyto Podmínky tím, že budete ke Službám Yahoo přistupovat neoprávněným způsobem, je možné, že nebudete dostávat oznámení. Souhlasíte, že se bude mít za to, že jste obdrželi všechna oznámení, která by vám byla doručena, pokud byste ke Službám Yahoo přistupovali oprávněným způsobem.
 23. INFORMACE O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

  1. Ochranné známky, obchodní názvy, servisní známky a další loga Yahoo, prvky značky a názvy produktů a služeb společnosti Yahoo jsou ochranné známky a majetek společnosti Oath Holdings Inc. („značky Yahoo“). Souhlasíte, že bez předchozího písemného souhlasu společnosti Yahoo nebudete značky Yahoo žádným způsobem používat.
 24. PORUŠENÍ PODMÍNEK A AUTORSKÝCH PRÁV

  1. Jakékoli porušení Podmínek prosím oznamte oddělení péče o zákazníky. Další informace naleznete v Centru nápovědy Yahoo!
  2. Společnost Yahoo respektuje duševní vlastnictví jiných osob a své uživatele žádáme, aby dělali totéž. Pokud se domníváte, že byla ve Službách Yahoo porušena vaše práva k duševnímu vlastnictví, přejděte prosím na stránku zásad ochrany autorských práv a problém nahlaste.
 25. ZMĚNY TĚCHTO PODMÍNEK

  1. Společnost Yahoo můžete tyto Podmínky v budoucnu z různých důvodů aktualizovat, například aby do nich zapracovala změny zákonů nebo změny Služeb Yahoo O veškerých podstatných změnách vás informujeme s přiměřeným předstihem před jejich provedením. Oznámení budou zaslána v souladu s částí 22 výše.
  2. Pokud se změnami Podmínek nebudete souhlasit, měli byste Služby Yahoo a software přestat používat. Aktuální verzi Podmínek naleznete zde.
 26. OBECNÉ INFORMACE

  1. Úplná dohoda. Tyto Podmínky (včetně příslušných online pravidel, která jsou zmíněna výše) tvoří úplnou dohodu mezi vámi a společností Yahoo a řídí se jimi vaše používání Služeb Yahoo, přičemž nahrazují jakékoli předchozí verze těchto Podmínek mezi vámi a společností Yahoo ohledně Služeb Yahoo Mohou se na vás vztahovat další podmínky a ustanovení, které mohou platit v případě, že použijete nebo zakoupíte některé Služby Yahoo, přidružené služby nebo obsah či software od jiných organizací nebo osob.
  2. Volba práva a soudu. Náš vztah, tyto Podmínky a jakékoli mimosmluvní závazky ve vztahu k nim se budou řídit zákony Irska. Pravomoc řešit veškeré spory týkající se těchto Podmínek nebo jakýchkoli mimosmluvních závazků ve vztahu k nim mají soudy Irska.
  3. U nikoho z nás se nebude mít za to, že se vzdal jakéhokoli práva z těchto Podmínek, protože toto právo neuplatnil nebo ho uplatnil se zpožděním. Pokud příslušný soud shledá jakékoli ustanovení těchto Podmínek neplatným, zůstanou ostatní ustanovení těchto Podmínek platná a účinná v plném rozsahu.
  4. Ani společnost Yahoo ani vy nesmíte převést žádné z těchto Podmínek s výjimkou toho, že společnost Yahoo může kterékoli z Podmínek převést na společnost, která je dceřinou společností nebo holdingovou společností Yahoo nebo dceřinou společností této holdingové společnosti. O takovém převodu vás informujeme s přiměřeným předstihem. Oznámení budou zaslána v souladu s částí 22 výše.
  5. Pokud společnost Yahoo nebo vy nemůžete udělat, co bylo slíbeno v těchto podmínkách, protože se vyskytly okolnosti mimo náš přiměřený vliv, ani vy ani společnost Yahoo za takovou situaci neponesete odpovědnost. Pokud tato situace bude trvat déle než tři měsíce, můžete vy nebo společnost Yahoo tyto Podmínky s okamžitou účinností vypovědět na základě písemné výpovědi.
  6. Názvy částí v těchto Podmínkách jsou pouze pro orientaci a nemají žádné právní nebo smluvní účinky.
  7. Slova „včetně“ nebo „zahrnuje“ v těchto Podmínkách znamenají, že výčet není omezen na slova, která za nimi následují.
  8. Pokud není v těchto Podmínkách uvedeno jinak, nemůže být oprávněnou osobou z této dohody žádná třetí strana.
  9. Vyloučení práva dědit po zemřelém a zákaz převodu. Váš účet Yahoo je nepřevoditelný a veškerá práva k vašemu Yahoo ID nebo obsahu v rámci vašeho účtu zaniknou vaší smrtí. Pokud obdržíme kopii úmrtního listu, může být příslušný účet zrušen a veškerý jeho obsah trvale smazán.
    
  10. Podmínky ze dne 2018-02-01
 • oath